SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Beslutande Lars-Erik Carlsson (V), ordförande

Hans Lindqvist (C) Leif Persson (S)

Övriga deltagande Andris Widuss (M),ersättare Per Rathsman, stadsarkitekt

Håkan Blomquist, byggnadsinspektör Susanne Jarl, Miljöchef

Kajsa Edbom, miljöinspektör Therese Sundin, miljöinspektör Rasmus Bäckman, praktikant Annika Nilsson, sekreterare

Utses att justera Hans Lindqvist

Justeringens tid och plats Kommunhuset

Underskrifter Sekreterare _____________________________

Annika Nilsson

Paragrafer 26 - 32

Ordförande _____________________________

Lars-Erik Carlsson

Justerande _____________________________________________________________

Hans Lindqvist ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-04-25

Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 26 Dnr MBN 2013-0033 235

Ansökan om bygglov för nybyggnad av carport/förråd fastigheten XXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ansökan avser nybyggnad av carport/förråd med en byggnadsarea av 24 m2. För området gäller byggnadsplan från 1974.

Berörda fastighetsägare har beretts tillfälle att avge eventuellt yttrande över ansökan då åtgärden strider emot gällande planbestämmelser avseende högsta antal byggnader, högsta tillåtna höjd, delvis byggande på s k ”prickmark” samt närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Inga erinringar emot förslaget har inkommit.

Bygglov med mindre avvikelse bör kunna medges, då åtgärden ej motverkar planens syfte.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Enligt PBL 9:31 b, första stycket, medge mindre avvikelse från gällande planbestämmelser.

I övrigt bevilja bygglov enligt ansökan.

Startbesked: Enkel kontrollplan skall inlämnas innan startbesked utfärdas.

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet.

Slutbesked: Som underlag ska byggherren meddela miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är färdigställt och utfört enligt bygglovet.

--- Utdrag till:

Sökanden

För kännedom till berörda fastighetsägare

(3)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 27 MBN 2013-0036 232

Ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad fastigheten XXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ansökan avser nybyggnad av öppen lagerbyggnad med en byggnadsarea av 1500 m2.

Ansökan har översänts till XXXXXXXXXXXX, för kännedom.

XXXXXXXXXXXXXhar inte några invändningar till uppförandet av lagerbyggnaden.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Bevilja bygglov enligt ansökan.

XXXXXXXXXXX godkännes som kontrollansvarig.

Startbesked: Kontrollplan skall inlämnas innan startbesked utfärdas.

Sökanden erinras om att lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från beslutet.

Slutbesked: Som underlag ska byggherren meddela miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är färdigställt och utfört enligt bygglovet.

---

Utdrag till:

XXXXXXXXXXX

För kännedom till: XXXXXXXXXX

(4)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 28 Dnr MBN 2012-0041

Fortsatt uppdatering av detaljplanelagda områden för permanentboende i fritidshusområden.

Storfors kommun har låtit göra nya detaljplaner i Södra Ullvettern och Käxsundet som möjliggör permanentboende. I de nya planerna ökas den tillåtna byggnadsarean, samtidigt har man inventerat VA-situationen och infört ett system för att öka kapacitet och förbättra funktionen i

avloppsanläggningarna.

I Storfors Översiktsplan 2012 pekas tre områden ut som lämpliga för en fortsatt uppgradering av detaljplaner i fritidshusområdena. Syftet är att möjliggöra standardhöjning i fritidshusområdena, och därmed öppna för åretruntboende.

Miljö- och byggnadsnämnden kan konstatera att ett flertal hushåll valt att bosätta sig permanent i de områden som tidigare uppgraderats och att detta fortsätter att ge kommunen nya invånare.

En anledning till att det är så fördelaktigt att uppgradera befintliga områden är att dessa ligger i vattennära områden som planlades innan strandskydds-

lagstiftningen satte stopp för sådana etableringar.

Uppgraderingen till permanentboende ger alltså möjlighet att skapa större värden i områdena. Det blir mera intressant att investera och fastighetsvärdena ökar. Samverkan mellan grannar och samfälligheter får incitament att utveckla vägnät, vatten, avlopp och övrig infrastruktur.

För att kunna bestämma i vilken ordning fritidshusområdena ska prioriteras, vill Miljö- och byggnadsnämnden genomföra en enkätundersökning i tre områden för att höra vilket intresse det finns bland de boende, och få en översiktlig bild av förutsättningarna i den befintliga bebyggelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och byggnadsnämnden 2012-12-19 § 118.

Tjänsteskrivelse 2012-12-28.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-01-23 § 9.

Kommunstyrelsen beslutade, 2013-02-13, § 15, ge Miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att genomföra en enkätundersökning i detaljplanelagda

fritidshusområdena Kväggen och Herrnäset samt i återstående delar av Södra Ullvetterns detaljplanelagda område.

Vid dagens sammanträde med miljö- och byggnadsnämnden föreligger förslag till enkät.

forts.

(5)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

forts MBN § 28

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Innan enkäten skickas ut till berörda fastighetsägare inom områdena Kväggen, Herrnäset och återstående delar av Södra Ullvetterns detaljplanelagda områden får miljökontoret i Karlskoga i uppdrag att läsa igenom enkäten för eventuell

komplettering.

---

(6)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 29 Dnr MBN 2013-0042 235

Ansökan om ändring av tidigare beviljat bygglov för tillbyggnad av enbostadshus med garage fastigheten XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ändringen av tidigare beviljat bygglov från 2011-05-26, § 54, gäller tillbyggnad av enbostadshus med garage.

Ändringen innebär annan placering av tillbyggnaden.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

Bevilja bygglov för ändring av tidigare beviljat bygglov.

Till miljö- och byggnadsnämnden skall bygganmälan göras minst 3 veckor före byggstart.

Slutbevis: Som underlag ska byggherren meddela miljö- och byggnadsnämnden när arbetet är färdigställt och utfört enligt bygglovet.

---

Utdrag till:

Sökanden

(7)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 30

Miljökontoret – Karlskoga.

Rapportering – livsmedel.

Miljöinspektör Therese Sundin informerar nämnden om den livsmedelstillsyn som uförts under tiden januari – april 2013:

Storkök och matlagningskök, restauranger samt några mindre caféer har besökts.

Några lokaler är slitna och verksamheterna har inte så mycket egenkontroll.

Planeringsunderlag är under framtagande.

Miljökontoret har även varit ute i några ”klagomålsärenden”.

När det gäller miljö- och hälsoskydd kommer inspektörerna att göra besök hos privata företag.

Miljöchefen Susanne Jarl meddelar att den 4 juni 2013 kommer Länsstyrelsen och Livsmedelsverket till Storfors för livsmedelstillsyn.

---

(8)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 31 Dnr MBN 2000-0126

Timmarbilskörning, från XXXXXXX avverkningar, på XXXXXX XXXXXXXX, Storfors kommun.

Bakgrund

Boende längs XXXXXXXXXX har sedan en längre tid varit störda av de timmerbilar som passerar genom bostadsområdet. Första klagomålet inkom från XXXXXXXXX till Storfors kommun 2000-07-20. XXXXXXXX säger sig representera flertalet boende längs den aktuella vägen. Från och med januari 2013 har Karlskoga kommun tillsynen över Storfors kommun varav detta ärende från och med årsskiftet beretts av tjänstemän från Karlskoga kommun.

XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX vilka representerades av XXXXX XXXXXXXXXX och miljökontoret, XXXXXX hölls 2013-02-15. Tills detta möte hade XXXXXXXX skrivit ned de punkter man upplevde som en störning, se bilaga 1.

Ett andra möte hölls 2013-03-05. Närvarande var samma personer som ovan samt XXXXXXXX från miljökontoret.

Efter dessa två möten konstaterades följande:

Gällande vägen ägs den, liksom stor del av den kringliggande skogen, av XXXX vilket sköts av XXXXXXX XXXXXXXX är enskilda vägar som saknar

vägförättning men de boende längs vägen har servitut på att de får nyttja vägen.

De boende har utan en vägförättning ingen möjlighet att ställa krav på vägens skick så länge de tar sig till och från sina bostäder. Vill man ha insyn och kunna påverka underhållandet av vägen måste man göra en vägförättning vilket de boende inte är intresserade av.

Punkten nummer fyra i inkommen skrivelse rör ett mindre område som har avverkats relativt nyligen. Här kommer man inte att ha några fler

timmertransporter förrän nästa gång det är dags att gallras vilket blir om kanske 20 år. Detta problem torde då kunna lösas enkelt med dialog varav XXXXX XXXXX inte trodde det skulle vara några problem att bredda vägen med markägarens tillstånd för att transporterna skulle kunna gå åt rätt håll med en gång.

forts.

(9)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

forts MBN § 31

Gällande parkeringen av timmerbilarna verkade det vid andra mötet bara vara en timmerbil som var problem för de boende. Detta löstes genom en dialog mellan entreprenören som körde timmerbilen och markägaren/ den som stördes varav en väg breddades för att timmerbilen skulle kunna åka åt rätt håll från början varav störningen minskade.

Kvar som störning är de transporter som passerar området nattetid, dvs mellan kl 22:00 och 06:00. Störningen består av både buller och ljus från timmerbilarnas helljus. Vägens skick upplevs fortfarande som ett problem vilket man inte utan vägförättning som boende kan ställa några krav på.

För att få en uppskattning av i vilken utsträckning denna störning kommer pågå nattetid XXXXXXXXXXXXX, räknat ut att det rör sig om 150-180 transporter årligen som behöver passera det aktuella bostadsområdet. Denna siffra grundar sig i att de har ”brytpunkter” som bestämmer åt vilket håll timmerbilarna ska gå för att de ska köra den kortaste vägen för att spara bränsle och slitage på bilarna. De uträknade transporterna är de som enligt brytpunkten behöver gå direkt söderut och således kommer passera de boende som störs av transporterna. Dessa 150-180 transporter är fördelade över hela dygnet och det går inte att precisera när på dygnet de kommer passera eftersom det beror på vilken typ av skog det är som avverkas just det året. XXXXXXXXX uppskattar dock att merparten av dessa transporter kommer att passera dagtid varav siffran 90 nattliga transporter per årsbasis är högt räknad.

Motivering

Enligt uppgifter från XXXXXXXXX rör det sig alltså om högst 90 transporter årligen som behöver gå söder ut nattetid och då passera XXXXXXXX

XXXXXXXX. En bil låter uppskattningsvis under en minut vilket gör att totala störningstiden är under 90 minuter per år. Däremot upplevs en störning större på natten än på dagen och medför större konsekvenser så som att det är svårt att somna om.

Eftersom det inte går att säga hur dessa transporter fördelas under dagen eller under året följer därför två olika resonemang:

forts.

(10)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

forts MBN § 31

 Om transporterna kommer spritt över året är det högst en timmerbil var fjärde natt som passerar. Denna störning bör klassas som ringa.

 Om samtliga transporter, högt räknat 90 st, passerar inom en och samma vecka är det en störning som knappast kan anses ringa. Däremot bör den i stället klassas som tillfällig.

XXXXXXXXXX siffror, högst 90 nattliga timmertransporter per årsbasis, bedöms därför inte denna störning vara en olägenhet enligt miljöbalken. Med olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Ovanstående resonemang är grundat på de siffror som XXXXXXXX presenterade vid det andra mötet. Om antalet transporter ändras väsentligt kan ärendet tas upp och prövas igen. XXXXXXXXX bör således i sin egenkontroll kunna redogöra för hur många nattliga transporter, dvs mellan kl 22:00 och 06:00, som via sin försorg passerar det aktuella bostadsområdet.

Hänsynsreglerna

Hänsynsreglerna definieras i miljöbalkens andra kapitel. XXXXXXX omfattas således även de av hänsynsreglerna och bör således uppmana de timmerbilar som via sin försorg passerar det aktuella området nattetid att visa hänsyn mot de boende om entreprenörerna inte självmant gör det. Exempel på visad hänsyn är att hålla en lämplig hastighet utifrån vägbanans skick för att minska störningen från timmerbilarna så mycket som möjligt och inte ha helljus tända när man passerar genom bostadsområden.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse dnr 2000-0126, mi 2013-000115 daterad 2013-04-08.

Inkommen skrivelse från klagande ”Vägproblem.XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXX

Lagstöd

Beslutet tas med stöd av 2 kap § 2-3 och 9 kap. 3 § Miljöbalken (SFS 1998:808) samt 27 § förvaltningslagen (SFS 1986:223).

forts.

(11)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

forts MBN § 31

Miljöinspektör XXXXX som föredrar ärendet meddelar att kommunicering har skett och att inga ytterligare synpunkter har inkommit.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut

De nattliga transporter från timmertransporter via XXXXXXX försorg som passerar genom bostadsområdet XXXXXXXXX utifrån miljöbalkens definition, kan inte anses som en olägenhet.

Ärendet avslutas därmed utan ytterligare åtgärd.

---

Beslutet kan överklagas, se bifogad besvärshänvisning

Utdrag till:

Xxxxxxxxxxxxxx

(12)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

MBN § 32 Meddelanden

1 Länsstyrelsen, miljöanalys;

- Meddelande om länsstyrelsens inventering av förorenade områden avseende XXXXXXXX/tidigare uppställt mobilt oljegrusverk/.

- Information om seminariet ”VA i ett blötare klimat” 7 maj 2013.

2 Värmlands läns kalkningsförbund:

- Sammanträdesprotokoll från 2013-03-22 avseende bl a Årsredovisning 2012.

3 Havs- och vattenmyndigheten:

- Information om att hälften av Europas vatten mår inte bra ”Situationen är väldigt allvarlig”.

4 Strålskyddsstiftelsen:

- Mobilstrålning påverkar sömnen.

5 Gullspångsälvens vattenvårdsförbund/Vattenråd:

- Kalender för april – juni 2013.

6 Länsstyrelsen, miljöskydd och Förvaltning:

- Beslut om upphävande av miljö- och byggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens avseende uppförande av brygga på fastigheten XXXXXX.

7 Lantmäterimyndigheten:

- Underrättelse om avslutad förrättning avseende fastighetsreglering berörande XXXXXXXXXXXXX samt ändring av ledningsrätt.

Miljö- och byggnadsnämndens beslut Gokänna redovisningen av meddelandena.

---

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :