• No results found

Bjurbäcken, Rågsved, Stockholms stad

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Bjurbäcken, Rågsved, Stockholms stad"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Bjurbäcken, Rågsved, Stockholms stad

Nya flerbostadshus

Beställare: Lindbäcks Bygg AB Beställarens projektnummer: 296

Structor Geoteknik Stockholm AB Uppdragsnummer: G17073

Uppdragsansvarig: Malin Lund Handläggare : Rogin Ramak

Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik

Stockholm 2017-10-11

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1 OBJEKT ... ... ... 4

2 ÄNDAMÅL ... ... ... 4

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN ... ... 4

4 STYRANDE DOKUMENT ... ... ... 4

5 GEOTEKNISK KATEGORI ... ... ... 5

6 ARKIVMATERIAL ... ... ... 5

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN ... ... 6

7.1 TOPOGRAFI OCH YTBESKAFFENHET... ... 6

7.2 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER OCH LEDNINGAR... ... 6

8 POSITIONERING ... ... ... 7

9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR ... ... 7

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... ... 7

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... ... 7

9.3 FÄLTINGENJÖRER... ... ... 7

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR ... ... 7

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR... ... 7

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD... ... 7

10.3 LABORATORIEINGENJÖR... ... 7

11 GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR ... ... 8

11.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR OCH UNDERSÖKNINGSPERIOD... 8

11.2 FÄLTINGENJÖRER... ... ... 8

12 HÄRLEDDA VÄRDEN ... ... ... 8

12.1 GEOLOGISK JORDLAGERBESKRIVNING... ... 8

12.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER... ... 8

BILAGOR

Bilaga 1 Mätrapport fält, Kartverkstan AB, 1 sida

Bilaga 2 Försöksrapport fält, Structor Geoteknik Sto ckholm AB, 20 sidor Bilaga 3 Koordinatförteckning undersökningspunkter, 1 sida

Bilaga 4 Jordprovsanalys störda jordprover, LabMind AB, 1 sida Bilaga 5 CPT-utvärdering med Conrad, 18 sidor

Bilaga 6 Sammanställning härledda värden, 2 sidor

Bilaga 7 Arkivmaterial, tidigare utförda undersöknin gar, 3 sidor

(3)

RITNINGAR

G-17.1-001 Plan 1:400 (A1)

G-17.2-001 – G-17.2-004 Sektioner A-A – D-D 1:100 (A1)

G-17.2-004 – G-17.2-005 Sektioner 1-1 – 5-5 1:100 (A1)

G-17.6-001 Enstaka punkter, grundvattenrör 1:100 ( A1)

(4)

Denna rapport innehåller endast resultaten av utför da fält- och laboratorieundersökningar.

Tolkning av geotekniska förhållanden, materialparam etrar och geotekniska åtgärder m.m.

redovisas i en separat handling (Projekterings PM G eoteknik) daterad 2017-10-11.

1 OBJEKT

Structor Geoteknik Stockholm AB har på uppdrag av Li ndbäcks Bygg AB upprättat denna Marktekniska undersökningsrapport Geoteknik (MUR Geo teknik) . Kontaktperson hos beställaren är Lill Young Storrönning.

I denna MUR Geoteknik redovisas resultatet från geot ekniska undersökningar för nya

flerbostadshus inom nya fastigheten Bjurbäcken i Råg sved, Stockholms stad. Planerad fastighet ligger idag på kommunens mark med Bjursätragatan i väst, tunnelbanans linje i norr och

Rågsvedsvägen i nordväst.

2 ÄNDAMÅL

Föreliggande handling syftar till att redovisa resu ltaten från utförda geotekniska undersökningar inom nya fastigheten Bjurbäcken. Handlingen skall användas som underlag vid projekte ring av mark- och grundläggningsarbeten tillsammans med en separat Projekterings PM Geoteknik.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

• Stockholms stads Byggnadsgeologiska karta

• Platsbesök

• Information om befintliga ledningar från Samlingska rtan

• Situationsplan i pdf- och dwg-format daterad 2017-0 8-31 samt sektioner över planerade hus i pdf-format daterade 2017-04-25, upprättade av Nyréns Arkitektkontor och

erhållna av beställaren

• Arkivmaterial, tidigare utförda undersökningar

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till Eurokod 7 del 1, SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga, Boverkets konstruktionsregler EKS 10, BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2015:6.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Fältplanering och

utförande

SS-EN 1997-2, SGF Rapport 1:2013 samt SS-EN ISO 2247 5-1 Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Provtagning allmänt Geoteknisk undersökning och pro vning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar -

(5)

Jb - sondering SGF Rapport 4:2012 Metodbeskrivning för jord - bergsondering CPT-sondering Geoteknisk undersökning och provning – Fältprovning - Del 1:

Spetstrycksondering – elektrisk spets, CPT och CPTU ( SS-EN ISO 22476 - 1:2012)

Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, Provtagningsmetoder; skruvprovtagare

Tabell 3. Laboratorieundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

Klassificering SS - EN ISO 14688 - 2004:1 och SS - EN ISO 14688 - 2:2004 Naturlig vattenkvot SS - EN ISO 17892 - 1:2014

Konflytgräns F d SS 02 71 20

Tabell 4. Hydrogeologiska undersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Installation av

grundvattenrör och portrycksspets

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 22475 - 1:2006)

Avläsning Geoteknisk undersökning och provning - Pr ovtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar - Del 1: Tekniskt utförande (EN ISO 22475 - 1:2006)

5 GEOTEKNISK KATEGORI

Undersökningarna är utförda för Geoteknisk kategori 2.

6 ARKIVMATERIAL

Äldre geotekniska undersökningar för tunnelbanan, u tförda av Stockholms stads gatukontor, Konstruktionsavdelningen , år 1958 har hämtats från Geoarkivet och redovisas analogt i Bilaga 7.

Följande äldre geotekniska undersökningar har hämta ts digitalt från Geoarkivet och redovisas på ritningar tillhörande denna MUR:

• Undersökningspunkter 20, 21 samt 47B och 48B har utf örts av Gatukontoret år 1953.

• Undersökningspunkter 34, 37, 39 och 40 har utförts av Geobyrån år 1990.

Ovannämnda undersökningspunkters höjdsystem har kon verterats från RH00 till gällande RH2000.

(6)

7 BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

7.1 Topografi och ytbeskaffenhet

Det undersökta området består huvudsakligen av en s tor gräsyta samt skogspartier och berg i dagen i norra, västra och östra delarna av området. Vid skogspartiet i norr finns en större slänt upp mot tunnelbanans spår.

Marknivåerna varierar mellan +32 i nordväst och +36 i sydväst i utförda undersökningspunkter.

Slänten i norr har en lägsta nivå på +33 och högsta nivå på +41. Bergpartiet i öst har marknivåer som varierar mellan +34 och +35.

Enligt Byggnadsgeologiska kartan utförd av Stockhol ms stad (Figur 1) utgörs området främst av lera och en del morän och berg i dagen i områdets u tkanter.

Figur 1 - Byggnadsgeologiska kartan, ca 1980 (från Geoarkivet, Stockholms stad) hämtad 2017-09-21. Mar kering visar områdets ungefärliga utbredning.

7.2 Befintliga konstruktioner och ledningar

Bjursätragatan går intill områdets sydvästra del oc h Rågsvedsvägen utanför området i nordväst.

Invid områdets norra delar sträcker sig tunnelbanan s gröna linje. Utanför området i sydost går Spårfinnargränd.

Flerbostadshus finns söder om Bjursätragatan och lä ngs Spårfinnargränd. En bilverkstad finns utanför området i sydöst.

(7)

8 POSITIONERING

Det mättekniska fältarbetet utfördes av Kartverksta n med Joakim Lek som ansvarig mätningstekniker. Använt koordinatsystem är Sweref 99 18 00 i plan och RH2000 i höjd.

Utsättning av undersökningspunkter utfördes enligt bifogad mätrapport.

Kartverkstan har även gjort en inmätning av berg i dagen och inmätning av en del av terrängen inom området.

9 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

9.1 Utförda undersökningar

Undersökningsarbetet omfattade följande:

• Jord-bergsondering i 11 punkter

• Slagsondering i 1 punkt

• CPT-sondering i 3 punkter

• Upptagning av störda jordprover med provtagningsskr uv i 3 punkter, på 4-6 nivåer Undersökningspunkterna benämns 17SG101 – 17SG111.

9.2 Undersökningsperiod

Geotekniska fältarbeten utfördes 2017-09-06 till 20 17-09-07. Mätningsarbeten utfördes 2017- 09-04.

9.3 Fältingenjörer

Det geotekniska fältarbetet utfördes av Structor Ge oteknik Stockholm AB med Henrik Nordén som ansvarig fältingenjör.

10 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

10.1 Utförda undersökningar

• Okulär jordartsbenämning, materialtyp och tjälfarli ghetsklass på 7 upptagna störda jordprover

• Utvärdering av naturlig vattenkvot på 2 upptagna st örda jordprover

• Utvärdering av konflytgräns på 1 upptaget stört jor dprov 10.2 Undersökningsperiod

Geotekniska laboratoriearbeten utfördes 2017-09-13.

10.3 Laboratorieingenjör

Geotekniska laboratoriearbeten utfördes av LabMind AB med Sölve Hov som ansvarig laboratorieingenjör.

(8)

11 GEOHYDROLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

11.1 Utförda undersökningar och undersökningsperiod

Ett grundvattenrör, benämnt SG1011, har installerat s 2017-09-07 med spetsen i friktionsjorden under torrskorpeleran. Lodning av röret utfördes 20 17-09-14 och 2017-10-11. Grundvattnets trycknivå låg då på mellan +30,8 och +31,5 vilket m otsvarar mellan 2,5 till 1,8 m under markytan i den punkten.

Ett grundvattenrör, benämnt SG1013, har installerat s i söder i angränsande område där

flerbostadshus planeras med Keywe AB som beställare. Detta rör installerades 2017-09-13 och lodades 2017-09-14 och 2017-10-11. Grundvattnets tr ycknivå låg då på mellan +34,9 och +35,5 vilket motsvarar mellan 1,7 till 1,1 m under markyt an i den punkten.

11.2 Fältingenjörer Se 9.3

12 HÄRLEDDA VÄRDEN

12.1 Geologisk jordlagerbeskrivning

Jordlagerföljden består generellt av fyllning ovan torrskorpelera ovan friktionsjord på berg.

12.2 Hållfasthetsegenskaper

Redovisning av härledda och korrigerade värden för s kjuvhållfastheter redovisas i Bilaga 6 och har utvärderats från CPT-sondering i fält.

Structor Geoteknik Stockholm AB

Malin Lund Rogin Ramak

Uppdragsansvarig/Interngranskare Handläggare

References

Related documents

FB Engineering AB har utfört en översiktlig geoteknisk undersökning för pågående planarbete för området Fridhem i de södra delarna av Ängelholm.. Området omfattar ca 65 ha

sondering/provtagning Standard och andra styrande dokument Skruvprovtagning SGF Rapport 1:96, Geoteknisk fälthandbok.. Trycksondering SGF Rapport 1:96,

GV-observationer i borrhål SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Slagsondering SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013;

Vid borrhål T27 och T28 består jorden under 0,2 - 0,4 m mullhaltig lera av torrskorpelera och fast lera ned till ca 2,5 m djup under markytan varunder följer halvfast lera ned till

Kurvorna för spetsmotstånd och mantelfriktion redovisas till höger om stapeln medan porvattentrycket redovisas till vänster. Bedömda jordarter kan redovisas

Delområdets norra och södra delar: Under ca 0,2 m mullhaltig lera består jorden av torr- skorpelera ned till 2 - 2,5 m djup under markytan varunder följer fast lera ned till

Redan vid en radiumhalt på 100 Bq/kg måste marken klassas som högradonmark, och först vid en radiumhalt under 25 Bq/kg kan marken klassas som lågradonmark. Rekommenderat

Resultatet visar att risken är liten för förhöjda gammastrålningsnivåer inomhus samt att byggnation direkt på berg eller lokalt producerat sprängstensmaterial bör kunna ske med

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Sticksondering Metodbeskrivning finns ej framtagen.. GW-observationer i bh

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Grundvattenmätning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Installations för.. grundvattenmätning Geoteknisk

Det finns ingen bäck eller torvmark inom eller i direkt anslutning till området.. Grundvatten ovan berggrund ligger ytligt och fuktighet i mark indikeras av

Risken för jordskred bedöms därmed som liten i området och även om jordskred uppstår bedöms mängden jordmassor så ringa att dessa kommer att stoppas upp av den flackare

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Tabell

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 Totaltrycksondering Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:96 1)

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Vingförsök SFG Rapport 2:93; Rekommenderad standard för.. vingförsök i

SS-EN-ISO 22475-1, SS-EN 1997-2 och SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Avläsning av

Metod Standard eller annat styrande dokument Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok GW-observationer i bh SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok.. Tabell

SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Skruvprovtagning SGF rapport 1:2013; Geoteknisk fälthandbok Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012; Metodbeskrivning för

Viktsondering används huvudsakligen i lösa till medelfasta sten- och blockfattiga jordarter för bestämning av jordlagerföljd och relativ

Undersökningen skall belysa grundförhållandena i stort och därigenom ligga till grund för detaljplanering av området..

WSP Samhällsbyggnad har på uppdrag av Alingsås kommun utfört en översiktlig geoteknisk ut- redning avsedd att utgöra det geotekniska underlaget för ny detaljplan för området

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar

Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013, kapitel 1 0 och Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmä tningar