• No results found

Mottagarmakt. Så vill kunder ta emot kommunikation från företag och myndigheter.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mottagarmakt. Så vill kunder ta emot kommunikation från företag och myndigheter."

Copied!
15
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Mottagarmakt

2020 Så vill kunder ta emot kommunikation

från företag och myndigheter.

(2)

Svar via Orvesto konsument-

kontakt

Jämförelse med 2017/2018

1 000 inkomna

svar

Undersök- ningen gjord via en online-

panel

Intervjuer genomförda

jan–feb 2020

Undersökningen i korthet

(3)

Så vill kunden få information i form av …

… reklam

Mejl Postlådan

Mejl

Digital brevlåda Postlådan

1 49 % 32 %

31 % 24 % 30 %

1

2 2

3

… administrativ kommunikation

@

@

Källa: Mottagarundersökning — Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

Postlåda och mejl

är de

starkaste

kanalerna

(4)

Då tar kunden del av informationen

58 %

6 %

3 % 21 %

11 %

1 % 47 %

12 % 10 %

20 %

11 %

1 % 44 %

10 %

3 % 28 %

14 %

1 % 67 %

4 % 3 %

20 %

4 % 2 %

Direkt när den kommer Senare samma dag Senast dagen efter Ett par gånger per vecka Mer sällan Tveksam, vet ej

■ Postlåda ■ Digital brevlåda ■ Mejl ■ SMS

Vi tar oftast del a kommunik v

ation samma dag

som den kommer

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

(5)

Postlådor — fysisk och digital

Vilka dagar brukar ni ta hand om posten?

Känner du till att det

finns digitala brevlådor? Är du själv ansluten till någon digital brevlåda?

Tisdag

84 % (2017: 91 %) Måndag

85 % (2017: 92 %)

Onsdag

85 % (2017: 92 %)

Torsdag

83 % (2017: 91 %)

Fredag

84 % (2017: 92 %)

Lördag

25 % (2017: 45 %)

Söndag

18 % (2017: 36 %)

84 % tömmer postlådan

varje vardag!

2018 2018

2020 2020

91 % 68 %

84 % 62 %

8 %

35 %

8 % 3 %

7 %

31 % 2 %

2 % 1 % 1 %

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO – Mottagarmakt 2017 – NCC 2018

(6)

Intressant att ta del av kommunikation vad gäller …

Livsmedel

47 %

Hemelektronik

36 % Kläder/skor

35 %

Böcker/media

29 %

Apoteksvaror

18 %

Barnartiklar

35 %

Sport/fritid

30 %

Heminredning

29 %

Byggvaror

15 %

Vi vill helst ha reklam om livsmedel

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO, ”Inom vilket eller vilka av dessa områden tycker du att det kan vara intressant att ta del av info, reklam”

(7)

Därför tar vi del av reklam … och så agerar vi

Leder till e-handel Ge mig en

bra deal

För att planera mina inköp Jag vill informera mig om produkter För att få priserbjudanden Jag vill hålla mig uppdaterad Som inspiration Tveksam, vet ej

13 % 12 %

36 % 10 %

13 % 17 %

Söker mer info på internet Besöker butik/företag Pratar/chattar med någon om innehållet Sparar erbjudandet Tveksam, vet ej

56 % 22 %

3 %

21 % 16 %

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020

(8)

Här ser vi reklam

Reklam på tv

Reklam i sociala medier Reklam i postlådan Reklam i mejl

Annonser/bilagor i tidningar Reklamtavlor på stan Reklam i butiker

Reklam på YouTube Reklam på radio

Bio- reklam Reklam på sms

Ingenstans

Banners på nyhetssajter

Reklam i podcasts Reklam på playtjänster

Osäker/vet inte

60 % 57 % 44 %

44 % 41 % 40 % 37 % 32 %

28 % 27 % 24 % 15 %

12 % 4 %

1 % 0 %

TV och sociala medier uppmärk

sammas mest, men ger mindre effek t per spender

ad krona än f

ysisk reklam

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020 – SIFO, IRM Årsrappport 2019. ”Om du tänker på en vanlig dag, var brukar du se/höra reklam”

(9)

Så föredrar vi att få fakturor

9,3

Hur föredrar du att få din

räkning/

faktura?

14 %

26 % 48 %

10 % 2 %

@

Internet- banken

Så stor andel av fakturorna är digitala

Postlådan

2018 2020

Digitala

brevlådan Mejl

Annat 2 %

Tveksam, vet ej

1 %

Avsändarens hemsida/app

1 %

… fakturor är det genom- snittliga antalet som varje svenskt hushåll

får i månaden.

51 % 56 %

1/4 vill ha fakturan i postlådan

Så föredrar vi att få fakturor

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO – NCC 2018

(10)

Direkt när den kommer Internetbank Swish Kreditkort Betalningsavi Autogiro Klarna Qliro Annat Tveksam, vet ej

En gång i veckan Några gånger i månaden En gång i månaden Mer sällan Tveksam, vet ej

Då och så betalas hushållets fysiska fakturor

När? Hur?

22 %

7 % 13 %

2 % 2 %

54 % 91 %

9 % 9 % 10 %

39 % 24 %

3 % 1 % 1 % 4 %

Digital brevlåda

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

(11)

11 Mottagarmakt 2020

Så föredrar vi att få ...

Kallelse/information från sjukvård/läkare/tandläkare

Information gällande

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

Digital brevlåda

Postlådan

Internet- banken

Avsändarens hemsida eller app

SMS Mejl

… räkning/faktura ■

… kallelse/information från sjukvård/tandläkare ■

… information gällande avtal/villkorsförändring ■

@

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

(12)

Preferenser om kommunikation/information

42 %

32 % 43 %

22 %

14 % 21 %

11 % 1 %

1 %

Hur viktigt är det för dig att välja hur du blir informerad?

Hur påverkar det dig som kund om du inte får välja?

Mycket viktigt

Ganska viktigt Inte

särskilt viktigt

Inte alls viktigt

Tvek- sam, vet ej

Jag blir irriterad men agerar inte Det påverkar mig inte alls Jag överväger att byta företag Jag framför mina klagomål

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

(13)

Fördelar med att informationen kommer …

… digitalt

55 % 62 %

39 % 31 %

29 % 13 %

… i postlådan

Säkert/

tryggt Säkert/

tryggt Enkelt att

spara/arkivera Snabbt

Överskådligt/

bra kontroll Kan nå informationen

var jag än befinner mig

Källa: Mottagarundersökning – Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

(14)

14 Mottagarmakt 2020

Denna kommunikationskanal fungerar bäst när informationen …

Vilken av följande kommunikationskanaler fungerar bäst när…

Fysiskt brev E-post

SMS

Via företagets hemsida/a pp

Via sociala medier

Via digital brevlåda

14 0 %

10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

… ska fånga din uppmärksamhet

… ska finnas tillgänglig var du än befinner dig

… behöver vara lätt- överskådlig

… ska kännas förtroende- ingivande

… är känslig/

privat

… ska ge ett bra intryck av avsändaren

… ska tas vidare

… ska kommuniceras snabbt

… innehåller mycket information

… ska leda till handling

… ska få dig att känna dig uppskattad som kund

… ska kunna sparas

■ Fysiskt brev

■ Mejl

■ SMS

■ Företagets hemsida/app

■ Sociala medier

■ Digital brevlåda

Källa: Mottagarundersökning — Reklam och affärskommunikation 2020, SIFO

(15)

PostNord har under många år undersökt svenskarnas mediekonsumtionsvanor i olika mätningar, bland annat i DR-monitorn och Brevvanerapporten. Senast dessa undersökningar gjordes kallades rapporterna Nordic Advertising Compass och Nordic Channel Compass och omfattade ett nordiskt innehåll. 2020 har vi gått tillbaka till att göra en undersökning avseende den svenska marknaden och låtit den omfatta både reklam och administrativ kommunikation. Vi kallar mätningen Mottagarmakt 2020.

Undersökningen är gjord online av Kantar Sifo.

Urvalet har varit 3 493 st återkontakter via Orvesto Konsument 2019:3.

Mottagarmakt 2020

References

Related documents

Hand- lingarna som inte är omedelbart tillgängliga undersöks huruvida de kan framställas genom rutinbeto- nade åtgärder, vilket tidigare konstaterats röra sig om mindre än fyra

Syftet med denna uppsats är att ta reda vilka metoder som används när företag ska ta reda på vad kunderna har för behov av produktutveckling.. Studien tar

(Fill, 2013) I denna undersökning förmedlas budskapet från företag till kund, vilket innebär att de huvudsakliga moderna kommunikationskanalerna ingående i underökningen inte

Syftet med studien är att undersöka de informella, för de inblandade ofta oreflekterade, interaktioner som äger rum i möten mellan de äldre hjälpsö- kande, deras anhöriga

För att en pedagog ska kunna bemöta ett barn med AST samt tillgodose barnets behov (utöver alla andra behov som medföljer mångfalden i en grundskoleklass) krävs inte endast att

Jag dömdes till ett års fängelse för att ha varit med i en kriminell grupp och för att ha förstört allmän egendom.. El Wali ser lite trött ut, när han svarar på frågan

Chavez menar att kvinnorna försvarar jorden och territoriet, inte för att det tillhör dem utan för att det är en del av livet, vilket även sam- manfaller med mayafolkets idé om

Kharkiv is the second largest city in Ukraine with population of about 1,35 million (200 I), Urban water supply is done mostly from surface water sources (85%of total

Lubricating oil is one of the most important products from petrol industry, by its value, several uses, technical requirements, and developments in its

Den sociala pelaren följs bland annat upp med indikatorer i en social resultattavla inom ramen för den europeiska planeringsterminen.. Den europeiska planeringsterminens

När ett nytt solvärme- stöd träder ikraft bör förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus upphävas i de delar som avser

Västra Götalandsregionen ställer sig bakom förslaget med ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare.. Utifrån

En kontinuerlig omprövning av förbudet är nödvändig för att säkerställa att nyttan med förbudet, i form av minskad smittspridning, överväger de negativa konsekvenser som

skillnaden mellan de skattebelopp som gäller för bränsle enligt första stycket 3 a respektive bränsle enligt första stycket 3 b, om bränsle enligt 3 eller 4 § har förvärvats

Härigenom föreskrivs att lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, som gäller till utgången av 2020,

Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en person som har varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige. Syftet är att stimulera

Metodanvisningen innehåller bland annat, riskhantering, avvägningar vid metodval, utrustning som används vid mätarbyten,

Samtidigt står branschen inför stora mätarbytesinsatser framöver. Funktionskrav på nästa

Det fi nns en begränsad möjlighet för regeringen att, om det föreligger synnerliga skäl och det svenska kärnav- fallsprogrammet inte påverkas negativt, ge tillstånd till att

Som ni känner till så kommer vi att flytta skol- och fritidshemsverksamheten på Östergårdsskolan till tillfälliga lokaler på Mariaskolans gamla område från och med

pension om du bor eller flyttar till ett land inom EU eller något av länderna Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein men bara om du tidigare bott i Sverige i minst tre år före

Om du bockat i rutan att placera insatsen i mappen Uppdrag under fördelning kan du vid ett senare tillfälle gå in i mappen, högerklicka på uppdraget och välja Fördela för att skicka

Kanske vill någon resa tillbaka i tiden till något som hände för länge sedan, eller vandra till ett högt berg, eller till en fin plats med människor jag tycker om, någonstans