Allmänna villkor 2017/18

Full text

(1)

Konst- och kulturutbildningar Allmänna villkor

2017/18

(2)

1 Allmänt

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) gäller för utbildningskontrakt med Kultura- ma, org nr 802006-0524, Box 19193, 104 32 Stockholm (”Kulturama”) mellan den per- son (”den Studerande”) som är namngiven i kontraktet (”Utbildningskontraktet”), och Kulturama. De Allmänna Villkoren är en bilaga till Utbildningskontraktet. Utbildnings- kontraktet och de Allmänna Villkoren benämns tillsammans ”Avtalet”.

1.2 Eventuella särskilda villkor utöver eller istället för vad som anges i dessa Allmänna Vill- kor ska framgå av Utbildningskontraktet.

1.3 Avtalet består av Utbildningskontraktet med bilaga 1 Allmänna Villkor och bilaga 2 Utbildningsplanen. Vid motstridigheter mellan de i Avtalet ingående handlingarna ska villkoren i Utbildningskontraktet gälla före bilagorna, vilka sinsemellan skall gälla i deras numrerade ordning.

2 Ansökan och antagning

2.1 Ansökan om att bli antagen till utbildning hos Kulturama görs via Kulturamas hemsida, www.kulturama.se. Kulturama kallar därefter den sökande till antagningsprov (audi- tion/intervju) genom personlig kallelse genom det personliga konto den Studerande skapat i webb-tjänsten yh-antagning.se vid ansökan.

2.2 Efter genomförda antagningsprov rangordnas de sökande och Kulturama skickar däref- ter ut erbjudande om utbildningsplats till de som fått högst poäng enligt utvärderings- kriterierna. Till erbjudandet om utbildningsplats bifogas Utbildningskontraktet, dessa Allmänna villkor (bilaga 1), utdrag ur utbildningsplanen (”Utbildningsplan”) (bilaga 2) samt viss övrig information. Om sökanden accepterar den erbjudna platsen ska Ut- bildningskontraktet skrivas under av denne i två exemplar och snarast återsändas till Kulturama. Det framgår av den bifogade informationen när sökanden måste acceptera sin plats för att inte förlora den.

2.3 När Studeranden har undertecknat Utbildningskontraktet har bindande avtal om ut- bildning ingåtts.

2.4 I samband med att Studeranden undertecknar Utbildningskontraktet börjar ångerrät- ten enligt p 3 nedan att löpa.

3 Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utan- för affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

3.1 Studeranden har rätt att frånträda Avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då Avtalet ingicks enligt punkt 2.2 ovan.

3.2 För att utöva ångerrätten ska Studeranden till Kulturama skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda Avtalet genom e-post till info@kulturama.

se alternativt brev till Kulturama, Box 19193, 104 32 Stockholm eller per telefon till

(3)

010-1576100. Kulturama rekommenderar Konsumentverkets standardblankett för utnyttjande av ångerrätten. På Kulturamas webbplats www.kulturama.se har Studeran- den möjlighet att elektroniskt fylla i och skicka in standardblanketten för utövande av ångerrätten. Om Studeranden väljer det här alternativet kommer Kulturama utan dröjs- mål att via e-post bekräfta mottagande av Studerandens beslut att utöva ångerrätten.

Blanketten kan vidare skrivas ut från hemsidan och skickas per post. Meddelandet ska alltid sändas in eller lämnas till Kulturama innan ångerfristen gått ut för att ångerrätten ska anses utövad i tid.

3.3 Om Studerande frånträder Avtalet med stöd av ångerrätten kommer Kulturama att betala tillbaka ev betalningar avseende aktuell utbildning. Återbetalning ska ske utan oskäligt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag Kulturama underrättades om Studerandens beslut att frånträda Avtalet. Kulturama kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som Studeranden själv använde om inte annat skrift- ligen har överenskommits. Återbetalningen är kostnadsfri för Studeranden.

3.4 Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som har samband med utbildning- en återgå utan kostnad. Detta gäller t.ex. kredit- eller delbetalningsavtal som Kulturama erbjuder i samarbete med Human Finans.

4 Avanmälan innan terminsstart

4.1 Vid frånträdande av Avtalet utan att skäl för avbrott enligt punkt 6.1 nedan föreligger gäller följande villkor.

4.2 Avanmälan ska ske skriftligen till Kulturama genom e-post till info@kulturama.se al- ternativt brev till Kulturama, Box 19193, 104 32 Stockholm. Vid avanmälan ska anges Studerandens namn, personuppgifter samt kontaktuppgifter och vilken utbildning av- anmälan avser.

4.3 Vid avanmälan innan dag för terminsstart gäller följande

a. Studeranden har rätt att, mot en administrationsavgift på 2 500 kr, avanmäla sig om avanmälan inkommer till Kulturama senast den 1 augusti. Utbildningsavgift behöver inte betalas.

b. Vid avanmälan som inkommer till Kulturama efter den 1 augusti och innan dag för terminsstart debiteras full utbildningsavgift för hela läsåret. För det fall Kul- turama kan besätta uppkommen ledig utbildningsplats med annan studerande kan Kulturama befria Studeranden från skyldigheten att utge hela eller delar av utbildningsavgiften. Administrationsavgift på 2 500 kr utgår alltid.

Vid avanmälan på grund av antagning till konstnärlig högskola har Studeranden rätt att avanmäla sig även efter den 1 augusti mot en administrationsavgift på 2 500 kr. Antagningen ska styrkas med antagningsbesked.

(4)

5 Kallelse

5.1 Kulturama skickar ut kallelse via e-post eller brev, senast 14 dagar före terminsstart, till Studeranden med angivande om tid och plats för utbildningens första tillfälle.

6 Studieavbrott

6.1 Studeranden får inte tillbaka någon del av utbildningsavgiften om Studeranden avbry- ter utbildningen. De enda undantagen från detta är följande.

a. För det fall Studerande drabbas av sjukdom eller olycka som kan styrkas med läkarintyg och blir sjukskriven på heltid minst en månad och därefter inte kan fullfölja utbildningen återbetalas den del av utbildningsavgiften som motsvarar resterande utbildningstid för innevarande läsår med avdrag för en administra- tionsavgift på 2 500 kr.

b. Studerande som blir antagen till konstnärlig högskola har rätt att avbryta utbildningen. Detta ska styrkas med antagningsbesked. Om utbildningen har påbörjats återbetalas den del av utbildningsavgiften som motsvarar resterande utbildningstid för innevarande läsår med avdrag för en administrationsavgift på 2 500 kr.

7 Studieuppehåll

7.1 Efter påbörjad kurs kan en Studerande få göra studieuppehåll för att senare fortsätta kursen en annan termin/ett annat år, under förutsättning att Kulturama skriftligen med- ger detta och att det går att ordna praktiskt.

8 Inställd utbildning

8.1 Kulturama förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning som får för få studerande.

Minimiantalet studerande för varje utbildning framgår av Utbildningsplanen. Ev. betald utbildningsavgift återbetalas om utbildningen ställs in. Studeranden har ingen rätt till annan ersättning på grund av att utbildningen ställs in.

9 Avgift och betalningsvillkor

9.1 Utbildningsavgiften framgår av Utbildningskontraktet.

9.2 Om betalning inte sker i enlighet med fakturan utgår påminnelseavgift på sextio (60) kr och Kulturama har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

(5)

10 Utbildningens innehåll och omfattning

10.1 Utbildningen anordnas i enlighet med det tillstånd Kulturama har från Myndigheten för Yrkesutbildningar (YH).

10.2 Kulturama åtar sig att ge utbildning i enlighet med vad som framgår av detta Avtal och Utbildningsplanen.

10.3 Utbildningens omfattning i antal terminer samt studietakt framgår av Utbildningskon- traktet.

10.4 Utbildningen består av flera kurser. Kursernas omfattning framgår av Utbildningspla- nen.

11 Studerandens åtaganden

11.1 Studeranden åtar sig att delta på bästa sätt under utbildningen och bidra till ett bra studie- och arbetsklimat för samtliga studerande.

11.2 Studeranden åtar sig att efterleva vad som anges i Kulturamas Skolhandbok samt i övrigt följa de regler som Kulturama upprättar från tid till annan. Dessa är tillgängliga på Kulturamas skolportal Schoolsoft.

11.3 En Studerande kan stängas av från fortsatt deltagande på utbildningen vid upprepade och uppenbara samarbetsproblem med lärare och/eller annan studerande. För att Kul- turama ska få avbryta Studerandes studier ska minst tre skriftliga varningar ha utfärdats vid tre olika tillfällen. Varningarna ska tydligt ange vad Studeranden har gjort för fel och hur dessa ev. kan åtgärdas.

11.4 Studerande vars studier avbryts enligt p 11.3 har inte rätt att få tillbaka någon del av utbildningsavgiften eller ersättning för andra kostnader i samband med utbildningen.

11.5 Studeranden är ansvarig för Kulturamas utrustning inom och utanför Kulturamas loka- ler. Vid stöld av eller skada på sådan egendom är ansvarig Studerande ersättningsskyl- dig. Kulturama rekommenderar därför Studeranden att teckna privat hemförsäkring med särskild ansvarsdel (s.k. drulleförsäkring).

12 Studiematerial

12.1 Vilket studiematerial och vilken kurslitteratur som krävs meddelas i samband med varje kursstart.

12.2 Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår inte i utbildningsavgiften.

12.3 Studiematerial och kurslitteratur tillhandahålls inte av Kulturama.

(6)

13 Olycksfallsförsäkring

13.1 Studerande är försäkrad för olycksfall på väg till eller från samt under pågående kurs.

14 Upphovsrätt och marknadsföring

14.1 Det som Studerande skapar under utbildningen, ensam eller tillsammans med andra, omfattas av upphovsrätt. Varje Studerande erhåller upphovsrätt till det som denne skapat.

14.2 Genom att ingå Avtalet upplåter Studeranden till Kulturama en evig rätt att, utan sär- skild ersättning, använda Studerandes upphovsrättsligt skyddat material i marknadsfö- rings- och informationssammanhang oavsett media eller format.

15 Bilder/foton/filmer

15.1 Genom att ingå Avtalet ger Studeranden Kulturama rätt att ta bilder och foton på samt filma denne samt använda och publicera sådant utan ersättning till Studeranden.

15.2 Om Studeranden inte vill medverka på bilder/foton/filmer ska detta skriftligen/via e-post meddelas Kulturama.

16 Behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftsla- gen, 1998:204 (PUL)

16.1 Kulturama behandlar personuppgifter om Studeranden, såsom namn, personnummer, adress, e-postadress, kontonummer, uppgifter om utbildningsdeltagande för att kunna tillhandahålla och administrera utbildningarna, kursvärderingar, marknadsundersök- ningar samt för informations- och marknadsföringsändamål.

16.2 Personuppgifter används för statistik och är ett villkor för statsbidrag till Kulturamas utbildningar. Uppgifter om deltagare i den statsbidragsstödda verksamheten samlas in, avidentifieras och används som ett underlag för uppföljning, bidragsfördelning och forskning. Utöver vad som framgår av denna punkt 16.2 kommer Studerandes person- nummer inte att kunna användas av någon annan än Kulturama.

16.3 De personuppgifter som anges i p 16.1 sparas av Kulturama.

16.4 Genom att underteckna Utbildningskontraktet samtycker Studeranden till att Kultura- ma inhämtar och behandlar personuppgifter om Studeranden enligt p 16.1 och p 16.2.

16.5 Studeranden kan när som helst skriftligen eller via e-post till Kulturama anmäla be- gränsning av eller helt återkalla sitt samtycke till behandlingen av personuppgifter. Kul- turama ska bekräfta anmäld begränsning eller återkallelse. Studeranden är medveten om att Utbildningskontraktet eventuellt inte kan fullgöras om samtycket återkallas och att Kulturama i sådant fall kan behöva säga upp Utbildningskontraktet. Någon återbe- talning av utbildningsavgift sker inte.

(7)

16.6 Studeranden har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter undertecknad ansökan ställd till Kulturama, få besked om vilka personuppgifter om Studeranden som Kultura- ma behandlar och hur Kulturama behandlar dessa. Studeranden har också rätt att be- gära rättelse i fråga om personuppgifter som Kulturama behandlar om Studeranden.

16.7 Om Studeranden inte vill ha information från Kulturama om kommande utbildningar, kulturevenemang och liknande ska Studeranden skriftligen/via e-post anmäla detta till Kulturama.

17 Kontaktuppgifter, information och meddelanden

17.1 Kulturama skickar information och meddelanden till Studeranden med e-post till av denne anmäld e-postadress. Har Studeranden inte angett en e-postadress kan infor- mation eller meddelande istället skickas med brev till adress som Studerande angett.

Information eller meddelande anses ha nått Studeranden senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

17.2 Meddelande från Studerande kan lämnas till Kulturama genom e-post till info@kultura- ma.se alternativt brev till Kulturama, Box 19193, 104 32 Stockholm. Studerande ska underrätta Kulturama om ändring av kontaktuppgifter.

18 Ändringar av Allmänna Villkor

18.1 Kulturama har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

19 Överlåtelse av Avtalet

19.1 Studerande får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal utan Kulturamas skriftliga godkännande.

20 Tvist

Uppstår tvist om Avtalet mellan Studerande och Kulturama ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

(8)

Vision

Kulturama - det självklara valet för dagens och framtidens kulturutövare

Mission

I det konstnärliga skapandet ger Kulturama varje individ möjlighet

att växa utöver det vanliga

Lärprocess

Kännetecknande för vår lärprocess är att den hjälper våra studerande att

• ta ansvar för eget lärande

• träna kreativitet och problemlösningsförmåga

• öva slitstarka färdigheter

• utveckla social kompetens

• reflektera över sitt eget lärande genom vår estetiska lärprocess

Affärsidé

Kulturama ska erbjuda markandsledande utbildningar av hög kvalitet inom

musik, bild och scenkonst.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :