• No results found

ORDNING & REDA. Ger utrymme för kaos och kreativitet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ORDNING & REDA. Ger utrymme för kaos och kreativitet"

Copied!
39
0
0

Full text

(1)
(2)

ORDNING & REDA

Ger utrymme för kaos och kreativitet

(3)

Från missnöjda medborgare till stolta medborgare

Från uppgivna medarbetare till nöjda medarbetare

Från missnöjda medborgare till stolta medborgare

Från uppgivna medarbetare till nöjda medarbetare

FRÅN FATTIG TILL RIK

eller hur man gasar och bromsar samtidigt

(4)

Historia

Ekonomisk kris

-86 -87 -88 -89 -90 -91 -92

(5)

KRAV PÅ FÖRNYELSE OCH NYTÄNKANDE

Konsulternas eldorado Beställare – utförare Köp och sälj

Målstyrning

Konsulternas eldorado Beställare – utförare Köp och sälj

Målstyrning

(6)

INTE ORIGINELLT – MEN NYTÄNKANDE

Malmö slott

(7)

FÖRUTSÄTTNINGAR

œ MÅLSTYRNING – klara roller

œ STYRSYSTEM – skapa legitimitet

œ KVALITETSSYTEM – utveckling

œ DECENTRALISERING – stärka

ledningen/stycka organisationen platt organisation

œ LEDARSKAP – chefen bestämmer allt

œ RESURSFÖRDELNING – rättvis fördelning av pengarna

(8)

LEDNINGSFILOSOFI

Målstyrning

Decentralisering Målstyrning

Decentralisering

(9)

Ekonomi i balans Bibehållen kvalitet

MÅL

Ekonomi i balans Bibehållen kvalitet

(10)

UTAN MÅL

(11)

STRATEGI

Långsiktighet Tydlighet

Enkelhet

Beslutsamhet Trygghet

Långsiktighet Tydlighet

Enkelhet

Beslutsamhet Trygghet

(12)

Strategisk plan

Verksamhetsplan

Arbetsplan

STYRINSTRUMENT

Strategisk plan

Verksamhetsplan

Arbetsplan

(13)

Politiker

Tjänstemän

ROLLDELNING

Politiker

Tjänstemän

(14)

Stärka ledningen

Stycka organisationen

DECENTRALISERING

Stärka ledningen

Stycka organisationen

(15)

Kommundirektör

Förvaltningschef

Resultatenhetschef

ANSVARSNIVÅER

(16)

PLATT OCH TYDLIG ORGANISATION

O R G A N I S A T I O N

(17)

”CHEFEN

BESTÄMMER ALLT…”

(18)

…UTOM

Mål, inriktning och kvalitet Starta nya verksamheter Avveckla verksamheter

Avvikelser från policy eller principbeslut

Avgifter

Investeringar

(19)

RESULTATENHETS- CHEFENS UPPDRAG

Helt och fullt ansvar för ekonomi, personal och verksamhet

Med ansvar följer befogenheter

(20)

FÖRVALTNINGS-

CHEFENS UPPDRAG

Utveckling Samordning Information

(21)

FÖRETAGSKULTUR

Delaktighet Kompetens

Ledarskap

(22)

LEDARSKAP

CHEF

LEDARE

LAGLEDARE

(23)

LEDARSKAPET

internationellt perspektiv

(24)

Foto: T.Andersson

(25)

Strategisk plan Strategisk plan

Lednings- och styrdokument Lednings- och

styrdokument SektorsprogramSektorsprogram

Verksamhet Verksamhet

Arbetsplan Arbetsplan

Regle- menten

Regle- menten Lagar och

program Lagar och

program

Politiker

Verksamhetsansvariga

Operativ nivåStrategisk nivå

Riktlinjer & anvisningar Riktlinjer & anvisningar

Återkoppling

Verksamhetsplan Verksamhetsplan

(26)

Politiker

Verksamhetsansvariga

Operativ nivåStrategisk nivå

VAD

HUR

(27)

Strategisk plan

Vision

Övergripande mål

Inriktningsmål Verksamhetsplan Policydokument

Effektmål Arbetsplan Operativa mål

Mål på olika nivåer

(28)

Medborgardialog

œ Grupper i fokus;

– Ungdomar

– Lokala intresseföreningar – Näringsliv

œ Söka upp kommuninvånarna för dialog mellan valen.

œ Stärka den representativa demokratin.

(29)

Vara delaktig

œ IT-teknik för diskussioner i storgrupp

œ Demokratisatsning 2006

– Integrations- och jämställdhets departementet

œ 10 datorer och en projektor

œ 5 personer kring varje dator

(30)

œ Kommunövergripande

• Arbetslagsutveckling

• Verksamhetsutveckling

• Ledarutveckling

• Politiker utveckling

œ Specifika insatser

• Individuella utvecklingsinsatser

• Insatser mot särskilda yrkesgrupper

Utvecklingsinsatser

(31)
(32)

œ Kontinuerliga förbättringar

œ Processkartläggning/värdeflödes -kartläggning

œ Minimera slöserier och öka värdeskapande aktiviteterna

œ Medarbetarna själva arbetar med förbättringsarbetet

Vara Lean

(33)

œ Kultur och fritids nämnd

œ Miljö och

byggnadsnämnd

œ Social nämnd

œ Teknisk service nämnd

œ Bildningsnämnd

œ Kommunstyrelsen

Politikernas operativa mål

Tjänstegarantier

(34)

œ Brukarundersökningar

• Äldreomsorg

• Barnomsorg

• Grundskola

• Gymnasieskola

• Baden

• Biblioteken

• Fritidsgårdarna

• Plan- och miljöområdet

• Handikappomsorg

• Konserthuset

œ Invånarenkäter

œ Arbetsklimatundersökning

Undersökningar

vartannat år

(35)

Bättre Vara

œ Möjlighet att lämna

synpunkter och klagomål till och på den kommunala

verksamheten

œ Via

– Telefon – Hemsida – Brevledes – Besök

(36)

œ Lysande förbättringar

• 20.000

• 10.000

• 5.000

œ En ljus idé

• Plakett

œ Många ljuspunkter

• Vandringspris

œ Hedersomnämnande

Goda idéer ger mervärde!

(37)

”På scenen”

”Bakom kulisserna”

Extern kvalitet

Intern kvalitet Planera Genomföra Analysera Förbättra

Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i balans

Nöjda brukare Nöjda medarbetare En ekonomi i balans

Medborgardialog Arbetsplaner

Tjänstegarantier

Invånarenkät

Brukarundersökning

Styrdokument Handlingsplaner

Utvecklingsinsatser Värdeflöden

Arbetsklimat- undersökning

Förbättrings- arbete

Metodutveckling Goda idéer BättreVara

Verksamhet Verksamhet

(38)

Foto: Johan Eriksson

(39)

Foto: Birger Lallo

EN KOMMUN SOM

INTE ÄR SOM ALLA ANDRA

References

Related documents

När du skapar dokument och väljer att spara dem hamnar de som regel i en mapp som heter Dokument eller Mina Dokument.. På samma sätt hamnar bilderna ofta i mappen Mina Bilder

Om du hänvisar till en hemsida eller annat ”levande” dokument som kan ändras med tiden är det viktigt att du tar en skärmdump av uppgifterna som du hänvisar till och klipper

Åsa säger att hon lärt sig att det inte får vara för mycket på väggarna i klassrum med elever med ADHD men att hon inte har upplevt att det skulle vara något problem med att ha

Har yrkesmässig trafik enligt förordning (EG) nr 1071/2009 eller denna lag bedrivits utan tillstånd, döms den som yrkesmässigt för egen eller annans räkning har beställt

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör utreda möjligheten att som komplement till böter och/eller indraget körkort införa en utbildning där

Kostnaderna för hyrpersonal ökade inom alla vårdområden och för alla yrkesgrupper, särskilt inom den psykiatriska vården.. Hyrläkarna är den

Man kan alltså fråga sig huruvida CEO blir ersatt på grund av att företaget inte implementerat MCS eller inte växt på ett sätt som är tillfredsställande nog för

Resultatet framförs skriftligen och lägger betoning på tolkning och kontext (Minichiello, 1990, s. Denna metod ger oftast lägre generaliserbarhet än en kvantitativ

Som lärare hamnar man ibland i känsloladdade konfrontationer med elever, där det verkligen gäller att inte låta sina personliga känslor styra. Alla människor blir arga emellanåt men

Slutligen vill jag framhålla att de moment som beskriver att frånvaron av ordning och reda också leder till mer skolk, mobbning och vandalism lägger inte Jan Björklund i denna

5 Detta faktum att antalet hushåll på kort sikt underskattas till- sammans med det faktum att befolkningökningen tros vara något högre de närmaste åren jämfört med slutet

– Men vissa frågor, till exempel varför det inte sätts in en större färja på en viss led, den kan inte vi gå in och svara på, så den skickar vi vidare till Färjerederiet,

Tullgren (2004) skriver om teoretiker som menar att lek måste få vara vild och oplanerad. Att den har ett syfte i sig själv och inte alltid är till för att utveckla framtida

I detta avsnitt redogör vi för förändringar inom lagstiftning, föreskrifter och rapporter som skett de senaste åren inom den sociala barn- och ungdomsvården. Dessa förändringar

Uppsatsens huvudfråga är följande: Finns det någon skillnad i hur elever följer uppsatta ordningsregler om eleverna fått vara med vid framtagandet av reglerna eller

Det krävs krafttag för att vända utvecklingen; vi måste se till att stärka skyddet för en av grundvalarna i vår demokrati också framöver – yttrande- och pressfriheten. Arbe-

RRV rekommenderar regeringen att ge Försäkringskassan i uppdrag att återkom- mande följa upp läkarintygsskrivande för män och kvinnor på olika vårdgivarenheter och att tillsätta

Båda står dessutom för olika perspektiv, där Trible har uppfattningen att den bibliska tradi- tionen i grund och botten varken är patriarkal eller sexistisk, medan

Teaterläraren som utgör föremål för min studie utgår från metoden att låta eleverna själva få improvisera fram sin föreställning utifrån ett valt tema.. Eleverna får

Syftet med arbetet är att undersöka vilka beteenden hos barn som de intervjuade pedagogerna upplever stör undervisningen, vilka strategier de använder för att bemöta

För att ytterligare få underlag till utveckling av omvårdnaden till föräldrar vars barn drabbats av långvarig sjukdom ser vi det av största vikt att studera dessa föräldrars

Stickprov för att testa rutiner och kontrollernas funktion Kommunikationen i företaget Till fördel för kontrollmiljön Inverkar på hur väl fungerande kontrollerna är

Eftersom det inte finns någon lagstadgad rätt till skadestånd för brott mot 12:25 kan det med fördel framgå av avtalet att hyresgästen debiteras för bortforsling av