Har meddelandeflagga. Vänliga hälsningar Linus Palmblad Energimyndigheten

27  Download (0)

Full text

(1)

Från: Linus Palmblad <linus.palmblad@energimyndigheten.se>

Skickat: den 5 oktober 2018 11:08

Till: info@absolicon.com; registraturen@boverket.se; info@energiforetagen.se;

kansliet@energiradgivarna.com; info@fastighetsagarna.se; info@hsb.se;

kammarrattenist ockholm@dom.se; blekinge@lansstyrelsen.se;

dalarna@lansstyrelsen.se; gotland@lansstyrelsen.se;

gavleborg@lansstyrelsen.se; halland@lansstyrelsen.se;

jamtland@lansstyrelsen.se; jonkoping@lansstyrelsen.se;

kalmar@lansstyrelsen.se; kronoberg@lansstyrelsen.se;

norrbotten@lansstyrelsen.se; skane@lansstyrelsen.se;

stockholm@lansstyrelsen.se; sodermanland@lansstyrelsen.se;

uppsala@lansstyrelsen.se; varmland@lansstyrelsen.se;

vasterbotten@lansstyrelsen.se; vasternorrland@lansstyrelsen.se;

vastmanland@lansstyrelsen. se; vastragotaland@lansstyrelsen.se;

orebro@lansstyrelsen.se; ostergotland@lansstyrelsen.se; Regelrådet;

info@svensksolenergi.se; info@sabo.se; info@skl.se; info@villaagarna.se Kopia: Moa Stenberg; Jenny Johansson; Andreas Gustafsson; Susanne Karlsson;

Rém y Kolessar

Ämne: Remiss av ny föreskrift för statligt stöd till solceller

Bifogade filer: Remiss av ny föreskrift för statligt stöd till solceller.docx; Bilaga 1.

Sändlista.docx; Bilaga 2. Förslag till föreskrift.docx; Bilaga 3.

Konsekvensutredning för för eskriften.doc; Bilaga 4. Förslag på blankett för ansökan om statligt stöd till solceller.docx; Bilaga 5. Förslag på blankett för begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller.docx

Uppföljningsflagga: Följ upp

Flagga: Har meddelandeflagga

Ni ges härmed tillfälle att yttra er över bifogat förslag till ny föreskrift för det statliga stödet till solceller samt konsekvensutredningen för föreskriften. Se bifogat underlag.

Vänliga hälsningar Linus Palmblad Energimyndigheten

Linus Palmblad

Avdeln ingen för forskning och innovation Energimyndigheten

Tel. +46 (0)16 544 23 37 www.energimyndigheten.se

Energimyndigheten fyller 20 år. Vi bjuder på berättelser om energiomställningen.

Följ oss gärna på

Så behandlar Energimyndigheten personuppgifter

RR 2018-272 Inkom 2018-10-05 Per Gidlund

31/10

(2)

1 (2)

Datum Diarienr

2018-10-05 2018-14133

Avdelningen för forskning och innovation Enheten för hållbar el

Linus Palmblad 016-544 23 37

linus.palmblad@energimyndigheten.se

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99

registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Org.nr 202100-5000

EM1000, v5.2, 2017-10-30

Remiss av ny föreskrift för statligt stöd till solceller

Ni ges härmed tillfälle att yttra er över bifogat förslag till ny föreskrift för det statliga stödet till solceller samt konsekvensutredningen för föreskriften.

Blanketterna föreslås inte längre vara en del av föreskriften, men förslagen på nya blanketter bifogas ändå och eventuella synpunkter på blanketternas utformning är självklart också välkomna.

Energimyndigheten önskar era synpunkter senast den 26 oktober 2018.

Synpunkterna skickas med e-post till registrator@energimyndigheten.se, gärna med en kopia till linus.palmblad@energimyndigheten.se eller med post till Statens energimyndighet, 631 04 Eskilstuna. Ange diarienummer 2018-14133.

År 2009 införde regeringen det statliga stödet till solceller i syfte att bidra till omställningen av energisystemet och till industriell utveckling inom

energiteknikområdet. Solcellsstödet är reglerad genom förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller. Energimyndigheten ska utöva tillsyn över

efterlevnaden av denna förordning och av de föreskrifter som meddelas med stöd av förordningen.

Under år 2018 har Energimyndigheten på regeringens uppdrag utrett hur administrationen av solcellsstödet kan förenklas både för dem som söker stödet och för dem som administrerar stödet. Förslagen presenterades i rapporten (ER2018:19). En del av förslaget består i att förenkla blanketterna för stödet samt att ta bort kravet på uppföljning av producerad el. För att genomföra dessa förenklingar behöver nu föreskrifterna uppdateras.

Energimyndigheten utfärdar föreskrifter för att tydliggöra vissa uppgifter som krävs i samband med ansökan om stöd och begäran om utbetalning och som inte redan framgår av förordningen. Ett förslag till nya föreskrifter finns som bilaga 2.

I bilaga 3 finns en konsekvensutredning för föreskrifterna. Syftet med konsekvensutredningen är att beskriva eventuella konsekvenser av

Energimyndighetens förslag till föreskrift för det statliga stödet till solceller enligt de krav som finns i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

(3)

2 (2)

Datum Diarienr

2018-10-05 2018-14133

regelgivning. Energimyndigheten önskar nu era synpunkter på dels förslaget till föreskrifter och dels på konsekvensutredningen för föreskriften. Blanketterna för ansökan och begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller bifogas även i bilaga 4 och 5. Eventuella synpunkter på blanketternas utformning är också välkomna.

Frågor om remissen besvaras genom e-post till

linus.palmblad@energimyndigheten.se eller telefon till Linus Palmblad, 016 544 23 37.

Bilagor:

1. Sändlista

2. Förslag till föreskrift

3. Konsekvensutredning för föreskriften

4. Förslag på blankett för ansökan om statligt stöd till solceller 5. Förslag på blankett för begäran om utbetalning av statligt stöd till

solceller

(4)

1 (2)

Datum Diarienr

2018-10-05 2018-14133

Avdelningen för forskning och innovation Enheten för hållbar el

Linus Palmblad 016-544 23 37

linus.palmblad@energimyndigheten.se

Postadress: Box 310 • 631 04 Eskilstuna • Besöksadress Gredbyvägen 10 Telefon 016-544 20 00 • Telefax 016-544 20 99

registrator@energimyndigheten.se www.energimyndigheten.se Org.nr 202100-5000

EM2000, v5.2, 2017-10-30

Sändlista för remissyttrande av

Energimyndighetens föreskrifter om statligt stöd till solceller

1. Absolicon, info@absolicon.com 2. Boverket, registraturen@boverket.se

3. Energiföretagen Sverige, info@energiforetagen.se 4. EnergiRådgivarna (Föreningen Sveriges energirådgivare),

kansliet@energiradgivarna.com

5. Fastighetsägarna Sverige AB, info@fastighetsagarna.se 6. HSB, info@hsb.se

7. Kammarrätten i Stockholm, kammarrattenistockholm@dom.se 8. Länsstyrelsen i Blekinge län, blekinge@lansstyrelsen.se 9. Länsstyrelsen i Dalarnas län, dalarna@lansstyrelsen.se 10. Länsstyrelsen i Gotlands län, gotland@lansstyrelsen.se 11. Länsstyrelsen i Gävleborgs län, gavleborg@lansstyrelsen.se 12. Länsstyrelsen i Hallands län, halland@lansstyrelsen.se 13. Länsstyrelsen i Jämtlands län, jamtland@lansstyrelsen.se 14. Länsstyrelsen i Jönköpings län, jonkoping@lansstyrelsen.se

(5)

2 (2)

Datum Diarienr

2018-10-05 2018-14133

15. Länsstyrelsen i Kalmar län, kalmar@lansstyrelsen.se

16. Länsstyrelsen i Kronobergs län, kronoberg@lansstyrelsen.se 17. Länsstyrelsen i Norrbottens län, norrbotten@lansstyrelsen.se 18. Länsstyrelsen i Skånes län, skane@lansstyrelsen.se

19. Länsstyrelsen i Stockholms län, stockholm@lansstyrelsen.se 20. Länsstyrelsen i Södermanlands län, sodermanland@lansstyrelsen.se 21. Länsstyrelsen i Uppsala län, uppsala@lansstyrelsen.se

22. Länsstyrelsen i Värmlands län, varmland@lansstyrelsen.se 23. Länsstyrelsen i Västerbottens län, vasterbotten@lansstyrelsen.se 24. Länsstyrelsen i Västernorrlands län, vasternorrland@lansstyrelsen.se 25. Länsstyrelsen i Västmanlands län, vastmanland@lansstyrelsen.se 26. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 27. Länsstyrelsen i Örebro län, orebro@lansstyrelsen.se

28. Länsstyrelsen i Östergötlands län, östergotland@lansstyrelsen.se 29. Regelrådet, regelradet@regelradet.se

30. Svenska solenergiföreningen, info@svensksolenergi.se

31. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO), info@sabo.se 32. Sveriges kommuner och landsting, info@skl.se

33. Villaägarnas Riksförbund, info@villaagarna.se

(6)

Statens Energimyndighets Författningssamling

Statens Energimyndighets föreskrifter (STEMFS X:2018) om statligt stöd till solceller

Beslutad den X månad 2018.

Med stöd av 16 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller meddelar Statens energimyndighet följande föreskrifter

Inledning

1 § I dessa föreskrifter finns bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och vid begäran om utbetalning av stöd.

Definitioner

2 § Begrepp och uttryck i dessa föreskrifter används i samma betydelse som i förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Uppgifter som ska ingå i ansökan

3 § En ansökan om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av 9 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om sökanden

1. namn,

2. person- eller organisationsnummer, 3. uppgift om sökande är ett företag, samt 4. kontaktuppgifter till utsedd kontaktperson.

4 § En ansökan om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om solcellssystemet

1. om systemet ska anslutas till elnätet,

2. om systemet är ett solcellssystem eller ett solel/solvärmehybridsystem, beräknat elutbyte i det fall ansökan gäller ett solel/solvärmehybridsystem, 3. solcellernas sammanlagda märkeffekt,

4. solcellsmodulernas sammanlagda area,

5. om anläggningen är monterad på en byggnad eller på marken,

6. vilken byggnad den aktuella ansökan avser i det fall solcellsstöd sökts för flera byggnader på samma fastighet,

7. beräknade kostnader uppdelat på material solcellsmoduler, övrigt material, arbetskostnader, samt projekteringskostnader, eventuellt avdrag för försäkringsersättning, totalt offentligt finansieringsbelopp (bidrag) som behövs till projektet, samt

8. om sökanden är momsregistrerad och har avdragsrätt för moms.

Ansökan ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden.

(7)

Uppgifter som ska ingå i begäran om utbetalning

5 § En begäran om utbetalning om statligt stöd till solceller ska utöver vad som framgår av 12 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller innehålla följande uppgifter om solcellssystemet

1. om systemet har anslutits till elnätet,

2. om systemet är ett solcellssystem eller ett solel/solvärmehybridsystem, 3. beräknat elutbyte i det fall ansökan gäller ett solel/solvärmehybridsystem, 4. solcellernas sammanlagda märkeffekt,

5. solcellsmodulernas sammanlagda area,

6. om anläggningen är monterad på en byggnad eller på marken, 7. när projektet påbörjades och slutfördes,

8. om beräknade kostnader uppdelat på material solcellsmoduler, övrigt material, arbetskostnader, samt projekteringskostnader, eventuellt avdrag för försäkringsersättning, totalt offentligt finansieringsbelopp (bidrag) som behövs till projektet, samt

9. om sökanden är momsregistrerad och har avdragsrätt för moms.

Handlingar som ska bifogas begäran om utbetalning 6 § Sökanden ska bifoga handlingar som styrker

1. att projektet är slutfört, d.v.s. intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum,

2. när projektet påbörjandes,

3. stödberättigade kostnader uppdelat på projekteringskostnad, materialkostnad och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelat på solcellmoduler och övrigt material,

4. att arbetskostnaden uppfyller förutsättningarna i 6 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Begäran om utbetalning ska vara undertecknad av behörig företrädare för sökanden

Övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder ikraft den X månad 2018 då Statens Energimyndighets föreskrifter (2009:4) om statligt stöd till solceller upphör att gälla.

(8)

1 (7)

Energimyndigheten 2018-10-05 Diarienummer 2018-14133

Konsekvensutredning av förslag till föreskrift om statligt stöd till solceller

1. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på Energimyndighetens får enligt 16 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller meddela föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om stöd och vilka uppgifter som ska lämnas i samband med begäran om utbetalning, på vilket sätt

uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av förordningen.

Denna konsekvensutredning är utformad efter de krav som finns i 6 § och 7 § förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

2. Sammanfattning

År 2009 infördes ett statligt stöd för installation av solcellssystem. För närvarande har regeringen beslutat om solcellsstödet till och med år 2020. Energimyndigheten har enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller ett bemyndigande att utfärda föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan om stöd och vilka uppgifter som ska lämnas i samband med begäran om utbetalning, på vilket sätt uppgifterna ska lämnas samt de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av förordningen.

Energimyndigheten har valt att utfärda föreskrifter om det statliga stödet till solceller för att tydliggöra vilka uppgifter som ska lämnas av dem som söker stödet och för att

underlätta för dem som ska hantera och besluta om stödet.

Syftet med föreskrifterna är att begära in tillräckliga uppgifter för att länsstyrelserna ska kunna fatta beslut om stöd samt beslut om utbetalning av beviljat stöd. Uppgifterna kommer också att ligga till grund för den uppföljning och utvärdering av stödet som Energimyndigheten ansvarar för att utföra.

Den första föreskriften om statligt stöd till solceller utkom från Energimyndigheten under år 2009. Till föreskrifterna fanns då formulär bifogade, ett formulär för ansökan om stöd och ett formulär om begäran av utbetalning av stödet.

