16. Protokollsutdrag - KSAU, 2016-05-30, § 124

Download (0)

Full text

(1)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 1 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

§ 124/2016 Dnr 2014/0486 KS-110 Diariekod: 329

Antagande av parkeringsplan för Sollentuna kommun

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2016-05-13 från kommunledningskontoret.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2014-12-10, § 213, att uppdra åt trafik- och fastighetsnämnden att utarbeta en parkeringsplan för Sollentuna kommun att återrapportera till fullmäktige senast första halvåret 2016.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2015-11-30 att remittera ett förslag till plan på trafik- och fastighetsnämndens förslag till nämnderna och bereda övriga tillfället till samråd kring förslaget.

Under remiss- och samrådstiden inkom totalt 80 skriftliga yttranden. Av dessa var 13 från kommunala nämnder, råd och bolag, 8 stycken från externa aktörer, 6 från samfälligheter, föreningar och företag samt 53 stycken från privatpersoner.

Trafik- och fastighetskontoret har sammanställt samtliga inkomna yttranden, med huvuddragen sammanfattade i bilaga 2. I bilaga 4 redovisas de

ändringar i Parkeringsplan för Sollentuna kommun som trafik- och fastighetskontoret anser bör göras baserat på de yttranden och synpunkter som kommit in. Utöver dessa ändringar föreslår kommunledningskontoret att ansvaret för de åtgärder som omnämns i planen läggs på respektive ansvarig nämnd. Bilaga 1 utgör det bearbetade förslaget till Parkeringsplan för Sollentuna kommun.

Överläggning i arbetsutskottet

Ordförande Henrik Thunes (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar Parkeringsplan för Sollentuna kommun, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-13.

Proposition

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller hans yrkande och finner att så är fallet.

Arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:

• Fullmäktige antar Parkeringsplan för Sollentuna kommun, enligt bilaga 1 till tjänsteutlåtande daterat 2016-05-13.

(2)

Sammanträdes- protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2016-05-30

Sidan 2 av 2

... ... ... ... ...

Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.

Beslutsexpediering:

Akt

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :