• No results found

Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Kommunstyrelsens protokoll POSTADRESS Haninge BESÖKSADRESS Rudsjöterrassen 2 TELEFON E-POST"

Copied!
102
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)
(2)

Plats och tid Skärgårdssalen

Måndag 2020-10-26, kl. 15.30–17.15 Beslutande Meeri Wasberg, ordförande (S)

Tobias Hammarberg, 1:e vice ordförande (L) Göran Svensson (S)

Maria Fägersten (S), § 207-237, 239-247 Annett Haaf (S)

Petri Salonen (C) Åsa Bååth (V)

Linus Björkman (M), § 207-235, 237-247 Christian Lindefjärd (SD)

Lage Öhlund (-)

Ulla-Britt Öhman (C), tjänstgörande ersättare för Ann-Christine Erlandsson (S)

Marina Seinegård (C), tjänstgörande ersättare för Maria Fägersten (S), § 238

Jens Davidson (KD), tjänstgörande ersättare för Martin Strömvall (KD) Marietta de Pourbaix-Lundin (M), tjänstgörande ersättare för Sven Gustafsson (M)

Sara Sixten (M), tjänstgörande ersättare för Michael Fridebäck (M) Sedat Dogru (M), tjänstgörande ersättare för Alexandra Anstrell (M) Kent Svensson (SD), tjänstgörande ersättare för Linus Björkman (M), § 236

Ersättare Nicole Forslund (L) Joachim Krylborn (KD) Kennerth Valtersson (SD) Övriga

deltagande

Magnus Gyllestad, kommundirektör Annica Lempke, kanslichef

Jörn Karlsson, ekonomidirektör Bo Jensen, säkerhetschef, § 207-210 Daniel Edlund, lokalpolischef, § 207-210

(3)

Justeringens plats och tid

2020-11-03

Paragrafer 207–247

Sekreterare

Anna Clara Stenvall

Ordförande

Meeri Wasberg (S)

Justerare

Linus Björkman (M)

(4)

ANSLAG/BEVIS

Justeringen av kommunstyrelsens protokoll tillkännages genom anslag. Datum då anslaget sätts upp och tas ned framgår nedan.

Beslutande organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2020-10-26 Datum då anslaget

sätts upp

2020-10-28 avseende § 232, 233, 235, 242 och 243

2020-11-04 avseende § 207–231, 234, 236-241 och 244–247 Datum då anslaget

tas ned

2020-11-20 avseende § 232, 233, 235, 242 och 243

2020-11-27 avseende § 207–231, 234, 236-241 och 244–247 Förvaringsplats för

protokollet

Kansliet

Underskrift

Anna Clara Stenvall, sekreterare

(5)

Innehållsförteckning

Ärende Sida

§ 207 Val av justerare...7

§ 208 Förslag om öppet sammanträde...8

§ 209 Nya medborgarförslag ...9

§ 210 Information från polisen ...10

§ 211 Svar på medborgarförslag: Sätt upp vägskyltar med information om Haninges lokala radiostation Radio Haninge 98,5 MHz vid kommungränserna...11

§ 212 Svar på medborgarförslag: Ett äldreboende på Lerstensvägen i Jordbro ...12

§ 213 Svar på medborgarförslag: Behåll Jordbros kulturhus till ett nytt står klart...14

§ 214 Svar på medborgarförslag: Låt bli att riva Jordbro kulturhus ...17

§ 215 Svar på medborgarförslag: Låt Jordbro föreningshus vara kvar...20

§ 216 Svar på medborgarförslag: Vi invånare i Jordbro behöver vårt kultur- och föreningshus ...23

§ 217 Budgetuppföljning ...26

§ 218 Mål och budget 2021-2022 ...30

§ 219 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde ...33

§ 220 Avfallstaxa 2021 ...36

§ 221 Detaljplan för Fors 7:1, reningsverket...40

§ 222 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att starta ett allaktivitetshus i Brandbergen ...42

§ 223 Svar på motion från Sedat Dogru (M) om utvärdering av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund ...45

§ 224 Svar på motion från Veronica Pagard Salem (M) om införande av LOV (Lagen om valfrihetssystem) på särskilt boende i Haninge kommun ...47

§ 225 Svar på motion från Linus Björkman (M) om att öka mångfalden av arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett auktorisationssystem...50

§ 226 Svar på motion från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) om översyn av bidragsreglementet ...52

(6)

§ 227 Svar på motion från Sven Gustafsson (M) och Marietta de Pourbaix-Lundin

(M) om trygghetsprogram för det offentliga rummet ...53

§ 228 Svar på motion från Christian Lindefjärd (SD) och Hans-Johnny Hedström (SD) om att införa kommunala ordningsvakter i Haninge ...56

§ 229 Stöd till föreningslivet med anledning av coronapandemin...58

§ 230 Upphävande av pensionspolicyn och uppdrag till kommundirektören att ta fram en pensionsriktlinje ...60

§ 231 Revidering av kriterier för Haninge kommuns tillgänglighetspris samt omvandling till Haninge kommuns hederspris för tillgänglighet ...62

§ 232 Svar på remiss: stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)...65

§ 233 Svar på remiss av betänkandet SOU 2020:18 Framtidens järnvägsunderhåll ...69

§ 234 Svar på remiss av promemorian Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen Ds 2020:19 ...72

§ 235 Svar på remiss angående förändringar för anropsstyrd närtrafik Haninge- Flexen och närtrafiks linjetrafik 981 ...74

§ 236 Planbesked fastigheten Ålsta 3:6 ...76

§ 237 Planbesked fastigheten Vadet 3:39 ...78

§ 238 Planbesked fastigheten Sanda 1:1 ...80

§ 239 Planbesked fastigheterna Täckeråker 2:227 och Täckeråker 2:273 ...82

§ 240 Planbesked fastigheten Täckeråker 3:3 ...84

§ 241 Tillskott Budget 2020 ...87

§ 242 Befrielse från uppdrag ...90

§ 243 Val till vissa uppdrag...91

§ 244 Meddelanden ...93

§ 245 Anmälan av delegationsbeslut...94

§ 246 Inrättande av Tillväxt Haninge AB ...95

§ 247 Ledamotsinitiativ från Marietta de Pourbaix-Lundin (M) angående modulbostäderna på Lisebergsvägen/Vendelsömalmsvägen ...99

(7)

§ 207 Val av justerare

Förslag till beslut

1. Linus Björkman (M) väljs till justerare.

Kommunstyrelsens beslut

1. Linus Björkman (M) väljs till justerare.

__________

(8)

§ 208 Förslag om öppet sammanträde

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 28 bör nämnden ha öppet sammanträde vid behandling av medborgarförslag om förslaget är av allmänt intresse. Det åligger även kommunstyrelsen att enligt § 13 i samma reglemente att besluta om öppna sammanträden. Det föreslås därför att kommunstyrelsens sammanträde är öppet under de paragrafer som behandlar inkomna medborgarförslag.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar

1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten under paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten under paragraferna som behandlar inkomna medborgarförslag.

__________

(9)

Dnr KS 2019/46

§ 209 Nya medborgarförslag

Sammanfattning

När ett medborgarförslag har överlämnats från kommunfullmäktige för beslut ska förslagsställaren erbjudas möjlighet att presentera sitt medborgarförslag för kommunstyrelsen inför vidare beredning.

Nedan presenteras medborgarförslag som har överlämnats från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen.

KS 2020/318

Medborgarförslag: Gör Haninge kommun till en GMO-fri zon Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslagen lämnas till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

__________

(10)

§ 210 Information från polisen

Informationspunkt __________

(11)

Dnr KS 2019/371

§ 211 Svar på medborgarförslag: Sätt upp vägskyltar med information om Haninges lokala radiostation Radio Haninge 98,5 MHz vid kommungränserna

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att vägskyltar ska sättas upp för att informera om den lokala radiostationen Radio Haninge vid

Haninges kommungränser i det allmänna vägnätet.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av förslaget och delar förslagsställarens uppfattning om att Radio Haninge, liksom flera andra medieaktörer, bidrar till att hålla invånare och verksamma i kommunen uppdaterade om det som sker i kommunen. Ett viktigt bidrag till att värna demokratin i vårt samhälle.

Kommunens utgångspunkt är dock att varje enskild medieaktör själv får hantera hur de vill informera om sina kanaler.

Medieaktörerna är själva ansvariga för att finansiera informationen och marknadsföringen av densamma.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås.

Underlag för beslut - Medborgarförslaget

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslaget avslås.

Kommunstyrelsens beslut 1. Medborgarförslaget avslås.

__________

Expedieras: Akt

(12)

För kännedom: förslagsställaren

(13)

Dnr KS 2019/497

§ 212 Svar på medborgarförslag: Ett äldreboende på Lerstensvägen i Jordbro

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit om att bygga äldreboende på Lerstensvägen i Jordbro. Förslagsställaren anser att det borde byggas någon form av äldreboende på den plats som är planerad för bostäder för nyanlända.

Riksdagen beslutade om en ny lag, lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Lagen innebär att sedan 2016-03-01 är kommunerna skyldiga att ge bostad till de flyktingar som får uppehållstillstånd och blir anvisade av migrationsverket till respektive kommun. För att hantera

situationen beslutade kommunfullmäktige om ett antal platser för bostäder med tidsbegränsat bygglov.

Blockstensvägen/Lerstensvägen i Jordbro är en av de tomter som pekades ut av kommunfullmäktige som tänkbara att bygga bostäder på med tidsbegränsat bygglov.

2017-05-29 § 145 beslutade kommunstyrelsen om ett hyresavtal på 60 bostäder som ska uppföras på Blockstensvägen/Larstensvägen.

Avtal om arrende för marken tecknades 2017-07-10 mellan kommunen och byggaren.

Förvaltningens synpunkter

De avtal som kommunen har tecknats gäller fortfarande och kommunen är bundna till den och kan inte använda marken till någon annan verksamhet.

Förslagsställaren vill bygga ett äldreboende på den plats som är tänkt för bostäder för nyanlända och ungdomar. Just nu är kommuns behov av äldreboende, i form av särskilt boende, inte stort. I Jordbro öppnades nyligen ett äldreboende, Gullringen, med 79 platser och det har öppnats boende på flera andra platser i kommunen de senaste åren. Kommunens håller dessutom att i mars 2021 att ta anspråk ett nytt boende i Najaden, Handen. Det finns

(14)

alltså i dagsläget ett överskott på antalet platser för särskilt boende i kommunen.

Det avtal som kommunens har i dag avser bostäder. Är

förslagsställarens intention att det är ordinarie bostäder för äldre som avses finns den möjligheten. Skulle kommunens egna behov av bostäder för nyanlända, bostadslösa eller ungdomar minska, finns det möjlighet att även äldre kan få hyra de bostäder som planeras att uppföras.

Med ovanstående som bakgrund föreslår

kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget skall anses besvarat.

Underlag för beslut - Medborgarförslaget

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga).

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från Moderaterna. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med

kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), och Christian Lindefjärd (SD) reserverar sig mot beslutet.

__________

(15)

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Förslagsställaren

(16)

Dnr KS 2019/496

§ 213 Svar på medborgarförslag: Behåll Jordbros kulturhus till ett nytt står klart

Sammanfattning

Förslagsställaren förslår att Jordbro kulturhus finns kvar tills ett nytt kulturhus står klart.

Beträffande den mark som Jordbro kultur- och föreningshus står på beslutade kommunstyrelsen 2017-11-27, § 310 att ge

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 med flera. Detaljplanen syftar att bidra till att utveckla centrala Jordbro till en hållbar, levande och variationsrik stadsmiljö genom att möjliggöra kompletterande

bostadsbebyggelse, lokaler för verksamheter, förskolor och skola.

Ett planförslag godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01 och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 101.

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen innebär att byggnaderna hörande till gamla Jordbromalmsskolan, förutom idrottshallen, avses rivas för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Förvaltningens synpunkter

Den övergripande visionen i Jordbro är att utveckla en välfungerande centrummiljö och att knyta ihop stadsdelens

områden. Den antagna detaljplanens genomförande bedöms på lång sikt ge en god boendemiljö för barn och unga.

Detaljplanen för gamla Jordbromalmsskolan är den första av tre detaljplaner i Jordbro för att förverkliga visionen. Detaljplan 2, som är området vid Jordbro station, kommer att innehålla ett nytt

centrum och ett allaktivitetshus som ska innehålla delar av de verksamheter som idag finns i Kultur- och föreningshuset. Arbetet med detaljplan 2 pågår. Den tredje detaljplanen är att omvandla nuvarande centrumanläggning till bostäder.

Som ovan beskrivits så förutsätter den antagna detaljplanen att före detta Jordbromalmsskolan, som idag inrymmer Jordbro kultur- och föreningshus, rivs.

(17)

Kommunens ambition gällande verksamhet för barn och unga i Jordbro är att verksamheterna kommer att finnas kvar om än i andra lokaler. Under riv- och byggtiden kan detta vara på tillfälliga platser. Lokalförsörjningsenheten inom

kommunstyrelseförvaltningen har bistått föreningarna med att inventera lediga lokaler i kommunen som stämmer med

föreningarnas behov. Arbetet med att evakuera verksamheterna pågår och enligt plan så kommer kultur- och föreningshuset att bli tomställt i runt årsskiftet. Rivning av redan tomställda byggnader kommer att inledas under hösten och huvudbyggnaden efter årsskiftet.

Medborgarförslaget innehåller även frågeställningar om trygghet. I detaljplanen planeras en ny gata mellan nuvarande centrum och de nya bostadskvarteren vilket innebär ett ökat trafikflöde förbi torget av alla trafikslag. Detta bör bidra till att torget, så länge det finns kvar, upplevs som något mindre isolerat och därmed tryggare.

Likaså kan de nya bostadskvarteren norr om torget bidra till ökad trygghet i centrummiljön och på torget såtillvida att de dels bidrar till att människor kommer att röra sig i området under en större del av dygnets timmar. Det faktum att bostäderna har utsikt över torget och centrumet bör inverka positivt på hur tryggt centrumet upplevs.

Sammanfattningsvis så finns det redan beslut om rivning och evakuering av verksamheterna till andra lokaler i avvaktan på att ett nytt allaktivitetshus kan stå klart. Med detta anser

kommunstyrelseförvaltingen att medborgarförslaget bör anses besvarat.

Underlag för beslut - Medborgarförslaget

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

(18)

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag, Vänsterpartiets yrkande om bifall till medborgarförslaget samt Moderaternas,

Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om att

medborgarförslaget avslås. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Förslagsställaren

(19)

Dnr KS 2019/544

§ 214 Svar på medborgarförslag: Låt bli att riva Jordbro kulturhus

Sammanfattning

Förslagsställaren förslår att Jordbro kulturhus inte ska rivas.

Beträffande den mark som Jordbro kultur- och föreningshus står på beslutade kommunstyrelsen 2017-11-27, § 310 att ge

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 med flera. Detaljplanen syftar att bidra till att utveckla centrala Jordbro till en hållbar, levande och variationsrik stadsmiljö genom att möjliggöra kompletterande

bostadsbebyggelse, lokaler för verksamheter, förskolor och skola.

Ett planförslag godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01 och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 101.

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen innebär att byggnaderna hörande till gamla Jordbromalmsskolan, förutom idrottshallen, avses rivas för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Förvaltningens synpunkter

Den övergripande visionen i Jordbro är att utveckla en välfungerande centrummiljö och att knyta ihop stadsdelens

områden. Den antagna detaljplanens genomförande bedöms på lång sikt ge en god boendemiljö för barn och unga.

Detaljplanen för gamla Jordbromalmsskolan är den första av tre detaljplaner i Jordbro för att förverkliga visionen. Detaljplan 2, som är området vid Jordbro station, kommer att innehålla ett nytt

centrum och ett allaktivitetshus som ska innehålla delar av de verksamheter som idag finns i Kultur- och föreningshuset. Arbetet med detaljplan 2 pågår. Den tredje detaljplanen är att omvandla nuvarande centrumanläggning till bostäder.

Som ovan beskrivits så förutsätter den antagna detaljplanen att före detta Jordbromalmsskolan som idag inrymmer Jordbro kultur- och föreningshus rivs. Konsekvenserna av detta är att verksamheterna inte längre kan verka i planområdet.

(20)

Kommunens ambition gällande verksamhet för barn och unga i Jordbro är att verksamheterna kommer att finnas kvar om än i andra lokaler. Under riv- och byggtiden kan detta vara på tillfälliga platser. Lokalförsörjningsenheten inom

kommunstyrelseförvaltningen har bistått föreningarna med att inventera lediga lokaler i kommunen som stämmer med

föreningarnas behov. Arbetet med att evakuera verksamheterna pågår och enligt plan så kommer kultur- och föreningshuset att bli helt tomställt runt årsskiftet. Rivningen av redan tomställda byggnader kommer att inledas under hösten och huvudbyggnaden efter årsskiftet.

Sammanfattningsvis så finns det redan beslut om rivning och evakuering av verksamheterna till andra lokaler i avvaktan på att ett nytt allaktivitetshus kan stå klart. Därmed anser

kommunstyrelseförvaltingen att medborgarförslaget bör anses besvarat.

Underlag för beslut - Medborgarförslaget

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag, Vänsterpartiets yrkande om bifall till medborgarförslaget samt Moderaternas,

Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om att

medborgarförslaget avslås. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

(21)

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Förslagsställaren

(22)

Dnr KS 2019/575

§ 215 Svar på medborgarförslag: Låt Jordbro föreningshus vara kvar

Sammanfattning

Förslagsställaren förslår att Jordbro kulturhus inte ska rivas förrän det nya är klart.

Beträffande den mark som Jordbro kultur- och föreningshus står på beslutade kommunstyrelsen 2017-11-27, § 310 att ge

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 med flera. Detaljplanen syftar att bidra till att utveckla centrala Jordbro till en hållbar, levande och variationsrik stadsmiljö genom att möjliggöra kompletterande

bostadsbebyggelse, lokaler för verksamheter, förskolor och skola.

Ett planförslag godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01 och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 101.

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen innebär att byggnaderna hörande till gamla Jordbromalmsskolan, förutom idrottshallen, avses rivas för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Förvaltningens synpunkter

Den övergripande visionen i Jordbro är att utveckla en välfungerande centrummiljö och att knyta ihop stadsdelens

områden. Den antagna detaljplanens genomförande bedöms på lång sikt ge en god boendemiljö för barn och unga.

Detaljplanen för gamla Jordbromalmsskolan är den första av tre detaljplaner i Jordbro för att förverkliga visionen. Detaljplan 2, som är området vid Jordbro station, kommer att innehålla ett nytt

centrum och ett allaktivitetshus som ska innehålla delar av de verksamheter som idag finns i Kultur- och föreningshuset. Arbetet med detaljplan 2 pågår. Den tredje detaljplanen är att omvandla nuvarande centrumanläggning till bostäder.

Som ovan beskrivits så förutsätter den antagna detaljplanen att före detta Jordbromalmsskolan som idag inrymmer Jordbro kultur- och föreningshus rivs.

(23)

Kommunens ambition gällande verksamhet för barn och unga i Jordbro är att verksamheterna kommer att finnas kvar om än i andra lokaler. Under riv- och byggtiden kan detta vara på tillfälliga platser. Lokalförsörjningsenheten inom

kommunstyrelseförvaltningen har bistått föreningarna med att inventera lediga lokaler i kommunen som stämmer med

föreningarnas behov. Arbetet med att evakuera verksamheterna pågår och enligt plan så kommer kultur- och föreningshuset att bli tomställt runt årsskiftet. Rivningen av redan tomställda byggnader kommer att inledas under hösten och huvudbyggnaden efter årsskiftet.

Sammanfattningsvis så finns det redan beslut om rivning och evakuering av verksamheterna till andra lokaler i avvaktan på att ett nytt allaktivitetshus kan stå klart. Därmed anser

kommunstyrelseförvaltingen att medborgarförslaget bör anses besvarat.

Underlag för beslut - Medborgarförslaget

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag, Vänsterpartiets yrkande om bifall till medborgarförslaget samt Moderaternas,

Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om att

medborgarförslaget avslås. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

(24)

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Förslagsställaren

(25)

Dnr KS 2019/576

§ 216 Svar på medborgarförslag: Vi invånare i Jordbro behöver vårt kultur- och föreningshus

Sammanfattning

Förslagsställaren förslår att Jordbro kultur- och föreningshus ska behållas och de nuvarande byggnaderna ska renoveras.

Beträffande den mark som Jordbro kultur- och föreningshus står på beslutade kommunstyrelsen 2017-11-27, § 310 att ge

stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Kalvsvik 1:4, 16:1 med flera. Detaljplanen syftar att bidra till att utveckla centrala Jordbro till en hållbar, levande och variationsrik stadsmiljö genom att möjliggöra kompletterande

bostadsbebyggelse, lokaler för verksamheter, förskolor och skola.

Ett planförslag godkändes i stadsbyggnadsnämnden 2020-04-01 och detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2020-06-08, § 101.

Kommunfullmäktiges beslut om detaljplanen innebär att byggnaderna hörande till gamla Jordbromalmsskolan, förutom idrottshallen, avses rivas för att detaljplanen ska kunna genomföras.

Förvaltningens synpunkter

Den övergripande visionen i Jordbro är att utveckla en välfungerande centrummiljö och att knyta ihop stadsdelens

områden. Den antagna detaljplanens genomförande bedöms på lång sikt ge en god boendemiljö för barn och unga.

Detaljplanen för gamla Jordbromalmsskolan är den första av tre detaljplaner i Jordbro för att förverkliga visionen. Detaljplan 2, som är området vid Jordbro station, kommer att innehålla ett nytt

centrum och ett allaktivitetshus som ska innehålla delar av de verksamheter som idag finns i Kultur- och föreningshuset. Arbetet med detaljplan 2 pågår. Den tredje detaljplanen är att omvandla nuvarande centrumanläggning till bostäder.

Som ovan beskrivits så förutsätter den antagna detaljplanen att före detta Jordbromalmsskolan som idag inrymmer Jordbro kultur- och

(26)

föreningshus rivs. Konsekvenserna av detta är att verksamheterna inte längre kan verka i planområdet.

Kommunens ambition gällande verksamhet för barn och unga i Jordbro är att verksamheterna kommer att finnas kvar om än i andra lokaler. Under riv- och byggtiden kan detta vara på tillfälliga platser. Lokalförsörjningsenheten inom

kommunstyrelseförvaltningen har bistått föreningarna med att inventera lediga lokaler i kommunen som stämmer med

föreningarnas behov. Arbetet med att evakuera verksamheterna pågår och enligt plan så kommer kultur- och föreningshuset att bli tomställt runt årsskiftet. Rivningen av redan tomställda byggnader kommer att inledas under hösten och huvudbyggnaden efter årsskiftet.

Sammanfattningsvis så finns det redan beslut om rivning och evakuering av verksamheterna till andra lokaler i avvaktan på att ett nytt allaktivitetshus kan stå klart och därmed anser

kommunstyrelseförvaltingen att medborgarförslaget är besvarat.

Underlag för beslut - Medborgarförslaget

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till medborgarförslaget.

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) yrkar att medborgarförslaget avslås.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag, Vänsterpartiets yrkande om bifall till medborgarförslaget samt Moderaternas,

Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om att

medborgarförslaget avslås. Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

(27)

Kommunstyrelsens beslut

1. Medborgarförslaget anses besvarat.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Förslagsställaren

(28)

Dnr KS 2020/6

§ 217 Budgetuppföljning

Sammanfattning

I enlighet med ekonomi- och verksamhetsstyrreglerna lämnas per juli en månadsrapport omfattande budgetuppföljning och prognos för driftmedel, risk- och känslighetsanalys samt finansrapport.

Även statistik gällande befolkning, sjukfrånvaro samt arbetslöshet presenteras per föregående månad. I uppföljningen följs utöver ordinarie uppföljning till kommunstyrelsen även effekter med anledning av covid-19 upp i ett eget avsnitt.

Kommunens budgeterade resultat för 2020 var 101,9 mnkr, enligt beslut om Mål och budget 2020-2021 (KF 2019-06-10, § 109).

Budget 2020 reviderades i december 2019 med anledning av fullmäktiges uppdrag till kommunstyrelsen om effektiviseringar 2020, verksamhetsförändring öppna förskolan samt satsning på trygghetsskapande åtgärder i och utanför skolan (KF 2019-12-09, § 197). I februari beslutade fullmäktige att tillföra 2,0 mnkr till kommunstyrelsens budget från fullmäktiges reserv, avseende rivning av gamla Fredriks yrkesskola (KF 2020-02-10, § 9). På fullmäktiges sammanträde i maj fattades beslut om

överföringsmedel från 2019 till 2020 på 7,6 mnkr (KF, 2020-05-11,

§ 83).

Fullmäktige beslutade i juni om att tillföra kommunstyrelsens budget 0,1 mnkr avseende beredning för social hållbarhet samt 0,5 mnkr till ett program för social hållbarhet (KF 2020-06-08 §103 och §104). Medlen finansieras av fullmäktiges reserv, vilket inte påverkar budgeterat resultat.

Budgeterat resultat 2020 efter budgetjusteringar är 84,3 mnkr.

Det bokförda resultatet för perioden till och med september är 173,1 mnkr, vilket är 97,9 mnkr högre än periodiserad budget för motsvarande period (75,1 mnkr).

Tillsammans prognostiserar nämnderna, inklusive fullmäktiges reserv, per september ett nettoöverskott med 23,5 mnkr för helåret.

Den skattefinansierade verksamhetens prognos om underskott motsvarar 0,5 procent av årsbudget. De största underskotten i

(29)

prognosen finns inom socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Finansförvaltningen har prognos om överskott på 67,3 mnkr, vilket är 29,1 mnkr försämrat jämfört med augustiprognosen. Prognosen för kommunen som helhet är ett resultat på 175,1 mnkr, vilket är 90,8 mnkr högre än budgeterat resultat.

Per september prognosticerar gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden ett underskott för året med 13,1 mnkr, vilket är något bättre än föregående prognos. Idrott- och

fritidsnämnden prognosticerar ett överskott på 2,2 mnkr och kultur- och demokratinämnden ett överskott med 3,0 mnkr, vilket är förbättrat sedan augusti för båda nämnderna. Kommunstyrelsen har en något förbättrad prognos om underskott på 1,5 mnkr.

Socialnämndens års-prognos är försämrat till ett underskott på 25,5 mnkr, medan äldrenämnden har en för-bättrad prognos om 24,0 mnkr i överskott. Stadsbyggnadsnämnden har oförändrad prognos om överskott med 4,0 mnkr. Valnämnden har per september prognos om ett underskott med 0,1 mnkr. Prognosen för revisionen är ett underskott med 0,3 mnkr. Näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden har per september prognos om 0,5 mnkr i överskott. Övriga nämnder prognosticerar nollresultat.

Finansförvaltningen har en försämrad prognos jämfört med augusti men det är fortfarande ett överskott med 67,3 mnkr.

Fullmäktige har en per september oförbrukad reserv på 22,4 mnkr för att täcka eventuella volymavvikelser inom elevpengsystemet i grund- och förskolenämnden eller andra oförutsedda

volymökningar inom andra nämnder. Prognosen för fullmäktiges reserv, när faktiska elevvolymer för hösten är avstämda mot

elevpengsystemet, är att 10,0 mnkr av den återstående reserven kan komma att förbrukas. Det finns möjlighet att prognosen för

nyttjande av fullmäktiges reserv kommer att förbättras ytterligare de kommande prognoserna.

Förvaltningens synpunkter

Det finns tre nämnder som i sina prognoser visar på lite större underskott, kommunstyrelsen, socialnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I gällande ekonomistyrningsprinciper står det: ”Om prognosen för året visar på underskott ska

(30)

åtgärdsförslag med besparingar eller omprioriteringar omedelbart tas fram och redovisas för nämnden som fattar beslut om åtgärder.

Det ska tydligt framgå vilka åtgärder som kommer att vidtas, vilken kostnadsbesparing eller intäktsökning som kommer att genereras samt när den ekonomiska effekten kommer att få genomslag i utfallet. Information om obalans samt åtgärdsplan ska skickas till kommunstyrelsen för kännedom.”

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår, i likhet med förra uppföljningen, att social- och äldreförvaltningen,

utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ska löpande, när så krävs, till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att komma i balans mot budget.

Underlag för beslut

- Tjänsteutlåtande 2020-10-14 – Uppföljning och prognos per 30 september 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar 1. Uppföljningen godkänns.

2. Social- och äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ska löpande, när så krävs, till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att komma i balans mot budget.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet (bilaga).

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag och det egna förslaget från Vänsterpartiet. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med

kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens beslut 1. Uppföljningen godkänns.

(31)

2. Social- och äldreförvaltningen, utbildningsförvaltningen och kommunstyrelseförvaltningen ska löpande, när så krävs, till kommunstyrelsen redovisa åtgärder för att komma i balans mot budget.

Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet: Kommunstyrelseförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och socialnämnden

För kännedom: Övriga nämnder

(32)

Dnr KS 2020/2

§ 218 Mål och budget 2021-2022

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Enligt den av kommunen antagna budgetmodellen ska kommunfullmäktige besluta om Mål och budget 2021- 2022 innefattande kommunfullmäktiges mål, uppdrag och indikatorer, ekonomiska ramar för 2021, investeringsbudget för 2021 med investeringsplan 2022-2024 och ekonomisk plan för 2021-2024.

Den politiska kommunledningen har arbetat fram ett förslag till Mål och budget 2021-2022.

Bilagorna 1-2 är av informationskaraktär och ingår inte i budgetbeslutet.

Underlag för beslut

- Förslag till mål och budget 2021-2022 - En budget för säkrad välfärd, utbildning och fler jobb

- Protokoll idrotts- och fritidsnämnden 2020-02-12 § 8

- Idrotts- och fritidsnämndens yttrande angående Mål och budget 2021-2022 – 2020-02-03

- Protokoll stadsbyggnadsnämnden 2020-02-12 § 8 - Budgetäskande stadsbyggnadsnämnden 2021-2022 - Protokoll socialnämnden 2020-02-11 § 8

- Socialnämndens budgetförutsättningar inför Mål och Budget 2020-2022

- Protokoll äldrenämnden 2020-02-13 § 10

- Äldrenämndens budgetförutsättningar inför Mål och Budget 2021-2022 – 2020-02-04

- Protokoll grund- och förskolenämnden 2020-02-05 § 17

(33)

- Grund- och förskolenämnden budgetförutsättningar 2021 och framåt – 2020-01-31

- Protokoll gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2020-02-04 § 14

- Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden budgetförutsättningar 2021 och framåt – 2020-01-31

- Protokoll kultur- och demokratinämnden, 2020-02-11, § 7 - Kultur- och demokratinämndens yttrande – 2020-02-04

- Tornberget - Förutsättningar inför kommunens Mål och budget 2021 – 2022 – 2020-01-13

- Kommunstyrelsens svar på budgetdirektiv för 2021-2020 – 2020- 02-15

- Lokalresursplan 2020

- Budgetdirektiv Mål och budget 2021-2022 – 2019-11-21 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Utdebiteringen för 2021 för Haninge kommun fastställs till 19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat.

2. Bifogat förslag till Mål och budget 2021- 2022 fastställs.

3. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram om 4 100 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M) yrkar bifall till eget förslag från Moderaterna (bilaga).

Christian Lindefjärd (SD) meddelar att Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.

Lage Öhlund (-) meddelar att han inte deltar i beslutet.

(34)

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från Moderaterna och det egna förslaget från Vänsterpartiet.

Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med

kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Utdebiteringen för 2021 för Haninge kommun fastställs till 19:68 per skattekrona, vilket är oförändrat.

2. Bifogat förslag till Mål och budget 2021- 2022 fastställs.

3. Haninge kommun ingår, såsom för egen skuld en borgensram om 4 100 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader för Tornberget Fastighetsförvaltnings AB:s låneförpliktelser.

Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) deltar inte i beslutet.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M) och Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet: Samtliga nämnder, Tornberget För kännedom: Haninge Bostäder

(35)

Dnr KS 2020/403

§ 219 Revidering av taxor 2021 för kontroll och tillsyn inom Södertörns miljö- och

hälsoskyddsförbunds verksamhetsområde

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Direktionen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (SMOHF) har genom direktionsbeslut den 2020-08-26 § 35-36 hemställt att kommunfullmäktige i medlemskommunerna antar reviderade taxor för nedan nämnda områden. Taxorna föreslås gälla från och med

2021-01-01.

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Förbundet föreslår att tillsynsavgiften för tolv områden anpassas efter det tillsynsbehov som förbundet erfarenhetsmässigt bedömer motsvarar tillsynsbehovet. Avgiften beräknas genom att timtaxan multipliceras med tillsynsbehovet i timmar. Förbundet föreslår att timavgiften lämnas oförändrad, men att antalet tillsynstimmar justeras för berörda områden.

Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter Tillståndsplikt har införts vid försäljning enligt lag om tobak och liknande produkter vilket har lett till att förbundet har fått en utökad omfattning av tillsynsuppdraget. Inre tillsyn tillkommer på liknande sätt som vid försäljning enligt alkohollagen. Sedan tidigare bedrivs yttre tillsyn på plats hos verksamhetsutövaren.

Förbundet föreslår därför att avgiften för tillsyn över tobak justeras så att den även täcker förbundets kostnader för den tillkommande inre tillsynen. Avgiften beräknas genom att timtaxan multipliceras med tillsynsbehovet i timmar. Förbundet föreslår att timavgiften lämnas oförändrad.

(36)

Övriga taxor inom förbundets verksamhetsområde lämnas oförändrade.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har uppmärksammat en felaktig hänvisning till paragrafnumreringen i den föreslagna taxan för alkohol och tobak i förbundets tjänsteskrivelse. I tabellen på

tjänsteskrivelsens sida 2 föreslås en ändring av lydelsen av taxans 3

§, vilket i den föreslagna taxan är 2 §.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att taxans 2 § ändras i enlighet med förbundets förslag och att taxans 3 § lämnas oförändrad.

I övrigt har kommunstyrelseförvaltningen inget att anmärka och föreslår att kommunfullmäktige antar de reviderade taxorna enligt förslag från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds direktion samt att taxorna tillämpas från och med den 1 januari 2021.

Underlag för beslut

- Förbundets direktionsbeslut 2020-08-26 § 35 - Tjänsteskrivelse taxa miljöbalken

- Taxebilaga 1 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

- Taxebilaga 2 Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken

- Förbundets direktionsbeslut 2020-08-26 § 36 - Tjänsteskrivelse taxa alkohol och tobak

- Taxa för Södertörns miljö och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och tillämpas från 2021-01-01. Gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

(37)

2. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter antas och tillämpas från 2021-01-01. Gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken antas och tillämpas från 2021-01-01. Gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

2. Taxa för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbunds arbete enligt alkohollagen samt lag om tobak och liknande produkter antas och tillämpas från 2021-01-01. Gällande taxa upphör att gälla från samma datum.

__________

Expedieras: Akt

För verkställighet: Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund För kännedom: Nynäshamns kommun, Tyresö kommun

(38)

Dnr KS 2020/296

§ 220 Avfallstaxa 2021

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

SRV återvinning AB (SRV) har genom styrelsebeslut 2020-05-28 hemställt att kommunfullmäktige fastställer föreslagen avfallstaxa för 2021 att gälla från och med 2021-01-01. Ärendet har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som yttrade sig 2020-09-23, § 100.

SRV fattade 2020-09-24 ett beslut om ett förändrat förslag till avfallstaxa utifrån ändrade omständigheter och förutsättningar på avfallsområdet, samt efter dialog med företrädare för

ägarkommunerna. Det nya taxeförslaget för 2021 innebär därför enbart en generell indexuppräkning av samtliga tjänster, inkluderat tjänsten Sorterahemma, samt en nödvändig höjning av

grundavgiften.

SRV har därför hemställt hos kommunfullmäktige i

ägarkommunerna att besluta enligt det förändrade förslaget till avfallstaxa för år 2021.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har hämtat in synpunkter från stadsbyggnadsförvaltningen angående det förändrade förslaget till avfallstaxa.

1. Generell taxehöjning med Avfall Sveriges index A12:1MD Det ger en taxehöjning på 2,38% och den bedöms täcka samtliga tjänster med de undantag som anges i vissa tjänster.

Stadsbyggnadsförvaltningen har inga synpunkter avseende denna punkt och kommunstyrelseförvaltningen delar denna bedömning.

2. Höjning av grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus

Grundavgifterna skall täcka kostnaderna för återvinningscentraler (ÅVC), för hanteringen av farligt avfall samt för den

(39)

taxefinansierade verksamhetens overheadkostnader dvs

administration som till exempel kundtjänst, information, HR och ledning. I grundavgiften ingår också ersättning för material och extra ÅVC kort.

Grundavgiften för enbostadshus och för flerbostadshus höjdes med 10 %, förutom föreslagen indexreglering år 2020. Grundavgiften för fritidshus lämnades orörd förutom föreslagen indexhöjning.

Stadsbyggnadsförvaltningen har samma synpunkt avseende denna punkt sedan tidigare, vilken kommunstyrelseförvaltningen ställer sig bakom:

Haninge kommun skulle vilja se SRVs plan avseende ÅVC för 2021. Haningebor bosatta på Dalarö och i skärgården har ställt frågor om de får tillbaka en del av grundavgiften då ÅVC-er har varit stängda under året.

3. Ingen förändring för tjänsten Sorterahemma

SRVs tjänst Sorterahemma, som utnyttjas av ca 7 000 av de totalt 60 000 enbostadshushållen i ägarkommunerna, innebär att hushållet ges möjlighet att sortera ut matavfall, restavfall och förpackningar i fyrfackskärl vid tomtgräns, där allt hämtas av SRV.

Tjänsten har stora utmaningar med brist på både på fyrfackskärl och på fyrfacksbilar, där leveranstiderna är långa. Att hämta mat- och restavfall i en fyrfackslösning är också markant mycket dyrare än motsvarande hämtning med sidlastarbil.

SRVs tidigare förslag var att tjänsten skulle självfinansieras, vilket innebar att sorterings-, hämtnings- samt behandlingsavgifter avseende förpackningar finansieras av FTI, medan motsvarande kostnader avseende mat- och restavfall finansieras genom avfallstaxan.

Tidigare förslag ändras då Naturvårdsverket avslog de två

ansökningar om att bli tillståndspliktiga insamlingssystem (TIS) för förpackningsmaterial. Detta gör att framtiden för tjänsten

Sorterahemma är oklar.

Detta innebär att det i nuläget finns mycket stora oklarheter

gällande insamling av matavfall, tidningar och förpackningar inför

(40)

och under 2021. Därmed vill SRV avvakta med taxeförändring för tjänsten utöver den generella indexuppräkningen.

Stadsbyggnadsförvaltningens synpunkt avseende denna punkt, i vilket kommunstyrelseförvaltningen instämmer:

Haninge kommun ser positivt på nya förslaget då tillståndet inte är klart hos FTI. SRV uppger också att det finns risk att tjänsten Sorterahemma kommer att upphöra i den form som den har idag.

Detta är oroande då tjänsten underlättar för hushållen att göra rätt.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att föreslagna förändringar i taxan styr mot de två fokusområdena ”hållbar stadsutveckling samt hållbar konsumtion och resurseffektiva kretslopp” som Haninge kommun har satt upp i kommunens klimat- och miljöpoliska program för att nå de globala samt nationella målen.

Stadsbyggnadsnämnden framförde i sitt yttrande 2020-09-23 ett par synpunkter som kvarstår och kommunstyrelseförvaltningen delar dessa synpunkter:

I avsnitt 2B. Abonnemang för enbostadshus – Fastland framgår det att matavfall också kan komposteras på den egna fastigheten. Egen kompost ska vara godkänd av kommunen för att SRV ska kunna tillämpa taxan för källsortering av matavfall.

Stadsbyggnadsnämnden föreslår att ordet kommunen byts ut till

”kommunens tillsynsansvariga nämnd eller annan ansvarig enhet”

för att tydliggöra för fastighetsägaren var denna ska söka dispens.

Detta har även förtydligats i de andra styrande dokumenten.

I samma avsnitt samt avsnitt 4 och 5 står att kommunen ska ställa om kundens abonnemang om kunden inte utsorterar sitt avfall enligt sitt beställda abonnemang”. Stadsbyggnadsnämnden föreslår att ordet kommunen byts ut till SRV då detta ingår i SRV:s

hantering av hushållsavfall.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige att anta taxan att gälla från och med 2020-01-01 samt lämnar övriga synpunkter på taxan till SRV.

Underlag för beslut

- SRV:s förändrade förslag till avfallstaxa 2021, 2020-09-25

(41)

- Följebrev för förändrat förslag till avfallstaxa 2021 - Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 100 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Avfallstaxa för Haninge kommun fastställs att gälla från och med 2021-01-01. Nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla från och med samma datum.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Avfallstaxa för Haninge kommun fastställs att gälla från och med 2021-01-01. Nuvarande renhållningstaxa upphör att gälla från och med samma datum.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: SRV (se anvisningar i följebrev), SBN

(42)

Dnr KS 2020/434

§ 221 Detaljplan för Fors 7:1, reningsverket

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-28, § 120 att ge

stadsbyggnads-nämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för Fors 7:1, Fors avloppsreningsverk. Syftet med detaljplanen är att bekräfta nuvarande användning och att möjliggöra utbyggnad och komplettering av befintligt reningsverk. Ett detaljplaneförslag som godkänts av stadsbyggnadsnämnden 2020-09-23 finns färdigt för antagande.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker antagande av föreliggande förslag till detaljplan.

Underlag för beslut

- Stadsbyggnadsnämndens beslut 2020-09-23, § 103

- Plankarta med planbestämmelser, antagandehandling 2020-08-21 - Planbeskrivning, antagandehandling 2020-08-21

- Miljökonsekvensbeskrivning, antagandehandling 2020-08-21 - Granskningsutlåtande, 2020-06-24

- Samrådsredogörelsen, 2020-02-28

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Detaljplan för Fors 7:1 antas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Detaljplan för Fors 7:1 antas.

__________

(43)

Expedieras: Akt

För verkställighet: SBF För kännedom:

(44)

Dnr KS 2019/525

§ 222 Svar på motion från Samuel Skånberg (V) om att starta ett allaktivitetshus i Brandbergen

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Samuel Skånberg (V) har lämnat en motion till

kommunfullmäktige där det föreslås att kommunfullmäktige beslutar:

-Uppdra till kultur- och fritidsförvaltningen att starta ett

Kulturallaktivitetshus i Brandbergen i kommunens lokaler (t.ex.

seniorcentrum eller skolan) som är öppet för föreningar och invånare i alla åldrar.

Motionären framhåller att det finns behov av fler öppna

mötesplatser för invånare i Brandbergen, för att träffas och lära känna varandra, samt behov av platser för möten och aktiviteter.

Motionären önskar att kommunens lokaler, som exempelvis Brandbergsskolan och Brandbergens seniorcentrum, öppnar upp sina lokaler för kultur- och föreningsverksamhet för alla åldrar på kvällstid.

Motionen har skickats till Kultur- och demokratinämnden för synpunkter och nämnden har inkommit med svar 2020-02-11, § 16.

Kultur- och demokratinämnden redogör i sitt svar för de

kommunala verksamheterna och samarbeten med föreningar som finns idag i Brandbergen.

Förvaltningens synpunkter

Som nämns i kultur- och demokratinämndens svar så pågår en utredning avseende hyressättning, nyttjande av kommunens lokaler för föreningar samt större idrotts- och kulturarrangemang och enhetligt bidragsreglemente beslutad av KS 2018-10-22, § 233. I utredningen berörs bland annat effektiviserat lokalutnyttjande.

Generellt är kommunstyrelseförvaltningen positiv till att

kommunens lokaler kan utnyttjas av flera verksamheter och på så

(45)

sätt nyttjas lokalerna fler timmar på dygnet. I Vega är ett allaktivitetshus under planering. Aktivitetshuset ska förutom grundskola även rymma bland annat bibliotek och träffpunkt för äldre. Hela aktivitetshuset och delar av skolan ska utformas på ett sätt så att lokalerna går att samnyttja mellan

utbildningsförvaltningen, social- och äldreförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen. Exempelvis planeras skolans lektionssalar för estetiska ämnen anpassas så att annan verksamhet kan bedrivas efter skoltid och att fritidsgårdsverksamheten och

äldreförvaltningens ska nyttja samma lokaler.

Projektet är det första i kommunen och bör utvärderas i syfte att tjäna som underlag till kommande lokalinvesteringar.

Kommunens lokaler ska utnyttjas kostnadseffektivt och det finns redan idag möjligheter för föreningar att använda befintliga

verksamhetslokaler i Brandbergen till olika ändamål under tider då ordinarie verksamhet inte nyttjar lokalerna.

Kommunstyrelseförvaltningen uppfattar att motionens intentioner inte är att samlokalisera verksamheter utan att en ny verksamhet ska öppnas av kommunen i Brandbergen. Detta är då en

ambitionsökning som bör hanteras vid den årliga beslutet av Mål och budget så att ambitionsökningen kan ställas mot andra behov.

Motionärens förslag är att kommunfullmäktige uppdrar till kultur- och fritidsförvaltningen att genomföra förslaget.

Kommunfullmäktige kan inte ge en förvaltningen ett uppdrag utan det måste rikta sig till en nämnd, i det här fallet kultur- och

demokratinämnden. Vidare saknar förslaget i motionen finansiering av utökningen. Med detta som bakgrund föreslår

kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Underlag för beslut

- Motion från Samuel Skånberg (V) 2019-11-01 om att starta ett allaktivitetshus i Brandbergen

- Kultur- och demokratinämndens yttrande 2020-02-11, § 16 Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

(46)

1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunstyrelsen Åsa Bååth (V) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag samt Vänsterpartiets yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen avslås.

Reservationer

Åsa Bååth (V) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Motionären

(47)

Dnr KS 2019/317

§ 223 Svar på motion från Sedat Dogru (M) om utvärdering av Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Sedat Dogru (M) har i en motion förslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att, i samråd med övriga medlemskommuner, ta fram direktiv för en utvärdering av Södertörns miljö- och

hälsoskyddsförbund (SMOHF) samt att denna redovisas senast i februari 2022 för att beaktas inför nästa mandatperiod. Motionären anför att det finns anledning att utvärdera SMOHF för att belysa bland annat syfte, kostnadseffektivitet och identifiera

förbättringsområden för att föreslå revideringar.

Förvaltningens synpunkter

Motionären föreslår att en särskild utvärdering av bland annat syfte, kostnadseffektivitet och förbättringsområden för förbundet

genomförs för beaktande inför nästa mandatperiod. Förbundets ändamål, uppgifter med mera framgår av SMOHF:s

förbundsordning, senast reviderad i kommunfullmäktige 2018-05- 07, § 81. Förbundets taxor behandlas årligen av

kommunfullmäktige, vilket därmed möjliggör för en analys av förbundets kostnadseffektivitet. Utöver den löpande utvärderingen som sker inom ramen för förbundets ordinarie verksamhet

redovisas årligen revisionsberättelse för SMOHF i

kommunfullmäktige, för 2019 års verksamhet hanterades denna i kommunfullmäktige 2020-04-14, § 63.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer inte att det, utöver löpande analys och granskning av förbundets verksamhet, finns behov av en särskild utvärdering i enlighet med motionärens beskrivning.

Motionen föreslås avslås.

Underlag för beslut - Motion

(48)

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas,

Sverigedemokraternas och Lage Öhlunds (-) yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med

kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen avslås.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: Motionären

(49)

Dnr KS 2019/423

§ 224 Svar på motion från Veronica Pagard Salem (M) om införande av LOV (Lagen om

valfrihetssystem) på särskilt boende i Haninge kommun

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Motionären föreslår i rubricerad motion att LOV (Lagen om valfrihetssystem) på särskilt boende ska införas i Haninge kommun.

Motionen har remitterats till äldrenämnden som i sitt yttrande skriver att förvaltningen 2018 utrett frågan om att införa valfrihetssystem enligt LOV på särskilt boende och att

förvaltningen ställde sig positiv till det. Tre huvudsakliga risker identifierades i form av ökade kostnader, bristande förutsättningar för reellt kundval samt minskad nöjdhet hos de äldre.

Äldrenämnden valde att inte införa LOV på särskilt boende eftersom de fördelar som de fördelar ett införande skulle innebära för den enskilde övervägdes av de betydande riskerna för ökade kostnader för köpta platser och minskat resursutnyttjande i den kommunala verksamheten.

Äldrenämnden anser att frågan om att införa LOV på särskilt boende bör utredas på nytt och betonar vikten av att förvaltningen ges möjlighet att genomföra en förstudie och undersöka

förutsättningarna. Syftet med en förstudie är att kartlägga verksamhetens behov och mål och hur de identifierade behoven och målen kan tillgodoses och uppnås av marknaden. Nämndens slutsats är att de risker som den tidigare genomförda utredningen behöver värderas och analyseras ytterligare.

Nämnden önskar därför få ett uppdrag från kommunfullmäktige med direktiven att:

- Göra en risk- och konsekvensanalys hur identifierade risker kan förebyggas

(50)

- Säkerställa att införandet av valfrihetssystem enligt LOV inte överstiger nuvarande kostnader eller medför andra alternativa kostnader för kommunen.

- Värdera förutsättningarna för den faktiska möjligheten för målgruppen att kunna göra aktiva val.

- Värdera förutsättningarna för god konkurrens om kvalitet och diversitet av utförande av insatsen.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av äldrenämndens yttrande. Mot bakgrund av att nämnden ställer sig positiv till att göra en utredning föreslår kommunstyrelseförvaltningen att ett uppdrag ges till nämnden enligt nämndens föreslagna direktiv.

Motionärens förslag är att införa LOV på särskilt boende i Haninge kommun, och då äldrenämnden poängterar att förutsättningarna behöver undersökas i en förstudie snarare än att direkt påbörja ett införande föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen anses besvarad.

Underlag för beslut - Motionen

- Äldrenämndens yttrande 2020-03-18, § 34 inklusive tjänsteskrivelse

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen anses besvarad.

2. Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av LOV på särskilt boende.

3. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2021.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Åsa Bååth (V) yrkar bifall till eget förslag från Vänsterpartiet (bilaga).

(51)

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till motionen.

Linus Björkman (M) yrkar bifall till motionen och avslag till beslutspunkt 2 och 3 i kommunalrådsberedningens förslag.

Lage Öhlund (-) yrkar bifall till motionen.

Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag, det egna förslaget från Vänsterpartiet samt Moderaternas och Sverigedemokraternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de tre

förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen anses besvarad.

2. Äldrenämnden ges i uppdrag att utreda förutsättningarna för ett införande av LOV på särskilt boende.

3. Utredningen ska redovisas till kommunstyrelsen senast i juni 2021.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M), Christian Lindefjärd (SD), Åsa Bååth (V) och Lage Öhlund (-) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet: ÄN För kännedom: motionären

(52)

Dnr KS 2019/527

§ 225 Svar på motion från Linus Björkman (M) om att öka mångfalden av

arbetsmarknadsinsatser genom att införa ett auktorisationssystem

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Linus Björkman (M) föreslår i rubricerad motion att kommunfullmäktige beslutar att utreda och införa ett

auktorisationssystem för arbetsmarknadsinsatser där både egen regi och externa aktörer ska kunna konkurrera med och komplettera varandra.

Motionen har remitterats till näringslivs- och

arbetsmarknadsnämnden som i sitt yttrande beskriver hur kommunen arbetar med arbetsmarknadsinsatser genom arbetsmarknadscenter. Nämnden hänvisar också till den

arbetsmarknadsstrategi som antogs av kommunstyrelsen 2020-09- 28, § 190 samt att Arbetsförmedlingen står inför en

omstrukturering.

Det arbete som pågår både inom kommunen och på statlig nivå kommer i hög utsträckning att påverka både riktning och innehåll för kommunens verksamhet inom arbetsmarknadsområdet. Därför anser nämnden att det inte är rimligt att i dagsläget komplettera med ytterligare insatser eller påbörja en utredning av den omfattande karaktär som föreslås i motionen.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens yttrande och delar nämndens uppfattning att se till det arbete som både inom kommunen och på statlig nivå kommer påverka kommens verksamhet inom

arbetsmarknadsområdet. Därför föreslås att motionen avslås.

(53)

Underlag för beslut - Motionen

- Näringslivs- och arbetsmarknadsnämndens yttrande 2020-09-08,

§ 28

Kommunalrådsberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen avslås.

Överläggningar i kommunstyrelsen

Linus Björkman (M) yrkar bifall till motionen.

Christian Lindefjärd (SD) yrkar bifall till kommunalrådsberedningens förslag.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut - kommunalrådsberedningens förslag samt Moderaternas yrkande om bifall till motionen. Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med kommunalrådsberedningens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar

1. Motionen avslås.

Reservationer

Linus Björkman, Marietta de Pourbaix-Lundin, Sara Sixten och Sedat Dogru - samtliga (M) reserverar sig mot beslutet.

__________

Expedieras: Akt För verkställighet:

För kännedom: motionären, NAN

(54)

Dnr KS 2019/529

§ 226 Svar på motion från Marietta de Pourbaix- Lundin (M) och Michael Fridebäck (M) om översyn av bidragsreglementet

ÄRENDET UTGÅR __________

(55)

Dnr KS 2019/530

§ 227 Svar på motion från Sven Gustafsson (M) och Marietta de Pourbaix-Lundin (M) om trygghetsprogram för det offentliga rummet

Ärende till kommunfullmäktige Sammanfattning

Moderaterna föreslår i motionen att stadsbyggnadsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett trygghetsprogram för offentliga miljöer.

Som bakgrund till förslaget anges bland annat att en undersökning från Brottsförebyggande rådet 2019 visar att 31 procent av

kvinnorna i Sverige känner sig ganska eller mycket otrygga när de går ut i sitt bostadsområde på kvällarna. Vidare anförs att det under 2019 utförts flera uppmärksammade personrån på offentlig plats i Haninge, både dagtid och kvällstid, och att många invånare klagar på otillräcklig belysning på offentliga platser i kommunen.

Motionen har remitterats till stadsbyggnadsnämnden som skriver i sitt yttrande att tryggheten i offentliga rum är viktiga för

kommunen och att förvaltningen arbetar med framtagande av detaljplaner och trafikplanering. I den fysiska planeringen tas hänsyn till att blandade funktioner finns i stadsmiljön under så stor del av dygnet som möjligt. Nämnden anser vidare att det inte bara är byggnadstekniska och andra fysiska åtgärder som bidrar till tryggheten i offentliga rum, utan lika mycket om samspelet mellan sociala insatser vilket omfattar flera aktörer än bara den egna förvaltningen.

Förvaltningens synpunkter

Kommunstyrelseförvaltningen har tagit del av

stadsbyggnadsnämndens yttrande och konstaterar att det finns en samsyn i att trygga offentliga rum är en viktig del i

stadsutvecklingen. Nämnden anför att strategiskt trygghetsarbete ska utgå från kommunövergripande perspektiv och ske samordnat med andra myndigheter och aktörer.

References

Related documents

Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut - kommunalrådsberedningens - och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.. Därefter

Ingår i ett större arbete för att utveckla det brottsförebyggande arbetet genom att skapa samarbetsytor för en mer strukturerad samverkan mellan bland annat socialtjänst, skola

Den internationella kapital- och penningmarknadens bety- delse för svensk finansiering fortsatte att öka under 1977. Bankens internationella rörelsegrenar medverkade i åtskil-

Ordförandeförslag, Val av representant från Strängnäs kommun till kommunalt partnerskap Tanzania för perioden 2021-08-01 till 2022-12-31, 2021-06-15 Protokollsutdrag, KS §

7.18 Beslut i ärende om bistånd till vuxna i form av (placering/omplacering) i hem för vård eller boende eller i familjehem. 1 § SoL) Observera lagen om offentlig

Vi anser att det finns ett ökat samverkansbehov mellan SEVAB och övriga verksamheter i Strängnäs kommun i stort kring Va-relaterade frågor, bland annat utifrån att SEVAB och TSK

I befintliga infrastrukturplaner finns många åtgärder som är kritiska för att möta en växande efterfrågan på sikt men även för att kunna skapa ett robust och

Nuvarande överskott beror främst på minskade kostnader för arvoden och övriga kostnader.. Helårsprognosen är ett överskott på 1

Länsstyrelsen delar hållbarhetsbedömningens slutsats att områden i de sydöstra delarna av kommunen bör prioriteras för vindkraft före området inom riksintresset

Det pågår ett arbete med att fördjupa vattenplanens åtgärder genom att ta fram åtgärdsprogram för respektive avrinningsområden i kommunen (ca 15) och i dessa kommer frågan

- Om köpare har med egen artiklar (matlåda, bestick och glas/behållare för dryck) för påfyllnad, till skillnad från engångsartikel, bör ett rabatterat pris på Tisdagslunch ges

ÅHS styrelse har gett primärvården i uppdrag att även införa detta på Åland.. Vid den omfattande hälsoundersökningen som

Projektet syftar till att ta fram en modell som kommunerna kan använda för att bidra till ett mer hållbart boende.. Modellen ska innehålla kriterier som hjälper kommunerna att

Justering av den rörliga avgiften ligger i år med höjning av 190 l och 660 l kärl, detta för att påverka till utökad sortering och mindre volym på avfallskärl hos abonnenterna,

Enligt miljöbalken (1998:802 27 kap) får kommunen meddela föreskrifter om att avgift ska betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall. I

Han.inge kommun är remissinstans på Regeringskansliets utkast till lagrådsremiss för ändringar i lagen (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå för

Smittskyddsläkarföreningen (SMLF) ställer sig bakom förslaget att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta personer förbjuds som en

Länsstyrelsen i Stockholm ser en farhåga i att en ny myndighet skulle kunna bidra till att isolera frågor som rör romsk inkludering och att kommuner i större. utsträckning avsäger

Andelen av det totala antalet utredningar som ledde fram till en ansökan om vård har ökat med tio procent jämfört med förra året och uppgår för 2007 till 33 %.. Ansökningar

Jämfört med gällande avgift för latrinhämtning i Surahammar innebär det att avgiften för hämtning höjs för att uppnå

Sex mottagare utsågs för första gången hösten 2021, och avsikten är att utmärkelsen ska delas ut årligen för att uppmuntra och motivera pedagoger i deras arbete med områden

Ett hinder för fortsatt utveckling är att förvaltningen inte tagit ett övergripande beslut i att alla medarbetare ska identifiera sig. elektroniskt

Antalet flickor och pojkar som var föremål för ansökan om beredande av vård 2006 uppgick till 74 stycken, varav 48 på grund av brister i hemmiljön och 19 på grund av eget