• No results found

KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "KVALITETSSÄKRING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER"

Copied!
97
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KVALITETSSÄKRING AV

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Äldre och handikappomsorgen Skara kommun

ÅR 2010

Reviderad år 2012

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING FLIK

ALLMÄNT

När behov uppstår av medicinteknisk produkt

Rutin för hämtning eller återlämnande av hjälpmedel Telefonlista

MTP-ombud inom äldre- och handikappomsorgen Begreppsdefinitioner

1

REGELVERK

Lagar och föreskrifter som styr medicintekniska produkter Medicintekniska produkter

Ansvar vid användning enligt SOSFS 2008:1 Kvalitetssäkring

2

ANSVARSFÖRDELNING FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Ordinatörens/förskrivarens ansvar Arbetsledaransvar

Omvårdnadspersonalens ansvar MTP-ombudets ansvar

Hälso- och sjukvårdspersonal - yrkesansvar Patienten/brukarens ansvar

3

ANSKAFFNING Leverans och hämtning Ankomstkontroll

Montering och installation av hyrhjälpmedel

4

UNDERHÅLL – KONTROLL, SERVICE OCH BESIKTNING Förebyggande underhåll

Funktionskontroll Besiktning

Köphjälpmedel Hyrhjälpmedel

Lathund för underhåll och kontroll

5

GRUNDUTRUSTNING I BOENDEN/DAGCENTRAL Hjälpmedel i särskilt boende och dagcentral

Enklare hjälpmedel

Grundutrustning i särskilt boende Individuellt utprovade hjälpmedel Omdisponering av grundutrustning Utrusning i nattpersonalens bilar Rutiner för grundutrustning

Lathund för kontroll av grundutrustning

6

(3)

SPECIALANPASSNING OCH ANPASSNING Specialanpassning av medicinteknisk produkt Anpassning av medicinteknisk produkt

7

TILLBUD OCH OLYCKOR - RAPPORTERING Orsak till tillbud och olyckor Vid tillbud eller risk för tillbud Händelseanalys Handläggning av tillbud

8

ORDINATION/UTPROVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Kompetens Förskrivningsprocessen Dokumentation av medicintekniska produkter Lathund för förskrivning av förflyttningshjälpmedel

9

FÖRSKRIVARE/ORDINATÖRER Behörighet att förskriva förbrukningsartiklar Förskrivare av personliga hjälpmedel Förskrivare av EP-larm Förskrivare av Antidecubitusmadrasser

10

TRYCKAVLASTANDE PRODUKTER Att tänka på vid användning av madrass/dyna Tryckavlastning för hälar Förskrivning av höftskyddsbyxa Förskrivning av Antidecubitusmadrass Vägledning vid val av madrass

11

FÖRFLYTTNINGSHJÄLPMEDEL

12

ANVÄNDNING AV STÅLYFT/UPPRESNINGSLYFT

13

ANVÄNDNING AV PERSONLYFTAR OCH LYFTSELAR Utprovning, förskrivning, uppföljning Handhavande av lyft och sele Checklista för användning av personlyft

14

ANVÄNDNING AV TIPPBRÄDA

15

ANVÄNDNING AV SÄNGGRINDAR OCH SÄNGSKYDD

16

ANVÄNDNING AV BLADDERSCAN

17

KONTROLL OCH SKÖTSEL AV NÄRINGSPUMPAR

18

KONTROLL AV BLODTRYCKSMANCHETT Blankett för arbetsorder

19

(4)

KONTROLL OCH SKÖTSEL AV SLEMSUG

20

KONTROLL OCH SKÖTSEL AV SPOL- OCH DISKDESINFEKTOR

Olika desinfektorer Loggbok/dokumentation

Rengörings och temperaturkontroll Daglig kontroll och underhåll Årlig service

Blankett för kontroller

21

LATHUND FÖR RENGÖRING AV HJÄLPMEDEL Användarens ansvar

Rengöring av hjälpmedel vid smitta Skötsel av rullstol

Skötsel av gåbord

Skötsel av käppar/kryckkäpp Skötsel av rollator

Skötsel av hygienstol/duschstol Skötsel av sängar

22

REGLER OCH ANVISNING VID LÅN AV HJÄLPMEDEL Anvisning till ordinatör

Anvisning till låntagare Blankett Låneförbindelse

23

REGLER FÖR RULLSTOL MED HJÄLPMOTOR SOM

ANHÖRIGSTÖD

Blankett Låneförbindelse

24

REGLER FÖR TRAPPKLÄTTARE

25

26

27

28

29

30

31

(5)

ALLMÄNT

När behov uppstår av medicinteknisk produkt

När ett behov av en medicinteknisk produkt uppstår kan Du vända dig till din arbetsterapeut, sjukgymnast eller sjuksköterska.

Till arbetsterapeuten vänder Du dig vid:

 Bedömning, utprovning och förskrivning av individuellt utprovade hjälpmedel som underlättar det dagliga livets aktiviteter.

 Bostadsanpassningar

 För att få instruktioner och råd i vardagliga situationer, ges till omvårdnadspersonal och anhöriga.

 Rådgivning angående patientförflyttningar m. m

 Utprovning och förskrivning av förflyttningshjälpmedel

Till sjukgymnasten vänder Du dig vid:

 Utprovning och förskrivning av förflyttningshjälpmedel m. m

 Träning och rådgivning vid funktionsnedsättningar, smärta m. m

 Rådgivning angående patientförflyttningar m. m

Till sjuksköterskan vänder Du dig vid:

När behov av medicinteknisk utrustning uppstår kan Du vända dig till Din sjuksköterska.

 Ansvarig sjuksköterska inom arbetsenheten bedömer behov av

medicinteknisk utrustning och beslutar tillsammans med enhetschefen vad som behövs för verksamheten. Vid större inköp kontaktas medicinskt ansvarig sjuksköterska för rådgivning.

Vid akuta behov på helger, kvällar/nätter

Vid behov av Antidecubitusmadrass kontakta tjänstgörande sjuksköterska (nyckel finns på Korttidsenheten för kommunens hjälpmedelsförråd).

(6)

Vid akut behov av personlyft så finns det tre mobila hopfällbara personlyftar att tillgå. De finns att tillgå på följande platser: Receptionen på Frejan,

hjälpmedelsförrådet på Ardalagården samt i träningsrummet på Husaren.

(7)

Rutin för hämtning och återlämnande av hjälpmedel

Hyreshjälpmedel

Förskrivare (arbetsterapeut, sjuksköterska eller sjukgymnast) ska vid

återlämning av hjälpmedel avregistrera hjälpmedlet i webSesam snarast samt lägga en arbetsorder om hämtning i webSesam. Leverantören ska efter

registrering av återlämnat hjälpmedel hämta hjälpmedel från angiven plats.

Om den enskilde har hjälpmedel på två platser t.ex. Korttiden och egna hemmet så måste order för hämtning läggas på två order, en om hämtning på Korttiden och en för hämtning i det egna hemmet.

Hjälpmedel som ägs av Skara kommun

Dessa ska transporteras till hjälpmedelsförrådet Skara kommun.

Funktionshyrda hjälpmedel

Icke skrymmande hjälpmedel Transport av

1. anhöriga

2. personal (oavsett yrkeskategori) Skrymmande hjälpmedel

Transport beställs av hjälpmedelsreparatör Skara kommun Rutin då enskild inte är i behov av hjälpmedel

Sjuksköterska tar kontakt med arbetsterapeut/sjukgymnast om att den enskilde är avliden, ska flytta eller liknande. Man kommer överens om vem som gör vad.

Förskrivare faxar/lämnar en hjälpmedelslista till omvårdnadspersonalen, så att de kan göra en inventering av hjälpmedel hos den enskilde.

Omvårdnadspersonal kontaktar handläggande förskrivare och gör en återkoppling.

Förskrivare skriver en hämtorder i webSesam.

Hämtordern lämnas/faxas till ansvarig omvårdnadspersonal.

(8)

Ansvarig förskrivare ska dagen efter att Område hjälpmedel har hämtat hjälpmedlen, ”städa” i webSesam dvs. se över att det inte finns några förskrivna hjälpmedel kvar på den personen. Alla hjälpmedel som har hämtats ska vara borta i webSesam.

De hjälpmedel som man inte ”hittar” ska sökas efter och sen ev. anmälas som försvunna.

(9)

T elefonlista

Arbetsterapeuter 328 29

32828 32826 32393 32668 32667 32657

Sjukgymnast 32823

Hjälpmedelstekniker 32776, 070-696 87 07

Område hjälpmedel 010-4738080

Sjuksköterska Se telefonlista på resp. enhet

MAS/verksamhetschef 32589, 070-696 90 26

Enhetschef Äldrecentrum 32651

(10)

MTP –OMBUD INOM HANDIKAPPOMSORGEN

Arbetsplats Namn Telefonnummer Pärm

Bumerangen Anna Johansson 32798 14

Sara Gustafsson

Fontänen Birgitta Eriksson 32657 27

Tråden Lena Larsson 32569 21

Åkerstigen 86 Björn Sandberg 32802 42

Stenåsgatan Lillemor Johansson 32796 40

Pia Gustavsson

Ängsstigen Barbro Henriksson 32797 19

Nikolai Gränd Elly Borg 32795 18

Åsbrinksgatan Martin Johansson Saknas

Personliga assistenter Lotta Svantesson 32597, 32957 17 Anneli Persson 070-2597503

Zabrije Zahiri 32597, 32957

Socialpsykiatrin Anja Dahlin 32745 Saknas

(11)

MTP-OMBUD INOM ÄLDREOMSORGEN

Arbetsplats Namn Telefonnum

mer

Pärmnr

Frejan Ann-Christin Ohlsson Ewa Lundgren

32405 8

Djäkne hemvård Camilla Bergqvist Maria Krantz

Ann-Charlotte Andersson

32404 22

Brogår´n hemvård Annika Holst Lotta Svensson

32124 ?

Valle hemvård Camilla Hermansson Gunilla Friberg Larsson

32923 10

Ardala hemvård Susanne Molin Christina Andersson

32891 15

Midgård Ann-Christine Johansson Christina (Tina) Strömberg

32394 12

Viktoria hemvård Sandra Andersson Kristin Nordström

32408 13

Vallehemmet Monika Nylander Eva Johansson

32907 16

46 Ardalagården Kristina Edin

Marie Svensson

32896 32895

33 30

Skarahemmet Carina Svensson 32867 7

Malmgården Lisbeth Heimar Julanta Svensson

32408 2402

4, 20 Viktoriagården Maria-Sofia Brunberg

Birgitta Johansson

Susanne Lindström-Banjac

32507 32504 32575

11 47 43 Korttiden A

Korttiden B

Martina Åkervall 32853

32863

9 Dagverksamhet Else-Karin Karlsson

Maria Lagergren

2492 Frejan 2892 Ardala

5

(12)

Begreppsdefinitioner

Begrepp Förklaring

Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Dokument som finns på

www.vgregion.se/hjalmedelshandbok Består av politisk antagna riktlinjer och produktanvisningar avseende förskrivning av hjälpmedel i Västra Götaland.

Produktanvisningarna reglerar bl.a. kriterier för att ett hjälpmedel förskrivet och

vem/vilka som är behöriga förskrivare.

Förskrivare Förskrivare skall vara godkänd av medicinskt

verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten och vara registrerad i vårdgivarens register över förskrivare.

Förskrivaren är en person som innehar den yrkesutbildning och kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel.

Förskrivning Innebär:

- Bedöma behov av insats - Välja lämplig produkt,

prova ut, anpassa - Ev. specialanpassa - Instruera, träna och

informera

- Följa upp och utvärdera Medicinskt underlag Handling som skall innehålla tillräcklig

medicinsk information för ställningstagande till val av behandling

Rekonditionering Innebär att hjälpmedlet återställs till fullgott skick inom ramen för det av tillverkaren avsedda ändamål

Utrangering Avses när ett hjälpmedel permanent tas ur

drift

Anpassning Avses de åtgärder som krävs för att det ska

passa vårdtagaren. Anpassningen sker inom tillverkarens ramar

Specialanpassning Hjälpmedlet och/eller tillbehör kombineras på annat sätt än vad tillverkaren avsett

(13)

REGELVERK FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Sedan den 1 september 2001 utövar Läkemedelsverket, med stöd av förordningen (1993:876) om medicintekniska produkter ändrad genom förordningen (2001:552) tillsyn över medicintekniska produkter och deras tillverkare. Läkemedelsverket svarar vidare för de föreskrifter som behövs för att klargöra de krav som anges i 6 § lagen (1993:584) om medicintekniska produkter. Socialstyrelsen utövar tillsyn över hur medicintekniska produkter används inom hälso- och sjukvården samt över de produkter som tillverkas inom vården och som endast skall användas i den egna verksamheten (SOSFS

2008:1). Även andra myndigheter ansvarar för verksamhetsområden som berör medicintekniska produkter: Elsäkerhetsverket, Statens Strålskyddsinstitut, Arbetsmiljöverket m fl.

Lagar och föreskrifter som ligger till grund för riktlinjer för MTP:

SFS 1993:584 Svensk författningssamling. Lag om medicintekniska produkter SFS 1993:876 Svensk författningssamling. Förordning om medicintekniska

produkter

SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården

SOSFS 2005:28 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsplikt enligt Lex Maria

SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

SFS 1982:763 Svensk författningssamling. Hälso- och sjukvårdslag

SFS 1998:531 Svensk författningssamling. Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (gäller t.o.m. 20101231)

SFS 2010:659 Patientsäkerhetslag (gäller from 20110101)

SFS 1993:1068 Svensk författningssamling. Förordning om elektrisk material

Samtliga ovannämnda lagar och föreskrifter bör vara kända av all personal som har ansvar för medicintekniska produkter

(14)

Medicintekniska produkter

Innehållet i denna pärm är en praktisk tillämpning av de riktlinjer som

Socialstyrelsen har utfärdat samt ett komplement till vad som finns i handboken för personligt förskrivna hjälpmedel.

Regelverk - medicintekniska produkter

Med medicintekniska produkter (MTP) avses enligt ”Lag om medicintekniska produkter – SFS 1993 :584” en produkt som skall användas, separat eller i kombination med annat, för att hos människor:

1. Påvisa, förebygga, övervaka, behandla eller lindra sjukdom.

2. Påvisa, övervaka, behandla, lindra eller kompensera en skada eller ett funktionshinder.

3. Undersöka, ändra eller ersätta anatomin eller en fysiologisk process.

4. Kontrollera befruktning

Sjukvårdshuvudmännens skyldighet att tillhandahålla hjälpmedel fastläggs i Hälso- och sjukvårdslagen enligt HSL 19982:763. Av 2 e § i hälso- och

sjukvårdslagen (HSL) framgår att där det bedrivs hälso- och sjukvård skall det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård skall kunna ges.

Socialstyrelsen har utarbetat föreskrifter SOSFS 2 008:1 om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Ansvarsfördelning mellan vårdgivare, verksamhetschef respektive hälso- och sjukvårdspersonal har förtydligats och nya bestämmelser om ledningssystem och rutiner har tagits fram. Det möjliggör en säker användning och hantering av medicintekniska produkter och främjar det riskförebyggande arbetet för en god vård.

Medicinteknisk produkt - CE-märkning

I och med att Sverige ingår i EU, får endast CE-märkta medicintekniska produkter marknadsföras.

Även tillbehör till CE-märkt produkt skall vara CE-märkta och för att kunna användas tillsammans måste de inte bara passa ihop rent praktiskt utan även vara verifierade i syfte att användas i kombination. Det är tillverkaren som ansvarar för märkningen, vars mått och utformning m m finns fastställt i lag.

Alla hjälpmedel betraktas som medicintekniska produkter. De ska vara CE- märkta och regleras enligt lagen om medicintekniska produkter. Med CE-

(15)

märkningen visar tillverkaren att produkten uppfyller kraven, är säker och att man tar ansvar för produkten. Tillverkarens ansvar gäller bara då produkten används och underhålls på det sätt som anges i information som medföljer produkten.

All teknisk utrustning kräver information, instruktion och handböcker för att bli rätt använda och fungera väl.

Vid nyanskaffning av medicintekniska produkter krävs utförlig information till den personal som ska använda utrustningen vad gäller underhåll och hur man hanterar utrustningen. Ingen utrustning är komplett förrän denna information har utförts.

Medicintekniska produkter omfattar en mängd olika produkter från enkla förbrukningsartiklar som katetrar och sterila förbrukningsartiklar till komplicerade högteknologiska utrustningar. De omfattar hjälpmedel vid

rörelsehinder, hjälpmedel för kognitivt stöd och kommunikation och hjälpmedel vid medicinsk behandling.

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar liksom arbetstekniska hjälpmedel hanteras som medicintekniska produkter.

Handbok

En digital handbok finns tillgänglig i Västra Götaland och uppdateras kontinuerligt. Handboken består av tre delar – policy, riktlinjer och

produktanvisningar. Varje användare ansvarar själv för att använda den aktuella versionen. Länk till Handboken är www.vgregion.se/hmf

Handboken är indelad i sex olika huvudgrupper där personliga hjälpmedel finns för:

Kognitivt stöd och kommunikation Hörselskada

Medicinsk behandling Rörelsehinder

Synskada

Ortoser, Proteser och skor

På varje produktanvisningsblad framkommer bl.a. vem som är förskrivare, kriterier, mål för hjälpmedlet samt vem som har kostnadsansvar (region eller kommun)

(16)

Hjälpmedel i olika situationer

Grundprincipen är att en person med funktionshinder skall få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda oavsett var hon eller han vistas. Regionen eller kommunen ansvarar för förskrivning av personliga hjälpmedel i det dagliga livet. Personliga hjälpmedel förskrivs ej till fritidsboende. I åtagandet ingår heller inte förskrivning av produkter för sport, hobby eller motion.

Personligt hjälpmedel som behövs i det dagliga livet

Individuellt utprovade hjälpmedel är t.ex. rullstolar, gånghjälpmedel och lyftselar.

 Hjälpmedel som fordras för att en person med funktionshinder själv eller med hjälp av någon annan skall kunna tillgodose sina grundläggande personliga behov

 Hjälpmedel som är relaterade till den funktionshindrades individuella behov och som samtidigt möjliggör vård och behandling i hemmet

 Hjälpmedel för vård och behandling som kompenserar förlust av kroppsdel, kroppsfunktion eller som kan behövas efter en medicinsk behandlingsinsats för att personen skall fungera i hemmet och närmiljö

Medicinteknisk utrustning/förbrukningsartiklar

Utrustning som behövs i samband med vård och behandling.

Exempel: Blodsockermätare, blodtrycksmätare, stetoskop, termometer, injektionssprutor, kanyler, oxygenutrustning med tillbehör, Tens-stimulator, diskdesinfektor/spol, slemsug, infusionspumpar, droppställning, otoskop etc.

Katetrar för olika ändamål t.ex. urinkateter, inkontinensprodukter

Personalens arbetsmiljö

Arbetsgivaren ansvarar för att erbjuda de anställda en god arbetsmiljö, vilket innefattar olika former av individuella anpassningar. Arbetsgivaren skall enligt Arbetsmiljölagen ta hänsyn till arbetstagarens särskilda förutsättningar för arbete.

Arbetsgivaren har därmed ansvar för att vidta åtgärder och anskaffa/underhålla hjälpmedel för att förebygga och förhindra ohälsa och olycksfall bland

personal/arbetstagare. Detta omfattar lokaler, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar.

(17)

Det går vanligen inte att mot den boendes vilja genomföra förändringar i hemmet för att förbättra personalens arbetsmiljö t e x installation av en personlyft och/eller en ny säng. Arbetsmiljölagen är dock överordnad socialtjänstlagen i vissa fall. Detta innebär att vid långvarigt eller ofta förekommande arbete med vissa kroppsställningar så har arbetsmiljölagen företräde. Oftast går det att komma överens och lösa problemet om syftet med förändringen kan klarläggas.

(18)

Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården enligt SOSFS 2008:1

Vårdgivarens ansvar

4 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i ledningssystemet finns rutiner för hur verksamheten ska organiseras för att möjliggöra en säker användning och hantering av medicintekniska produkter. De uppgifter som en vårdgivare har tilldelat en verksamhetschef ska dokumenteras.

Verksamhetschefens ansvar

6 § Verksamhetschefen ska efter uppdrag, ansvara för att:

1. endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter och, till dessa, anslutna informationssystem används på patienter

2. endast säkra och medicinskt ändamålsenliga medicintekniska produkter förskrivs, utlämnas respektive tillförs till patienter

3. de medicintekniska produkterna och de, till dessa, anslutna informationssystem är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter

4. information från tillverkare och myndigheter om de medicintekniska produkterna finns tillgänglig för hälso- och sjukvårdspersonalen och annan berörd personal

5. rutinerna inom ramen för ledningssystemet finns tillgängliga för hälso- och sjukvårdspersonalen samt för annan berörd personal

6. medicintekniska produkter som förskrivits, utlämnats eller tillförts till patienter kan spåras

7 § Verksamhetschefen ska, efter uppdrag, göra en bedömning av hälso- och sjukvårdspersonalens och annan berörd personals utbildningar är adekvata mot bakgrund av den kompetens som krävs för att:

1. vara utbildningsansvarig

2. förskriva och utlämna medicintekniska produkter till patienter 3. ta fram skriftliga anvisningar för specialanpassade produkter

4. vara anmälningsansvarig, vilket innebär att göra anmälningar enligt 6 kap.

avseende negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter

(19)

Verksamhetschef

Har det samlade ledningsansvaret för att omsätta vårdgivarens mål i rutiner för verksamheten

Ansvarar för att god vård ges och resurser finns

Ska se till att personalen har kompetens för de arbetsuppgifter de tilldelats Ta fram och fastställa kvalitetssystem

Att rutiner finns för hantering av produkter

Hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och ansvar

All hälso- och sjukvårdspersonal har ett eget yrkesansvar och lyder under lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Vem som är hälso- och sjukvårdspersonal regleras i LYHS.

8 § Den hälso- och sjukvårdspersonal som ska använda och hantera

medicintekniska produkter och till dessa anslutna informationssystem ska ha kunskap om:

1. produkternas funktion

2. riskerna vid användning och hantering

3. vilka åtgärder som behöver vidtas för att begränsa en vårdskadas omfattning när en negativ händelse har inträffat

4. funktionskontroll innan användning enligt de av tillverkaren givna instruktionerna om sådan finns

Hälso- och sjukvårdspersonal ska kontrollera de medicintekniska produkterna innan de används på patienter. Kontrollen ska göras enligt de av tillverkaren givna instruktioner om sådana finns

Hälso- och sjukvårdspersonal

Ansvara för att arbetsuppgifterna fullgörs i överenskommelse med vetenskap och beprövad erfarenhet

Rapportera avvikelser Skall föra journal

Medverka i kvalitetsutvecklingsarbete

Inhämta kunskap om lagar inom sitt verksamhetsområde

(20)

Förskrivarens ansvar

9 § Den som förskriver, utlämnar eller tillför en medicinteknisk produkt till en patient ska identifiera dennes behov och ansvara för att produkten motsvarar behoven. I denna uppgift ska ingå att:

1. prova ut och anpassa produkten till patienten

2. samordna produkten med eventuellt tidigare till patienten förskrivna, utlämnade eller tillförda produkter

3. bedöma behovet av anpassning av patientens hemmiljö för att produkterna ska kunna fungera tillsammans på ett säkert sätt

4. ansvara för att säkerhetsåtgärder vidtas för anpassning av hemmiljön, om det behövs

5. informera användaren om hur produkten ska användas och de åtgärder som ska vidtas i enligt med tillverkarens säkerhetsföreskrifter

6. instruera och träna användaren

7. se till att produkten registreras i vårdgivarens system för underhåll och 8. följa upp och utvärdera förskrivningen, utlämnandet eller tillförandet till

patienten fram till dess behovet upphört eller ansvaret för patienten har tagits över av någon annan

(21)

Kvalitetssäkring

Inventering

Att aktuell förteckning över MTP finns.

Förteckningen skall innehålla information om inventarienummer, apparatslag, typ, placering, inköpsår, pris, garantitid, förebyggande underhåll och vem/vilken firma som skall utföra det. Vid kassering skall orsak, datum och signatur på den som beslutat om kassation.

Utbildning/Användning

Att personal som skall använda produkten är utbildad och att bruksanvisningar finns tillgängliga. All personal skall känna till produktens funktion, risker vid användning och hantering.

Underhåll

Att personal kontinuerligt funktionskontrollerar och rengör

produkter/hjälpmedel. Att förebyggande underhåll och kontroller genomförs av behörig person

Funktionskontroll

Funktionskontroll innan användning enligt de av tillverkaren givna instruktioner om sådan finns

Utrangeringar/omdisponeringar/återlämning

Att produkter som av olika anledningar inte används återlämnas.

Förskrivning

Den som förskriver, utlämnar eller tillför MTP ska identifiera patientens behov och ansvara för att produkten motsvarar behoven

Rapport om avvikelser

Skriftlig rapportering ska göras enligt riktlinjer för avvikelsehantering. Samtliga negativa händelser och tillbud med MTP skall rapportera

(22)

Utbildning och kompetens

Ansvarig enhetschef svarar för att all personal genomgår en grundläggande utbildning i hur olika MTP ska användas. Utbildningen ska vara återkommande och följas upp regelbundet. Hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig att

informera, instruera och handleda omvårdnadspersonal avseende användandet av MTP hos vårdtagare på individnivå vid utprovningstillfället.

Utbildning för MTP-ombud

Utbildning för MTP-ombud bör genomföras en gång per år. Utbildningen skall innehålla både teori och praktik. Utbildningen genomförs av arbetsterapeuter, sjukgymnaster m fl.

(23)

ANSVARSFÖRDELNING FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

Vårdgivaren är skyldig att dokumentera uppgift om ansvarig person och gällande rutiner – SOSFS 2008:1 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården. Befogenheter och ansvar skall preciseras och fördelas så att all personal vet sitt ansvar för medicintekniska produkter.

Ordinatörens/förskrivarens ansvar

Ordinatören ansvarar för att arbetsuppgifterna utförs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Patientjournal skall föras under hela processen enligt patientdatalagen (SFS 2008:355) och i enligt med

Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården (SOSFS 2008:14)

Förskrivaren skall:

Följa de lagar, förordningar samt regiongemensamma och lokala riktlinjer som gäller inom hjälpmedelsområdet

I samråd med patienten och i förekommande fall med dennes närstående:

1. Bedöma behov ur medicinsk synvinkel med hänsyn tagen till sociala pedagogiska, psykologiska och tekniska aspekter

2. Utreda det totala hjälpmedelsbehovet och relatera det till andra åtgärder

Prova ut produkt Välja specifik produkt

Ansvara för att hjälpmedlets funktion kontrolleras innan det tas i bruk Instruera och träna med patienten

Informera patienten muntligt och skriftligt och vid behov utforma individanpassad information om hjälpmedelsanvändningen

Informera patienten om vart han eller hon vänder sig när det handlar om frågor, reparation, underhåll, återlämning av hjälpmedel och förändrade hjälpmedelsbehov

Överföra information om fortsatt behov av åtgärder till den som övertar behandlingsansvaret

Följa upp och utvärdera effekten och nyttan av förskrivningen mot uppsatta mål

(24)

Arbetsledaransvar

Enhetschefen ansvarar för att de medicintekniska produkterna används på ett säkert sätt utifrån de regler som finns fastställda inom enheten.

Enhetschefen/arbetsledaren ansvarar för att omvårdnadspersonalen har tillräckliga kunskaper för att kunna hantera hjälpmedel de använder i sitt dagliga arbete

Enhetschefen ansvarar för att personalen får kontinuerlig utbildning och kunskap i användandet av medicintekniska produkter

Att förskrivaren meddelas när ny personal är i behov av utbildning Har ansvar för att det upprättas lokala rutiner för skötsel enligt

tillverkarens anvisningar och kunskap om hantering av produkterna enligt nedan.

Omvårdnadspersonalens ansvar

Kontroll av produktens funktion innan den används i enlighet med tillverkarens givna instruktioner

Att följa ordinatörens instruktion vid användandet av produkten Se till att produkten underhålls och rengörs regelbundet

Se till att ingen personlig förskriven produkt används till någon annan än till den vilken produkten är ordinerad till

Anmäla brister och fel eller misstanke om brister i funktion till förskrivaren

Kontakta förskrivaren då vårdtagarens vikt, funktionsnivå eller behov har förändrats på ett sådant sätt att det påverkar användandet avlyft eller sele Återlämna hjälpmedel som inte längre används av vårdtagare

Vid återlämning ska hjälpmedlet vara väl rengjort

MTP ombudens ansvar

Att ansvara för MTP-pärmen och hålla den aktuell. Skall sätta in nya instruktioner och plocka bort inaktuella papper

Upprätta inventarieförteckning för grundutrustningen och hålla den aktuell

Att vara informerad om nyheter om MTP

Att kvalitetssäkring tas upp som en punkt på APT. Detta för att samtliga personal skall kunna känna sitt ansvar och få den information som behövs Informera såväl nyanställd personal som vikarie om vad kvalitetssäkring

av MTP innebär

(25)

Upprätta rutiner för rengöring samt funktionskontroll av hjälpmedel tillsammans med enhetschefen

All personal ansvarar för att kontinuerlig kontroll utföres på medicintekniska produkter. Detta för att brister, fel och slitage ska upptäckas innan

tillbud/skada sker.

Hälso- och sjukvårdspersonal – yrkesansvar

Den hälso- och sjukvårdspersonal som är formellt kompetent eller är delegerad att använda de medicintekniska produkterna har ett självständigt yrkesansvar för sitt handlande inom sitt kompetensområde. Det innebär att man:

Får endast använda sådan utrustning som man har kompetens för Göra funktions- och säkerhetskontroll innan utrustningen tas i drift Meddela sin arbetsledare eller den som delegerar viss uppgift om man

saknar nödvändig kompetens

Rapportera till medicinskt ansvarig sjuksköterska vid tillbud och olyckor eller risk för sådan

Patientens/brukarens ansvar

Vanligtvis ansvarar antingen den person som har en funktionsnedsättning eller den som assisterar, det vill säga personal och i vissa fall närstående för allmänt underhåll, rengöring och förvaring av individuellt förskrivna hjälpmedel.

När en patient får ett hjälpmedel förskrivet är detta ett lån och hjälpmedlet skall återlämnas då behovet upphört

Hjälpmedlet ska skötas och underhållas enligt hjälpmedlets bruksanvisning

Ta kontakt med ordinatör eller hjälpmedelsenheten om problem med hjälpmedlet uppstår

Ersätta skadat eller förekommet hjälpmedel

(26)

ANSKAFFNING

Hjälpmedelsförvaltningen ansvarar för försörjning av hjälpmedel till region och kommuner inom Västra Götaland. Inom Hjälpmedel finns fem

verksamhetsområden där Hjälpmedelscentral (HMC) i Skövde ingår samt Inkontinenscentrum Västra Götaland. Hjälpmedelsförvaltningen arbetar med egna upphandlingar av hjälpmedelsartiklar. Inkontinenscentrum ansvarar för upphandling av produkter och distributör gällande inkontinenshjälpmedel.

Nya rutiner för hjälpmedel angående nytt avtal

Skara kommun har tidigare haft ett köp och säljsystem med

Hälpmedelscentralen (HMC) i Skövde. Ett avtal för hjälpmedelsförsörjningen i Västra Götaland har nu tecknats som innebär en del förändringar. Det nya avtalet innebär att Skara kommun tillsammans med 48 kommuner och VG- regionen hanterar både köpta hjälpmedel och hyrda. Ett mindre buffertförråd finns att tillgå vid akuta ärenden. I detta förråd finns idag både hyrhjälpmedel samt köphjälpmedel. Hjälpmedlen finns uppdelade och märkta i förrådet.

Automatisk lagerpåfyllnad i buffertförråd

Förrådet fylls på en gång per vecka med antal artiklar som är uttagna via webSesam enl. fastställd lista. En lagerränta betalas för artiklarna i

buffertförrådet. Buffertförrådet skall betraktas mer som ett akutförråd. De artiklar som inte är akuta utan kan planeras bör beställas från ”Område Hjälpmedel” och levereras via vanlig leverans.

Leverans och hämtning

Vid beställning av hjälpmedel skall leveransadress anges, ”Område hjälpmedel”

levererar då hjälpmedlet direkt till patientens vistelseadress eller till beställande enhet.

Hjälpmedlet får inte tas i bruk innan patienten fått instruktioner av förskrivaren om hur hjälpmedlet fungerar och ska användas.

(27)

Ankomstkontroll

Ny utrustning eller nya produkter måste alltid kontrolleras vid ankomsten.

Vid varumottagning kontrolleras att utrustningen, tillhörande dokumentation och tjänster levereras enligt avtal.

Medicintekniska produkter skall ankomstkontrolleras av utsedd person som är väl förtrogen med konstruktion, användning och skötsel av utrustningen.

Personförskrivna produkter får inte tas i bruk innan denne fått instruktion av förskrivare om hu hjälpmedlet ska användas och hur det fungerar.

Checklista vid ankomst av medicinteknisk produkt

Vid ankomst: Har rätt vara levererats?

Finns skador på emballaget?

Vid uppackning: Något som ser skadat ut?

Finns alla delar med?

Lösa delar som skall monteras?

Behöver någon del skruvas fast?

Finns produktbeskrivning?

Finns bruksanvisning?

Finns skötselråd?

Montering: Följ bruksanvisning/manual Kontrollera att: Hjul och bromsar är ok

Säker utrustning, säker installation, säkert underhåll, säker användning

Montering och installation av hyrhjälpmedel

Leverantören av hyrhjälpmedel ansvarar för hela processen från beställning till montering/installation i patientens bostad. Med montering/installation avses montering, uppsättning, installation av hjälpmedel i patientens bostad som kräver teknisk kompetens. Leverantören skall utföra funktionskontroll enligt tillverkarens anvisningar av hjälpmedlet vid montering/installation.

(28)

UNDERHÅLL - KONTROLL, SERVICE OCH BESIKTNING

Förebyggande underhåll

Förebyggande underhåll är åtgärder för att förebygga uppkomst av fel och för att säkerställa patientsäkerheten. Förebyggande underhåll ska utföras på hjälpmedel med den periodicitet och efter de kontrollscheman/motsvarande som anges i tillverkarens anvisning eller enligt gällande krav från myndigheter.

Funktionskontroll

Funktionskontroll utförs regelbundet av ansvarig personal/användare efter tillverkarens anvisningar. Vid kontroll bedöms produktens status och eventuella behov av service. Det är viktigt att hjälpmedlet kontrolleras regelbundet.

Omfattningen av funktionskontrollen beror på hjälpmedlets komplexitet och typ.

Funktionskontroll innebär:

Hjälpmedlet provas i den situation som det är tänkt att användas i

Alla funktioner kontrolleras och provas utifrån de krav som finns angivna i kravspecifikation

Man bedömer om produkten är säker att använda.

Besiktning

Besiktning utförs av en person med för ändamålet adekvat teknisk utbildning.

Vid besiktning skall ett besiktningsprotokoll upprättas av vilket skall framgå produktens kondition med eventuella brister som skall åtgärdas.

Lyfthjälpmedel har särskilda krav på kontroll och underhåll. Detta görs fortlöpande i nuläget av ”Guldman AB” en gång per år på kommunens ägda lyftar. Vid besiktning av personlyftar skall provbelastning genomföras. Protokoll från besiktning lämnas till hjälpmedelsteknikern på hjälpmedelsverksamheten.

Om besiktning inte har utförts enligt rutiner skall MAS/verksamhetschef informeras.

Kontroll, service och besiktning skall utföras med de intervaller som tillverkaren föreskriver. Lyfthjälpmedel skall kontrolleras årligen.

(29)

Köphjälpmedel

Löpande underhåll sköts av hjälpmedelstekniker på de hjälpmedel som är köpta hjälpmedel. Detta sker i samband med att hjälpmedel återlämnas efter

användning, då en genomgång av produkten görs innan den lämnas ut till ny användare. Dessutom görs underhåll och reparation löpande när personal påtalar behov. Det kan innebära att för ett hjälpmedel skall kunna återställas i fullgott skick behöver vissa delar som slits mycket bytas som t.ex. hjul. Vissa

hjälpmedel kontrolleras årligen som sängar, lyftar etc.

Hyrhjälpmedel

Reparation/rekonditionering av hyrhjälpmedel sköts inte längre av kommunens hjälpmedelstekniker. Dessa tjänster ingår i den funktionstjänst som vi köper och utförs av leverantörens personal . Återtag och transporter ingår i funktionshyran och ska ske så snabbt som möjligt efter avrop, d v s när registrering av

återlämnat hjälpmedel gjorts i webSesam. Lagning kan utföras i hemmet eller också hämtar man det. Överenskommelse görs med leverantör.

Tjänster vid hyrhjälpmedel är logistik, montering/installation,

ankomst/leveranskontroll, förebyggande och avhjälpande underhåll,

rekonditionering, försäkring, biträde vid utredning av medicinteknisk avvikelse, återtag och utrangering.

Rekonditionering

Rekonditionering är de åtgärder som utförs på ett hjälpmedel som är återlämnat från en patient innan det kan förskrivas till annan patient. Rekonditionering innebär att hjälpmedlet återställs till fullgott skick inom ramen för det av

tillverkaren avsedda ändamål. Endast funktionsdugliga hjälpmedel får användas.

Vid fara för säkerheten ska hjälpmedlet tas ur bruk omedelbart. Sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast avgör när en medicinteknisk

produkt/hjälpmedel ej är funktionsdugligt.

Utrangering

Utrangering är när ett hjälpmedel permanent tas ur drift. Utrustning som av ett verksamhetsområde bedöms uttjänt skall utrangeras. Inventariet plockas då bort från inventarieförteckning. Det är den medicintekniska funktionen som bedömer om medicinteknisk utrustning skall utrangeras. Beslut om utrangering fattas av ekonomiansvarig enhetschef för köpta hjälpmedel. För hyrhjälpmedel skall samtliga återlämnas till leverantören. Leverantören ansvarar för bedömning av när utrangering ska ske och att utrangerade hjälpmedel kasseras på ett

miljövänligt sätt.

(30)

LATHUND FÖR UNDERHÅLL OCH KONTROLL

Produkt Att kontrollera Vem

gör/ansvarar för

Vid fel kontakta

Kontroll/

datum

El-sug Funktion, slangar,

materialskada

SSK Fackman Var 4:e vecka

TENS-apparat Funktion, elektroder, kablar, batterier

SG Fackman Var 4:e vecka

Värmevantar Funktion,

materialskada, kablar

AT Fackman Var 4:e vecka

Blodtrycksmätare Funktion, materialskada

SSK Kasseras Var 4:e vecka

Behandlingsbrits/

Tippbräda

Lås- och höjfunktion, materialskada, fixeringsband

SG Fackman Var 3:e vecka

Träningsutrustning Materialskada, skruvar åtdragna, ev.

kedjor och vajrar

AT/SG Fackman Var 3:e vecka

Antidecubitusmadrass Dynor

Luftmängd, materialskada

MTP-ombud, vårdpersonal

SSK, AT, SG

Dagligen Pump/aggregat till

Antidecubitusmadrass

Funktion, slangar och kontakt

MTP-ombud, vårdpersonal

SSK Dagligen

El-säng Materialskada, hjul, höj- och låsfunktion, nödsänkning

MTP-ombud, vårdpersonal

Enhetschef AT

Var 4:e vecka

Personlyft-mobil Batterier, nödfunktioner.

benskänklar, bygel, urkrokningsskydd, hjul

MTP-ombud, vårdpersonal

AT, SG Var 4:e vecka

Personlyft – tak/båge Nödfunktioner, bygel och

urkrokningsskydd

MTP-ombud, vårdpersonal

AT, SG Var 4:e vecka

Lyftsele Materialskador, slitage

Vårdpersonal Kasseras AT

Var 4:e vecka/efter varje tvätt

Rollator Hjul, broms- och

låsfunktion, handtag sitter fast

MTP-ombud vårdpersonal

SG Var 4:e vecka

Gåbord Hjul, broms- och

låsfunktion, broms, höjfunktion, ev.

batteri laddat

MTP-ombud, vårdpersonal

SG Var 4:e vecka

(31)

Produkt Att kontrollera Vem

gör/ansvarar för

Vid fel kontakta

Kontroll/

datum Rullstol Tippskydd,

låsfunktion, luft i däck,

materialskada

MTP-ombud vårdpersonal

AT, SG Var 4 :e vecka

Vårdaggregat till rullstol

Kontakt, låsskruvar, funktion

AT Fackman

Vårdarbälte Materialskada, slitage,

fixlockspänne

MTP-ombud vårdpersonal

SG Var 4:e vecka

Toalettförhöjning, fast och

fristående

Stabilitet, materialskada

MTP-ombud vårdpersonal

AT Var 4:e vecka

Mobil duschstol Hjul, lås- och höjfunktion, tippfunktion, materialskada

MTP-ombud vårdpersonal

AT Var 4 :e vecka

Förutsättningar för att omvårdnadspersonal ska göra kontroller är att de har reell kompetens för uppgiften.

(32)

GRUNDUTRUSTNING I SÄRSKILDA BOENDEN OCH DAGCENTRALER

Hjälpmedel i särskilt boende och dagverksamhet

Varje enhet skall vara grundutrustad enligt beslut på den grundutrustning som skall finnas i Skara kommun. Görs det en bedömning att vårdtagaren har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel förskrivs det som personligt hjälpmedel och ingår inte i grundutrustningen. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan ett personligt hjälpmedel förskrivs.

Personliga hjälpmedel är individuellt utprovade till namngivna personer enligt förskrivningsprocessen

Grundutrustning är hjälpmedel som behövs och skall finnas generellt inom en verksamhet för att kunna utföra en god och säker vård.

Utöver det sortiment som det lokala hjälpmedelsförrådet tillhandahåller finns s.k. grundutrustning på kommunens särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Dessa produkter används mer generellt, men ska enligt instruktioner föregås av en individuell bedömning av lämplighet för varje vårdtagare innan de används.

Dessa närförråd skall vara enhetliga i vad som skall finnas i förråden. Förråden ska ha en inventarieförteckning.

Ansvarig MTP-ombud ska ansvara för att det finns aktuell förteckning på grundutrustning i det särskilda boendet. Ansvariga skall minst en gång per år kontrollera och följa upp denna förteckning. De har även det yttersta ansvaret för att ej funktionsdugliga medicintekniska produkter återsänds till

hjälpmedelsförrådet. Om möjligt skall samtliga medicintekniska produkter registreras med undantag för förbrukningsartiklar. Uppgifter som skall

registreras är följande: Produkttyp, placering samt periodicitet på besiktning och service.

Enklare hjälpmedel

Särskilt boende, dagcenter och dagverksamheter skall vara inredda och utrustade så att miljön motsvarar normala behov för den vård som skall bedrivas.

Till de hjälpmedel som inräknas hör anpassade glas, bägare, muggar, pet-emot- kanter, tallrikar, bestick, antihalkunderlägg samt olika modeller av fotpallar, stollyft. Vissa av dessa hjälpmedels kan beställas från hjälpmedelsförrådet.

(33)

Grundutrustning i särskilt boende

 Sängar, inkl tillbehör till sängen som dävert och grindar, hålfibermadrasser, glidlakan

 Personlyft, vårdbälten, Vendela

 Gåbord

 Fristående toalettförhöjningar, dusch/toastolar på hjul, duschpallar

 Transportrullstol, standardutrustad som kan användas av flera brukare Se rutin av grundutrustning i Skara kommun.

Individuellt utprovade hjälpmedel

 Lyftselar

 Gånghjälpmedel

 Turner

 Rullstolar med variationsmöjlighet av sittställning

 Andra hjälpmedel för specifika individuella behov

Omdisponering av grundutrustning

När medicintekniska produkter av säkerhets- eller användningsmässiga orsaker inte passar verksamhetens behov skall de omdisponeras. Utrustning som inte uppfyller säkerhetskrav tas ur bruk. Varje förskrivare har ansvar för att endast säkra och för vårdtagaren medicinskt ändamålsenliga produkter används. Alla hjälpmedel som eventuellt skall omdisponeras skall till hjälpmedelsförrådet för översyn av hjälpmedelstekniker.

Detta kan innebära att utrustningen:

 Omplaceras, d v s placeras på en annan enhet

 Utrustningen placeras i förråd

 Utrustningen kasseras

Utrustning i nattpersonalens bilar

 Vendela

 Gåbälte

 Bltr-manchett

 B-glucosapparat

(34)

Hjälpmedlen är sorterade utifrån följande:

A. Grundutrustning i särskilt boende

B. Individuellt utprovat/förskrivning av hjälpmedel C. Utrustning i bil

Produkt Nivå A Nivå B Nivå C

Sängar X

Tillbehör till säng dävert, grindar

X

Glidlakan X

Hålfibermadrass X

Lyft mobil X

Vårdbälten X

Vendela X

Gåbord

Fristående toalettförhöjning X Dusch/toastolar på hjul X

Duschpallar X

Transportrullstol X

Lyftselar X

Gånghjälpmedel X

Turner X

Rullstolar m ställningsbar sittställn.

X

Vendela X

Gåbälte X

Blodtrycksmanchett X

Blodsockermätare X

(35)

Rutiner för grundutrustning i Skara kommun

Service och avhjälpande underhåll ansvaras av Skara kommuns hjälpmedels reparatör. Service och kontroll av vissa hjälpmedel som t.ex. säng,

transportrullstol, duschvagn/-stol/-pall görs regelbundet och registreras på en lista.

När ett hjälpmedel som ingår i Grundutrustningen behöver åtgärdas (lagas, rekonditioneras)

 Kontakta/maila Skara kommuns hjälpmedelsreparatör och anmäl felet.

 Hjälpmedelsreparatören planerar in åtgärd och informerar enhetschefen för enheten, när det kommer att göras.

 Enhetschefen informeras av hjälpmedelsreparatören när åtgärden är slutförd samt resultat.

Då hjälpmedelsreparatören inte är i tjänst

1. Försök att lösa det på plats, ibland finns det reservhjälpmedel eller hjälpmedel som inte används på i det särskilda boendet

2. Kontakta tjänstgörande arbetsterapeut/sjukgymnast som då kan:

Beställa rekonditionering av det kundägda hjälpmedlet av leverantören

Tillfällig förskrivning av hyreshjälpmedel När ny Grundutrustning behöver beställas

1. Ansvarig enhetschef för enheten samt berörd arbetsterapeut ansvarar för att tillsammans se över behovet och göra en bedömning.

2. Arbetsterapeuten utformar ett förslag som grundas på en kvalitets- och kostnads bedömning.

3. Förslaget lämnas till ansvarig enhetschef för hjälpmedel, förslaget diskuteras. Enhetschefen fattar ett beslut.

4. Arbetsterapeuten informerar hjälpmedelsreparatör om beslutet och som i sin tur, beställer hjälpmedlet/hjälpmedlen i WebSesam.

Rengöring och funktionskontroll av hjälpmedel görs av omvårdnadspersonal enligt de rutiner som är upprättade av enhetschef och MTP-ombud i boendet.

Alla Hjälpmedel ska kunna spåras/sökas fram i systemet, så därför är det viktigt att alla förändringar meddelas till ansvarig EC för hjälpmedel samt

hjälpmedelsreparatör!

Anette Svensson Nordlander Enhetschef

(36)

SPECIALANPASSNING OCH ANPASSNING Specialanpassning av medicinteknisk produkt

Kan man inte tillgodose det individuella behovet genom att anpassa hjälpmedlet finns möjligheten att gå vidare och ta fram en produkt som specialanpassas.

En medicinteknisk produkt är specialanpassad om den har tillverkats efter en behörig yrkesmans, skriftliga anvisning för att användas endast av viss angiven patient och att den behörige på sitt ansvar har givit produkten speciella

konstruktionsegenskaper. Vem som får utfärda anvisning för specialanpassning fastställs av vårdgivaren. En specialanpassad produkt får inte CE-märkas.

Eventuellt tidigare CE-märkning skall plockas bort. För att utföra

specialanpassning måste verksamheten vara registrerad hos Läkemedelsverket.

En specialanpassad medicinteknisk produkt får användas av viss angiven patient. Bruksanvisning skall finnas på svenska

Specialanpassning kan ske genom att man:

 Kombinerar produkter på ett sätt som tillverkaren inte avsett

 Gör konstruktionsmässiga ingrepp eller tillägg på en färdig produkt

 Konstruerar och tillverkar en ny produkt

 Använder produkten på ett nytt sätt eller inom ett nytt användningsområde

Dokumentation av specialanpassningen skall kunna återfinnas via patientjournalen och vi den märkning som finns på produkten.

En specialanpassad medicinteknisk produkt skall innehålla en s.k. förklaring med:

 Uppgifter som gör det möjligt att identifiera produkten, identifikationsnummer

 En bekräftelse på att produkten är avsedd endast för en viss patient samt patientens namn

 Namnen på den behörige som har utfärdat skriftlig anvisning och i förekommande fall namnet på vårdenhet

 Produktens speciella egenskaper såsom de anges i aktuell medicinsk förskrivning

 En bekräftelse på att produkten överensstämmer med de väsentliga kraven för medicintekniska produkter och i förekommande fall, angivande av vilka väsentliga krav som inte helt har uppfyllts och skälen för detta.

(37)

Anpassning av medicinteknisk produkt

Med anpassning menas att ett hjälpmedel justeras för att anpassa den enskilde patienten och att det sker inom ramen för vad tillverkaren medger. En

anpassning kan uppnås genom att hjälpmedlet förses med tillbehör som anvisas av tillverkaren och/eller genom justering av inställbara funktioner. Man kan också anpassa ett hjälpmedel genom att kombinera det med befintliga produkter på marknaden om tillverkarna har godkänt kombinationen.

Skillnaden anpassning – specialanpassning av ett hjälpmedel

Rullstolar tillverkas och säljs som regel i ett basutförande. Med hjälp av

tillbehör som armstöd, fotstöd sits m m kan rullstolen anpassas till olika behov.

Tillverkarens intention är att rullstolen med tillbehör skall kunna anpassas till användarens individuella behov trots att tillverkaren inte vet vem som kommer att använda stolen. I sådana fall CE-märks rullstolen med tillbehör. Anpassaren är då inte tillverkare av en specialanpassad produkt. Skulle stolen däremot på uppdrag av förskrivaren behöva ändras i sin konstruktion, t ex genom att någon del av grundkonstruktionen tas bort eller ett stag svetsas på, blir situationen en annan. I dessa fall är hjälpmedelsteknikern sannolikt tillverkare av en

specialanpassad produkt. Gränsen är definitivt inte kristallklar mellan anpassade produkter och produkter som specialanpassas efter behov.

(38)

TILLBUD OCH OLYCKOR – RAPPORTERING

All personal ska omgående anmäla fel eller brister av MTP till tjänstgörande sjuksköterska/arbetsterapeut/sjukgymnast/arbetsgivare. Vid alla incidenter skall alltid medicinskt ansvarig sjuksköterska kontaktas och incidenten skall skrivas på avvikelseblankett och/eller dokumenteras i avvikelsemodulen.

Sjuksköterskan kan nås dagtid på sin enhet/område genom kommunens växel 32000 eller via sin mobiltelefon. Kväll/natt/helg via mobiltelefon 070/6 969 022.

Arbetsterapeut/sjukgymnast kan nås via Äldrecentrum, kommunens växel eller via sin mobiltelefon.

Orsak till tillbud och olyckor

Tillbud och olyckor kan bero på:

Konstruktions- och tillverkningssvagheter Brister i kunskaper och färdigheter hos personal Brister i rutiner och samordning

Utrustning som används i fel situation Ofullständig eller felaktig information

Felaktigheter och brister i märkningen eller bruksanvisning

Vid tillbud eller risk för tillbud

Produkter som misstänks vara felaktiga bör inte undersökas eller repareras av personal utan att hjälpmedelstekniker eller annan behörig har haft möjlighet att göra en bedömning av produkten och det som inträffat.

De produkter som är inblandade ska tydligt märkas upp med att det är trasigt och tillsammans med bruksanvisningar och förpackningar tas till vara för att

möjliggöra en utredning. Produkten/materialet som har rapporterats defekt eller felaktigt bör förvaras så att det inte oavsiktligt används och så att det senare blir möjligt att göra en utförlig och meningsfull utredning. För hyrhjälpmedel

ansvarar ”Område hjälpmedel” och skall kontaktas, övriga köphjälpmedel skall lämnas till det lokala hjälpmedelsförrådet.

Vid fel på medicinteknisk produkt:

Avbryt undersökningen/behandlingen/användandet Tag utrustningen omedelbart ur bruk

Gör inga försök att ”reparera”

(39)

Kasta inte bort något

Rapportera snarast till närmaste arbetsledare

Skriv ner händelseförloppet i en avvikelserapport som översändes till MAS

Genom avvikelserapportering finns det möjlighet att spåra och varna för bristfälligt material och att uppmärksamma och avhjälpa felaktiga

hanteringsrutiner. Vid olyckor är det viktigt att snabbt starta en utredning för att fördela ansvaret korrekt så att incidenten eller olyckan inte upprepas.

Incidenter och olyckor kan förebyggas.

Händelseanalys

Då en händelse inträffat, som medfört att en vårdtagare kommit till allvarlig skada eller kunde ha skadats allvarligt bör en händelseanalys utföras. Analysen ger kunskap om hur och varför händelsen inträffade. Den ger även information om vilka åtgärder som bör vidtas för att förhindra att liknande händelser

upprepas.

Händelseanalysen ger svar på följande frågor:

Vad har hänt?

Varför har det hänt?

Hur förhindras en upprepning av händelsen?

 Hade det genomförts regelbundna kontroller av den involverade utrustningen och var kontrollerna dokumenterade?

 Fanns det lämplig utrustning för att utfärda arbetsprocesserna?

 Följde enheten föreskrifter, specifikationer och bruksanvisningar gällande aktuell utrustning/apparatur?

 Hade denna typ av utrustning fungerat korrekt och använts på lämpligt sätt tidigare?

 Uppfyllde den involverade utrustningen gällande specifikationer och föreskrifter?

 Fanns bruksanvisning och andra nödvändiga instruktioner i direkt anslutning till utrustningen?

 Var personalen utbildade på rätt sätt för att sköta den utrustning som var inblandad i den negativa händelsen/tillbudet?

(40)

Handläggning av tillbud

Myndighetsansvaret för produkter inom medicinteknik delas mellan

Läkemedelsverket och Socialstyrelsen. Läkemedelsverket utövar tillsyn över medicintekniska tillverkare och deras produkter. Myndigheten övervakar bland annat tillverkarens utredningar och åtgärder samt följer upp effekten av vidtagna åtgärder. Socialstyrelsen utövar tillsyn av den yrkesmässiga användningen av produkterna.

Anmälan görs av medicinsk ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska utreder, analyserar, sammanställer och följer upp tillbudet. Rapporterar till såväl tillverkaren/leverantören och

Läkemedelsverket. Rapport sker även till ”Område hjälpmedel”. Vid Lex Maria anmälan sker anmälan även till Socialstyrelsen. Blankett ifylls av ansvarig ordinatör/förskrivare eller den leg personal som tagit emot avvikelsen.

Blanketten skickas efter kontakt till medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Blankett finns att hämta

http://www.lakemedelsverket.se/upload/foretag/medicinteknik/blanketter/HS_-avvikelse- blankett.doc

Egentillverkade medicintekniska produkter

Anmälan om negativa händelser och tillbud med egentillverkade

medicintekniska produkter ska alltid göras till Socialstyrelsen. Socialstyrelsen skall ges möjlighet att undersöka den inblandade produkten.

Rapportering till Yrkesinspektionen

Enligt arbetsförordningen ska arbetsgivaren utan dröjsmål underrätta

yrkesinspektionen vid olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet som har föranlett dödsfall eller svårare personskada eller som har drabbat flera

arbetstagare samtidigt. Detta gäller också vid tillbud som har inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa. Denna anmälan sköts av arbetsledare/enhetschef.

(41)

ORDINATION/UTPROVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

Kompetens

Ett grundkrav för all hjälpmedelsordination är den yrkeskompetens som anges i respektive produktanvisning. Hjälpmedelskunskap skall ingå i ordinatörens utbildning i aktuellt yrke/profession. Vårdgivaren har ansvar för att säkerställa att de utsedda ordinatörerna har rätt kompetens, att de har de kunskaper som krävs för arbetsuppgiften och att ordinationskompetensen upprätthålls. Den som är nyutbildad eller ny som ordinatör och saknar erfarenhet på

hjälpmedelsområdet skall ha tillgång till handledning av erfaren ordinatör.

Enhetschefen ansvarar för att ny personal i samband med introduktion har/får den kompetens som krävs.

Förskrivningsrätten utgår från om man har den yrkesutbildning och kompetens som krävs för att förskriva hjälpmedel. I den kommunala hälso- och sjukvården kan personliga hjälpmedel ordineras av legitimerad personal såsom

arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Vad varje yrkesgrupp ordinerar styrs av produktgrupp och ordinationskompetens. Ordinationsrätt kan ej

delegeras.

Förskrivningsrätt kan ej delegeras. Ett register över samtliga förskrivare skall finnas i verksamheten och vara godkänd av verksamhetschef.

Förskrivningsprocessen

Att förskriva ett hjälpmedel är en del i behandling och rehabilitering.

Förskrivaren ansvarar för att:

Att bedöma behov av insatser

Prova ut, anpassa och välja lämplig hjälpmedelsprodukt Instruera, träna och informera

Följa upp och utvärdera funktion och nytta Dokumentera föreskrivet hjälpmedel i journal

Förskrivaren ska instruera användare, närstående och personal både teoretiskt och praktiskt hur ett förskrivet hjälpmedel ska användas och skötas.

Förskrivaren skall även informera om vilken service som finns och vem man vänder sig till om frågor uppstår.

(42)

Behovsbedömningen sker utifrån en helhetsbedömning och skall planeras och genomföras i samverkan med vårdtagaren.

(43)

Förskrivningsprocessen

Förskrivaren har ansvaret för uppföljningen så länge uppföljningsansvaret inte är överfört till någon annan eller att förskrivaren gjort en noggrann utvärdering och avslutat ärendet samt gjort en dokumentation angående detta i journalen.

Bedöma behov av insatser

Prova ut, anpassa och välja specifik produkt

Special- anpassa, initiera och utfärda anvisning vid behov

Instruera, träna och informera

Följa upp och utvärdera funktion och nytta

(44)

Dokumentation av medicintekniska produkter

Dokumentation av de medicintekniska produkterna är mycket viktig. Den ska innehålla all information som behövs för att en produkt ska kunna användas på ett sätt som är säkert för patienten, närstående och personal.

Dokumentationen av produkten:

 Bruksanvisning som lämnas med produkten, en kopia behålls av förskrivaren

 Instruktioner för handhavande

 Skötselinstruktioner

 Fullständig teknisk dokumentation En journalhandling skall alltid innehålla:

 Uppgift om patientens identitet

 Väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården/insats (anamnes)

 Uppgifter om ställd diagnos och anledning till mer betydande åtgärder

 Väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder

 Uppgift om den information som har lämnats till patienten och om de ställningstaganden som gjorts om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en förnyad medicinsk bedömning

Av journalen skall framgå:

 Vem som är förskrivare

 Målsättning med förskriven produkt

 Typ av produkt

 Riskfaktorer

 Riskanalys

 Skriftlig/muntlig instruktion/information ev. ordination till patient

 Skriftlig/muntlig ordination/instruktion till annan personal

 Överlåtelse av delar i förskrivningsprocessen

 Om flera befattningshavare ansvarar för förskrivningsprocessens olika delar skall det klart framgå av dokumentationen i vilka delar de ansvarat

 Dokumentation i förhållande till förskrivningsprocessens olika delar

References

Related documents

När ett hjälpmedel av olika orsaker inte längre behövs eller används, ska patienten alternativt närstående/personal återlämna hjälpmedlet till förskrivaren, närmaste

 Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel

• Rekommendation om att anta Överenskommelse om kostnadsansvar mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län för förskrivningsbara hjälpmedel och

x Utifrån enhetens behov Omsorgsenheten Inköp eller hyra (som grundutrustning på Hjälpmedelcentrum Halland) ska ske i samråd med fysioterapeut på Rehabenheten.

Duschvagn och tillbehör till vårdsäng ska dock returneras till Hjälpmedelservice när behov upphör och samma rutin som för individuellt förskrivna hjälpmedel nedan

Inom den kommunala hälso- och sjukvården har verksamhetschefen, tillsammans med medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR)

Om du behöver hjälp att beräkna hur många förpackningar du ska förskriva eller hur många uttag som är rimligt för en viss tidsperiod finns hjälp i systemet att beräkna

Behov av hjälpmedel kan uppstå till exempel när du blir äldre, efter vissa operationer, vid sjukdom eller andra funktionsnedsättningar.. Du som är över 21 år har möjlighet