Nordisk Adressmöte, Torshavn, Føroyar Færøerne Färsaaret

Full text

(1)

Nordisk Adressmöte, Torshavn, Føroyar

Færøerne Färsaaret

Registrering av ägar- och innehavaruppgifter för verksamhetslägenheterna avslutas

Details of the occupants and tenure status of dwellings for commercial use will no longer be recorded

Tytti Ronkainen

(2)

Building information Population Information System of Finland

(Building and Dwelling Register)

• http://vrk.fi/default.aspx?docid=48&site=4&id=40

• www.vrk.fi

– English > buildings

(the words been used in the presentation: private apartments and commercial dwellings / bostadslägenheter och andra lokaler )

(3)

For example the following information about residences is registered in the Population

Information System:

• Apartment code

• Floor area

• Tenure status (owner-occupied or rented)

• Occupancy status (for example inhabited or uninhabited)

• Number of rooms and type of kitchen

• Facilities (for example sauna or balcony)

• Habitants of the apartment

(4)

Lokaluppgifter i befolkningsdatasystemet Commercial dwelling information in the

Population Information System

Lagen om befolkningsdatasystemet och

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 16 §

– I paragrafen finns bestämmelser om de uppgifter om

bostadslägenheter och andra lokaler som ska registreras i befolkningsdatasystemet.

Act on the Population Information System and the

Certificate Services of the Population Register Centre (The new Population information Act) 16 §

– This section sets out the types of information that must be included in the Population Information System on private apartments and commercial dwellings

(5)

Lagändringens innehåll i kort:

Section 16 has been amended, shortly:

För lokaler ska endast registreras

lägenhetsbeteckning, sådana uppgifter som beskriver lokalen och dess egenskaper samt uppgift om att det är fråga om en lokal.

The data on commercial dwellings will be limited to the unit identifier, a description of the dwelling and its features as well as confirmation that the

dwelling in question is being used for commercial purposes.

(6)

Lagen om befolkningsdatasystemet och

Befolkningsregistercentralens certifikattjänster 16 §

Lägenhets- och lokaluppgifter som registreras is systemet

(Den tidigare formen lyder:)

Följande uppgifter om bostadslägenheter och andra lokaler som är föremål för registrering ska registreras i

befolkningsdatasystemet:

1. Lägenhetsbeteckning som specificerar lägenheten eller lokalen,

2. uppgifter som beskriver lägenheten eller lokalen och dess egenskaper, 3. uppgifter om besittningsrätten till

och användningen av en bostadslägenhet, och

4. personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den som äger eller innehar lokalen eller ägarens eller innehavarens

fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra

kontaktuppgifter.

(Den nya formen:)

Följande uppgifter om

bostadslägenheter och andra lokaler som är föremål för registrering ska registreras i befolkningsdatasystemet:

1. Lägenhetsbeteckning som specificerar lägenheten eller lokalen

2. uppgifter som beskriver lägenheten eller lokalen och dess egenskaper 3. uppgifter om

besittningsrätten till och användningen av en bostadslägenhet.

(7)

Act on the Population Information System and the

Certificate Services of the Population Register Centre 16 §

Dwellings information to be recorded in the Population Information System

(Previous wording:)

The following residential and commercial property information must be registered in the Population Information System:

1) information to identify the

residential or commercial dwelling 2) Descriptive details of the dwelling and its features,

3) Details of tenure status of residential dwelling and

4) Personal identity code or

Business ID of owner or occupier or the full name and date of birth of the owner or occupier as well as their address or other contact details.

(The current wording:)

• The following residential and commercial property

information must be

registered in the Population Information System:

1) information to identify the residential or commercial dwelling

2) Descriptive details of the dwelling and its features, 3) Confirmation of tenure status for residential

dwelling (only apartments)

(8)

Lägenhets- och lokaluppgifter som registreras i systemet

Dwellings information to be recorded in the Population Information System

• enligt den upphävdade lag registrerades mm. lokalägarens personuppgifter

– personbeteckning eller företags- och organisationsnummer för den som äger eller innehar lokalen eller ägarens eller innehavarens fullständiga namn och födelsetid samt adress eller andra kontaktuppgifter

• According to the previous law also the owners personal data was registered

– Personal identity code or Business ID of commercial dwelling´s owner or occupier or the full name and date of birth of the owner or occupier as well as their address or other contact details

(9)

Motiveringen till ändringen:

Motives for the change:

• I Finland har företagen ingen lagstadgad skyldighet att meddela uppgifter om ändringar till

befolkningsdatasystemet

• In Finland businesses are not under a statutory

requirement to provide up-to-date information to the Population Information System

(10)

Uppdateringsförfarande finns inte There is no regular auditing

• för uppdateringen av uppgifterna om lokaler har inte

funnits något regelbundet uppdateringsförfarande efter det att den sista mantalsskrivningen verkställdes 1989

– Uppgifterna har bara slumpmässigt i enskilda fall uppdaterats vid magistraterna och på 1990- och 2000-talet gjorts enstaka kontroller av engångsnatur

• Since registration for census purposes was discontinued in 1989, the data of dwellings held in the system has not

been subject to regular auditing.

– Within certain local register office areas, one-off audits have been performed in the 1990s and 2000s

(11)

motiveringar…

motives…

• lokalindelningen i byggnader ändras förhållandevis lätt och ofta i enlighet med att företag inleder och

avslutar eller annars omorganiserar sin verksamhet.

• The task of maintaining up-to-date information on commercial dwellings is more challenging than

private apartments: as commercial property layouts are subject to relatively frequent change, often in the context of a business setting up, winding down or

otherwise re-organising its operations.

(12)

mera motiveringar…

more motives …

• Ett speciellt problem vid uppdateringen av uppgifterna om lokaler är att indelningen av stora byggnader i

enskilda lokaler för det mesta inte ännu är fastslaget i byggnadsskedet

• A further problem is that the layouts of large

commercial buildings are often not finalised at the time of construction and floors plans can also be altered with relative ease at a later stage.

(13)

Kvaliteten Quality

• kvaliteten på uppgifterna om lokaler är mycket dålig och de uppgifter som gäller innehavaren av en lokal är mycket bristfälliga

– T.ex. i Statistikcentralens verksamhet har man inte kunnat utnyttja befolkningsdatasystemets uppgifter om lokaler på grund av att uppgifter saknas och att kvaliteten är svag.

• The data currently available on commercial dwellings was found to be of poor quality with the information held on occupants in particular being incomplete

– other authorities have not been able to make use of the data due to its poor quality

(14)

Brist av resurser i magistraterna

Local register offices´ lack of resourses

• Det är inte möjligt att utföra kontrollarbetet med magistraternas nuvarande personalresurser

– En kontroll av engångsnatur av alla uppgifter om lokaler skulle kräva en arbetsinsats på cirka 45 årsverken

• It will not be possible to carry out an audit with the staff resources currently available across the local register offices.

– A one-off audit in 2005 revealed that a project to verify all commercial property information held in the system would require approximately 45 man-years.

(15)

Brist av resurser i magistraterna

Local register offices´ lack of resourses

• Det är ingen nytta med en kontroll av engångsnatur om det inte finns ett fortgående

uppdateringsförfarande för att hålla uppgifterna aktuella

• It would also not be appropriate to carry out a one-off audit if there are no plans to continue maintaining the data up-to-date going forward.

(16)

Regeringsprogrammets krav

Government Programme´s demands

• Att hålla uppgifterna aktuella skulle förutsätta i praktiken en i lag föreskriven ny skyldighet för företagen att anmäla de ändringar som sker i

uppgifterna om lokalerna till befolkningsdatasystemet.

• For data to remain up-to-date, a statutory duty would need to be placed on businesses to notify the

authorities to any changes to their dwellings details.

(17)

• En ny anmälningsplikt skulle stå i konflikt med

statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram, enligt vilket företagarnas administrativa börda ska

underlättas

• Such a statutory duty runs counter to Prime Minister Jyrki Katainen’s Government Programme, which

undertakes to ease the administrative burden on business.

(18)

Summa summarum

• För lokaler ska i befolkningsdatasystemet i fortsättningen registreras endast lägenhetsbeteckning, uppgifter som beskriver lokalen och dess egenskaper samt uppgift om att lägenheten i fråga är avsedd att användas som lokal.

• Uppgifterna om lokalens innehavare ska inte längre uppdateras

• the data held in the Population Information System on commercial dwellings will be limited to the real estate unit identifier, a description of the dwelling and its features as well as confirmation that the dwelling in question is being used for commercial purposes.

• Details of the occupants will no longer be recorded

(19)

• Lagen trädde i kraft 1.3.2013

• The new law entered into force on 1 March 2013.

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :