• No results found

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Hana Matulová Název bakalářské práce:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Jméno studenta: Hana Matulová Název bakalářské práce:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

POSUDEK VEDOUCÍHO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Jméno studenta: Hana Matulová

Název bakalářské práce: Výkaz zisku a ztráty ve vybraném obchodním závodu

Cíl práce: Zhodnotit dopad změny účetní legislativy platné od 1. 1. 2016 na účetnictví ve vybraném podnikatelském subjektu s parciálním zaměřením na výkaz zisku a ztráty.

Jméno vedoucího bakalářské práce: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Výborně Velmi dobře

Dobře Neprospěl

I. Hodnocení zpracování tématu studentem:

Splnění cíle práce x

Volba metod a jejich aplikace při zpracování tématu x

Hloubka provedené analýzy x

II. Hodnocení struktury a obsahu práce:

Přehlednost a logická stavba (struktura) práce x

Aktuálnost a vhodnost použitých pramenů x

Schopnost studenta zpracovat získané podklady x

Přiměřenost a srozumitelnost závěrů práce x

Formulování vlastních názorů studentem x

III. Hodnocení formy a stylu práce:

Formální úprava práce (text, tabulky, grafy) x

Stylistická úroveň práce x

Práce s českou literaturou včetně odkazů a citací x

Práce se zahraniční literaturou včetně odkazů a citací x

Posouzení výsledku kontroly plagiátorství v IS STAG Posouzeno bez výhrad x Posouzeno s výhradami

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s literaturou a její citace (uveďte na druhou stranu posudku).

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

(druhá strana posudku)

Práci doporučuji - nedoporučuji* k obhajobě. (*nehodící se škrtněte)

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: VELMI DOBŘE MÍNUS

Datum: 20. 1. 2020 ………

Podpis vedoucího bakalářské práce

(2)

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI | Studentská 1402/2 | 461 17 Liberec 1 | Ekonomická fakulta | Voroněžská 1329/13 | 460 02 Liberec 2 tel.: +420 485 352 388 | jmeno.prijmeni@tul.cz | www.ef.tul.cz | IČ: 467 47 885 | DIČ: CZ 467 47 885

Cílem bakalářské práce bylo zjistit dopady změny účetní legislativy na sestavení výkazu zisku a ztráty ve vybraném podnikatelském subjektu. Lze říci, že studentka tento základní cíl naplnila. Vzhledem k tomu, že podnik patří do konsolidované skupiny podniků se zahraniční mateřskou společností, mohlo být téma mnohem hlouběji propracováno i s dopady na vykazování vzhledem k mateřské společnosti.

Studentka pracovala s aktuálními a relevantními zdroji, v ne příliš širokém, avšak postačujícím počtu. Vytknout lze poměrně nepatrnou práci s jedním zahraničními titulem, bylo by vhodné využít pro rešerše v teoretické části BP více zahraničních odborných publikací. S ohledem na publikace je třeba též zmínit, že povětšinou jsou citační odkazy v seznamu citované literatury v nesouladu s požadovaným stylem.

Za slabinu předložené bakalářské práce lze považovat i poněkud nižší, avšak stále ještě akceptovatelnou stylistickou úroveň, totéž platí u odborného jazyka.

Studentka prokázala, že je na bakalářské úrovni schopna aplikovat vědomosti získané studiem a rešerší odborné literatury na reálné případové studii a formulovat vlastní závěry na základě zjištěných skutečností.

Výsledek kontroly plagiátorství neprokázal žádnou shodu s jiným dokumentem.

I přes uvedené nedostatky lze bakalářskou práci doporučit k obhajobě.

Otázky k obhajobě bakalářské práce:

1) Jaké další změny (novely) účetní legislativy proběhly v ČR v následujících letech (2017 – 2019), případně jaký dopad měly na Vámi analyzovaný subjekt? Jaké plány má Ministerstvo financí ČR s ohledem na účetní legislativu v horizontu let 2020-2030?

2) Porovnejte, jak jsou náklady a výnosy definovány dle české účetní legislativy a dle mezinárodních standardů IFRS.

3) K tvrzení na str. 35, předposlední odstavec: Jaké účetní záznamy jsou účetní jednotky povinny zveřejňovat, kam se tyto dokumenty ukládají a do jakého mezního data?

4) K textu na str. 38: Objasněte, proč se v dané společnosti účtuje daň z přidané hodnoty u nakoupených pohonných hmot z členských států EU do nákladů jako spotřeba materiálu.

References

Related documents

Vyjádření minimálně v rozsahu 10 řádků k bakalářské práci z hlediska splnění jejích cílů, využití metod řešení a návrhů opatření včetně formální úpravy, práce s

Bakalářskou práci navrhuji klasifikovat stupněm: Velmi dobře.. Datum:

V jakém rozsahu a jaké součásti účetní závěrky sestavují účetní jednotky dle jejich velikosti.. Kdo (jaké účetní jednotky), kde a v jakém rozsahu musí

Cíl práce: Cílem bakalářské práce je sestavit charakteristiku procesu vstupu podniku na kapitálový trh, vysvětlit, jakým způsobem podnik získává finanční

V praktické části práce jsou hodnoceny jednotlivé faktory rozvoje přímo v Českém Švýcarsku.. Za účelem zjištění spokojenosti návštěvníků byla využita

I přes výše uvedené nedostatky, odpovídá práce obsahem zadání i opatření pro vypracování závěrečné práce, a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji

Cíl práce: Na základě vybraných specifických operací podniku mezinárodního obchodu zhodnotit jejich dopad do účetního systému, parciálně též účetní zobrazení

Jakou formu komunikace byste zvolil pro Vámi navrhované nabídky sportovních zájezdů.. Liší se vaše nabídka zájezdů oproti již