Styrelsen och verkställande direktören för. REHACT AB (publ) Org. Nr får härmed avge. Årsredovisning 2010

Full text

(1)

1 (13)

REHACT AB (publ) Org. no: 556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr Int. VAT: SE556678664501

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

Styrelsen och verkställande direktören för

REHACT AB (publ)

Org. Nr. 556678-6645

får härmed avge

Årsredovisning 2010

för räkenskapsåret 2010-01-01 – 2010-12-31

Förvaltningsberättelse ... 2

Resultaträkning ... 4

Balansräkning – tillgångar ... 5

Balansräkning – eget kapital och skulder ... 6

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser ... 6

Kassaflödesanalys ... 7

Allmänna redovisningsprinciper ... 8

Noter ... 10

Underskrifter ... 13

(2)

Förvaltningsberättelse

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

Rehact bedriver sin verksamhet kring utveckling, försäljning och konsultation kring högeffektiva energi- och komfortsystem för byggnader. Rehact har under april 2010 förvärvat de fullständiga patenträttigheterna till den patenterade värmeväxlaren RVU. Patent finns redan beviljat i ett antal länder och ytterligare patent förväntas tillkomma genom PCT-processen.

Bolaget äger även rättigheterna till varumärket REHACT® inom EU och äger rättigheterna till domännamnen rehact.com och rehact.se.

Rehact har under första halvåret omvandlats från ett privat till ett publikt aktiebolag. Detta har gjorts för att underlätta kapitalanskaffning och därmed bolagets möjligheter till expansion. Bolaget

registrerades som publikt i början av april 2010.

I slutet av april genomfördes en publik emission riktad mot privatplacerare i Sverige. Trots att emissionen genomfördes under en period av stor turbulens på de europeiska finansmarknaderna inbringade emissionen drygt fyra miljoner kronor fördelat på ca 220 nya aktieägare. Totalt hade Rehact ca 240 aktieägare per 2010-12-31.

I juni 2010 antog EU ett nytt direktiv angående energiförbrukning i fastigheter. Texten stipulerar nära-noll förbrukning i nya fastigheter från 2019. Kraven på minskad förbrukning kommer nu att översättas till lokala direktiv på varje marknad. Detta är en mycket väsentlig förändring för byggbranschen. Eftersom direktivet är bindande för medlemsländerna har branschen gjort en helomvändning och kritiserar nu boverket för att inte ställa tillräckligt hårda krav i de föreslagna reglerna.

Under 2010 bildades också Sweden Green Building Council, en organisation med syfte att verka för hållbart byggande genom olika certifieringssystem. Rehact var en av de första medlemmarna i föreningen.

Rehact har tecknat avtal med Alternativa aktiemarknaden för att möjliggöra organiserad handel i bolagets aktie. Den första handelsperioden var november 2010. Kursen har stigit med drygt 4 % sedan introduktionen på relativt låg omsättning.

Ledningen ser Polen som en viktig marknad för bolagets produkter och i början av december 2010 investerades ca 1,9 miljoner kronor i iRWN för att underlätta marknadsbearbetningen i Polen.

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

VD har återigen medverkat vid en konferens kring Norra Djurgårdsstaden ordnad av Stockholms stad.

Presentationen av lågtempererade distributionssystem väckte intresse bland byggbolag, förvaltare och politiska beslutsfattare.

Tillväxtverket beslöt under våren att tills vidare frysa finansieringsprojektet Demomiljö vilket gjorde att det projekt som planerades med en Kinesisk byggherre inte kunde påbörjas. Parterna hoppas att demomiljöstödet åter finns att söka till hösten 2011. Diskussioner förs även med andra parter på den asiatiska marknaden.

I april 2011 var Rehacts VD speciellt inbjuden att medverka i ett rundabordssamtal kring hållbara städer vid ministermötet för hållbar energi i Abu Dhabi. Bland de totalt 25 medverkande fanns även Sveriges näringsminister Maud Olofsson, Danmarks miljöminister Lykke Friis och Dr. Sultan Al-Jaber från Masdar City. Mötet gav en bra möjlighet att nätverka med inflytelserika personer vilket ökar

(3)

3 (13)

REHACT AB (publ) Org. no: 556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr www.rehact.se

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

Sammantaget upplever ledningen ett fortsatt stort intresse för företagets produkter, både i Sverige och internationellt. Det samarbete som startades i Polen under andra halvan av 2010 förväntas ge ytterligare ökade intäkter för Rehact under 2011.

Information om risker och osäkerhetsfaktorer

Verksamheten är utsatt för operationella och finansiella risker inkluderade marknadsförändringar, inköps- och leverantörsrisker, finansierings- och valutarisker samt kundkreditrisker. De risker som bedöms vara väsentliga för verksamheten omfattar främst områdena marknadsrisker,

leverantörsrisker och finansieringsrisker. Bolagets ledning och styrelse arbetar aktivt med dessa risker och bedömer möjligheterna till fortsatt försäljning och finansiering som goda.

Flerårsöversikt

Belopp i tusental kronor 2010-01 2009-05 2008-05 2007-05

2010-12 2009-12 2009-04 2008-04

Nettoomsättning 451 81 430 1339

Resultat efter finansnetto -1 816 -351 -546 -42

Balansomslutning 4 711 2 167 1 496 1 217

Soliditet % 71 49 14 14

Förslag till resultatdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel (kronor):

Överkursfond 5 528 227

Balanserat resultat -908 651

Årets resultat -1 815 732

Summa 2 803 844

Behandlas så att i ny räkning överföres 2 803 844 kronor.

Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

(4)

Resultaträkning

Belopp i SEK Not 2010-01-01

2010-12-31 2009-05-01 2009-12-31 Rörelsens intäkter

Nettoomsättning 451 440 81 429

Övriga intäkter 0 64 580

Aktiverat arbete för egen räkning 147 847 72 281

Summa rörelsens intäkter 599 287 218 290

Rörelsens kostnader

Handelsvaror 0 -22 677

Övriga externa kostnader 2 -1 688 410 -310 927

Personalkostnader 1 -598 298 -145 397

Avskrivningar av immateriella och

materiella anläggningstillgångar 4,5,6 -96 976 -80 787

Summa rörelsens kostnader -2 383 683 -559 788

Rörelseresultat -1 784 396 -341 498

Resultat från finansiella poster

Resultat från finansiella investeringar 0 0

Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 071 138

Räntekostnader och liknande resultatposter -37 407 -9 968

Resultat efter finansiella poster -1 815 732 -351 328

Bokslutsdispositioner 0 0

Resultat före skatt -1 815 732 -351 328

Skatt på årets resultat 0 0

Årets resultat -1 815 732 -351 328

(5)

5 (13)

REHACT AB (publ) Org. no: 556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr www.rehact.se

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

Balansräkning – tillgångar

Belopp i SEK Not 2010-12-31 2009-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten 3 764 784 585 511

Patenträttigheter 4 853 148 837 810

Varumärken 5 5 262 7 775

Summa immateriella anläggningstillgångar 1 623 194 1 431 096

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 6 27 302 49 405

Summa materiella anläggningstillgångar 27 302 49 405

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i intresseföretag 10 1 846 962 0

Depositioner 6 359 0

Summa finansiella anläggningstillgångar 1 853 321 0

Summa anläggningstillgångar 3 503 817 1 480 501

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Fordringar hos intresseföretag 451 440 0

Övriga fordringar 46 467 13 187

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 916 19 496

Summa kortfristiga fordringar 504 823 32 683

Kassa och bank 702 703 653 454

Summa omsättningstillgångar 1 207 526 686 137

Summa tillgångar 4 711 343 2 166 638

(6)

Balansräkning – eget kapital och skulder

Belopp i SEK Not 2010-12-31 2009-12-31

EGET KAPITAL 8

Bundet eget kapital

Aktiekapital 540 973 168 958

Summa bundet eget kapital 540 973 168 958

Fritt eget kapital

Överkursfond 5 528 227 1 808 242

Balanserad förlust -908 651 -557 324

Årets resultat -1 815 732 -351 327

Summa fritt eget kapital 2 803 844 899 591

Summa eget kapital 3 344 817 1 068 549

SKULDER

Långfristiga skulder

Konvertibla lån 9 35 000 35 000

Skulder till kreditinstitut 7 897 141 960 713

Summa långfristiga skulder 932 141 995 713

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 7 31 786 0

Leverantörsskulder 202 265 31 576

Övriga skulder 123 733 33 587

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 76 601 37 213

Summa kortfristiga skulder 434 385 102 376

Summa skulder 1 366 526 1 098 089

Summa eget kapital och skulder 4 711 343 2 166 638

Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Belopp i SEK Not 2010-12-31 2009-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(7)

7 (13)

REHACT AB (publ) Org. no: 556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr www.rehact.se

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

Kassaflödesanalys

Belopp i SEK Not 2010-01-01

2010-12-31 2009-05-01 2009-12-31 Löpande verksamhet

Resultat efter finansiella poster -1 815 732 -351 328

Av- och nedskrivningar som belastat resultatet 96 976 80 787

Förändring av rörelsekapitalet

Ökning(-) / Minskning(+) av varulagret mm 0 4 000

Ökning(-) / Minskning(+) av kortfristiga fordringar -472 140 -9 863

Ökning(+) / Minskning(-) av kortfristiga skulder 332 009 -185 492

Kassaflöde löpande verksamhet -1 858 888 -461 896

Finansieringsverksamhet

Ökning(+) / Minskning(-) av långfristiga skulder 7 -63 572 0

Nyemission och andra ägartillskott 8 4 092 000 1 207 201

Kassaflöde finansieringsverksamhet 4 028 428 1 207 201

Investeringsverksamhet

Investeringar i immateriella anläggningstillgångar -266 971 -167 437

Investeringar i materiella anläggningstillgångar 0 -6 000

Investeringar i finansiella anläggningstillgångar -1 853 321 0

Kassaflöde investeringsverksamhet -2 120 292 -173 437

Årets kassaflöde 49 248 571 868

Ingående likvida medel 653 454 81 586

Utgående likvida medel 702 702 653 454

(8)

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. I de fall det saknas ett allmänt råd från bokföringsnämnden har i förekommande fall vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer.

Individuella poster i tabeller är avrundade varför tabeller inte alltid summerar korrekt.

Förändrade redovisningsprinciper

Aktiverat arbete för egen räkning redovisas från och med föregående år som egen intäktspost i resultaträkningen vilket utgör en ny klassificering jämfört med tidigare år. Jämförelsesiffrorna har ändrats i enlighet med detta. I övrigt är redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med tidigare år.

Jämförelse med föregående år

Föregående bokslutsperiod var förkortad till åtta månader (2009-05-01 – 2009-12-31) vilket bör beaktas vid jämförelser.

Redovisning av intäkter

Inkomster upptas som intäkter när försäljningspriset har bestämts och varor eller tjänster har levererats eller arbete i uppdrag har utförts enligt avtal.

Fordringar

Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Utländska fordringar/skulder har upptagits till balansdagens kurs.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan baseras på anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

Upplysningar om skatter

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott.

Bolagets outnyttjade underskottsavdrag uppgick vid 2010 års taxering till 1,2 miljoner kronor.

Bolaget har utifrån en försiktig bedömning valt att inte redovisa det skattemässiga värdet av underskottsavdraget.

Följande avskrivningstider tillämpas:

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utgifter för utveckling (från färdigställande av projekt) 3 år

Patent 20 år

Varumärken 5 år

Materiella anläggningstillgångar

Maskiner och inventarier 5 år

Datorer 3 år

(9)

9 (13)

REHACT AB (publ) Org. no: 556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr www.rehact.se

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

Nyckeltalsdefinitioner

Balansomslutning

Företagets samlade tillgångar.

Soliditet (%)

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning.

Transaktioner med närstående

Bolaget har under december 2010 sålt tjänster till det polska intressebolaget iRWN sp. z o. o.

motsvarande 902 000 SEK. Hälften av beloppet har upptagits som intäkt 2010 och hälften kommer att redovisas som intäkt under 2011.

Bolaget har utöver detta betalt ca 252 000 kr för säljstöd i Polen. Tjänsten köptes av av

iSGW sp. z o. o. som är helägt av Jerzy Hawranek. Samarbetet upphörde per sista januari 2011 då funktionen tas över av intressebolaget iRWN sp. z o. o.

Utöver redovisad lön till VD har konsultarvode under 2010 utgått till av VD kontrollerat företag med 238 900 kronor. Under 2009 utgick ingen sådan ersättning.

Rehact har under året tecknat ett licensavtal med det polska bolaget iNergy kring produkten RVU.

iNergy ägs idag av närstående till Jerzy Hawranek.

Finansiella risker

Rehact bedriver handel och tecknar avtal i utländsk valuta. Bolagets marginaler kan därför påverkas i olika utsträckning av valutarörelser.

(10)

Noter

Belopp anges i svenska kronor om inget annat anges. Belopp är avrundade till hela kronor varför kolumner ibland kan summera fel.

Not 1 - Anställda och personalkostnader

2010-01-01 2009-05-01 2010-12-31 2009-12-31

Medelantalet anställda 2 2

Varav män 2 2

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse och VD 272 000 50 000

Övriga anställda 230 900 55 000

Summa 502 900 105 000

Sociala kostnader 157 454 32 991

Utöver lön till VD enligt ovan har konsultarvode under 2010 utgått till av VD kontrollerat företag med 238.900 kronor. Under 2009 utgick ingen sådan ersättning

Not 2 – Arvode och kostnadsersättning till revisorer

2010-01-01 2009-05-01 2010-12-31 2009-12-31 Ernst & Young AB

Revisionsuppdrag 0 4 000

Övriga uppdrag 2 096 8 500

Grant Thornton

Revisionsuppdrag 64 000 15 000

Revisionsnära rådgivning 3 000

Övriga uppdrag 6 000

73 000 15 000

Not 3 – Balanserade utgifter för utveckling

2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 585 511 500 000

Årets balanserade utgifter 179 273 85 511

764 784 585 511 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Årets avskrivning enligt plan 0 0

0 0

Redovisat värde vid årets slut 764 784 585 511

Avskrivning sker från och med färdigställandet, vilket beräknas ske sommaren 2012.

(11)

11 (13)

REHACT AB (publ) Org. no: 556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr www.rehact.se

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

Not 4 - Patent

2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 997 569 915 643

Årets anskaffning 87 698 81 926

1 085 267 997 569 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -159 759 -95 159

Årets avskrivning enligt plan -72 360 -64 600

-232 119 -159 759

Redovisat värde vid årets slut 853 148 837 810

Not 5 – Varumärken

2010-12-31 2009-12-31

Ingående anskaffningsvärden 12 075 12 075

Årets anskaffning 0 0

12 075 12 075 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -4 300 -2 415

Årets avskrivning enligt plan -2 513 -1 885

-6 813 -4 300

Redovisat värde vid årets slut 5 262 7 775

Not 6 – Inventarier och verktyg

2010-12-31 2009-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden

Vid årets början 94 611 88 611

Investeringar 0 6 000

94 611 94 611 Ackumulerade avskrivningar enligt plan

Vid årets början -45 206 -30 904

Årets avskrivning enligt plan -22 103 -14 302

-67 309 -45 206

Redovisat värde vid årets slut 27 302 49 405

Not 7 – Skulder till kreditinstitut

Amorteringstid <1 år 2010-12-31 2009-12-31

ALMI Företagspartner 31 786 31 786

Summa skulder till kreditinstitut 31 786 31 786

Amorteringstid 1-5 år 2010-12-31 2009-12-31

ALMI Företagspartner 112 141 143 927

Västra Götalandsregionen 785 000 785 000

Summa skulder till kreditinstitut 897 141 928 927

(12)

Not 8 – Eget kapital

Aktie- Överkurs- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat

Vid årets början 168 958 1 808 242 -557 324 -351 327

Nyemission 372 015 3 719 985

Föregående års vinstdisposition -351 327 351 327

Aktieägartillskott

Årets resultat -1 815 732

Vid årets slut 540 973 5 528 227 -908 651 -1 815 732

Ägare med väsentligt inflytande i bolaget

Namn Relation till bolaget Aktier serie A Aktier serie B Kapital-

andel Röst- andel Jerzy Hawranek Teknisk chef, grundare 3 115 000 15 500 000 34,41% 35,85%

Svante Bengtsson VD, grundare 2 969 750 14 738 000 32,73% 34,15%

Innovationsbron AB Statlig investerare 1 052 632 5 263 160 11,67% 12,13%

Elin Bergman Styrelseledamot 50 000 0,09% 0,04%

Greger Kling Styrelseordförande 50 000 0,09% 0,04%

Camilla Sjöstrand Styrelseledamot 50 000 0,09% 0,04%

Bill Tunbrant Styrelseledamot 50 000 0,09% 0,04%

Övriga 1 310 500 9 948 250 20,82% 17,72%

Summa 8 447 882 45 649 410 100,00% 100,00%

Totalt antal aktier 54 097 292

Not 9 – Konvertibla lån

2010-12-31 2009-12-31

Konvertibellån 2008/13 -35 000 -35 000

Vid årets slut -35 000 -35 000

Utestående konvertibellån kan konverteras till 10 000 aktier under perioden december 2012 till och med juni 2013. Ränta löper för närvarande med 5,5 %.

Not 10 - Intressebolag

Namn: iRWN spolka zograniczona odpowiedzialnoscia.

Säte: Warszawa, Polen.

Eget kapital: 3 000 000 PLN REHACTs ägarandel: 27 %

Årets resultat: 0

(13)

Underskrifter

Stockholm 2011-04-28

UJvi1~ \

Greer Kling

Styre Iseordfo ra nd e

Camilla Sjos and Styrelseledamot

/ ~L

Styrelseledamot och VD

Min revisionsberattelse har lamnats den:

• ~

Peter

Auktoriserad revisor

4JCtic Ys ~ VvU V~

Y!in Bergman Styrelseledamot

Bill Tunbrant Styrelseledamot

13 (13)

REHACT AB (publ) Org.no:556678-6645

Hornsgatan 103A 12tr www.rehact.se

SE-117 28 Stockholm, SWEDEN Email: info@rehact.com

(14)

Revisionsbera ttels e

Till arsstamman i Rehact AB (publ), org.nr 556678-6645

Jag har granskat arsredovisningen och bokforingen samt styrelsens och verkstallande clirektorens forvaltning i Rehact AB (publ) for rakenskapsaret 2010-01-01--2010-12-31. Det ar styrelsen och verkstallande direktoren som har ansvaret for rakenskapshandlingarna och forvaltningen och for att arsredovisningslagen tillampas vid upprattande av arsredovisningen.

Mitt ansvar ar att uttala mig om arsredovisningen och forvaltningen pa grundval av min reV1SiOn.

Revisionen har utforts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebar att jag planerat och genomfort revisionen for att med hog men inte absolut sakerhet forsakra mig om att arsredovisningen inte innehaller vasentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen for belopp och annan information i rakenskapshandhngarna. I en revision Ingar ocksa att prova redovisningsprinciperna och st:yrelsens och verkstallande clirektorens tilhmpning av dem samt att bedoma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkstallande clirektoren gjort nar de upprattat arsredovisningen samt att utvardera den samlade informationen i arsredovisningen. Som underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat vasentliga beslut, atgarder och forhallanden i bolaget for att kunna bedoma om nagon styrelseledamot eller verkstallande clirektoren ar ersattningsskyldig mot bolaget. Jag har aven granskat om nagon styrelseledamot eller verkstallande clirektoren pa annat satt handlat i strid med aktiebolagslagen, arsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund for mina uttalanden nedan.

Arsredovisningen har upprattats i enlighet med arsredovisningslagen och ger en rattvisande bild av bolagets resultat och stallning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Forvaltnings­

berattelsen ar forenlig med arsredovisningens ovriga delar.

Jag tillstyrker att arsstamman faststaller resultatrakningen och balansrakningen, disponerar vinsten enligt forslaget forvaltningsberattelsen och beviljar styrelsens ledamoter och verkstallande clirektoren ansvarsfrihet for rakenskapsaret

Stockholm den 28 april 2011

~

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :