Delårsrapport för ScanMining AB (publ) 1 januari 30 juni 2007

Full text

(1)

ScanMining delårsrapport

januari – juni 2007

(2)

Delårsrapport för ScanMining AB (publ) 1 januari – 30 juni 2007

Nyckeltal, koncernen April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår

2007 2006 2007 2006 2006

Nettoomsättning, tkr 56 764 27 632 122 284 62 335 169 083

Resultat efter skatt, tkr -41 319 -7 463 -94 133 344 -65 939

Resultat per aktie före utspädning, kr -0,32 -0,07 -0,77 0,003 -0,62

Resultat per aktie efter utspädning, kr -0,32 -0,07 -0,77 0,003 -0,62

Balansomslutning, tkr 764 822 679 663 764 822 679 663 780 466

Soliditet, % 55,0 59,5 55,0 59,5 56,4

Eget kapital per aktie före utspädning, kr 3,30 3,84 3,45 3,84 4,11

Eget kapital per aktie efter utspädning, kr 3,30 3,84 3,45 3,84 4,11

Medelantalet anställda 128 116 128 97 124

Kassaflöde från den löpande

verksamheten, tkr -57 915 76 187 -50 768 95 508 43 302

Bolagets styrelse har under perioden ansökt om att moderbolaget ScanMining och dotterbolaget Blaikengruvan AB skall inleda företagsrekonstruktion. Den 28 juni inleddes företagsrekonstruktionen som i första hand beviljades under tre månader.

Andra kvartalet var koncernens nettoomsättning 56 764 tkr (27 632 tkr).

Resultatet efter skatt –41 319 tkr (-7 463 tkr) och resultat per aktie –0,32 kr (-0,07 kr).

Under juli månad tillsattes ny verkställande direktör och koncernchef i ScanMining AB.

Planerat åtgärdsprogram för ökad guldhalt och kostnadsreduktion kommer att genomföras under andra halvåret i Pahtavaaragruvan.

Bolaget har uppdragit åt Micon International Limited att göra en analys och åtgärdsplan av

dotterbolaget Blaikengruvan AB. Internationella konsulter med stor erfarenhet av lösningar av problem liknande de som finns i Blaikengruvan har anlitats. Analysen visar möjligheten att Bolaget kan nå positivt kassaflöde hösten 2007 i Blaikengruvan AB.

Efter rapportperiodens utgång har investeringsbanken Rothschild fått i uppdrag att bistå styrelsen i ScanMining AB i frågor rörande kapitalstruktur och finansiering

(3)

Verksamhet

Gruvverksamhet

Blaiken

A

ndra kvartalets verksamhet har präglats av fortsatta problem med produktionskapaciteten och lönsamhetsproblem i Blaikengruvan AB.

Bolagets styrelse har under perioden ansökt om att moderbolaget ScanMining och dotterbolaget Blaikengruvan AB skall inleda företagsrekonstruktion. Den 28 juni beviljade tingsrätterna i Karlstad och Lycksele advokat Guy Lofalk som företagsrekonstruktör. Uppdraget är i första hand på tre månader men bedömningen är att förordnandet kommer att förlängas.

En företagsrekonstruktion syftar till att ge långsiktigt lönsamma företag med betalningssvårigheter rådrum att komma tillrätta med sina problem och eventuellt nå uppgörelser med sina fordringsägare. Genom tingsrättens beviljande av ansökan gavs bolaget betalningsanstånd för fordringar som uppkommit innan ansökan lämnades till tingsrätten i avvaktan på att bolaget löser sina problem och eventuellt når uppgörelser med sina fordringsägare.

Åtgärdsplan

Bolaget har uppdragit åt Micon International Limited att göra en analys och åtgärdsplan av dotterbolaget Blaikengruvan AB. Med denna analys och egna utredningar pågår nu ett omfattande arbete med att öka produktionskapaciteten och att höja nivån på halterna i malmen som går in i anrikningsverket. ScanMining har anlitat internationella konsulter med stor erfarenhet av lösningar av problem liknande de som finns i Blaikengruvan. Uppdraget är att systematiskt gå igenom alla delar i processen från brytningen i gruvan till sista steget i anrikningsprocessen och påvisa samt åtgärda det som krävs för att i ett första steg nå till en produktionskapacitet om 130 ton i timmen.

Effektivare brytning

Svårigheter att nå tillräckligt höga halter i den malm som gått in i anrikningsverket ska lösas genom optimering av brytningen i befintliga gruvor. Detta innebär att brytningen ska ske med förbättrad gruvplaneringen och minskad inblandningen av gråberg.

Öka nuvarande kapacitetsnivå

Produktionskapaciteten i anrikningsverkat har under perioden januari till juli legat med antal ton per månad enligt nedanstående tabell. Perioden har innehållit flera planerade och oplanerade driftsstopp på grund av tekniska problem och utbyggnad av ett tredje krossteg.

Januari 62 396 t/m Februari 53 214 t/m Mars 49 159 t/m April 0 t/m Maj 18 166 t/m Juni 38 950 t/m Juli 42 442 t/m

Bedömningen är att det ska gå att nå en produktionskapacitet om cirka 130 ton i timmen vilket skulle ge en produktion av 90 000 ton per månad vid en nyttjandegrad av 96 procent per dygn. Detta utan att nya investeringar utförs i nuvarande produktionsanläggning.

Kostnadsbesparingar

Det är Bolagets bedömning att det finns betydande möjligheter att sänka kostnaderna. Bolaget har inlett förhandlingar om att minska personalstyrkan samt att omförhandla kontrakt med leverantörer och entreprenörer.

(4)

Produktion

Under andra kvartalet har det producerats 808 ton Zinkslig och 3 611 ton under första halvåret 2007. Produktionen av Blyslig uppgår under andra kvartalet till 140 ton och 857 ton under första halvåret 2007.

Prisutvecklingen på bly har varit mycket positiv under 2007 till att under augusti månad 2007 ligga på en nivå av 3 100 USD per ton.

Prisnivån på zink har under 2007 legat på en nivå runt 3 400 USD per ton.

Pahtavaara

Under perioden har gruvans produktionskapacitet i stort uppnått den kapacitet som krävs för fullt utnyttjande av anrikningsverket. Brytningsnivån var vid ingången av 2007 på +30 meters nivån och under första halvåret har brytning i huvudsak skett på +30 och +-0 nivån. 0-nivån är nu passerad och brytningen sker nu i huvudsak under havets nivå.

Tidigare vintrar har orsakat frysningar i vissa orter, detta kommer att åtgärdas genom att friskluftsintaget tas via utbrutna rum, för att få luften uppvärmd. Detta kommer att läggas om under hösten.

Planerat åtgärdsprogram för ökad guldhalt och sänka kostnaderna kommer att genomföras under andra halvåret.

Kapacitetsutnyttjande

Produktionskapaciteten i anrikningsverkat har under perioden januari till juli legat med antal ton per månad enligt nedanstående tabell.

Januari 47 904 t/m Februari 42 150 t/m Mars 46 315 t/m April 45 747 t/m Maj 46 916 t/m Juni 41 782 t/m Juli 43 260 t/m

Normalt kapacitetsutnyttjande uppgår till 46 000 ton per månad.

Kostnadsbesparingar

Det är Bolagets bedömning att det finns möjligheter att sänka kostnaderna. Bolaget kommer att genomföra förhandlingar om personalminskningar och åtgärder som att omförhandla kontrakt med leverantörer och entreprenörer.

(5)

Produktion

Gruvan har under andra kvartalet 2007 producerat 281,6 kg, 8 759 Oz (216,9 kg, 6 746 Oz) guld.

Gruvan har under första halvåret 2007 producerat 534,9 kg, 16 637 Oz (511,3 kg, 15 903 Oz) guld.

Produktionstakten är nu på en hög nivå och under april månad uppnåddes en rekordproduktion på 134,8 kg 4193 Oz.

Ingående halt under april var 3,25 g/ton (1,89 g/ton).

Under andra kvartalet har 134 445 ton malm brutits (122 542 ton). Halten under andra kvartalet var 2,33 g/ton (2,05 g/ton). Anrikningsverket har haft en genomsnittlig utnyttjandegrad på 95,5 procent (96,5 procent) under perioden.

Pahtavaara har haft en cash-cost på 31,28 US$/ton (34,51 US$/ton) för sin produktion under andra kvartalet.

Under första halvåret har 270 814 ton malm brutits (246 961 ton). Halten under första halvåret var 2,22 g/ton (2,37 g/ton). Anrikningsverket har haft en genomsnittlig utnyttjandegrad på 96,1 procent (94,4 procent) under perioden.

Pahtavaara har haft en cash-cost på 31.50 US$/ton (34,56 US$/ton) för sin produktion under första halvåret.

Vid Pahtavaaragruvan produceras guldkoncentrat som säljs till smältverk. Vid varje leveranstillfälle prissätts guldet enligt notering på London Bullion Market Association. Guldpriset har stigit under perioden till att i augusti ligga på 667 USD/troy oz.

Prospekteringsverksamhet

Prospektering Sverige

Under första halvåret 2007 har prospekteringsverksamheten fokuserats på områdena runt Blaikengruvan, d.v.s.

Stabburviken, Järtaberget, Abborrberget samt Storkammen, några kilometer sydost om Svärtträskgruvan.

I Finland har markgeofysik genomförts i tre områden nära Pahtavaaragruvan.

Undersökningar

I det systematiska arbetet som ligger till grund för prospektering har följande undersökningar genomförts under första halvåret:

 Moränprovtagning vid Ersmarksbergets södra del.

 Mindre jordavrymningar med syfte att kartera den blottade berggrunden samt observation och mätning av eventuella strukturer m.m.

 Topphammarborrning för provtagning av bergytan och bottenmorän. Det har borrats 6 278 meter fördelat på 611 hål. Den här metoden går ut på att ta ett prov från bottenmoränen och ett prov ca 1,5 meter i berget.

 Kärnborrning, totalt har 1645 meter berg borrats fördelade på 13 hål. Vanligen borras ca 100 meter djupa hål och borrkärnor från hela hålet karteras. Sedan sågas borrkärnorna och prover från varje meter analyseras.

 Markgeofysik. Mätning av magnetfältet för att definiera kontakterna mellan bergarterna och identifiera strukturer i berggrunden.

 Moränstratigrafi och fabric analysi de ovannämnda groparna. Detta ger information om moränsammansättningen och isrörelseriktningen i området.

 Loggning av bottenmoränen. Detta ger information om moränens transportsträcka och därmed underlättar planeringen av kommande borrning.

(6)

Prospekteringsområden

Ersmarksberget. Under vintern genomfördes en geokemisk moränprovtagning med en lätt handdriven borrmaskin (kobra) på Grenmyran i södra delen av Ersmarksberget. Den geokemiska moränprovtagningen som utfördes i området förra sommaren var då inte möjlig att genomföra på myrmarken, men under vintern då myrar är genomfrusna går det att ta prover med hjälp av en kobra borrmaskin. Syftet med provtagningen var att bekräfta att den skarpa gränsen för guldanomalin i moränen inte var en konsekvens av brist på data från detta område. Nu är gränsen bekräftad.

Storkammen. Det topphammarborrningsprogram som genomfördes förra året har följts upp med ytterligare 3 profiler.

Halter finns på över 10000 ppm zink från närliggande hål. Guldmineralisering samt höga halter av bly förekommer också i området. Utifrån de uppmuntrande resultaten från detta program kommer ytterligare undersökningar att utföras med syfte att undersöka om mineraliseringen är brytvärd.

Björkbackmyran. För att planera kommande undersökningar och med utgångspunkt från tidiga resultat från

topphammarborrning i detta område, har en mindre jordavrymning på ca 100 m2 genomförts. Syftet med gropen är att kunna kartera den blottade berggrunden och mäta eventuella strukturer. Samtidigt harScanMining utfört

moränstratigrafiska studier och fabric analys, eller mätning av stenarnas orientering i moränen.

Järtaberget

Som uppföljning av de åtta profiler som genomfördes förra året har ett topphammarborrningsprogram omfattande ca 100 borrhål genomförts. Borrningen är genomförd i ett tätt rutnät mellan tidigare hål med höga halter av guld. Meningen var att borra lite djupare i berget och ta tre prover berg 1,5 meter under varandra från varje hål för att se

guldmineraliseringen med lite större djup. Analyserna visar en ny tydlig guldmineralisering med höga halter sydost om den tidigare kända zonen. Värt att nämna är ett borrhål med 4,5 meter med 9,4 gram guld per ton. Ett

kärnborrningsprogram på 468 m fördelade på 4 hål har just avslutats. Analyserna är ännu inte klara.

Mätning av magnetfältet har också utförts i Järtaberget. Syftet med mätningarna var att identifiera eventuella strukturer i berggrunden. Utvärdering av resultatet pågår. Utvärdering av en mindre jordavrymning på ca 100 m2 är fortfarande under bearbetning.

(7)

Stabburviken.

Alla undersökningar genomförda i Stabburviken under ScanMinings regi under åren har påvisat fem zinkzoner och fyra guldzoner. Modellering av dessa zoner är under bearbetning.

I södra delen av Stabbur, mellan de tidigare uppborrade zinkmineraliseringarna, har ett förtätat

topphammarborrningsprogram utförts med goda resultat. Borrningen här utfördes på samma sätt som i Järtaberget med 3 bergprover 1,5 meter under varandra från samma borrhål. Det har visat höga zinkhalter över 10 000 ppm både i djupled som i sidled. Detta är mycket positivt då den borrade zonen binder samma två av tidigare kända zinkzoner.

Ett kärnborrningsprogram om 5 stycken borrhål har genomförts. Två hål borrades i zinkmineralisering på södra delen.

Ett hål borrades i norra delen för att undersöka kontakten mellan bergarterna sediment och tonalit, denna kontakt är av samma typ som kontakten i Ersmarksberget där malmerna sitter. Två hål borrades i guldmineraliseringen vid norra sidan. Utvärdering av resultat från kärnborrningen pågår.

Magnetmätningar har också utförts i Stabburviken. Utvärdering av resultat pågår.

Abborberget

Två stycken kärnborrhål utfördes för att följa upp mineraliseringen som tidigare topphammarborrning hade visat.

Guldmineralisering i berget har påträffats, 5 meter med 0,9 gram guld per ton.

Prospektering Finland

Pahtavaara

Under sommaren har markmagnetiska mätningar genomförts på 3 olika områden inom en radie av 15 km från

Pahtavaara gruva. Resultat kommer under hösten. Borrningarna under jord fortsätter som tidigare med två borrmaskiner.

Prioriterade mål är malmens förlängning mot djupet, samt kompletterande borrningar på övre nivåer. Borrningarna på ett antal objekt från markytan har inte gett önskade resultat. Däremot har ett flertal nya malmkroppar identifierats från underjordsborrningarna, uppborrning av dessa pågår för fullt. Dessa kommer att gå i produktion under hösten och under nästa år.

Hirvilavanmaa

Under juni månad har prov tagits för kompletterande tester som ska resultera i en rapport kommande höst. Denna rapport skall ge oss ökad förståelse för malmens uppträdande i anrikningsverket.

Prospektering Norge

Passviksdalen

I Nordnorge har inget arbete genomförts under perioden.

Försäljning

Av koncernens totala försäljning avser 72 251 tkr (55 567) guldförsäljning under första halvåret. Zink och blyslig försäljningen uppgår till 50 033 tkr (0) för samma period.

Dollarn har sjunkit under första halvåret 2007 medan Euron har stigit kraftigt under samma period.

Personal

Medelantalet anställda var under perioden 128 personer. Personalstyrkan kommer att minska under andra halvåret 2007.

Miljö

Kontrollprogrammen för Svärtträsk och Blaikengruvan har reviderats och tillämpas nu fullt ut.

Förstagångsbesiktning av bägge gruvorna har utförts av SWECO.

Utkast till en preliminär efterbehandlingsplan för Svärtträskgruvan har lämnats in till länsstyrelsen. Arbeten med komplettering av denna samt färdigställande av preliminär efterbehandlingsplan för Ersmarksbergsgruvan pågår.

Sedimentationsbassängen i Svärtträskgruvan färdigställdes under våren. Vissa kompletterande åtgärder kommer dock att behövas för att uppnå den planerade uppehållstiden i bassängen. I Ersmarksberget pågår de kvarvarande arbetena.

Slutbesiktning är klar i Svärtträsk och förväntas kunna göras inom en månad i Ersmark.

(8)

Under sommaren har ett koncept för deponeringen av anrikningssanden i Blaiksjön tagits fram. Deponeringen har tidigare inte skett i enlighet med tillståndet. Med det nya konceptet kommer deponeringen i fortsättningen kunna ske i enlighet med gällande tillstånd. En utredning om bästa sättet att hantera redan deponerad sand i sjön pågår.

Anordningar för att på ett betryggande sätt ta hand om utrinnande vatten från sandmagasinet (utskov) är under upphandling och planerad att byggas under hösten.

Tillstånd för tillfälliga deponier kring, samt sandåterfyllning i, dagbrottet i samband med framtida underjordsdrift har erhållits från miljödomstolen.

Investeringar

Under perioden har i koncernen investeringar i byggnad och mark, maskiner, inventarier och gruva genomförts med 42 947 tkr (238 129 tkr) varav under andra kvartalet 25 336 (147 258). Dessa investeringar har fördelats på 4 mkr för nytt tredje krossteg, samt 39 mkr avseende infrastruktur i gruvorna . Under perioden har investeringar avseende prospektering utförts med tkr 14 838 (18 972 tkr) varav under andra kvartalet 6 048 (9 480). I moderbolaget har investeringar i byggnad och mark, maskiner och inventarier under perioden gjorts med 44 tkr (10 tkr) varav under andra kvartalet 0 (10). Moderbolaget har under första halvåret inte investerat i prospektering.

Resultat

Nettoresultatet för perioden blev för koncernen –94 133 tkr (344 tkr) och för moderbolaget –5 784 tkr (1 234 tkr).

Fortsatta problem med att uppnå fullt kapacitetsutnyttjande i Blaiken är den största anledningen till resultatförsämringen med 94 477 tkr jämfört med första halvåret föregående år.

Produktionskapaciteten i Pahtavaara har i stort uppnått full utnyttjandegrad av anrikningsverket. Dotterbolaget ScanMining OY har under perioden påverkat koncernens resultat med 1 589 tkr.

Koncernens totala avskrivningar har belastat periodens resultat med 47 441 tkr.

Det förbättrade guldpriset har haft en positiv påverkan på resultatet med 7 msek i jämförelse med samma period föregående år.

Under första halvåret har koncernens resultat haft en obetydlig valutapåverkan.

Finansnettot ökade till -3 898 tkr under första halvåret. Högre upplåning under 2006 har bidragit till ökade räntekostnader.

(9)

Eget kapital, likviditet och soliditet

Eget kapital per aktie uppgick i koncernen till 3,45 kr efter utspädning (4,11 per 2006-12-31). Koncernens likvida medel var vid årets ingång 31 235 tkr och uppgick vid periodens slut till 8 100 tkr. I de likvida medlen ingår 7 926 tkr som är ställda som säkerhet.

Soliditeten i koncernen uppgick till 55 % (56,4 % per 2006-12-31).

Under perioden genomfördes en nyemission vilket tillförde bolaget cirka 81 miljoner före emissionskostnader.

Bolagets likviditetssituation är ansträngd och beroende av den uppgörelse som finns med långivare. För närvarande lånar Bolaget till den löpande driften i Blaikengruvan AB.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer inkluderar affärsmässiga och finansiella risker.

Dessa är i huvudsak relaterade till prisförändringar på valutor och metaller. Utöver de risker som beskrivs i Bolagets årsredovisning 2006 har ScanMining den 28 juni av Tingsrätterna i Karlstad och Lycksele beviljats

Företagsrekonstruktion. Detta med anledning av allvarliga problem med likviditeten i dotterbolaget Blaikengruvan AB.

Åtgärder har vidtagits för att komma till rätta med problemen och Bolagets bedömning är att det ska gå att nå positivt kassaflöde i Blaikengruvan men ännu råder osäkerhet om detta.

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

Efter rapportperiodens utgång har ScanMining anställt Karin Skoglund som ny tf Vd i ScanMining AB samt anställt Per Jannert som tf Vd i Scanmining OY. Till styrelsen i ScanMining AB har Björn Jonsson utsetts till

arbetstagarrepresentant av Metall.

Investmentbanken Rothschild har fått i uppdrag av ScanMining styrelse att bistå i frågor rörande kapitalstruktur och finansiering. På en extra bolagsstämma 2 juli bemyndigades styrelsen att genomföra emission motsvarande

112 334 072 aktier samt att få upptaga lån enligt 11 kap 11§ Aktiebolagslagen.

Micon International Limited och internationell expertis har tillsammans med Blaikengruvans egen personal arbetat fram en analys och åtgärdsplan för dotterbolaget Blaikengruvan AB. Analysen visar möjligheten att Bolaget kan nå positivt kassaflöde hösten 2007 i Blaikengruvan AB.

Den 16 juli avgick Jan Pettersson från sitt uppdrag som koncernchef och styrelseledamot i ScanMining AB samt dotterbolag. Samtidigt avgick styrelseledamoten Kaj Hagman från sina uppdrag .

Antal utestående aktier

Antalet utestående aktier uppgick 2007-06-30 till 127 665 928 stycken.

(10)

Koncernresultaträkning (tkr)

April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår

2007 2006 2007 2006 2006

Nettoomsättning 56 764 27 632 122 284 62 335 169 083

Kostnad för sålda varor -84 926 -28 378 -190 415 -49 011 -201 995

Bruttoresultat -28 162 -376 -68 131 13 324 -32 912

Administrationskostnader -4 489 -5 056 -7 819 -8 329 -19 770

Prospekteringskostnader -4 561 -279 -10 454 -627 -4 428

Andel i joint ventures resultat 5 38 9 34 -

Rörelseresultat -37 209 -6 043 -86 395 4 402 -57 110

Finansiella poster -3 721 -2 663 -7 349 -3 451 -8 158

Resultat efter finansiella poster -40 930 -8 706 -93 744 951 -65 268

Skatt -389 1 243 -389 -607 -671

Nettoresultat för perioden -41 319 -7 463 -94 133 344 -65 939

Antal registrerade aktier vid periodens

utgång 127 665 928 105 409 032 127 665 928 105 409 032 116 059 935 Genomsnittligt antal aktier 127 665 928 105 409 032 121 862 931 105 409 032 107 205 758 Resultat per aktie före utspädning -0,32 -0,07 -0,77 0,003 -0,62 Resultat per aktie efter utspädning -0,32 -0,07 -0,77 0,003 -0,62

Koncernbalansräkning (tkr)

30 Juni 2007 30 Juni 2006 31 dec 2006

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar 200 370 197 031 199 446

Materiella tillgångar 465 594 408 696 471 220

Finansiella tillgångar 5 257 5 162 5 047

Summa anläggningstillgångar 671 221 610 889 675 713

Omsättningstillgångar

Lager 14 689 16 635 15 419

Kortfristiga fordringar 70 812 42 818 58 100

Kassa och bank 8 100 9 321 31 234

Summa omsättningstillgångar 93 601 68 774 104 753

Summa tillgångar 764 822 679 663 780 466

Eget kapital och skulder

Eget kapital 420 844 404 559 440 086

Långfristiga skulder 194 776 129 456 205 447

Kortfristiga skulder 149 202 145 648 134 934

Summa eget kapital och skulder 764 822 679 663 780 467

(11)

Förändring koncernens eget kapital (tkr)

April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår

2007 2006 2007 2006 2006

Periodens ingående kapital 387 564 412 211 440 086 403 956 403 956

Nyemission efter avdrag för emissionskostnader 74 894 0 74 703 0 102 330

Valutakursdifferenser -295 -189 188 259 -261

Periodens resultat -41 319 -7 463 -94 133 344 -65 939

Belopp vid periodens utgång 420 844 404 559 420 844 404 559 440 086

Kassaflödesanalys för koncernen (tkr)

April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår

2007 2006 2007 2006 2006

Den löpande verksamheten -12 665 -2 897 -43 535 18553 -5 910

Betald/erhållen ränta och liknande poster -3 343 -2 632 -6 971 - 3 388 -6 891 Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapital -16 008 -5 529 -50 506 15 165 -12 801

Förändring av rörelsekapital -41 907 81 716 -262 80 343 56 103

Kassaflöde från den löpande verksamheten -57 915 76 187 -50 768 95 508 43 302

Kassaflöde från investeringsverksamheten -16 341 -90 477 -42 947 -190 841 -282 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 65 980 -19 743 66 202 77 685 241 618

Periodens kassaflöde -8 276 -34 033 -27 513 -17 648 2 920

Likvida medel vid periodens början 8 450 41 153 27 687 24 768 24 767

Likvida medel vid periodens slut 174 7 120 174 7 120 27 687

Förändring likvida medel -8 276 -34 033 -27 513 -17 648 2 920

Moderbolaget resultaträkning (tkr)

April-Juni April-Juni Jan-Juni Jan-Juni Helår

2007 2006 2007 2006 2006

Nettoomsättning not 1 53 667 27 454 114 548 62 051 156 217

Kostnad för sålda varor -51 735 -24 256 -109 107 -54 045 -156 552

Bruttoresultat 1 932 3 198 5 441 8 006 -335

Administrationskostnader -2 774 -4 070 -4 711 -5 395 -13 101

Prospekteringskostnader not 2 -2 202 -279 -6 477 -627 -4 381

Rörelseresultat -3 044 -1 151 -5 747 1 984 -17 817

Resultat från finansiella investeringar -3 -1 034 -37 -750 3 374

Resultat efter finansiella poster -3 047 -2 185 -5 784 1 234 -14 443

Skatt - - - - -

Nettoresultat för perioden -3 047 - 2 185 -5 784 1 234 -14 443

(12)

Moderbolaget balansräkning (tkr)

30 Juni 2007 30 Juni 2006 31 dec 2006

Tillgångar

Anläggningstillgångar

Immateriella tillgångar not 3 149 705 159 936 156 182

Materiella tillgångar 128 40 94

Finansiella tillgångar not 4 428 302 247 831 342 529

Summa anläggningstillgångar 578 135 407 807 498 805

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar 20 892 12 040 17 544

Kassa och bank 6 813 4 363 26 997

Summa omsättningstillgångar 27 705 16 403 44 541

Summa tillgångar 605 844 424 210 543 346

Eget kapital och skulder

Eget kapital not 5 558 535 402 780 489 435

Långfristiga skulder 32 500 32 500

Kortfristiga skulder 14 805 21 430 21 411

Summa eget kapital och skulder 605 840 424 210 543 346

Redovisningsprinciper

Koncernen

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna är oförändrade från bokslutet 2006.

ScanMining upprättar sin koncernredovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS).

Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som i senaste årsredovisningen. För beskrivning av hur dessa tillämpas hänvisar vi till årsredovisningen för 2006.

Moderbolaget

Moderbolaget tillämpar Redovisningsrådets rekommendation RR 32:06 Redovisning för juridiska personer.

Not 1

Blaikengruvans nettoomsättning har ökat jämfört med samma period föregående år som en följd av att produktion och leveranser från påbörjades under september månad 2006.

Not 2

Ökningen jämfört med föregående år avser avskrivning av aktiverade inmutningar och prospekteringskostnader i Blaiken. Avskrivning enligt ”Unit of Production” påbörjades i september 2006 när Blaikengruvan togs i drift.

Not 3

Immateriella anläggningstillgångar består av aktiverade kostnader för prospektering. Tillgångarna skrivs av enligt ”Unit of Production”.

Not 4

Finansiella tillgångar består av andelar i och långfristiga fordringar hos dotterbolag. Tillgångarna har ökat med 85 000 kSEK avseende aktieägartillskott som lämnats till dotterbolaget Blaikengruvan AB.

(13)

Emissionslikviden har efter avdrag för emissionskostnader ökat eget kapital med 74 703 kSEK.

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Karlstad den 23 augusti 2007

Henning Skovlund Lars Thuesen Styrelsens ordförande

Styrelseledamot

Björn Jonsson

Styrelseledamot

Karin Skoglund VD och koncernchef

Delårsrapporten har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Ekonomisk information

Rapport kvartal 3 2007-11-08

Ytterligare information lämnas av:

Karin Skoglund, VD och koncernchef +46 54 15 99 50, +46 70 233 37 90

Per Olsson, IR ansvarig +46 70 300 99 87 info@scanmining.se

ScanMining bedriver gruvverksamhet vid Pahtavaara i finska Lappland och vid Blaiken i Sorsele kommun i Sverige.

Pahtavaara producerar guld med underjordsbrytning och anrikning. Blaikenverket med Ersmarks och Svärtträsk gruvan producerar zink, bly, silver och guld. ScanMining AB och Guinor Gold Corporation bedriver genom det gemensamt ägda bolaget Scanor Mining AS prospekteringsverksamhet i Nordnorge. För mer detaljerad information om bolagets malmreserver och i övrigt hänvisas till bolagets hemsida www.scanmining.se.

ScanMining AB (publ) Parkgatan 1

652 22 Karlstad

Org. nr. 556445-1655 Tel +46 54 15 99 50 Fax + 46 54 18 60 80 e-mail: info@scanmining.se Home page: www.scanmining.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :