Styrelsen PROTOKOLL

16  Download (0)

Full text

(1)

Styrelsen 07 2014 PROTOKOLL 16.10.2014

(2)

Styrelsen 16.10.2014 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2014

Tid: 16.10.2014 kl. 14.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

5 § ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM TILL SAMKOMMUNSTÄMMAN 6 § UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR 2014

7 § EKONOMIPLANEN 2015 – 2017

8 § SAMMANKALLANDET AV SAMKOMMUNSTÄMMA 9 § TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR INVEON 10 § FASTSTÄLLANDE AV LÄROPLAN

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 16.10.2014 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Petra Paakkanen och Stefan Sandström utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 17.10.2014 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 16.10.2014 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

4 § FASTSTÄLLANDE AV SEMESTER

Direktör Johan Söderberg har meddelat önskemålet att ha semester 14-15.10.2014.

Rektor Solveig Mickels har meddelat önskemålet att ha semester 27-31.10.2014 och 2.1.2015 samt 5.1.2015.

Ordf Förslag: Semester fastställs enligt önskemålen för tiden 14-15.10.2014 för Johan Söderberg och för Solveig Mickels för tiden 27-31.10.2014 och 2.1.2015 samt 5.1.2015.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 16.10.2014 s.5

5 § ÄRENDEN FÖR KÄNNEDOM TILL SAMKOMMUNSTÄMMAN

1. De av samkommunstämman initierade Förhandlingarna med Axxell Utbildning Ab och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum, Axxell och Inveon har sammanförts till en utredning som leds av minister Ole Norrback.

På samma sätt har förhandlingarna med Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab för att skapa en gemensam utbildningsanordnare för Prakticum och Inveon sammanförts med minister Ole Norrbacks utredning.

Ole Norrbacks utredningsarbete som kombinerats med samkommunens förhandlingar till en enda utredning för att skapa en koncentrerad situationsanalys över yrkesutbildning på svenska och göra ett förslag till förenhetligandet av utbildningsanordnarnätverket i södra Finland och Österbotten med syftet att trygga funktionella och ekonomiska resurser och tillången till utbildningen har in- letts.

Förhandlingarnas gång beskrivs av de infoblad som delgetts samkommunens personal efter varje förhandlingsmöte bifogas styrelsens föredragningslista och kallelsen till samkommunstämman.

2. En lokalitetsarbetsgrupp har inlett arbetet för att planera ett gemensamt Campus i slutet av juni och har 30.9.2014 avgett en mellanrapport till berörda parter. Lokalitetsfrågan har diskuterats också inom Norrbacks utredningsarbete.

Arbetsgruppens mellanrapport bifogas styrelsens föredragningslista och kallelsen till samkommun- stämman.

JS Förslag: Styrelsen antecknar informationen från organisationsförhandlingarna för kännedom och föreslår att samkommunstämman antecknar informationen för kännedom.

Styrelsen antecknar lokalitetsarbetsgruppens mellanrapport för kännedom och föreslår att sam- kommunstämman antecknar rapporten för kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

Styrelsen 16.10.2014 s.6

6 § UPPFÖLJNING AV EKONOMIN ÅR 2014 Styrelsen 14 §, 2.4.2014

Samkommunstämman har fattat beslut att rapportering av hur ekonomiplanen och budgeten för- verkligas bör tillställas samkommunstämman regelbundet.

Också styrelsen har fattat beslut om kontinuerlig uppföljning under år 2014. Den ekonomiska situ- ationen enligt uppföljningen i slutet av februari presenteras i bilaga.

Enligt rapporten ger den resultatbaserade finansieringen ett obudgeterat ekonomiskt tillskott till samkommunen, vintervädret har eliminerat en del av kostnadstrycket, personalkostnaderna för- väntas uppgå till i stort sett budgeterad nivå. Utvecklingen i antalet studerande under hela året är ännu svår att uppskatta, för vårterminens del är studerandeantalet -7 jämfört med budgeten, an- tagningen till studier inkommande höst är synnerligen avgörande för helheten.

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inte föreligger faktorer som kräver andra åtgärder än de som redan i budgeten beaktats.

JS Förslag: Styrelsen antecknar uppföljningen för kännedom och informerar samkommunstämman om budgetläget per 23.3.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

_____

Sknst 8 § 6.5.2014

Beslut: Den ekonomiska uppföljningen antecknas för kännedom.

Styrelsen 6 §, 16.10.2014

Enligt anmälan av prestationer till den statliga myndighet som beräknar och utbetalar samkommu- nens enhetsprisenliga ersättningar har samkommunen 301 studerande i grundläggande yrkesut- bildning och två läroavtalsstuderande vilka berättigar till finansiering höstterminen 2014.

Då antalet studerande 20.1.2014 var 332 erhåller samkommunen år 2014 enhetsprisenlig finansie- ring för 319 studerande sammanlagt 3 863 741 € inklusive den resultatbaserade finansieringens 260 000 € och läroavtalsutbildningens 14 000 €.

Budgeten har uppgjorts med en enhetsprisenlig finansiering uppgående till 3 800 000 €. Man kan således konstatera att inkomstsidan i budgeten uppfylls relativt väl trots att inkomsterna från för- säljning av produkter från studerandes praktiska undervisning inte helt når målsättningen. Inkomst- sidan förverkligas enligt dagens prognos till 101,1 %.

Vad gäller verksamhetsutgifter verkar en liten överskridning inte kunna undvikas trots att bland an- nat vikarieförbud och anskaffningsstopp (tillståndsförfarande). Orsaker till dessa väntade över- skridningar är de risker som byggts in i verksamhetsbudgetens uppskattningar av utgifterna för va- ror och tjänster som är så gott som omöjliga att påverka. Utomhustemperaturen under årets slut har en avgörande effekt på överskridningarnas omfattning. Utgiftssidan ser ut att förverkligas till 100,7 % där löner och tjänster är de största orsakerna till väntad överskridning.

Sammantaget kan konstateras att verksamhetsbidraget, årsbidraget och räkenskapsperiodens re- sultat kommer att motsvara ekonomiplanens målsättningar år 2014 enligt bifogat sammandrag.

Det förväntade resultatet innebär att samkommunens ekonomiska ställning 31.12.2014 fortfarande är starkare än de flesta yrkesutbildningsaktörers ekonomiska ställning. Samkommunen har ackumu- lerade vinstmedel i balansräkningen och i stort sett motsvarande likvida kassamedel till förfogande

(7)

Styrelsen 16.10.2014 s.7

för att framgångsrikt kunna fortsätta utbildningsverksamheten också år 2015 trots att studerande- antalet dessvärre ytterligare ser ut att minska från nivån år 2014.

JS Förslag: Styrelsen antecknar prognosen för resultatet 31.12.2014 för kännedom och översänder informationen till samkommunstämmans kännedom.

Beslut: Förslaget godkänns.

(8)

Styrelsen 16.10.2014 s.8

7 § EKONOMIPLANEN 2015 – 2017

Styrelsen 7 §, 17.09.2014

Ett sammandrag av frågor aktuella inför ekonomiplanen har uppgjorts och bifogas föredragningslis- tan. På basen av dessa inledande översiktskalkyler ter det sig omöjligt att uppnå ett positivt års- och verksamhetsbidrag för år 2015.

Utgifter som är oundvikliga exempelvis uppvärmning, energi, skatter och avgifter är redan detta år för optimistiskt budgeterade. Minskningar från årets nivå är inte möjliga att förverkliga, tvärtom förutsätter en realistisk budget en ökning av dessa anslag.

Rapporten antyder att års- och verksamhetsbidrag blir negativt, i varje fall 250 000 €. Att minska personalkostaderna, den enda summa som är tillräckligt stor för att möjliggöra nedskärningar av denna storleksordning, är möjligt endast med ensidiga åtgärder från arbetsgivaren och riskerar lamslå verksamheten under samkommunens sista verksamhetsår.

Styrelsen bör vid detta sammanträde ge direktiv för den fortsatta budgetberedningen 2015. Direk- tivet bör i alla fall omfatta målsättningen för års- och verksamhetsbidraget budgetåret 2015.

JS Förslag: Styrelsen accepterar med hänsyn till inre och yttre omständigheter och pågående utred- ningar att års- och verksamhetsbidraget år 2015 kan vara upp till 150 000 € negativt.

Beslut: Förslaget godkänns.

__________

En första version av budget för år 2015 bifogas föredragningslistan, i denna version har ej ännu de ingrepp gjorts som styrelsens målsättning för verksamhetsbidraget förutsätter.

Utmaningarna är de samma som definierats i den inledande behandlingen vid senaste samman- träde, negativt verksamhetsbidrag behov av ersättande investeringar och lokaliteter.

Trots positiva signaler från rekryteringen av studerande denna hösttermin verkar det uppenbart att budgeten kan byggas på maximalt 300 studerande och därtill med antagandet att samkommunen också 2015 får en ansenlig summa i form av resultatbaserad finansiering.

Eftersom personalutgifterna i stort sett är den enda posten som kan påverkas och är tillräckligt stor för att komma till ramen leder det till att man bör ha beredskap att definiera närundervisningens omfattning i samband med övergången till kompetenspoängsystemet år 2015. Likaså bör bered- skap att avstå från semesterpenning för övrig personal ökas från den nu frivilliga möjligheten att byta till ledig tid.

Också frågan hur mycket ersättande investeringar kan förverkligas utan positivt verksamhetsbidrag kräver ett avgörande. I detta läge är det också oklart vad ett utnyttjande av tillfälliga lösningar på grund av utmaningar med inneluften medför i kostnadsväg, uppskattningsvis ca 160 000 € per år för den mest akuta delen exklusive de särkostnader (70 000 €) som i bruk tagandet medför.

Semesterpenning för övrig personal 60 000 Lokalt avtal, kompensation ledig tid Minskning av närundervisning / vh 45 000 Ensidigt beslut

Tillfälliga undervisningsutrymmen 273 000 Inneluftproblematiken akut

Uppsägningar av övrig personal ? En sammanställning av löner enligt funkt- ion bifogas föredragningslistan.

Nedskärningsbehovet, netto med tillfälliga undervisningsutrymmena beaktade, är därmed totalt 500 000 € och med beaktande av styrelseramen 350 000 €.

(9)

Styrelsen 16.10.2014 s.9

Till denna utmaning att anpassa verksamhetsutgifterna bör frågor från förhandlingarna om lokali- tetslösningen och organisationslösningen beaktas i budgetförslaget och i ekonomiplanen.

JS Förslag: Styrelsen diskuterar budgetsituationens utmaningar och ger direktiv för det fortsatta arbe- tet.

Beslut: I beredningen av budgeten bör eftersträvas ett så gott årsbidrag som är möjligt att uppnå utan samarbetsförhandlingar men med ett utnyttjande av alla andra tänkbara åtgärder.

Styrelsen 7 §, 16.10.2014

På basen av styrelsens beslut 17.09.2014 har processen för att uppgöra förslaget till Ekonomiplan för åren 2015 – 2017 fortsatt.

Enligt aktuell bedömning av prestationer år 2015 verkar det uppenbart att samkommunen

20.1.2015 kommer att ha högst 295 studerande. Av dessa torde i alla fall 170 fortsätta sina studier med grundexamen som mål. 125 studerande räknar med att avsluta sina studier i maj 2015. Då samkommunen erbjuder drygt 100 studieplatser är det maximala antalet studerande 270 den andra statistikföringsdagen 2015. Detta innebär att samkommunens verksamhetsinkomster kan beräknas utgående från i medeltal 285 studerande inklusive läroavtalsstuderande (2-4 st).

Finansieringen utgår från att resultatbaserade finansieringens nivå per studerande är den samma år 2015 som innevarande år.

En ansökan om prövningsbaserad höjning av enhetspriset har inlämnats med hänvisning till dels samkommunens ekonomiska utmaningar dels till samkommunens extra kostnader och arbete med anledning av strukturpaketets strävanden att förenhetliga ägarstrukturen. Eventuella positiva be- slut på basen av ansökningarna har inte beaktats.

Ett lägre antal studerande minskar en möjligheterna att öka försäljningsinkomsterna från produkter studerande gör inom sina praktiska studier.

Enligt ekonomiplanen uppgår samkommunens verksamhetsinkomster år 2015 till endast 3,6 miljo- ner € jämfört med nivån år 2014 på ca 4,1 miljoner €. Det är således fråga om en inkomstminskning som är betydande och dessvärre ganska svår att kompensera genom att minska utgifterna. Speciellt med beaktande av att utgifternas struktur i en lärande organisation är mycket personalutgiftsdomi- nerad.

Till detta kommer utmaningar med samkommunens lokaliteter både akuta och de som planeras lö- sas i samband med det planerade gemensamma Campuset vid Styrmansvägen enligt separat rap- port från en arbetsgrupp som planerat lösningen. För tillfälliga lösningar reserveras sålunda i bud- getförslaget för år 2015 250 000 € och för den fortsatta planeringen av Campus-lösningen 150 000

€. Sammanlagt 400 000 €, vilket belopp också finns i budgeten för år 2014 och till stora delar kom- mer att förbli oanvänt.

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har 1.1.2015 fortfarande i balansräkningen en be- tydande ekonomisk säkerhetsmarginal i form av ackumulerade överskott från tidigare räkenskaps- perioder. Posten motsvaras av likvida kassamedel vilket gör att samkommunen med tidigare års in- besparingar kan bestrida utgifter som överskrider inkomsterna de närmaste åren. Enligt försiktiga kalkyler räcker kassamedlen till för flera år av bokslut med underskott. Med hänvisning till detta är styrelsens bedömning att inte inleda samarbetsförhandlingar motiverat. För att yrkesutbildningen på svenska i östra Nyland skall kunna göra sig gällande i nya strukturer är det nödvändigt att priori- tera kvaliteten på ekonomis bekostnad, i alla fall år 2015.

Samkommunen har inget främmande kapital i sin balansräkning 31.12.2015.

Gällande de beslut samkommunstämman senast fattade om organisationsförhandlingar och lokali- tetslösning informeras i separat ärende.

Förslaget som tyvärr således har negativt årsbidrag (477 897 €) bygger på o styrelsens direktiv gällande uppgörande av budgeten

(10)

Styrelsen 16.10.2014 s.10

o uppskattningen av antal studerande till 285 på årsnivå (330 år 2014) o kända justeringar av enhetspriser

o resultatbaserade finansieringen beräknad till samma nivå som år 2014 o en miniminivå för anslagen med påfallande risker för överskridningar o ändringen i utbildningsutbudet är beaktad

o insikten att samarbetsförhandlingar gällande permittering och uppsägning (av ekonomiska orsaker) inte är i studerandes och utbildningens intresse

Budgetförslaget för år 2015 ger (såsom 2014) inga marginaler för till exempel extern bedömning av yrkesprov, anställning av (lärar)vikarier, trivselhöjande satsningar för personal- och studerande.

Budgeten utgår från ett fastighetsunderhåll präglat av tillfälliga lösningar, en väldigt varm vinter utan pris- och skatthöjningar på energin, oförändrad fastighetsskattesats i Borgå, oförändrat bo- lagsvederlag i Lundagatan 8.

Om risktagningen misslyckas, eller rekryteringen av studerande inte förlöper enligt utbudet eller skatter och tariffer höjs bör verkställigheten av budgeten ta ställning till balanseringen enligt de uppställda målen.

De föreslagna åtgärderna i lokalitetsarbetsgruppens mellanrapport har beaktats i förslaget till bud- get till de delar de berör samkommunen och dess ekonomi.

Organisationsförhandlingarna kommer att avgöras innan lokalitetslösningen aktualiseras vilket gör att kopplingen mellan dessa inte är nödvändig ur någondera synvinkeln vilket också konstaterats i den av minister Norrback ledda arbetsgruppen.

JS Förslag: Styrelsen föreslår att samkommunstämman fastställer budget för år 2015 och ekonomiplan för åren 2015-2017 enligt bilaga.

Under diskussionen föreslår Magnus Björklund understödd av Petra Paakkanen att styrelsens för- slag till stämman är:

Vid behandlingen av budgeten för år 2015 och ekonomiplanen för åren 2015-2017 konstaterar sty- relsen inför samkommunstämman följande:

Såsom styrelsen redan en längre tid konstaterat möjliggör inte det vikande elevunderlaget, kvali- tetskraven samt samkommunens ekonomiska utveckling ett fortsatt upprätthållande av svensk yr- kesutbildning på egen hand i östra Nyland. Styrelsens uppfattning är, att endast inom en större ge- mensam svensk utbildningsanordnare, som omfattar hela södra Finland finns det möjligheter att skapa de funktionella och ekonomiska ramar som behövs för att trygga tillgången till svensk yrkes- utbildning på sikt även i östra Nyland. Vem som är huvudman är av helt avgörande betydelse för den svenska yrkesutbildningens framtid och överlevnad i Östnyland varför styrelsen anser, att ett avtal om samgång mellan de svenska yrkesutbildarna i södra Finland dvs. Samkommunen för yrkes- utbildning i Östra Nyland, Axxell Utbildning Ab och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab bör ingås omedelbart. Beslut om samgång i en ny organisation och adekvat kunskap om den

svenska yrkesutbildningens omfattning och art i östra Nyland är även en förutsättning för att kunna fortsätta och slutföra planeringen och förverkligande av nya, funktionella utrymmen i Harabacka.

Samkommunens ekonomi är även på kort sikt synnerligen ohållbar och kan inte försvaras med ett tillfälligt och nöjaktigt kassaläge. I detta svåra läge kräver ansvarsfull skötsel av samkommunen och dess ekonomi såväl strukturella som funktionella åtgärder för att snabbt anpassa kostnaderna till de sjunkande intäkterna utan att försämra utbildningens nivå. Under rådande omständigheter före- slår styrelsen dock, att samkommunstämman fastställer budgeten för år 2015 med ett negativt års- bidrag om 477 897 euro men förutsätter att samkommunen har beredskap att även med kort varsel ompröva budgeten och ekonomiplanen för år 2015 – 2017 så att ett positivt årsbidrag kan uppnås senast år 2016.”

(11)

Styrelsen 16.10.2014 s.11

Med anledning av ändringsförslaget avger ordförande följande omröstningsproposition som god- känns: De som stöder förslaget i föredragningslistan röstar ja, de som stöder Björklunds förslag rös- tar nej.

Vid omröstningen avgavs en ja-röst (Spring) och fem nej.röster (Björklund, Elo, Paakkanen, Sand- ström och Lökfors).

Beslut: Styrelsen godkänner Björklunds förslag att föreläggas samkopmmunstämman.

(12)

Styrelsen 16.10.2014 s.12

8 § SAMMANKALLANDET AV SAMKOMMUNSTÄMMA

Kallelsetiden för samkommunstämman är 21 dagar vilket i praktiken innebär att tidigast möjliga sammanträdes datum är 11.11.2014. Enligt grundavtalet bör ekonomiplanen fastställas senast den 15 november föregående år. Enligt dessa kriterier bör stämman sammankallas under perioden 11- 13.11.2014.

JS Förslag: Styrelsen sammankallar stämman den 11:e november 2014 kl. 17:00 i Haiko. Styrelsen sammanträder kl 15:00 och traditionell ekonomiplanemåltid serveras kl. 16:00.

Beslut: Förslaget godkänns.

(13)

Styrelsen 16.10.2014 s.13

9 § TILLSÄTTANDE AV KRISGRUPP FÖR INVEON

Mandatet för Inveons krisgrupp bör uppdateras. Förhandlingar förs med Borgå stad beträffande ku- ratorns medlemskap i krisgruppen.

Inveons krisgrupp 1.10.2014–30.9.2015 kan ha följande sammansättning (ersättarna inom paren- tes):

Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg) Helen Grönqvist‐Lönnroos (Tom Nykvist) Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf) Tom Eklund (Bo‐Henrik Björkell)

SM Förslag: Inveons krisgrupp tillsätts för tiden 1.10.2014–30.9.2015 enligt följande (ersättarna inom parentes): Solveig Mickels, ordförande (Johan Söderberg), Helen Grönqvist‐Lönnroos (Tom Nykvist), Gina von Schoultz (Maria Rosenlöf), Tom Eklund (Bo‐Henrik Björkell).

Beslut: Förslaget godkänns.

(14)

Styrelsen 16.10.2014 s.14

10 § FASTSTÄLLANDE AV LÄROPLAN

Läroplanens strukturplan visar hur studiehelheter och examensdelar bygger upp examen och hur undervisningen är fördelad under de tre studieåren. Ett förslag om en ändring i strukturplanen för utbildningen för grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik + elteknik på fyra år har inkommit (förslaget i bilaga). Ändringen är en teknisk korrigering för att motsvara strukturpla- nen för datakommunikation och datakommunikationsteknik (5 sv installationsteknik har flyttats från år 1 till år 2).

SM Förslag: Strukturplan för undervisningen för grundexamen inom datateknik och datakommunikat- ionsteknik + elteknik fastställs enligt bilagan. Den nya strukturen tillämpas på studier som inleds ef- ter 1.8.2014.

Beslut: Förslaget godkänns.

(15)

Styrelsen 16.10.2014 s.15

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning

Datum för sammanträdet 16.10.2014 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 3 och 5 - 8

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 4 och 9- 10

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 4 och 9- 10

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

(16)

Styrelsen 16.10.2014 s.16

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :