FÖRÄNDRING AV RENHÅLLNINGSTAXAN

Full text

(1)

ID: Renhållningtaxa missiv.docx

Stadsledningskontoret 2012-05-25 Dnr: 2012/384-KS

Jan Wikner 021-39 11 79

jan.wikner@vasteras.se

Till Kommunstyrelsen

FÖRÄNDRING AV RENHÅLLNINGSTAXAN

Förslag till beslut

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

anta tekniska nämndens förslag till förändring i renhållningstaxan Ärendebeskrivning

I samband med budget 2011 togs ett beslut om sänkning av renhållningstaxan från den 1 januari 2011. Den sänkningen berörde främst villahushållen men fick inte någon effekt på flerbostadshusen. Därför föreslås nu sänkning av renhållningstaxan även för flerfamiljshusen. Den fasta avgiften sänks från 850 kr till 790 kr per lägenhet och år.

Den nya avgiften förslås gälla redan från 1 juli 2012.

Bakgrund

Renhållningsavgifterna sänktes i Västerås den 1 januari 2011. Det var främst villahushållen som fick avgiftssänkningar på cirka 15 procent för

normalabonnemanget källsorterat. Kunder med abonnemang osorterat fick en kraftig höjning av sina taxor.

Sänkningen fick inte någon egentlig effekt på flerbostadshusen. Det är därför angeläget att göra vissa justeringar i renhållningstaxa för att kompensera detta. Den fasta avgiften för flerfamiljshus är idag 850 kr inkl moms per lägenhet och år.

Tekniska nämnden föreslår därför en sänkning till 790 kr per hushåll och år.

Sänkningen föreslås genomföras redan från 1 juli 2012.

Avgiftssänkningen innebär att de totala avgiftsintäkterna minskar med 1,3 Mkr för 2012 och med 2,6 Mkr när den för helårseffekt 2013.

(2)

2012-05-25 Dnr: 2012/384-KS

Stadsledningskontorets bedömning

Tekniska nämndens förslag till sänkning av den fasta renhållningsavgiften för flerfamiljhus innebär minskade totala avgiftintäkter på 1,3 Mkr för 2012 och 2,6 Mkr för 2013. Tekniska nämndens avfalls- och återvinningsverksamhet har dock ett upparbetat eget kapital på 27 Mkr. Ett underskott som finansieras av det egna kapitalet kan därmed accepteras för 2013. Avfalls- och återvinningsverksamhetens ekonomiska prognos för 2012 pekar mot ett överskott och avgiftssänkningen 2012 kan klaras inom den ekonomiska ramen.

Utnyttjandet av avfalls- och återvinningsverksamhetens egna kapital 2013 är beaktat i förslaget till budget 2013 för Västerås stad.

Stadsledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag till sänkning av den fasta renhållningsavgiften för flerfamiljshus.

Eva Little Thomas Energård

T f Stadsdirektör Ekonomidirektör

(3)

Renhållningstaxa 2011 för Västerås kommun

Dnr: 2010/439-TN-043

Taxan grundar sig på avgiftsbestämmelserna i Miljöbalken (SFS 1998:808) med tillhörande författningar.

Antagen av kommunfullmäktige i Västerås kommun och gäller från och med 2011-01-01.

(Ändring fr o m 2012-07-01)

1 Allmänt

Avgifter för insamling, bortforsling och slutligt omhändertagande av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i Västerås Stad utgår med de belopp och på de villkor som framgår av denna taxa samt av gällande Renhållningsordning för Västerås kommun (Dnr 2005/17-RS-192). An- givna avgifter är inklusive den av riksdagen beslutade mervärdesskatten, för närvarande 25 procent.

2 Administrativa regler mm 2.1

Fastighetsinnehavare eller den/de som enligt 1 kap 5 § i fastighetstaxeringslagen ska anses som fastighetsägare ska betala angivna avgifter till Tekniska nämnden Västerås Stad. Tomträttsin- nehavare jämställs med fastighetsinnehavare. Avgiftsskyldigheten kan överlåtas till nyttjande- rättshavare med dennes medgivande. Sådant överlåtande ska först godkännas av Tekniska nämnden.

Tekniska nämnden har dock rätt att besluta att avgiftsskyldigheten skall återgå till fastighetsin- nehavaren, om nyttjanderättshavaren inte fullgör sina skyldigheter gentemot Tekniska nämnden eller avflyttar från fastigheten. Tekniska nämnden skall underrätta fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren om sådan ändring. Nyttjanderättshavaren skall därvid svara för betalning av avgifter från och med den dag Tekniska nämnden underrättat om återgången av avgiftsskyl- digheten.

2.2

Avgifterna för regelbunden hämtning debiteras periodvis. För fritidshus sker debitering en gång per år. Övriga avgifter debiteras efter utförd hämtning.

Tekniska nämnden följer Västerås Stads riktlinjer för kravhantering etc. Vid för sent inkommen betalning utgår dröjsmålsränta med den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av åtta procentenheter.

(4)

2.3

Ändrade hämtningsförhållanden ska skriftligen och omgående anmälas till Tekniska nämnden.

Förändring av avgiften regleras vid nästa debiteringstillfälle.

2.4

Anmälan om att fastighet överlåts till annan innehavare och den tidpunkt från vilken den nye innehavaren ska betala renhållningsavgifterna ska snarast anmälas till Tekniska nämnden. An- mälan ska vara skriftlig. Föregående innehavare svarar för avgifterna tills sådan anmälan gjorts.

2.5

Enligt renhållningsordningen tillhandahåller Tekniska nämnden på fastighetsinnehavarens be- kostnad godkända sopkärl i erforderligt antal. Fastighetsinnehavaren ansvarar för sopkärlens rengöring. Om annat inte överenskommits ingår kostnader för kärl eller säckställning i avgiften för hämtning av avfall.

2.6

I avgiften för latrinhämtning ingår behållare som Tekniska nämnden tillhandahåller.

2.7

Närboende fastighetsinnehavare kan efter skriftlig ansökan till Tekniska nämnden nyttja ge- mensam behållare. Fast avgift enligt bilaga A, punkt 1.1, utgår för samtliga hushåll även vid nyttjande av gemensam behållare. För verksamheter som nyttjar gemensam behållare utgår fast avgift per verksamhet enligt bilaga A, punkt 1.1. En ansökningsavgift per sökande utgår enligt bilaga A, punkt 3, i samband med behandlingen av ansökan. Nyttjande av gemensam behållare, enligt denna punkt, tillåts för maximalt fyra hushåll. Vid större antal hushåll tillämpas normal taxa, enligt bilaga A.

2.8

Avgift utgår även vid tillfällen då behållare inte använts sedan föregående hämtningstillfälle.

Avgift utgår även om behållare inte varit tillgänglig enligt renhållningsordningens bestämmel- ser för hämtning vid hämtningstillfället.

2.9

Vid ändring av abonnemang och/eller behållare utgår en ändringsavgift enligt bilaga A, punkt 3. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordinarie debiteringstillfälle. Ändringar gäller i minst 3 månader. Vid ägarbyten och vid ändringar som orsakas av Tekniska nämndens önskemål utgår ingen ändringsavgift.

2.10

Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang utgår en felsorte- ringsavgift enligt bilaga A, punkt 4. Avgiften debiteras i samband med nästkommande ordina- rie debiteringstillfälle.

(5)

2.11

För sådan hämtning där andra metoder än de som finns beskrivna i denna renhållningstaxa till- lämpas, eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt får Tekniska nämn- den besluta om särskild avgift i enlighet med grunderna för denna renhållningstaxa och de grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken.

2.12

Enligt renhållningsordningen kan fastighetsinnehavare efter skriftlig ansökan till Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljas undantag från renhållningsordningens bestämmelser.

Beviljas förlängt hämtningsintervall av köksavfall utgår renhållningsavgift enligt bilaga A, punkt 1.6 och 1.7.

Beviljas uppehåll i hämtning av köksavfall under en period av minst 3 månader och maximalt 4 år utgår fast avgift enligt bilaga A, punkt 1.1. För fritidshus gäller motsvarande om uppehållet avser hela hämtningsperioden. Ansökningsavgift enligt bilaga A, punkt 3, utgår i samband med behandlingen av ansökan om uppehåll i hämtning av köksavfall.

Beviljas befrielse från skyldigheten att lämna köksavfall utgår fast avgift enligt bilaga A, punkt 1.1.

Beviljas undantag från renhållningsskyldigheten på grund av att fastigheten är obebodd under icke begränsad tid utgår ingen renhållningsavgift.

2.13

I särskilda fall kan Tekniska nämnden besluta om avgiftsbefrielse eller avgiftsreduktion om det föreligger särskilda skäl. De grunder som anges i 27 kap 5§ Miljöbalken ska därvid beaktas.

(6)

3 Abonnemangstyper för hämtning av hushållsavfall exkl slam och latrin 3.1

I Västerås Stad finns tre olika abonnemang för hämtning av hushållsavfall:

Hemkompost innebär att hushållen själva komposterar allt sitt bioavfall enligt de regler som anges i renhållningsordningen. Endast restavfall placeras i behållare som töms minst varannan vecka.

Källsorterat innebär att hushållen sorterar sitt avfall och placerar allt bioavfall och restavfall i skilda behållare. Respektive behållare töms minst varannan vecka.

Osorterat innebär att hushållen ej sorterar sitt bioavfall och placerar allt hushållsavfall i en behållare. Behållaren töms minst varannan vecka.

Avgifter utgår enligt bilaga A.

3.2

Budning tillämpas för extra tömning av behållare, hämtning av återvinningsmaterial, grovav- fall eller annat skrymmande avfall samt kyl- och frysskåp. Avgifter utgår enligt bilaga A, punkt 2.

(7)

4 Latrinhämtning 4.1

Latrinhämtning utförs och avgift uttas för 10 hämtningstillfällen och behållare under perioden från och med vecka 19 till och med vecka 37 eller perioden från och med vecka 20 till och med vecka 38.

Avgift för abonnemang samt hämtning av enstaka kärl uttas enligt nedanstående tabell. Avgif- ten är beroende av om kärlet ställs ut av fastighetsinnehavaren, vid infart till tomt eller motsva- rande, eller om det står på annan plats.

Kategori Kärl ej utställt (kr) Kärl utställt (kr)

Abonnemang, 10 gånger/säsong 3 852 (3 852) 2 496 (2 496)

Budning, per kärl 797 (661) 661 (661)

Extra kärl vid ord. hämtning 386 (250) 250 (250)

Hämtning utanför den ordinarie hämtningsperioden enligt punkt 4.1 sker efter beställning från fastighetsinnehavaren (budning).

4.2

Om Tekniska nämnden medger hämtning med annat intervall än varannan vecka utgår avgift i förhållande härtill.

5 Slamhämtning

För tömning av slutna tankar och slamavskiljare till enskilda avlopp inklusive alla arbetsmo- ment vid hämtningen, transport till reningsverk eller annan godkänd tömningsplats samt slutlig behandling av slammet utgår avgifter enligt bilaga B.

För tömning av fettavskiljare och matavfallskvarnar utgår avgifter enligt bilaga B samt behand- lingsavgifter enligt bilaga D.

6 Uthyrning och tömning av behållare för grovavfall mm

För uthyrning och tömning av behållare för rullflaks- och containertömmande fordon utgår av- gifter enligt bilaga C.

7 Taxor vid Gryta avfallsstation

För mottagning på Gryta avfallsstation och slutlig behandling av avfallet utgår avgifter som fastställs av Vafab Miljö AB, enligt bilaga D

(8)

BILAGA A

Taxor 2011 för hämtning av hushållsavfall exkl slam och latrin

Samliga priser är inklusive nu gällande mervärdesskatt

1 Hämtning av hushållsavfall

Taxan för hämtning av hushållsavfall är uppdelad i en fast årsavgift som baseras på antal hus- håll och typ av fastighet eller om det bedrivs någon övrig verksamhet i fastigheten samt en rör- lig årsavgift som påverkas av fastighetsinnehavarens abonnemangsval, behållarstorlek, service- nivå, hämtningsintervall mm.

I den fasta årsavgiften ingår de kostnader som uppstår i avfallshanteringen oavsett hur mycket avfall som hämtas vid fastigheten. Den fasta avgiften påverkas bland annat av kostnader för ledning, administration, myndighetsutövning, planering, registerhållning, fakturering, informat- ion och utveckling. Dessutom ingår här kostnader för Återbruken, investeringar och driftskost- nader för anläggningar för behandling av avfall samt miljöskyddskostnader vid Gryta avfalls- station.

I den rörliga årsavgiften ingår de kostnader som uppstår i avfallshanteringen vid själva hämt- ningen av avfall vid fastigheten till exempel kostnader för behållare, tömning, transporter, för- bränning, kompostering, rötning, och deponering.

1.1

Fast avgift

Fast avgift tas ut för nedanstående abonnentkategorier enligt följande:

Hushåll i flerbostadshus: 790 kr (850) per hushåll och år Hushåll i småhus: 1 340 kr (1 100) per hushåll och år Fritidshus: 700 kr (550) per hushåll och år Verksamheter: 730 kr (735) per verksamhet och år Verksamheter, sommar: 370 kr (368) per verksamhet och år

Inplacering i kategori enligt ovan sker med utgångspunkt från aktuell fastighetstaxering.

(9)

1.2

Hämtningsavgift exklusive eventuellt tillägg för dragavstånd. Avgift per år vid hämtning varannan vecka:

Abonnemang Avfallstyp Årsavgift

Hemkompost Restavfall

120-140 l 630 kr (1 219)

160-190 l 780 kr (1 271)

210-240 l 930 kr (1 524)

300-400 l 1 300 kr (1 632)

600 l 1 980 kr (2 014)

Källsorterat Bioavfall

120-140 l 200 kr (440)

190-240 l 290 kr (760)

300-400 l 410 kr (-)

Restavfall

120-140 l 630 kr (1 219)

160-190 l 780 kr (1 271)

210-240 l 930 kr (1 524)

300-400 l 1 300 kr (1 632)

600 l 1 980 kr (2 014)

Osorterat Osorterat avfall

120-140 l 3 320 kr (3 259)

160-190 l 3 730 kr (3 616)

210-240 l 4 320 kr (4 158)

300-400 l 5 850 kr (5 403)

600 l 8 580 kr (6 880)

(10)

1.3

Hämtningsavgift för underjordsbehållare

Till nedanstående avgifter tillkommer fast avgift per hushåll.

Behållare tillhandahålls och underhålls av fastighetsägaren.

Avfallstyp Behållarvolym Tömningsfrekvens Årsavgift

26 ggr /år 52 ggr/år Bioavfall 800 liter 6 365 (6 365) 12 730 (12 730)

Bioavfall 1 300 liter 6 898 (6 898) 13 795 (13 795)

Restavfall 800 liter 7 010 (7 010) 14 020 (14 020)

Restavfall 1 300 liter 7 945 (7 945) 15 891 (15 891)

Restavfall 3 000 liter 11 128 (11 128) 22 256 (22 256)

Restavfall 5 000 liter 14 873 (14 873) 29 744 (29 744)

Osorterat 800 liter 13 953 (8 300) 27 906 (16 599)

Osorterat 1 300 liter 15 561 (10 041) 31 122 (20 083)

Osorterat 3 000 liter 21 055 (15 964) 42 110 (31 928)

Osorterat 5 000 liter 27 504 (22 933) 55 008 (45 864)

1.4

Tillägg för dragavstånd

Dragavståndstillägg debiteras för behållare med manuell tömning. Avgiften tas ut per behållare och hämtningstillfälle, enligt nedan:

Avståndsklass Pris (kr/hämtning)

0-10 meter 19

>10-50 meter 56

Vid abonnemang Källsorterat för småhus måste båda kärlen ha samma dragavstånd.

Undantag: för 400-600 liters kärl för Restavfall och Osorterat avfall tas ingen avgift ut för 0 – 10 meters dragväg.

1.5

Komprimerade kärl

För komprimerade kärl utgår hämtningsavgift enligt nedan. Samtliga avgifter är exklusive be- hållarkostnad och gäller per hämtningstillfälle.

Avfallstyp Tömningsfrekvens per år Årspris

Restavfall 52 8 274

104 18 919

156 28 379

Osorterat 52 27 474

104 62 794

156 94 193

Fasta avgifter utgår enligt 1.1.

(11)

1.6

Alternativa hämtningsintervall

Vid andra hämtningsintervall än varannan vecka (26 gånger per år) multipliceras den rörliga avgiften enligt 1.2 med följande faktorer:

Intervall (hämtningar/år) Faktor

2 0,20

4 0,28

13 0,54

52 2,06

104 4,13

156 6,44

1.7

Delårsabonnemang

Vid delårsabonnemang sker normalt hämtning varannan vecka från och med vecka 19 till och med vecka 37 eller från och med vecka 20 till och med vecka 38. Vid hämtning varje vecka sker hämtning från och med vecka 19 till och med vecka 38. Rörlig avgift enligt punkt 1.2 mul- tipliceras med nedanstående faktorer, beroende på aktuellt hämtningsintervall. Fast avgift enligt punkt 1.1.

Intervall (hämtningar/år) Faktor

1 0,12

2 0,18

5 0,32

10 0,60

20 1,24

40 2,48

1.8

Avdrag – flera kärl

Vid hämtning av mer än en behållare för samma avfallsslag per hämtningstillfälle och hämt- ningsställe avgår 200 (150) kr/år och efterföljande behållare vid fjortondagarshämtning. Avgiften anpassas vid annat hämtningsintervall.

1.9

Taxa för gemensamhetslösningar med individuell fakturering

Då fler än fyra hushåll nyttjar gemensamma behållare utan att gemensam fakturering kan till- lämpas debiteras rörliga avgifter enligt följande:

Abonnemang Års-/säsongsavgift (kr/hushåll)

Källsorterat, inkl. hyra av sopskåp 750 kr

Källsorterat, exkl. hyra av sopskåp 560 kr Källsorterat, sommarabonnemang 360 kr Hemkompost, sommarabonnemang 250 kr Osorterat, sommarabonnemang 1750 kr Observera att fast avgift enligt punkt 1.1 tillkommer.

(12)

2 Budning

För extra hämtning (budning) av avfall är avgiften följande:

Kategori Avgift

Bioavfall i kärl 120-400 l 100 kr per kärl Osorterat avfall/restavfall i kärl 120-600 l 200 kr per kärl

Löst avfall/säckar 200 kr/kbm

Återvinningsmaterial, el-avfall, grovavfall eller

annat skrymmande avfall från hushåll1) 200 kr/tillfälle

1) Gäller för mängder upp till en kubikmeter. Maximal vikt och längd per kolli är 50 kg och 2 meter. För hämtning av kyl- och frysskåp är avgiften 200 kr per styck.

För hämtning inne i byggnaden tillkommer kostnaden för den tid det tar att bära ut avfal-

let/återvinningsmaterialen, kyl- eller frysskåpet till fordonet. Avgiften baseras på en timkostnad på 690 (360) kr.

3 Ändringsavgift och ansökningsavgift

Vid ändring av abonnemang samt ansökan om uppehåll i hämtning av köksavfall utgår avgift med 100 kr per anmälan/ansökan. Vid ansökan om att gemensamt nyttja behållare utgår avgift med 100 kr per tillfälle och sökande.

4 Felsorteringsavgift

Felsorteringsavgift på 300 (100) kr per behållare utgår då avfallet inte sorterats enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang.

(13)

BILAGA B

Taxor 2011 avseende tömning av slam från enskilda avloppsanläggning- ar, fettavskiljare, matavfallskvarnar samt toalettanläggningar

Följande avgifter utgår från och med 2011-01-01 för tömning av slamavskiljare, slutna tankar, fettavskiljare, matavfallstankar samt mobila toaletter. Avgifterna för enskilda avloppsanlägg- ningar och toaletter inkluderar behandlingsavgifterna. För tömning av fettavskiljare och matavfallskvarnar utgår även behandlingsavgift enligt bilaga D.

Avgift för regelbunden tömning tillämpas i de fall då tömningen ingår i planerad körtur, det vill säga tömningsbehov och intervall har fastställts i förväg.

Tjänst/Anläggning Avgift, kr inkl moms

1 Slamavskiljare

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 3 m3 Regelbunden tömning tankvolym > 3-6 m3 Tillägg för tankvolym > 6 m3

1 075 kr/st (778) 1 500 kr/st (1 069)

344 kr/m3 (232) 2 Sluten tank

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 3 m3

Regelbunden tömning tankvolym > 3-6 m3 Tillägg för tankvolym > 6 m3

1 138 kr/st (778) 1 563 kr/st (1 069)

344 kr/m3 (232) 3 Fettavskiljare

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 3 m3

Regelbundentömning tankvolym > 3-6 m3 Tillägg för tankvolym > 6 m3

575 kr/st (723) 813 kr/st (999) 156 kr/m3 (218) 4 Matavfallskvarn

Regelbunden tömning tankvolym ≤ 5 m3 725 kr/st (999)

5 Budning (tillägg till ovanstående avgifter)

Extra tömning inom 5 arbetsdagar 188 kr/st (243)

Akut tömning, samma dag som lagd order, vardagar 07.00-16.00 625 kr/st (1 250) Akut tömning, samma dag som lagd order, vardagskvällar efter

kl. 16.00

3 750 kr/st Akut tömning, samma dag som lagd order, helger 4 375 kr/st 6 Bomkörning

Tömning förhindras till följd av att tömningsobjekt inte varit tillgängligt

313 kr/gång (356)

(14)

7 Slanglängd

Tillägg för slanglängd mer än 40 meter. Avgift per påbörjat 10- tal meter

88 kr/10 m (160) 8 Toaletter

Tömning av 1-3 toaletter vid depå 625 kr/st

Tömning av 4-6 toaletter vid depå 518 kr/st

Tömning av 7-10 toaletter vid depå 388 kr/st

Tömning av 4-sitsig toalett vid depå 1 278 kr/st

Tömning av toalett vid utställningsplats 1 044 kr/st Tömning av toalett samma dag som beställning 1 669 kr/st

Saneringsvätska 125 kr/liter

Tömning av toalett på passagerarbåt, ≤ 6 m3 1 350 kr/st

(15)

BILAGA C

Taxor 2011 avseende uthyrning och tömning av storbehållare för grovavfall mm

Avgifter för uthyrning och tömning av behållare för rullflaks- och containertömmande fordon.

Avgifterna anges i kr exkl. behandlingsavgifter men inkl nu gällande mervärdesskatt.

Behållare Volym Hyresavgift per Tömningsavgift

m3 År Dag

Rullflak 35-38 15 082 52 950

Rullflak 17-30 14 255 46 950

Container – frontlastare* 4-8 2 479 - 346

Lyftdumper utan lock 4-10 3 512 13 733

Lyftdumper med lock 4-10 3 512 13 733

*) Avser endast långtidsuthyrning.

Utställningsavgift 527:-/gång Budningsavgift 196:-/gång

(16)

BILAGA D

Mottagningsavgifter 2011

(Fastställs på VafabMiljö AB:s extra stämma i november 2010)

Samliga priser är inklusive nu gällande mervärdesskatt

Hushållsavfall mm

Priser markerade med * är riktpriser som kan ändras när särskilda avtal kan slutas med avfallslämnarna. Riktpriserna kan vid behov ändras av styrelsen.

Avfallstyper Behandling Taxa 2010

Kr/ton

Taxa 2011 Kr/ton

Hushållsavfall exkl grovavfall Deponi/förbränning 1 163 850 Grovavfall från hushåll Grovsortering, deponi,

förbränning

1 625 940

Källsorterat organiskt hushållsav- fall

Trädgårdsavfall

Kompostering/

rötning

Kompostering/rötning

759 106

791 113

Fettavskiljarslam Rötning/deponi 1 156/1 425 1 206/1475

Asbest

(Mindre mängder från hushåll kan lämnas till Återbruken.

Större mängder lämnas till Gryta avfallsstation enligt gällande behandlingsavgift.)

Specialavfall 1 600* kr/ton 1 600* kr/ton

Transporter som inte innehåller angiven avfallstyp eller innehåller otillåtet avfall - farligt avfall etc debiteras 2011 en kontrollavgift på 1 675 kr (1 675) per leverans samt kostnader för sane- ring och omhändertagande.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :