En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen och länet fortsätter att växa kraftigt.

Download (0)

Full text

(1)

Boksluts- kommuniké

2016

(2)

Resultat

Stockholms läns landsting har redovisat ett positivt årsresultat under de senaste tio åren. En ekonomi i balans är grun- den för en långsiktigt hållbar utveckling och skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga investeringar. För de kommande åren kommer den totala kostnadsutvecklingen att påverkas av den omfattande utbyggnaden och upprustningen av infrastrukturen i hälso- och sjukvården och kollektiv- trafiken.

Resultatet för 2016 uppgick till 1 708 miljoner kronor före omställ- ningskostnader1, vilket är 1 365 miljoner kronor högre än föregående år. Resulta- tet efter omställningskostnader upp- gick för 2016 till 808 miljoner kronor.

Verksamhetens totala intäkter uppgick till 92 247 miljoner kronor vilket är 6,3 procent högre än före- gående år. I utfallet ingick reavinster med 656 miljoner kronor, vilket främst avser fastighetsförsäljning. Årets sam- lade skatte intäkter inklusive generella statsbidrag och avgift till utjämnings- systemet uppgick till 71 010 miljoner kronor, en ökning med 5,6 procent i jämförelse med föregående år.

Verksamhetens kostnader uppgick till 84 515 miljoner kronor, vilket är 5,4 procent högre än föregående år.

Under året har en rad åtgärder vidtagits för att reducera kostnadsutvecklingen.

Detta arbete kommer att fortsätta med oförminskad styrka för att säkerställa en ekonomi i balans.

Balansräkning

Balansomslutningen ökade och uppgick vid årets slut till 113 824 miljoner kronor.

Det långsiktiga finansiella handlings­

utrymmet, soliditeten, uppgick till 7,2 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med före- gående år.

Pensioner intjänade under år 1998 eller senare redovisas som en skuld i balansräkningen medan de som är intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Det totala pensions åtagandet uppgår till 49 649 miljoner kronor.

Bokslutskommuniké 2016

En femtedel av Sveriges befolkning bor i Stockholmsregionen och länet fortsätter att växa kraftigt.

Landstingets främsta uppgift är att se till att invånarna i länet får tillgång till en hälso- och sjukvård av hög kvalitet samt en väl fungerande kollektivtrafik, idag och i framtiden. Landstinget ansvarar även för regionplanering och för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet.

Resultat

Mkr Utfall

2016

Utfall 2015

Förändring

% Verksamhetens intäkter 21 102 19 416 8,7%

Verksamhetens kostnader –84 515 –80 190 5,4%

Avskrivningar –4 633 –4 202 10,3%

Nettokostnader –68 045 –64 976 4,7%

Samlade skatteintäkter 71 010 67 264 5,6%

Finansnetto –1 257 –1 945 –35,4%

Resultat före

omställningskostnader 1 708 343 Omställningskostnader –899 –358 Resultat efter

omställningskostnader 808 –15 0

500 1 000 1 500 2 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Resultat före omställningskostnader (mkr)

1 Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård under perioden 2015–2018.

(3)

Investeringar

2016 års totala investeringsvolym uppgick till 15 065 miljoner kronor.

Större pågående investeringar är bygg- nationen av Nya Karolinska Solna och utbyggnad av tunnelbanan.

I Solna fortsätter ett av Europas modernaste universitetssjukhus, Nya Karolinska Solna, att växa fram. I juni 2016 överlämnades den första sjukhus- delen till Stockholms läns landsting och i november flyttade de första patien- terna in i det nya sjukhuset. Byggarbetet med att färdigställa övriga delar av den nya sjukhusbyggnaden fortsätter och det nya universitetssjukhuset i Solna ska vara i full drift 2018.

Landstingsfullmäktige tog i början av februari 2014 ett historiskt beslut om finansiering och medfinansiering av en utbyggnad av tunnelbanan, samt ökad bostadsbebyggelse i Stockholms län enligt 2013 års Stockholmsförhandling.

Tunnelbanan ska sträckas ut till Nacka, Barkarby och Arenastaden. Utbyggnaden omfattar nästan två mil nya spår och tio nya stationer. Projektet är ett av de största infrastrukturprojekten i länet sedan den befintliga tunnelbanan byggdes.

Investeringar

Mkr Utfall

2016

Budget 2016

Utfall 2015 Vård inkl fastigheter

(LFS) 3 876 4 277 3 407

Nya Karolinska Solna 3 855 4 393 3 494

Trafik 6 147 6 190 6 399

Citybanan 378 403 310

Utbyggd tunnelbana 658 763 572

Övrigt 151 463 104

Totala investeringar

SLL-koncernen 15 065 16 488 14 285

Balansräkning

Mkr 2016 2015

Tillgångar

Anläggningstillgångar 103 532 93 752

Omsättningstillgångar 10 292 11 498

Summa tillgångar 113 824 105 250

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 8 239 7 451

Avsättningar 26 433 24 902

Skulder 79 152 72 898

Summa eget kapital,

avsättningar och skulder 113 824 105 250

(4)

Stockholms läns landstings årsredovisning 2016 behandlas på landstingsfullmäktige den 9 maj 2017.

Foto: Maskot Bildbyrå AB

Landstingsstyrelsens förvaltning Box 22550, 104 22 Stockholm Telefon: 08-737 25 00 www.sll.se

Figure

Updating...

References

Related subjects :