Under år 2018 har Energimyndigheten på regeringens uppdrag utrett hur

administrationen av solcellsstödet kan förenklas både för dem som söker stödet och för dem som administrerar stödet. Förslagen presenterades i rapporten (ER2018:19). En del av förslaget består i att förenkla ansökningsblanketterna genom att helt enkelt ta bort krav på att lämna uppgifter som inte längre bedöms som nödvändiga att samla in. Jämfört med de tidigare föreskrifterna så avses alltså ansökningsförfarandet att förenklas genom dessa föreskrifter. Ett annat förenklingsförslag är att ta bort kravet på att lämna uppgifter om årligen producerad el under tre års tid. Detta uppföljningskrav regleras av den nu gällande föreskriften.

(9)

2 (7) 3. Beskrivning av förslaget till föreskrift

Förslaget till föreskrift är uppbyggd enligt följande:

1§ Inledning. Här anges de avsnitt som föreskriften omfattar.

2§ Definitioner. Anger att de begrepp och uttryck som används i föreskriften har samma betydelse som förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

3§ och 4§ Uppgifter som ska ingå i ansökan. I 9 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller ställs krav på att en ansökan om solcellsstöd ska innehålla; 1. En beräkning av den årliga elproduktionen från solcellssystemet och i förekommande fall uppgift om värmeproduktion, 2. en beskrivning av solcellssystemet, 3. en kostnadsberäkning och 4.

upplysningar om huruvida annan finansiering har sökts eller erhållits; uppgifter om projektets plats, dess start- och slutdatum; samt om ansökan avser ett företag ska den även innehålla uppgifter om företagets namn, antal anställda, årsomsättning samt balansomslutning och om det finansieringsbelopp som behövs för projektet .

Utöver de krav som ställs på ansökans innehåll i förordningen är det även nödvändigt att kräva in uppgifter om sökande för att kunna betala ut stödet, samt ytterligare uppgifter om projektet för att kunna avgöra om det är stödberättigat. Föreskriften innehåller även förtydliganden av vad som avses med ”en beskrivning av solcellssystemet” och

”förteckning över projektkostnader”. Dessa uppgifter, som alltså går utöver vad en ansökan ska innehålla enligt förordningen, behöver regleras i en föreskrift.

5§ Uppgifter som ska ingå i begäran om utbetalning och 6§ Handligar som ska bifogas begäran om utbetalning . I 12 § förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller framgår vad som gäller i samband med begäran om utbetalning av stödet. Till skillnad från 9 § så innehåller 12 § ingen uppräkning av de uppgifter som sökanden behöver lämna.

Utöver de krav som ställs på innehåll i en begäran om utbetalning i förordningen är det nödvändigt att kräva in uppgifter om sökande för att kunna betala ut stödet, samt

uppgifter om projektet för att kunna avgöra om det är stödberättigat. Dessa uppgifter som går utöver vad som anges i förordningen behöver regleras i en föreskrift.

4. Beskrivning av problemet och vad Energimyndigheten vill uppnå

Som framgår av föregående avsnitt så finns det ett behov att genom föreskriften att förtydliga och reglera vilka ytterligare uppgifter utöver de som framgår av förordningen som ska krävas in av sökanden i samband med ansökan om solcellsstöd och vid begäran om utbetalning av stödet. Uppgifterna om krävs in ska ligga till grund för länsstyrelsens beslut om stöd och uppföljningen och utvärderingen av stödet. Samtidigt innebär kravet att lämna uppgifterna som framgår av föreskriften ett merarbete för sökanden.

Nedan beskrivs de krav på uppgiftslämnande som ställs på de sökande i de nya föreskrifterna med motivering till varför just dessa krav ställs och har bedömts vara rimliga.

Uppgifter om sökande: Är en förutsättning för kontakten med den sökande. Uppgiften om sökanden är företag eller inte används för uppföljning av stödet.

Uppgifter om solcellssystemet: En uppgift på anläggningens installerade elektriska effekt är nödvändig för att avgöra maximalt stödbelopp för anläggningen. Tillsammans med uppgift om totala solcellsmodularena ger det också en bild av anläggningens storlek. För solel- /solvärmehybridsystem finns ett krav på hur stort elutbytet måste vara. Därför krävs för

(10)

3 (7)

dessa anläggningar utöver en uppgift om beräknad produktion av el även beräknad produktion av värme och beräknat elutbyte (producerad el genom totalt producerad el och värme). Eftersom det är ett krav att anläggningen ska vara nätansluten så ställs även denna frågan i ansökan som en kontrollfråga.

Enligt förordningen får stöd endast lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken. Därför begärs även uppgift om anläggningen är monterad på byggnad eller på mark. Om stöd söks för fler byggnader på samma fastighets krävs även en kompletterande handling in som identifierar den aktuella byggnaden.

Uppgifter om kostnader: Krav ställs på att kostnaderna ska delas upp på de olika posterna;

material (moduler och övrigt), projektering, samt installationsarbete. Uppdelningen av kostnader är intressant för att analysera och följa upp kostnadsbilden och

kostnadsutvecklingen för solcellsanläggningar. Att redovisa kostnaderna uppdelade enligt ovanstående poster väntas inte innebära några merkostnader för sökanden. Om den sökande kräver att leverantören ska redovisa kostnader så att uppdelningen enligt ovan är möjlig så krävs inget merarbete.

I detta förslag till föreskrifter finns inte blanketterna längre med som bilaga. Istället räknas det i löpande text upp vilka uppgifter som ska lämnas i ansökningsblanketten och blanketten för begäran om utbetalning av stödet. Antalet uppgifter som ska lämnas har minskats och texten har även i övrigt förtydligats i jämförelse med de nu gällande föreskrifterna.

Det Energimyndigheten vill uppnå med föreskrifterna om statligt stöd till solceller är en tydlighet i vilka uppgifter som de som söker stödet behöver lämna till Länsstyrelserna som hanterar och beslutar om stödet.

Kravet på uppföljning av årligt producerad el under tre års tid för de solcellssystem som erhållit solcellsstöd regleras genom Energimyndighetens föreskrifter om statligt stöd till solceller (STEMFS 2009:4). Uppföljnigskravet kräver en arbetsinsat både av de som erhållit stödet och av de som adminsiterar stödet. Idag inhämtar Energimyndigheten sin statistik över producerad solel med en annan metod. Därför har kravet på årlig

uppföljning av producerad el tagits bort i förslaget till ny föreskrift.

5. Beskrivning av alternativa lösningar för det Energimyndigheten vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd

Ett alternativ till att genom föreskrifter reglera vilka uppgifter som ska lämnas av sökanden utöver de uppgifter som framgår av förordningen, är att inte utfärda några föreskrifter kring detta. Fördelarna med att i föreskrifterna ange vilka uppgifter som ska lämnas vid ansökan om solcellsstöd respektive vid begäran om utbetalning av solcellsstöd är att det blir väldigt tydligt för dem som söker vilka uppgifter de behöver lämna för att kunna få stödet. Det blir också enklare för länsstyrelserna att hantera ansökningarna när alla ansökningar har samma format och innehåller samtliga uppgifter som krävs för att kunna fatta beslut. Slutligen underlättar det även för uppföljningen av stödet genom att de uppgifter som behövs kan hämtas in. Genom föreskrifterna ges även förutsättningar för att rätt information lämnas av sökanden.

Den viktigaste avvägningen Energimyndigheten har gjort i samband med framtagandet av den nya föreskriften för solcellsstödet är att förenkla ansökningsförfarandet så mycket som möjligt, både för de som söker stödet och för de som administrerar stödet. Detta har gjorts genom att minska antalet uppgifter som sökanden ska lämna. Antalet uppgifter som

(11)

4 (7)

ska lämnas har exempelvis minskats i de avseenden där förordningen inte på detaljnivå styr vad en ansökan ska innehålla. Det gäller t.ex. förordningens krav på att en ansökan ska innehålla en beskrivning av solcellssystemet och en förteckning över projektkostnader, vilket anges i 9 § tredje och fjärde punkten förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Energimyndigheten kan, istället för en föreskrift, välja att enbart informera om ansökningsförfarandet i en vägledning. Problemet med att endast tillhandahålla en vägledning är att en sådan inte är normativ, det vill säga råden som ges är just bara råd och behöver inte följas. En sådan hantering skulle riskera att bli otydlig och även föranleda att olika tolkningar kan göras av förordningen. Detta skulle innebära ett merarbete för länsstyrelserna för att hantera ansökningarna i jämförelse med att ha samtliga

ansökningar på samma format. Det skulle sannolikt även krävas mer arbete med att kräva in kompletteringar. Det skulle även vara svårare att kontrollera att nödvändiga och korrekta uppgifter finns tillgängliga för uppföljning och utvärdering av stödet.

Ett alternativ till att i föreskriften reglera vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan är att, liksom tidigare, inkludera formulären för ansökan och begäran om utbetalning som en bilaga till föreskriften och hänvisa till dessa. Energimyndigheten har valt att inte göra detta för att inom ramen för vad som anges i föreskriften, få en större frihet att utföra ändringar av formulären.

Ett annat alternativ till att föreskriva om vilka uppgifter som ska lämnas i ansökan är också att inhämta uppgifterna på annat sätt. Ett alternativ är att länsstyrelserna kontaktar sökanden och ber om kompletteringar i de fall det behövs. Ett annat alternativ för att hämta in information om beskrivningen av anläggningen är att istället ställa krav på leverantören av anläggningen att lämna dessa uppgifter. Energimyndigheten bedömde ursprungligen att det är rimligt att dessa krav ställs på mottagaren av stödet. I

Energimyndighetens utredning om förenklad administration av solcellsstödet

(ER2018:19) konstaterar myndigheten dock att ett helt nytt administrativt system som lägger mindre börda på den sökande skulle vara möjligt, men bedömer också att de vinster detta kan ge på sikt inte överstiger den insats som omställningen skulle kräva mot

bakgrund av att myndigheten också föreslår att investeringsstödet bör fasas ut på några års sikt.

6. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen

De som berörs av föreskrifterna är de personer, företag och kommuner som avser att söka det statliga stödet för solceller enligt förordning (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Berörs görs även de myndigheter som administrerar stödet, dvs. länsstyrelserna som ska ta emot och beslut om ansökningarna, Boverket som ska administrera utbetalningar, samt Energimyndigheten som ska utöva tillsyn över efterlevnaden av förordningen och

föreskrifterna samt följa upp stödet.

Indirekt berörs även de som projekterar solcellsanläggningarna så till vida att de måste beräkna och redogöra för önskade uppgifter som sedan ska ingå i ansökan.

Företagen i branschen berörs också av föreskrifterna genom att de bland annat måste specificera fakturor.

7. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen

(12)

5 (7)

Kostnader som uppstår till följd av föreskrifterna är främst kopplade till tidskostnader för de sökande för att fylla i uppgifterna i ansökan respektive begäran om utbetalning.

Samtiliga ändringar av föreskriften har gjorts i syfte att förenkla administrationen av solcellsstödet och de kostnader som uppstår till följd av den både för dem som söker stödet och dem som administrerar stödet.

Det uppstår även administrativa kostnader för länsstyrelser i samband med hantering av ansökningar.

Alternativet att inte reglera ansökningsförfarandet via föreskrifterna skulle sannolikt medföra större kostnader totalt sett i jämförelse med föreslagna föreskrifter. De sökande skulle i så fall i princip inte behöva ägna lika mycket tid åt ansökan, men då

instruktionerna inte skulle vara lika tydliga på vad som krävs så skulle det förmodligen medföra ett ökat behov av kontakt med berörda myndigheter. Hantering av ansökningar och uppföljning och utvärdering av stödet skulle kräva mer tid av berörda myndigheter.

Att ansökningsblanketterna inte längre utgör en del av föreskriften beräknas inte få några kostnadsmässiga konsekvenser.

Att ta bort kravet på uppföljning av årligt producerad el gör att det inte går få en direkt koppling mellan stödet och producerad el från de anläggningar som erhållit stöd.

Energimyndigheten bedömer att det trots allt går att utvärdera stödet mot dess

intentioner utågende från storleken på installerade solcellssystem och en uppskattning av årlig producerad el för en typsik anläggning. Energimyndigheten använder dessutom inte uppgifterna om producerad el från solcellsstödet för sin officiella statistik av

solelprodutkion längre. Fördelarna genom förenklad administration med att ta bort kravet på uppföljning bedöms därmed väga upp för nackdelarna.

8. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller är godkänd av Europeiska kommissionen. Föreskrifterna till förordningen innebär inga tillägg som går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen.

9. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser

De nya föreskrifterna medför en förenklad administration både för de som söker och de som administrerar stödet. De nya föreskrifterna bör därför träda ikraft så snart som möjligt. Energimyndigheten kommer att informera om genomförda förenklingar av föreskrifterna och blanketterna via nyheter på Energimyndighetens hemsida eller

pressmeddelande och genom den solelplattform som Energimyndigheten nyligen lanserat.

10. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen

De som berörs av föreskrifterna är förutom samtliga länsstyrelser, Boverket och Energimyndigheten, de privatpersoner, kommuner och företag som ansöker om stödet, samt de företag som är inblandade i installation av solcellsanläggningar.

(13)

6 (7)

Sökanden kan utgöras av privatpersoner, kommuner och företag. De företag som söker stödet kommer ifrån alla olika branscher där det finns intresse att investera i

solelproduktion. Till och med juli år 2018 så har närmare 29 000 ansökningar om solcellsstöd lämnats in. Då budgeten för stödet ökades kraftigt från och med år 2017 så har också antalet ansökningar ökat kraftigt till en bit över 1 000 ansökningar per månad under år 2018. Då intresset är stort bedömer Energimyndigheten att antalet ansökningar per månad kan komma att fortsätta öka. Det innebär att även om stödet skulle fasas ut efter nuvarande stödperiod (2018-2020) så kommer relativt många att beröras av de förändrade föreskrifterna.

Drygt 16 000 ansökningar har beviljats till och med juli år 2018, av dessa är drygt 6 000 från företag och resten är från privatpersoner.

11. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader.

Energimyndigheten bedömer att uppskattad tidsåtgång för att fylla i en ansökan om solcellsstöd är ca 1 timme med den blankett som finns i den nu gällande föreskriften.

Genom att de uppgifter som samlas in för sökande av stödet minskas i detta förslag till föreskrift är målet att halvera denna tid.

Den övre gränsen för solcellsstödet är 1 200 000 kr per ansökan. Det finns ingen minsta gräns men de stödbelopp som sökanden kommer att ansöka om väntas ligga inom intervallet 10 000 – 1 200 000 kr. I medeltal är sökt belopp 158 000 kr och

medianbeloppet är 60 000 kr. I relation till dessa belopp är de administrativa kostnaderna som är förknippade med stödet låga.

12. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen

Eftersom föreskrifterna innebär att de uppgifter som sökanden ska lämna vid en ansökan av solcellstödet minskar gör vi bedömningen att de förändrade föreskrifterna enbart väntas medföra förenklingar för de berörda företagen.

13. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen

Energimyndigheten bedömer att regleringen inte kommer att påverka konkurrensförhållanden för företagen.

14. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen

Företagen som levererar solcellsanläggningarna kommer att behöva lämna ut uppgifter om kostnader för solcellsmoduler, övrigt material, arbetskostnader och

projekteringskostnader eftersom detta ska anges i ansökan om solcellsstöd. Uppgifterna kommer sedan att finnas tillgängliga för analyser, vilket leverantörerna ibland kan vara motvilliga till.

(14)

7 (7)

15. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning

Då regelverket är lika för alla finns inga undantag eller lättnader i ansökningsförfarandet för små företag.

16. Kontaktperson Linus Palmblad Energimyndigheten Tfn 016-544 23 37

E-post, linus.palmblad@energimyndigheten.se

(15)

1 (6)

Förslag på ny blankett för ansökan om statligt stöd till solceller

Ansökan om statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett nätanslutet solcellssystem.

Stödet handläggs hos din länsstyrelse, det är också till länsstyrelsen du ska vända dig om du har frågor om ansökan. Lämna i första hand in ansökan digitalt. Det underlättar både för dig genom snabbare svarstider och att få allt som rör din ansökan samlat på ett ställe och det underlättar för Länsstyrelsens handläggning.

Länk till digitala ansökningskanalen, https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag- och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/

Länsstyrelsen behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på länsstyrelsernas webbplats https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

OBS! Innan du fyller i blanketten så ska du läsa anvisningarna på sidan 4 om hur du fyller i den här blanketten.

1. Uppgifter om projektets lokalisering

2. Uppgifter om sökande

Huvudsökande (Namn/företagsnamn) Person-/organisationsnummer

Medsökande (Namn) Person-/organisationsnummer

Sökande är

Småföretag Medelstort företag Stort företag Ej företag

Se anvisningarna för definition av företagets storlek

Kontaktperson för ansökan

Adress Postnummer Postadress

E-postadress Telefon

Inkom till länsstyrelsen (datum) Länsstyrelsens ärendenummer

Län Kommun

Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress

(16)

2 (6)

3. Beskrivning av projektet

Typ av system

Solcellssystem solel-/solvärmehybridsystem

Kommer solcellssystemet att vara nätansluten?

Ja Nej

Beräknad produktion av el på årsbasis kWh

Om solel-/solvärmehybridsystem: Beräknad produktion av värme på årsbasis kWh

Om solel-/solvärmehybridsystem: vad är det uppskattade elutbytet?

(beräknad elproduktion/beräknad total el- och värmeproduktion i systemet)

%

Solcellernas sammanlagda uppskattade märkeffekt i kilowatt kW

Solcellsmodulerna sammanlagda area

m2

Placering

Solcellssystemet avses monteras på

Byggnad Marken

4. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt

Har annat statligt eller kommunalt stöd eller stöd från Europeiska unionen sökts?

Har annat statligt eller kommunalt stöd eller stöd från Europeiska unionen erhållits?

Ja Nej Ja Nej

Ange vilket (t.ex. ROT-avdrag)

5. Uppgifter om påbörjande och slutförande

Projektet ska påbörjas/påbörjades (år, månad, dag) Projektet ska slutföras/slutfördes (år, månad, dag)

6. Beräknade kostnader

Är du/ni momsregistrerad

Ja Nej

Om ja, har du/ni

hel avdragsrätt för moms delvis avdragsrätt saknar avdragsrätt Beräknade kostnader för installation av solcellssystemet (kostnaderna ska delas upp enligt nedan, ej momsregistrerade anger kostnader inklusive moms och momsregistrerade anger kostnader efter eventuell avdragen moms)

Kostnad för material: solcellsmoduler kr

Kostnad för övrigt material kr Kostnad för arbete kr

Kostnad för projektering kr Summa kr (A)*

*Max 37 000 kr/kWt, alternativt max 90 000 kr/kWt för solel-/solvärmehybridsystem.

Eventuellt avdrag

Försäkringsersättning kr Summa avdrag kr (B)

Totalt offentligt finansieringsbelopp (bidrag) som behövs till projektet

A-B*0,3 kr

7. Kompletterande handlingar

- Om fler än en (1) ansökan om stöd till solcellssystem avser samma fastighet, bifoga karta och markera den byggnad för vilken ansökan gäller. Ange även byggnads ID.

- Företag ska lämna uppgift om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

(17)

3 (6)

- Om ansökan undertecknas av ombud med fullmakt eller av firmatecknare bifoga fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling (i original eller bestyrkt kopia) som styrker ombudets eller firmatecknarens behörighet att företräda stödmottagaren. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.

Länsstyrelsen kan för sin prövning av ansökan komma att kräva in kompletterande handlingar utöver ovanstående.

8. Förbindelse och underskrift

Ansökan skrivs under av samtliga av byggnadens ägare, av ombud med fullmakt eller av firmatecknare med rätt att bruka fastigheten/byggnaden för detta ändamål.

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna.

Felaktiga uppgifter kan innebära att jag/vi får betala tillbaka stödet.

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande

Underskrift Underskrift

(18)

4 (6)

Anvisningar för att fylla i blanketten

1. Uppgifter om projektets lokalisering

Här ska du lämna uppgifter om den plats där solcellsinstallationen är tänkt att uppföras.

2. Uppgifter om sökande

Här ska du lämna uppgifter om dig som sökande och om du som sökande är exempelvis privatperson eller representerar ett företag. Observera att ansökan ska skrivas under av samtliga ägare av byggnaden. Fyll i ytterligare sökande som medsökande. Glöm inte bort att ange kontaktperson, dessa kontaktuppgifter kommer att användas vid kommunikation gällande ansökan.

Med företag avses varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte. Du ska även ange om företaget är litet, medelstort eller stort. Vid bedömning av ett företags storlek måste man se till antalet anställda, årsomsättning och balansomslutning. Storleken på företag definieras enligt tabellen nedan. Av betydelse för bedömningen av ett företags storlek är även företagets relation till andra företag, främst ägare, och graden av kontroll som andra företag utövar över företaget. Detta finns beskrivet i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 3. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.

Definition av företagens storlek

Storlek Antal anställda* Årsomsättning eller balansomslutning**

Småföretag < 50 ≤ 10 milj. €

Medelstora företag < 250 ≤ 50 milj. € resp. ≤ 43 milj. € Stora företag ≥ 250 > 50 milj. € resp. > 43 milj. €

*) Med anställda avses inte bara löntagare utan även ägare som arbetar i företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en beroendeställning till företaget.

**) Uppgifter från det senast godkända räkenskapsåret beaktas. För att ett tröskelvärde ska anses passerat ska företaget ha haft högre eller lägre värden under två år i rad.

Uppgifterna behövs för Energimyndighetens uppföljning av stödet.

3. Beskrivning av projektet

Här ska du lämna uppgifter om projektet.

Stödet lämnas för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Med solcellssystem avses ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller externt elnät. Det är alltså ett krav att anläggningen ska vara nätansluten.

Observera att du är skyldig att kontakta ditt elnätsföretag innan solcellsanläggningen ansluts till elnätet.

(19)

5 (6)

Med solel-/solvärmehybridsystem menas ett integrerat system som producerar både el och värme från samma modul. Detta motsvaras inte av att sätta upp en kombination av solcellsmoduler och solvärmemoduler bredvid varandra. Om anläggningen är ett solel-/solvärmehybridsystem så ange även anläggningens beräknade produktion av värme samt beräknat elutbyte som andel beräknad producerad el delat med totalt producerad el plus värme.

Solcellssystemets installerade märkeffekt anges som summan av modulernas sammanlagda märkeffekt. Solcellsmodulernas totala area anges som den totala ytan som solcellsmodulerna upptar i kvadratmeter. Ange även beräknad produktion av el på årsbasis.

Observera att stöd endast får lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken. Ange därför om anläggningen är monterad på en byggnad eller på marken. Om fler än en (1) ansökan om stöd till solcellssystem avser samma fastighet, bifoga karta och markera den byggnad för vilken ansökan gäller. Ange även byggnads ID.

4. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd, eller stöd från Europeiska Unionen. Stödet kan inte kombineras med

skattereduktion (ROT). Här ska anges om sådant offentligt stöd har beviljats eller erhållits, samt vilket stöd det är som har beviljats eller erhållits. Länsstyrelsen kan bevilja ett första beslut om stöd även om ROT har sökt eller erhållits, men om ROT avdrag har erhållits så kan inte Länsstyrelsen betala ut något stöd förrän ROT avdraget har återbetalats till skatteverket.

5. Uppgifter om påbörjande och slutförande

För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till länsstyrelsen:

för företag: innan projektet påbörjats för sökande som inte är ett företag: inom 6 månader från det att projektet påbörjats. Stöd kan ges i mån av medel till projekt som påbörjas tidigast 1 juli 2009 och slutförs senast 31 december 2020.

Med påbörjande avses den dag då projekteringskontraktet upprättades, om dessa ingår i stödberättigande kostnader, eller den dag då solcellsmodulerna

införskaffades för installationen. Med avslutande avses den dag då anläggningen ansluts till elnätet, d.v.s. det tillfälle då anläggningen tas i drift. Handling från nätägaren som styrker att anläggningen är godkänd och ansluten ska bifogas, samt handling som styrker projektets påbörjandedatum (avtal med

installatör/projektör).

6. Beräknade kostnader

Ange om du är momsregistrerad. För det fall du är momsregistrerad ange om du har hel avdragsrätt, delvis avdragsrätt eller saknar avdragsrätt för den moms som debiteras för projektet. Ange därefter de beräknade kostnaderna för

solcellsinstallationen som du avser söka stöd för. Om du inte är momsregistrerad ska du ange kostnader inklusive moms och om du är momsregistrerad ska du ange kostnader efter eventuell avdragen moms beroende på din avdragsrätt.

Stödberättigande kostnader är enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, 1. projekteringskostnader, 2. kostnader för material, såsom

solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning, brytare,

överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi,

(20)

6 (6)

dock inte värmelager, och 3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Tänk på att den som utför elinstallationsarbete på en solcellsanläggning enligt elsäkerhetslagen ska vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register för

verksamhetstypen elproduktionsanläggning. Du kan kontrollera detta med Elsäkerhetsverkets E-tjänst Kolla elföretaget.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad. Om försäkringsersättning erhålls ska avdrag göras för det beloppet.

Stödet utgör maximalt 30 % av dessa kostnader. Observera att det maximala stödet uppgår till 1,2 miljoner kr per solcellssystem eller solel-

/solvärmehybridsystem och att kostnaden även begränsas av max 37 000 kr exkl.

moms per kW elektrisk toppeffekt för solcellssystem alternativt max 90 000 kr exkl. moms per kW elektrisk toppeffekt för solel-/solvärmehybridsystem.

7. Kompletterande handlingar

Om stöd söks eller har sökts för fler än en (1) byggnad på samma fastighet bifoga karta och markera den byggnad för vilken ansökan gäller. Ange även byggnads ID.

Företag ska lämna uppgift om antal anställda, årsomsättning och balansomslutning.

Om ansökan undertecknas av ett ombud med fullmakt eller av firmatecknare bifoga fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling (i original eller bestyrkt kopia) som styrker ombudets eller firmatecknarens behörighet att företräda stödmottagaren. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.

8. Förbindelse och underskrift

Ansökan ska signeras av samtliga av byggnadens ägare, av ombud med fullmakt eller av firmatecknare med rätt att bruka fastigheten/byggnaden för detta

ändamål.

TÄNK PÅ DETTA

Alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda innan Länsstyrelsen kan påbörja handläggningen av ansökan. Var också noga med att kontrollera att du har bifogat de handlingar som eventuellt ska bifogas.

(21)

1 (7)

Förslag på ny blankett för begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller

Begäran om utbetalning av statligt stöd till solceller (SFS 2009:689)

Statligt stöd för installation av solcellssystem kan lämnas som ett engångsbidrag till den som investerar i ett nätanslutet solcellssystem.

Stödet handläggs hos din länsstyrelse, det är också till länsstyrelsen du ska vända dig om du har frågor om ansökan. Lämna i första hand in ansökan digitalt. Det underlättar både för dig genom snabbare svarstider och att få allt som rör din ansökan samlat på ett ställe och det underlättar för Länsstyrelsens handläggning.

Länk till digitala ansökningskanalen, https://www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/e-tjanster-for-bidrag- och-garantier/sok-bidrag-och-stod-elektroniskt1/

Länsstyrelsen behandlar enbart de personuppgifter som behövs för att hantera ditt ärende. Mer information om detta och om EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679, GDPR, finns att läsa på länsstyrelsernas webbplats https://www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

OBS! Innan du fyller i blanketten så ska du läsa anvisningarna på sidan 4 om hur du fyller i den här blanketten.

1. Uppgifter om projektets lokalisering

2. Uppgifter om sökande

Huvudsökande (Namn/företagsnamn) Person-

/organisationsnummer

Medsökande (Namn) Person-

/organisationsnummer

Sökande är

Litet företag Medelstort företag Stort företag Ej företag

Se anvisningarna för definition av företagets storlek Se anvisningarna för definition av företagets storlek

Kontaktperson för ansökan

Adress Postnummer Postadress

E-postadress Telefon

Inkom till länsstyrelsen (datum) Länsstyrelsens ärendenummer

Län Kommun

Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress

(22)

2 (7)

3. Beskrivning av projektet

Typ av system

Solcellssystem solel-/solvärmehybridsystem

Är solcellssystemet nätanslutet?

Ja Nej

Beräknad produktion av el på årsbasis

kWh

Om solel-/solvärmehybridsystem: Beräknad produktion av värme på årsbasis kWh

Om solel-/solvärmehybridsystem: vad är det uppskattade elutbytet?

(beräknad elproduktion/beräknad total el- och värmeproduktion i systemet)

%

Solcellernas sammanlagda uppskattade märkeffekt i kilowatt kW

Solcellsmodulerna sammanlagda area

m2 Placering

Solcellssystemet är monterat på

Byggnad Marken

4. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt

Har annat statligt eller kommunalt stöd eller stöd från Europeiska unionen sökts? Har annat statligt eller kommunalt stöd eller stöd från Europeiska unionen erhållits?

Ja Nej Ja Nej

Ange vilket (t.ex. ROT-avdrag)

5. Uppgifter om påbörjande och slutförande

Projektet påbörjades (år, månad, dag) Projektet slutfördes (år, månad, dag)

6. Faktiska kostnader

Är du/ni momsregistrerad

Ja Nej

Om ja, har du/ni

hel avdragsrätt för moms delvis avdragsrätt saknar avdragsrätt

Faktiska kostnader för installation av solcellssystemet (kostnaderna ska delas upp enligt nedan, ej

momsregistrerade anger kostnader inklusive moms och momsregistrerade anger kostnader efter eventuell avdragen moms)

Kostnad för material: solcellsmoduler kr

Kostnad för övrigt material kr Kostnad för arbete kr

Kostnad för projektering kr Summa kr (A)*

*Max 37 000 kr/kWt, alternativt max 90 000 kr/kWt för solel-/solvärmehybridsystem.

Eventuellt avdrag

Försäkringsersättning kr Summa avdrag kr (B) Totalt offentligt finansieringsbelopp (bidrag) som behövs till projektet

A-B*0,3 kr

(23)

3 (7)

7. Utbetalningssätt till sökande av stödet (välj ett alternativ)

Bankutbetalning Bankens namn Bankens clearingnummer Kontonummer Plusgiro/personkonto

Plusgiro/personkonto

Bankgirokonto

Kontant utbetalning med utbetalningskort Meddelande till

kontohavaren

8. Kompletterande handlingar

Glöm inte att kontrollera att alla bilagor är med!

- Om ansökan undertecknas av ombud med fullmakt eller av firmatecknare bifoga fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling (i original eller bestyrkt kopia) som styrker ombudets eller firmatecknarens behörighet att företräda stödmottagaren. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.

- Handling som styrker att projektet är slutfört, d.v.s. intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum.

- Kopia på fakturor eller motsvarande handlingar som visar den faktiska kostnaden för solcellssystemet fördelad på projekteringskostnad, materialkostnad och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelad på

solcellmoduler och övrigt material.

- Handling som styrker projektets påbörjande, t.ex. kontrakt med anlitad projektör för de fall då

projekteringskostnader ingår alternativt order för inköp av material för solcellsanläggningen för övriga fall.

- Handling som visar innehav av F-skattesedel för den firmatecknare som har utfört arbetet, eller

om utländska företag anlitas, kopia på intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår sådan kontroll i sitt hemland som avses i förordningens 6 § (2009:689) om statligt stöd till solceller.

Länsstyrelsen kan för sin prövning av ansökan komma att kräva in kompletterande handlingar utöver ovanstående.

9. Förbindelse och underskrift

Ansökan skrivs under av samtliga av byggnadens ägare, av ombud med fullmakt eller av firmatecknare med rätt att bruka fastigheten/byggnaden för detta ändamål.

Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan med tillhörande bilagor, är sanna. Felaktiga uppgifter kan innebära att jag/vi får betala tillbaka stödet.

Datum Namnförtydligande Datum Namnförtydligande

Underskrift Underskrift

(24)

4 (7)

Anvisningar för att fylla i blanketten

Du har ansökt om stöd till solceller och har nu fått länsstyrelsens beslut. I beslutet står de villkor som gäller för stödet. Observera att du måste ha slutfört projektet senast det datum länsstyrelsen angett i sitt beslut samt sända in begäran om utbetalning i rätt tid för att få stödet utbetalt. Lämna i första hand in ansökan digitalt för att underlätta för och skapa en snabbare handläggning hos länsstyrelserna. Länk till Boverkets E-tjänst,

https://www.boverket.se/sv/e-tjanster/login/

1. Uppgifter om projektets lokalisering

Här ska du lämna uppgifter om den plats där solcellsinstallationen är tänkt att uppföras.

2. Uppgifter om sökande

Här ska du lämna uppgifter om dig som sökande och om du som sökande är exempelvis privatperson eller representerar ett företag. Observera att ansökan ska skrivas under av samtliga ägare av byggnaden. Fyll i ytterligare sökande som medsökande. Glöm inte bort att ange kontaktperson, dessa kontaktuppgifter kommer att användas vid kommunikation gällande ansökan.

Med företag avses varje enhet som utövar verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad, oavsett enhetens rättsliga form, om den bedrivs i enskild eller offentlig regi och om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller inte. Du ska även ange om företaget är litet, medelstort eller stort. Vid bedömning av ett företags storlek måste man se till antalet anställda, årsomsättning och balansomslutning. Storleken på företag definieras enligt tabellen nedan. Av betydelse för bedömningen av ett företags storlek är även företagets relation till andra företag, främst ägare, och graden av kontroll som andra företag utövar över företaget. Detta finns beskrivet i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, bilaga 1, artikel 3. Se även kommissionens användarhandledning om definitionen av SMF-företag.

Definition av företagens storlek

Storlek Antal anställda* Årsomsättning eller balansomslutning**

Småföretag < 50 ≤ 10 milj. €

Medelstora företag < 250 ≤ 50 milj. € resp. ≤ 43 milj. € Stora företag ≥ 250 > 50 milj. € resp. > 43 milj. €

*) Med anställda avses inte bara löntagare utan även ägare som arbetar i företaget utan att vara anställda och konsulter som befinner sig i en beroendeställning till företaget.

**) Uppgifter från det senast godkända räkenskapsåret beaktas. För att ett tröskelvärde ska anses passerat ska företaget ha haft högre eller lägre värden under två år i rad.

Uppgifterna behövs för Energimyndighetens uppföljning av stödet.

3. Beskrivning av projektet

Här ska du lämna uppgifter om projektet.

Stödet lämnas för installation av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Med solcellssystem avses ett system för produktion av elektricitet från solstrålning i vilket solceller ingår och som avgränsas av anslutning till fastighetsinternt eller

(25)

5 (7)

externt elnät. Det är alltså ett krav att anläggningen ska vara nätansluten.

Observera att du är skyldig att kontakta ditt elnätsföretag innan solcellsanläggningen ansluts till elnätet.

Med solel-/solvärmehybridsystem menas ett integrerat system som producerar både el och värme från samma modul. Detta motsvaras inte av att sätta upp en kombination av solcellsmoduler och solvärmemoduler bredvid varandra. Om anläggningen är en solel-/solvärmehybridanläggning så ange även anläggningens beräknade produktion av värme samt beräknat elutbyte som andel beräknad producerad el delat med totalt producerad el plus värme.

Solcellssystemets installerade märkeffekt anges som summan av modulernas sammanlagda märkeffekt. Solcellsmodulernas totala area anges som den totala ytan som solcellsmodulerna upptar i kvadratmeter. Ange även beräknad produktion av el på årsbasis.

Observera att stöd endast får lämnas för ett solcellssystem per byggnad eller för ett solcellssystem per fastighet om systemet är byggt på marken.

4. Uppgifter om annat stöd som har sökts eller erhållits för samma projekt Stöd får inte ges till samma åtgärd som fått annat statligt eller kommunalt stöd, eller stöd från Europeiska Unionen. Stödet kan inte kombineras med

skattereduktion (ROT). Här ska anges om sådant offentligt stöd har beviljats eller erhållits, samt vilket stöd det är som har beviljats eller erhållits. Om du har erhållit ROT-avdrag för installationen så kan inte Länsstyrelsen betala ut något stöd förrän ROT avdraget har återbetalats till skatteverket. Kontakta skatteverket för information om hur du går tillväga.

5. Uppgifter om påbörjande och slutförande

För att få stödet krävs att ansökan om stöd ska ha kommit till länsstyrelsen:

för företag: innan projektet påbörjats för sökande som inte är ett företag: inom 6 månader från det att projektet påbörjats. Stöd kan ges i mån av medel till projekt som påbörjas tidigast 1 juli 2009 och slutförs senast 31 december 2020.

Med påbörjande avses den dag då projekteringskontraktet upprättades, om dessa ingår i stödberättigande kostnader, eller den dag då solcellsmodulerna

införskaffades för installationen. Med avslutande avses den dag då anläggningen ansluts till elnätet, d.v.s. det tillfälle då anläggningen tas i drift. Handling från nätägaren som styrker att anläggningen är godkänd och ansluten ska bifogas, samt handling som styrker projektets påbörjandedatum (avtal med

installatör/projektör).

6. Faktiska kostnader

Ange om du är momsregistrerad. För det fall du är momsregistrerad ange om du har hel avdragsrätt, delvis avdragsrätt eller saknar avdragsrätt för den moms som debiteras för projektet. Ange därefter de faktiska stödgrundande kostnaderna för solcellsinstallationen som du begär stöd för. Om du inte är momsregistrerad ska du ange kostnader inklusive moms och om du är momsregistrerad ska du ange kostnader efter eventuell avdragen moms beroende på din avdragsrätt.

Stödberättigande kostnader är enligt förordningen (2009:689) om statligt stöd till solceller, 1. projekteringskostnader, 2. kostnader för material, såsom

solcellsmoduler, inklusive eventuella linser, speglar och kylsystem, stativ eller annan fästanordning, kablage, elmätare, system för övervakning, brytare,

(26)

6 (7)

överspänningsskydd och eventuell växelriktare samt system för lagring av energi, dock inte värmelager, och 3. arbetskostnader, under förutsättning att den som utför åtgärden är godkänd för F-skatt eller, i fråga om ett utländskt företag, har ett intyg eller en annan handling som visar att företaget genomgår motsvarande kontroll i fråga om skatter och avgifter i sitt hemland.

Tänk på att den som utför elinstallationsarbete på en solcellsanläggning enligt elsäkerhetslagen ska vara registrerad i Elsäkerhetsverkets register för

verksamhetstypen elproduktionsanläggning. Du kan kontrollera detta med Elsäkerhetsverkets E-tjänst Kolla elföretaget.

Anslutningsavgift till ett externt elnät är inte en stödberättigande kostnad. Om försäkringsersättning erhålls ska avdrag göras för det beloppet.

Stödet utgör maximalt 30 % av dessa kostnader. Observera att det maximala stödet uppgår till 1,2 miljoner kr per solcellssystem eller solel-

/solvärmehybridsystem och att kostnaden även begränsas av max 37 000 kr exkl.

moms per kW elektrisk toppeffekt för solcellssystem alternativt max 90 000 kr exkl. moms per kW elektrisk toppeffekt för solel/solvärmehybridsystem.

Observera att kostnadsbegränsningen per kW elektrisk toppeffekt avser

kostnaden för solcellssystemet innan eventuell försäkringsersättning har dragits av.

Kostnaderna ska styrkas genom att bifoga faktura eller motsvarande handling som kan verifiera kostnaderna. Tänk på att Länsstyrelsen kan komma att begära ytterligare kompletterande handlingar för sin granskning. Spara därför alla fakturor och kvitton under sju års tid.

7. Utbetalningssätt

Ange hur och vart du vill få stödet utbetalt.

8. Kompletterande handlingar

Om ansökan undertecknas av ombud med fullmakt eller av firmatecknare ska du bifoga fullmakt, registreringsbevis eller annan behörighetshandling (i original eller bestyrkt kopia) som styrker ombudets eller firmatecknarens behörighet att företräda stödmottagaren. Observera att registreringsbevis inte får vara äldre än ett år.

Bifoga en handling som styrker att projektet är slutfört, d.v.s. intyg från nätägaren att solcellssystemet är nätanslutet samt från vilket datum.

Bifoga kopia på fakturor eller motsvarande handlingar som visar den faktiska kostnaden för solcellssystemet fördelad på projekteringskostnad, materialkostnad och arbetskostnad. Materialkostnad ska vara uppdelad på solcellmoduler och övrigt material.

Bifoga en handling som styrker projektets påbörjande, d.v.s. kontrakt med anlitad projektör för de fall då projekteringskostnader ingår alternativ order för inköp av material för solcellsanläggningen för övriga fall.

Bifoga en handling som visar innehav av F-skattesedel för den firmatecknare som har utfört arbetet. Om det framgår av fakturan att de företag som utfört arbetet innehar F-skattsedel så behöver ingen ytterligare handling som styrker innehav av F-skattsedel skickas in om fakturan dessutom innehåller uppgifter om stödmottagarens och betalningsmottagarens namn och adress samt

betalningsmottagarens personnummer eller organisationsnummer.

(27)

7 (7)

Om utländska företag anlitas ska det istället för intyg om innehav av F-skattsedel bifogas en kopia på intyg eller annan handling som visar att företaget genomgår sådan kontroll i sitt hemland som avses i förordningens 6 §(2009:689) om statligt stöd till solceller.

Om förändring skett beträffande fastighetsägare eller tomträttsinnehavare, bifoga en handling som styrker förändringen, t.ex. lagfartsbevis eller bevis om

inskrivning av tomträttshavare.

9. Förbindelse och underskrift

Ansökan ska signeras av samtliga av byggnadens ägare, av ombud med fullmakt eller av firmatecknare med rätt att bruka fastigheten/byggnaden för detta

ändamål.

TÄNK PÅ DETTA

Alla uppgifter på blanketten måste vara ifyllda. Var också noga med att kontrollera att du har bifogat samtliga handlingar som ska bifogas.

Figure

Updating...

References

Related subjects :