Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Full text

(1)

Moa Paulin Hansson 0722-129278

Detaljplan för Färgaren 20,21,22 och 23 i Eslöv Samrådsredogörelse

Nedan fbljer sammandrag av samtliga inkomna yttranden.

MOS 2011.0681 2012-10-29

Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2012-08-22, § 106, har förslag till rubricerat forslag till detaljplan varit föremål för samråd under tiden 2012-09-03 — 20 12-10- 01, totalt 14 yttranden har inkommit. Sakägare har beretts tillflulle till samråd genom personlig underrättelse samt genom annons i Skånska dagbladet 2012-09-01, samt i Lokakidningen under vecka 36.

YTTRANDEN

Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Länsstyrelsen m.e

Lantmäterimyndigheten i Skåne län m.e

Traftkverket u.e

TeliaSonera Skanova Access AB u.e

Skånetrafiken u.e

Räddningstjänsten Syd m.e

Kommunstyrelsens arbetsutskott u.e

Barn och Familj u.e

Gata, trafik o park m.e

Servicenämnden u.e

VA SYD u.e

MERAB u.e

Bostadsrättsföreningen Bryggaren m.e

Cari-Werner Johansson m.e

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

(2)

EsAys

KOMMUN

Länsstyrelsen

Redogörelse för ärendet

Planen syftar till att möjliggöra bebyggelse för bostäder och centrumverksamhet på ett stationsnära läge i centrala Eslöv. Cirka 50-60 bostäder möjliggörs. Föreslagen planändring bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan.

Riksintresse

Området ligger inom föresiagen avgränsning av riksintresset för kukurmiljövården, Eslöv M 182. Man för i planen in en skyddsbestämmelse och tydliggör därigenom intressets och kommunens intentioner att bevara kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Behovsbedömning

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön.

Länsstyrelsen delar kommunens åsikt.

Miljö och Sarnhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post rfflljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Hälsa och säkerhet

Planhandlingarna innehåller inga uppgifter om vilka bulkrvärden man beräknar att få. Planen ska förutom de bestämmelser man redan angivit även ha med en bestämmelse om att 55 dB(A) vid fasad ska innehållas. I de fail man inte klarar de uppsatta kraven för ljudnivån bör planen även innehålla bestämmelser avseende undantagsregler, tyst sida ete.

Kommentar: Planhandlingarna redovisar nämnd bestämmelse (55 dB(A) utomhus (uteplats)).

Kommunens uppfattning är att kraven for ljudnivå kommer att uppbllas varvid bestämmelser om tyst sida eller liknande ej behöver tillföras.

Lantmäterimyndigheten

Detaljplan för Färgaren 21 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Lantmäteriet har tagit del av förslaget tili detaljplan. Någon fullständig genomgång av planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor.

I plankartan anges ett område y som ska vara tillgängligt för utfart från angränsande fastighet.

Det anges även i planbeskrivningen att Färgaren 20 får dllfart genom vägservitut. Planen 1 sig innebär inte att en rättighet tillskapas och det bör förtydligas i plan- och

genomförandebeskrivningen hur rättighet för y-området ska bildas. I det fall ett officialservitut ska bildas krävs att en ansökan om bildande av servitut prövas av Lantmäteriet i en förrättning.

Ersättningsfrågor för upplåtelse av utfartsrättigheten bör också behandlas i beskrivningen.

Enligt planbestämmelserna upphävs gällande fastighetsindelningsbestämmelser för Färgaren 13 och 14 (fastställd som tomtindelning år 1945). Lantmäteriet har inte tagit del av de gällande bestämmelserna men anser att det bör förtydligas i såväl planbestämmelserna som

(3)

ESAVS

<OMFUN

planbeskrivningen för vilka nuvarande fastigheter fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs, då fastighetsbeteckningarna Färgaren 13 och 14 ej utgörs av fastigheter idag.

Om planändringen innebär att det kan bli aktuellt med några fastighetsbildningar i planområdet bör detta tas upp i plan- och genomförandebeskrivningen.

Kommentar: Wart från Färgaren 20 görs från egen fastighet mot Kanalgatan och vägservitut är inte längre aktuellt. Övriga fbreslagna Ptydliganden är inftrda iplanhandlingarna.

Trafikverket

Trafikverket har inga synpunkter

TeliaSonera Skanova Access AB

TeliaSonera Skanova Access AB har inget att erinra mot förslaget.

Skånetrafiken

Skånetrafiken är mycket positiva till föreslagen utbyggnad som innebär en förtätning med bostäder och centrumverksamheter i centralt läge i Eslöv. Planområdet ligger inom attraktivt gångavstånd från såväl centralstation som övrig service i centrum vilket ger de framtida boende/verksamma goda förutsättningar att nyttja kollektivuariken och gång och eykel för majoriteten av sina resor. Planen bidrar till utveddingen mot ett mer hållbart samhälle.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande synpunkter:

Riskhänsyn Inget att erinra.

Brandvattenförsörjning

Brandvatten finns i Villavägen och Kanalgatan.

Insatstid

Området är beläget inom normal insatstid (10 minuter).

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnadesiov.se Webb www.eslov.se

Räddningstjänstens tillgänglighet

Om byggnaderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs

tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens bärbara stege kan användas vid utrymning

(4)

ES_ÖVS KOMMUN

om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning från en maximal höjd om 23 meter under förutsättning att körbar väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. För vidare information, se råd och anvisningar "Tillgänglighet för

räddningstjänsten"på www.rsyd.se. Observera att parkerade bilar, trädplanteringar och dylikt kan komma att påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra fönsterutrymning.

Vid den fortsatta planeringen av området och vid projektering av byggnader ska räddningstjänstens tillgänglighet för utrymning beaktas. Om tillgängligheten inte kan säkerställas krävs att byggnaderna dimensioneras för utrymning utan räddningstjänstens medverkan. Det innebär att trapphusen ska uppfylla lägst klass Tr2, alternativt att ytterligare en oberoende utrymningsväg ska anordnas.

Kommentar: Räddningstjänstens tillgänglighet och brandvattenförsörjning kommer att beaktas i det fortsatta planarbetet for att säkerställa Räddningstjänstens möjligheter till räddningsinsatser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ärendebeskrivning:

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2011-09-13

§

93 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att för Färgaren 21 m.fl. pröva möjligheten till bostads- och centrumbebyggelse. Ett planförslag har utarbetats av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kring vilket ett samråd har hållits i september. Kommunstyrelsens arbetsutskott har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter och yttrar sig härmed över planförslaget.

Beredning:

I uppdraget betonas en förtätning av staden och ett utnyttjande av tomten ur många synpunkter som önskvärd. 1 uppdraget betonas även fastigheternas befintliga strukturer och kulturhistoriska värden som utgångspunkter för tillkomtnande bebyggelse.

Tillfarten till Färgaren 20 bör dock ske mot Kanalgatan och inte belasta Färgaren 21,22 eller 23. Vidare bör nödvändigheten av en försdröjning av dagvattenet övervägas då det på den begränsade tomtytan eventuellt är svårt att åstadkomma en fördröjning.

Intresse för att bebygga marken har visats från flera håll.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.sarnhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Planförslaget medger på en begränsad yta mer än femtio mindre bostäder vilket i denna centrala del av staden är önskvärt. Vidare tillåts i hela planornrådet verksamheter som är förknippade med ett stadscentrum. Planförslaget som helhet bedöms på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt reglera befintlig och tillkommande bebyggelse. Förslaget motsvarar på alla väsentliga punkter de önskemål som framfördes i samband med planuppdraget.

(5)

ESLÖVS KOMFAYM

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott har inget att erinra mot planförslaget men änskar att i tjänsteskrivelsen Framförda synpunkter beaktas.

Kommentar: Wart från Färgaren 20 görs från egen fastighet mot Kanalgatan. Kommunen ansvarar fär att detta blir möjligt. En parkeringsplats försvinner.

Dagvartensituationen har övervägts och-den-föreslagna-planbestämrnelsen-kvarstår.

PA:fri /4737)12,19-15 >1.../L9,-,: /- o e4-7yci iJifl 660)

Barn och Familj

/1-15: kt: 2 -11 Y,

Den planerade utbyggnaden understryker behovet av en utökad kapacitet inom förskolan i stadens centrala delar, vilket kan mötas genom den planerade förskolan vid Ekenasgården.

Förskolan och skola finns annars inom rimligt avstånd och det går att ta sig dit gående eller cyklandes på ett acceptabelt sätt ur trafiksäkerhetssynpunkt.

Planprogrammets intentioner stödjer en god bebyggd miljö och goda livsbetingelser i övrigt.

Barn och Familj har inget att erinra mot planprogrammer.

Gata, Trafik o Park

Det är väldigt positivt med ett stort bostadstillskott på en så centralt belägen fastighet.

De nya bostäderna kommer att skapa ett ökat parkeringsbehov och en befintlig parkeringsplats med 16 parkeringsplatser kommer attförsvinnanär området bebyggs. Detta kommer att ge en försärnring av parkeringsmöjligheterna i närotnrådet.

Kommentar: Vid nybyggnad ska kommunens parkeringsnorm tillämpas. 1 centrala Eslöv finns parkeringsmöjligheter som kan ersätta de som försvinner.

Servicenämnden

Servicenämnden har ej något att erinra emot detaljplan för Färgaren21 m.fl.

VA SYD

VA SYD har inget att erinra mot planförslaget.

Miljä och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslov Besäksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post mdio.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

(6)

ESAVSS KOMMUK

MERAB

MERAB har inget att erinra under förutsättning att föreskrifterna med bilagor i

kommunenens renhållningsordning följs. Där anges bland annat krav på utformning av härntningsvägar, transportvägar och vändplatser för hämtningsfordon o.s.v.

Kommentar: Kommunens renhållningsordning ska ftljas.

Bostadsrättsföreningen Bryggaren

Vårt förslag:

1. Skrota aktuellt planförslag.

2. Ansök istället om att få tillstånd från berörd myndighet att få riva den gamla byggnaden vid Villavägen (Färgaren 22) där det tidigare fanns garage för brandbilar och den anknytande fastigheten på adress Södergatan 22 (Färgaren 23) där det tidigare fanns garage för ambulans samt personalbostad.(gällde under tiden 1920-1957 då Eslövs Brandkår höll till i dessa fastigheter).

Skapa sedan ett planförslag där det tillåts att bygga ett större parkeringshus på hela kommunens tomtmark på fastigheterna Färgaren 21-23 där våningshöjden blir på 3-4 våningar för p-huset.

Om ett tillräckligt stort parkeringshus byggs på fastigheterna Färgaren 21 m.fl kan detta hus då även fungera som en bra pendlarparkering, belägen inom kort gångavstånd från

järnvägsstationen. Högst två minuters gångväg till stationen. Detta p-hus nås lätt via Västerlånggatan för de bilister som kommer från andra delar av Eslöv och de kringliggande tätorterna. Samtidigt skapas p-platser för de till p-huset omgivande hyres- och

bostadsrättshusens bilägare som saknar fast parkeringsplats.

Vid byggandet av detta p-hus bör man ha i tanke att ej bygg a ett alltför högt hus.

Denna fastighet bör vara i höjd i paritet till de omliggande två trevåningshusen på brf Bryggarens mark. Lämplig våningshöjd 3-4 våningar.

Synpunkter på ändring av detaljplanen för fastigheten Färgaren 21 m.fl fastigheter i Eslöv från styrelsen i brf Bryggaren i Eslöv

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besoksadress Gröna torg 2 Telefon 0413 620 00 Telefax 041 3-62500 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Nämnden måste vid en samlad bedömning ha i åtanke attde gamla hyres- och

bostadsrättshusen i Eslävs centrum byggdes under en tidsperiod då få personer hade råd att äga bil och det ej behövdes planeras for något större bilinnehav bland Eslövs invånare.Då fanns det ej några krav från byggnadsnämnden i Eslövs stad på en byggherre att denne skulle skaffa fram p-platser till alla hyresgäster i sitt hus som t.ex. fallet var år 2010 när HSB Skåne

(7)

ESLÖVS KOMMUA

planerade en bostadsfastighet beläget söder om Eslövs stadsbibliotek på Norregatan. Då krävde Eslövs kommuns byggnadsnämnd av HSB Skåne att de vid planerande av detta byggeförsåg denna byggnad med ett garage i källarplanet där samtliga blivande bostadsrättsinnehavare i fastigheten kunde parkera sina bilar. Det hade blivit ett garage i två våningsplan under jord.

Föreningens invändningar mot planförslaget:

Styrelsen för brf Bryggaren i Eslöv har följande invändningar mot att detaljplanen för fastigheterna Färgaren 21 m.fi. fastigheter ändras så att tillstånd ges för ett sexvåningshus att byggas på ett område somf.n. utgörett kombinerat grönområde och en parkeringsplats för 16 bilar.

Det är helt fel att bygga ett 6 väningars högt hyreshus på platsen.

Det är i stället ett bättre förslag att bygga ett rejält parkeringshus på platsen och skapa 170 eller fler parkeringsplatser för de omkringliggande hyres- och bostadsrättsfastigheternas, affärskundernas och tågpendlarnas behov.

Om ni skulle tillåta bebyggelseenligt framlagt planförslag med ett sexvåninghus i vinkel med begränsat antal parkeringsplatser i källaren under huset så försämras parkeringsläget

drarnatiskt för personer som bor i de omkringliggande kvarteren.

Då försvinner de befintliga 16 parkeringsplatserna som har funnits sedan tidigt 1970-tal. Var skall de som förlorar sin vanliga p-plats då parkera sina bilar? Hur har ni tänkt att lösa detta ?Ni skapar ett akut parkeringseländeför de personer med bil i centrum som ej har tillgång till en betald parkeringsplats.

Det råder för närvarande redan en akut parkeringsplatsbrist i de kvarteren som omger kommunens fastigheter Färgaren 21-23.

Synpunkter på ändring av detaljplanen för fastigheten Färgaren21 m.fl fastigheter i Eslöv från styrelsen 1 brf Bryggaren i Eslöv

Bakgrund till föreningens invändningar

Med stigande välstånd har allt fler personer 1 de omgivande kvarterentill fastigheterna 21- 23 skaffat sig bil och motorcykel.

Det gäller bilar och motcyklar där ägarna bor

1. Bröderna Häglunds olika fastigheter längs Kanalgatan, Västerlånggatan, Malmgatan.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Esläv Besäksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 GO Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samha/Isbyggnad@eslov.seWebb www.eslov.se

(8)

ESAVS KOMNKR

2. Ingemars Nilssons Rosa hus på Kanalgatan.

3. BA-Bygg AB:s fastigheter Röda och Vita Malmöhusen samt

Köpmannagatan 1 och det nya Sahlinhuset vid Malmgatan. Det nya BA- bygghuset Sahlinhuset har endast ett fåtal parkeringsplatser för sina hyresgäster.

Denna ökning av personer i centrum ökar ytterligare bristen på parkeringsplatser. I detta kvarter planerar BA-Bygg AB ytterligare hyresfastigheter vid både Västerlånggatan och Kanalgatan.

4. Henrik Blomsterbergs fastigheter vid Köpmannagatan och Södergatan.

5. De två bostadsrättsfastigheterna på Bryggargatan 6. Brf Bryggaren i Eslöv tre hus i kvarteret vid stadsparken.

Många av dessa personer har ej något garage eller någon betald parkeringsplats för sin bil.

Till detta kommer tillflulligt besökande i affärsrörelser belägna på Södergatan och de tågpendlare som har behov av parkeringar belägna nära järnvägsstationen. Alla ställer de sina bilar på parkeringsplatsen vid Villavägen.

Om nu kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd ger byggnadslov för ett hotell på Joel Sallius- plats så förvärras bristen på parkeringsplatser ytterligare. P-platserna vid järnvägen i närheten av Medborgarhuset täcker inte alls behovet. Se bara när kommunens fullmäktige sammanträder i detta hus eller när någon större konsert hålls. Då trycks alla boende bort s.a.s.

De får leta parkeringsplats överallt runt om i centrala Eslöv.

Allt flera unga människor flyttar dessutom nu till Eslövs centrala kvarter på grund av att de gamla dör ut och de medelålders flyttar vidare till villor. Många av dessa ungdomar äger bilar och/eller motorcyklar. Alla behöver de parkeringsplatser för sina fordon.

Synpunkter på ändring av detakiplanen för fastigheten Färgaren21 m.fl fastigheter i Eslöv från styrelsen i brf Bryggaren i Eslöv

Minskat antal parkeringsplatser genom Kanalgatans ombyggnad cirka 1986 till en gågata med en cykelbana längs hela gatans sträckning.

Redan innan ombyggnationen till gågata av Kanalgatan skedde 1986 rådde det stor brist på parkeringsplatser för de oingivande hyreshusens och bostadsrättsföreningarnas bilägande hyresgäster/bostadsrättsinnehavare utan egna garage eller beialda parkeringsplatser.

Miljä och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslov Besöksadress Grona torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhalkbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

(9)

ESAVS KOKKLA

T.ex. har dåvarande byggnadsnämndens ordförande Börje Tullsson (bosatt i Kanalgatan 41 sedan 1960) uppgett för oss i styrelsen att byggnadslov för fastigheten Södergatan 19 gavs byggnadsnämnden i Eslövs stad först efter det att fastighetsägaren en skaffat sig 5

parkeringsplatser genom att hyra 5 platser av Eslövs kommun på ett markområde på

kommunens mark längs Kanalgatan på fastigheten Färgaren 21- 23. Dessa parkeringsplatser har senare blivit grönområden.

Sedan 1980-talets mitt då Kanalgatan byggdes om till en gågata minskades antalet parkeringsplatser avsevärt i det aktuella centrumområdet.

Märkligt att planera ett dyrt underjordiskt garage under Stora Torg istället for att använda sig av befintlig ägd kommunal mark på fastigheterna Färgaren21m.fl fastigheter och där bygga ett centralt beläget parkeringshus:

I SKD 27.1.2012 skrevs att kommunen "skisserarpå"ett parkeringshus vid Stora Torg i centrum. 1artikeln anges att ett tinderjordiskt garage med plats för 170 bilar planeras att byggas. Samtidigt framhålls i artikeln även att alternativ till detta också har tagits fram i en stor utredning. Denna innehåller fyra andra förslag på placering.

Det finns tillgänglig kommunalägd tomtmark i centrum. Kommunen behöver ej gräva upp Stora Torg för att skapa 170 parkeringsplatser. Använd istället den kommunalägda marken på fastigheterna Färgaren21m.fl. fastigheter och bygga där ett rejält parkeringshus med 170 p- platser.

Kommentar: Eslövs före detta brandstation har genom sin historia ett kulturhistoriskt värde. Att riva den är inte aktuellt. Byggrätten ändras till fem våningar, alltså lika högt som intilliggande byggnader. Kommunen anser att varje fastighet ska lösa sina egna parkeringsbehov. Det-ta kan göras inom egen fastighet eller genom parkeringsköp.

Utredningar angående parkeringslösningar i centrala Eslöv pågår. Det råder var och en fiitt att kontakta sina folkvalda representanter för att påverka parkeringssituationen. Det rör inte detaljplanen specifikt

Carl-Werner Johansson

Jag Carl-Werner Johansson, fastighetsägare till Färgaren 20, yrkar på följande:

Kommunen ansvarar för att uppmätning av Färgaren 20 blirgjord snarast då det

förekornmer olika uppgifter angående tomtens storlek. Eslövs kommun står för eventuella kostnader för detta. Detta disskuterades påmötetden 15/10. Eslövs Kommun ansvarar även för att detta rättas till på alla ställen, kartor, skatteverket mm.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gräna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

(10)

ES_ÖVS KO

Alla kostnader för Carl-Werners ombud står Eslövs Kommun för. Ombudet heter Karl Olofsson. Då vi står för en stor förändring av vår Fastighet och behöver hjälp, så att alla parter i målet blir nöjda, så skulle detta uppskattas mycket.

Byggherren sätter upp ett plank på gränsen mellan Färgaren 20 och Grannfastigheten, byggherren står även för kostnader och underhåll av den samma. Detta plank skall vara minst 2 meter högt. Detta då vi önskar att få bevara den tystnad som vi idag har inne på vår fastighet fast man befinner sig mitt i centrala Eslöv.

Utfart mot Kanalgatan öppnas, ny grind mot Kanalgatan skall sättas upp. Denna kostnad tillfaller Eslövs Kommun. Denna önskan tillkommer då man stängde vår utfart på 80-talet.

Och att inte obehöriga skall komma in på fastigheten.

Takfotshöjden sänktes enligt mötet den 15/10, vilket innebär max 5 våningar mot Kanalgatan. (Den översta indragna våningen togs bort.)

Tomtbiten söderut mot Kanalgatan skall tillfalla färgaren 20, då man vill ha fri sikt, samt ljus in till fastigheten Kanalgatan 37. Det är också mycket viktigt att Lastbilar,

Brandfordon mm skall kunna komma in på Fastigheten.

Vi hoppas på er förståelse för ovanstående sa att vi kan får en vettig boendesituation även framgent samt att kommunen tar hänsyn så att våra framtida Q-märkta byggnader inte trängs undan/ihop av modern bebyggelse av helt annan karaktär.

Kommentar: Tillåten takfotshöjd sänks vilket innebär att byggnad med max fem våningar kan byggas mot Kanalgatan. Fastighetsägaren uppmanas kontakta Kommunledningskontoret (Planering och näringsliv) för fiågor kring tomtbiten. Uppmätning kan göras av kommunen men

fastighetsägaren står för kostnaderna. Kommunen betalar inte kostnad för ombud och grind.

Uppsättande av plank är inte en detaljplanefiåga utan regleras mellan fastighetsägarna.

Sammanfattning:

Efter synpunkter har antalet våningar mot Kanalgatan minskat från sex till fem och utfart från Färgaren 20 görs från egen fastighet mot Kanalgatan. Övriga planbestämmelser kvarstår från samrådshandlingen.

C 5 /--(7"/>P7in C c% (.',/‘" i,KVie -7

1 g'1.1 (- '.74/3.1/5"

Miljö och Samhällsbyggnad /

/-41 11

Stadsbyggnad

--, . i d'i 4',. 1 (y t'.

---1---,--- ""'-) - 7, .

Anna Lyliagen- Hanna Sahlström Negash Moa Paulin Hansson

Stadsbyggnadschef Planarkitekt Planarkitekt

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :