Tilastotiedotus - Statistisk rapport

Full text

(1)

Tilastotiedotus £ - Statistisk rapport

Tilastokeskus Statistikcentralen

Central Statistical Office of Finland 1987

Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum Sarja ja nro - Serie och nr

Raini Ostlund 4.2.1987

(90) 5800205 LI 1987:3

r r r m r u r - SAMFÄRDSEL

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET

1986, 3. neljännes, ennakkotietoja VÄGTRAFIKOLYCKOR

1986, 3 kvartalet, förhandsuppgifter

JULKAISUJEN MYYNTI:

Tilastokeskus. PL 504. 00101 Helsinki Puh. (90) 1734535

Valtion painatuskeskuksen kirjakaupat Helsingissä Annankatu 44 ja Etejäesplanadi 4 662370S— 12/78L/ads

FÖRSÄLJNING:

Statistikcentralen PB 504. 00101 Helsingfors Tel. (90) 1734535

Statens tryckericentrals bokhandlar i

Helsingfors Annegatan 44 och Södra esplanaden 4

MAIL ORDERS

Central Statistical Office of Finland P.O.B. 504. SF-00101 Helsinki TEL (90) 1734535 CASH SALES

Government PrintingCentre bookshops in Helsinki located at Annankatu 44 and Eteläesplanadi 4

(2)

- 1 -

JOHDANTO Tämä tilastotiedote sisältää tarkistettuja ennakkotietoja poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista kol­

mannella neljänneksellä 1986. Henkilövahinkoon johtaneiden onnettomuuksien lisäksi on tilastossa tietoja myös omaisuus- vahinkoon johtaneiden onnettomuuksien alkoholitapauksista.

Lopulliset tiedot kaikista 1986 sattuneista onnettomuuksista julkaistaan syksyllä 1987.

Tilastossa vuodesta 1978 alkaen käytettyjä käsitteitä ja määritelmiä on selostettu mm. tilastotiedotuksessa Li 1986:25.

TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 1986 KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ

Poliisiviranomaiset ilmoittivat Tilastokeskukselle yhteensä 2 597 vuoden 1986 kolmannella neljänneksellä sattunutta henki­

lövahinko-onnettomuutta. Niissä kuoli 178 ja loukkaantui 3 194 henkilöä. Onnettomuuksia sattui 3 % enemmän ja niissä loukkaantui 3 % ja kuoli 14 % enemmän henkilöitä kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Onnettomuuksista sattui taajamissa 57 % (edellisellä vastaa­

valla neljänneksellä 59 %). Liikennekuolemista taajamien osuus oli 33 % (39 %) ja loukkaantumisista 53 % (54 %).

Onnettomuuksista oli yhteentörmäyksiä auton ja jalankulkijan välillä 251 (246), auton ja polkupyörän välillä 473 (524), auton ja mopon/moottoripyörän välillä 363 (366) sekä kahden auton välillä 535 (461); yksittäisonnettomuuksia oli 639 (554) ja muuntyyppisiä onnettomuuksia yhteensä 336 (375).

Henkilövahinkoihin johtaneisiin alkoholitapauksiin oli osal­

lisena 309 (256) rattijuoppoa sekä 75 (76) humalaista jalan­

kulkijaa tai polkupyöräilijää. Rattijuopumusonnettomuuksissa kuoli 23 (17) ja alkoholitapauksissa kaikkiaan 28 (24) henkilöä.

Rattijuopumusonnettomuuksissa loukkaantui 422 (362) ja alko­

holitapauksissa kaikkiaan 492 (431).

INLEDNING Denna statistiska rapport innehSller förhandsuppgifter om de vägtrafikolyckor som kömmit tili polisens kännedom under det tredje kvartalet är 1986. Förutom olyckor med personskada inne- häller statistiken även uppgifter om alkoholfall vid olyckor med egendomsskada. De slutliga uppgifterna över samtliga olyckor under Sr 1986 publiceras pl hösten 1987.

För de begrepp och definitioner som fr.o.m. Sr 1978 använts i statistiken har närmare redogjorts bl.a. i Statistisk rapport Li 1986:25.

VÄGTRAFIKOLYCKOR UNDER DET TREDJE KVARTALET 1986

Under det tredje kvartalet 1986 fick Statistikcentralen av polismyndigheterna uppgifter om sammanlagt 2 597 vägtrafik­

olyckor med personskada. I dessa olyckor dödades 178 och skadades 3 194 personer. Antalet olyckor hade ökat med 3 %

och antalet skadade med 3 % och antalet dödade med 14 % jämfört

med motsvarande kvartal Sret förut.

(3)

Av olyckorna skedde 57 % (59 % mots. kvartal Irét forut) i tatorterna. Av samtliga fallen dodades 33 % (39 %) och skada- des 53 % (54 %) i tatorterna.

Av olyckorna var antalet kollisioner mellan bi 1 och glende 251 (246), mellan bil och cykel 473 (524), mellan bi 1 och moped/

motorcykel 363 (366), samt mellan tvl bilar 535 (461); antalet singelolyckor var 639 (554) och olyckor av annan typ sammanlagt 336 (375).

Antalet rattfyllerister som var delaktiga i olyckor med

personskada var 309 (256) och antalet delaktiga alkoholplverkade glende och cyklister var 75 (76). Vid rattfylleriolyckor doda­

des 23 (17) personer och i samtliga alkoholfallen 28 (24). Vid rattfyl leriolyckor skadades 422 (362) personer och i samtliga alkoholfallen 492 (431).

Kuvio 1. Liikenteessä kuolleet neljänneksittäin (alempi) ja viimeisten 12 kk:n aikana (ylempi viiva)

Figur 1. Antalet dödade kvartalsvis (lägre) och de senaste 12 mlnaderna (högre linje)

19 81 1 9 8 2 1 9 8 3 1 9 8 4 1985 1986

(4)

- 3 -

Taulukko 1. - Tabell 1.

Tieliikenneonnettomuudet sekä niissä kuolleet ja loukkaantuneet Vägtrafikolyckor och därvid dödade och skadade personer

Koko maa Hela landet

Henkilövahinko-onnettomuudet Olyckor med personskada

AIkoholitapaukset

(ml. omai suusvahi nko-onnettomuudet) AI kohol f ali

(inkl.olyckor med egendomskada)

Aika Onnetto- Kuolleet Loukkaan- Onnetto- Kuolleet tai Osuus

Ti d muudet

Olyckor

Dödade tuneet Skadade

muudet Olyckor

loukkaan­

tuneet Dödade eller skadade

kaikista uhreista

%

I procent av samtliga offer

1986/3. nelj. - kvart... 2 597 178 3 194 1 230 520 15

Muutos 3. nelj. 1985/1986

%

-

Ändring 3 kvart. 1985/1986

%

... + 3 + 14 + 3 + 14 + 14

1986/1.-3. nelj. - kvart... 6 063 435 7 523 2 808 1 049 13

Muutos 1.-3. nelj. 1985/1986

%

-

Ändring 1-3 kvart. 1985/1986

%

.. + 14 + 18 + 16 + 26 + 21

Aika Tid

Taajamat - Tätort Taajaman ui kop. - Ej tätort

Onnetto- Kuolleet Loukkaan- Onnetto- Kuolleet Loukkaan- muudet

Olyckor

Dödade tuneet Skadade

muudet Olyckor

Dödade tuneet

Skadade

1986/3. nelj. -kvart... 1 492 58 1 704 1 105 120 1 490

Muutos 3. nelj. 1985/1986

% -

Ändring 3 kvart. 1985/1986

%

.... + 1 - 5 + 2 + 6 + 26 + 3

1986/1.-3. nelj. - kvart... 3 494 127 4 051 2 569 308 3 472

Muutos 1.-3. nelj. 1985/1986

% -

Ändring 1-3 kvart. 1985/1986

%

.. + 12 - 2 + 14 + 18 + 29 + 18

-O

(5)

r - LU lA

00 O Z < C; m cr

V. « f LL 3T 00 f< r •

r CT' L ' S* s j CVi

o J fr- 3

V C X tn

CO >-

r : >-

O

o fr—

>- Z

Z aa <• Lb tr-. (Nj tr . 00

LL. UJ < O o rvi fV

.J en ^ «J s t frO rv

< t— V e

cc fr- 3 <1

fr— :< O *£

z fr- _ j tn

UJ 1

CJ fr— *—

i i <r Lb

M T u.- a. on Qf 1 O

h- < «J o r—

cn 3 _ j <

C C5

K- < 3 SO

< fr- * o

1 Z < * - ac Oj »40 O s f - t s t O Of.' r-~ r v

u j sr NO e: e - h N e - K- N 0f> O LO s t r v

t o 3

u. sr k~ 3

rv ••o s t « - Ovi OJ ro

PO

ii O

a

3 r o 3 X I

O

►- to

^ UJ

tu

z

Z Z

z:<

o “O

UJ ~J Z UJ

z z

UJ

Ä •

•—

K\

-J o

u j ao

M O»

, O o

1 h- <

H» iiC

- J UJ t o _ j z UJ Z

CD C

< f

X to

>-

< ll o K T-- uo f st lO o ■e K

z «I 3 r- N- T- r- vC' 00 (0J -o rv rv st

UJ iti < LO sf r- r— f- M—■ r\' iM

CK 5Z C LL 3 <

LL O iti e —1 to fr- fr-

s— LU

CC. UJ UJ (V «— r — »— st O 00 r- uo st UO

z X -J e •sf K i ro M— r —r~ r—

M 3 -fr t

:< O 3

fr— 3 0

fr- * e

UJ t

z 1 to 1

a v a

« to i i 3 *

-J -M -fr < -J

> <r a « ^ 00 O sf uo O ro L/o ro rvi iT r-

fr- to <r «j 0C' rv st PM ru ^■ OJ frOJ P7—

UJ z :< fr- > <

uj :< ♦— *- <x u_

Z -J M L O i J

3 — C :< O

fr- ac to x a x

Z UJ

< z :<

< e- LO

^ to z

ä a: UJ < o o O" uo CC co o Ui oo rv (OJ

3 UJ uj s- rs. 'O st ro PO o ro s t r - r-

3 CL fr- T* uo si PO *— r- r - O.i OJ

X 3

UJ > to

< e CC

3 < fr- G • *

a UJ 5* fr- l/fr

►- < O O x ci

LU i i z >- O UJ UJ to < -J 3 a.

-J •J o «

- i X ^ z < T- rv or -e uo o T— N- PO st

o o < 1 < o sf PO <0J OJ m o f\J s t O O

ai 3 a -J 3 3 < UO sf ro «— r- r~ «— ru <0J

O UJ fr- O Z

UJ X UJ -J <t to

O :< a o

> to <t 1 3 O

to O 3 • z

o — se < s: fr- «i

M e < o X O

MM z s: h- O fr-

u. o fr- 3 3 co O T” o ro oo co CO uo PO r-

< :<r ** o LU t • PO rvi 8—

ai ^ > * z _J _J

»- fr- Ui ctf o z 3 O

'J3 UJ uo :< * e 3 O

« -J Q ^ O

> < h-

fr- UJ X

1 ci O O

< 3 O

fr- > 3

UJ ^ X < X < <

u

o ai QC a

► - r o

z to

03 t o

X 1 «J

o Q

« s a

3 o z

mJ

1

t o Z 1 z

X k— < UJ

t o t o

a: < z <

UJ

X _J O X o o <

1

UJ

-I •-* -J fr—

UJ

<

M

1 Oi

z

X

o. >

t o

z

3 CL

z o < X

z O

t o

| <

LU

fr— ai O

UJ

< CO 3

3

3

1 a o < > s:

LO

< 3 X

LO

•<r

CL LO

:

uj

z z ac < « X 1 ii o <

UJ

a_ 1

; x :< < <

o X

fr— >• z i

t o

1 3 uo > 3 < :<

-i < 3 ea z 1 iC >—

LO

z z

t o C3 1

3

_ j t o

i

ai

» e UJ <

z 1

sU MM UJ Q

1 z z

| l

z

1

o

— 4

z z z z

LU

z

LU

O

3 —M —• < < Z

z

UJ

' *£

z

UJ 3 a i UJ UJ UJ Ä O UJ CL

ii

- i <o

3

•—i UJ

O : < a Ä O > X X Ä

X Oi 3

t o Z <r 3 CL fr-

: > . : <

3

3 3 X : < > -

3

<

3

UJ < 3 <

X

i - j _J

3 fr-

33 <

X ie

X Q.

ii

Us > a >•

K A U P U N G I T - S T Ä D E R 64 1 4 5 4 1 5 1 8 1 9 6 7 2 1 8 0 1 1 8 7 3 4 0 1 3 6 7 1 4 0 7 M U U T K U N N A T - d V R I G A 9 5 9 8 4 1 0 7 9 1 8 3 1 0 6 1 3 9 3 1 4 9 0 13 3 4 1 * 5 9 K 0 M M U N E R

(6)

Z <

uj ?:

U ‘ 'O o T* «- O

IT ^ C f

< K - O AJ r v <■a.-

f» >/ a f.

* O

CL O O

o

_l _J 0 «s

oo X

3 CL 3 0

I 3 Z 3u.:

« Z

-J Z

LU O

«

I I * a: u

3 >-

Z I O L5 5¿

3 1 3 h- Z U

CO Z Na c- KT > CM CO «“ A-

LU < * LU Ci -J O •i PA

3 CL -J -J Z h ¡X nj C.) CO

< LU < 3 z eu

3 .J 3 O LU <r

L/0 U.

« Ql O

1 CL co lu • Z

UJ C %r u- :«r rv si A A

I/O -J 3 C¿ Z > *- si K

3 _) < 3 O « CO CO r- r-

*• LU 3 W >

LA U- < ^ <

■ -o

a

-

>0

<c <v C *~

(Vi aj

O LA C" A

»i a i A i

K Ki C N pf, a jla

OC f M < ,

> a

« z LU <

u- co

co a :

« O a: *

« cl U- LU Z CO 3 O' 3 3 oo *:

O

AAN ÄNG

T- O M oû r O rs» s^ -o st i i - C O C O N

a > o r' r- o~ o *- oc O O LO *- ro k, cj

C O CO 3 3 3 >

<r oo lu <r

ir -i PO K< si

Z LU O

>• Z si ( O K ' O *—r\i O OO r- C LO 1 1 <X' r- s^

u- :< IA ru c j PO Cl «— ta- A: Ki «—

Z > «— r- i— r- r—

:< en

-5« >

< * <

3 UJ

< O Z O

t < < Z

3 < M st AJ AJ fs» IA M O P O K 1 O

V * a: > LA IA LC O *“ ou LT, ta" sC C.J aj

< ►ta C O te r-1 ta- r-

3 CL 3 3 3 >

OA 3 < co UJ «

< O

> Z Z

O M » If

<

UJ O

> Z h- :<

Z >

O « CO

3 « >

< CO < 2 < O

Z ta­ « OÉ 1 >s Z

< co t- 3 Z N* UJ

tata

< M Z * < O LO 3 z O'

* .J 3 3 3 3 > ce stf

3 .J 3 < LA Z 3 CD XD

X « oo o Z

tata

ta* ta- -J

CO O *~ < o < < Z — * X

Z C 3 3 < Z > O LL a

LU < * K »

O tata O > LU

Mta < a: 3 co 1 O oo

UJ Z z * l a > Z Z Kl

h" UJ < •- «X >a «X ta-

Z O oo *j C :< 1 Z

3 Z 3 3 æ o a Z

CO < < UJ UJ 3 CL M

C -I Ûu < 3 Z

oo la si a.- i i

o «

O

CO*

> O

<r 3 M ^

oc -i a» s* ►- i s» fS. A» «o

<

3 Z 3 Z

Z <

tata 3 * LO <

o

CO NO ru 00 IA Kl s i fA IA ta-

o

1 s i

o

fs» AJ

LL Z h - U — - j :<

Z co SÍ si Kl K» O s i LA O «— ta” IA 00O si

-X LU >■ «J UJ 3 3 ta

z

LA ta- si si ta- AJ »— Kl ta“

OC O Z -J U O -J00Z UJ

U» 3 tata Z O < UJ M a

o

CO

(J UJ 00 C CO Z M3 o > • <

:< -1 ce o LU 3 CO * : < >

o

Q (.5

c ce

Z

> < K»3 UJ

z

< Z <* LD *

3 LU 3 ■ UJ * « * * UJ « t B.

1 OC

<

-J Q U.«J3 UJ CL

O or z «I

o o3 CO

3O C33co

• (S LA oo Z

UJ

ce

UJ

K > UJ

3

*

o K 3

00

O 3

co 3 3

o

UJ 1¿

CQZ < O

LU

Z «

CL

> •œ UJ U. z

CL

U <

U O

1 > OO a -u

UJ CQ

-J

UJ

X ►ta < XD

3 Kl

3

<

3

-J _l

o

a.

UJ Q

a

LD O -J

X

3

3

^

UJ o UJ 3 o

ta o m a CA 1

Z 1 1

lu co

UJ

o es o

z

3 Q

z

3

Û. •«t

3 3

O

Z Z 3 z • z

L9 1< 3 1< LA 3 X 3 3

U* 00

ta*

z o Z

ULJ 3 :< > •

z

« *

z

< 1

a: -J K

co

H* UJ O LO 3

o z

X CO 3

z

3 3

z

X 3 XJ 00 UJ tata

UJ Z 3 1 oc CO

z

> i UJ X <r X < 1 X X X I

z

3 U. LD O <

Z Z

> O lu

a

< UJ (O O 1 o i CO •s*

s s s

>s3 CO < < -J

Z

:< — ^

a

_ j .J 3 3 3 3 • UJ -> • 3 X X X X X 3 3 O O œ < LD

O 3

CO Z a

.J UJ _J H 3

1

3 3 * * * * 3 3 1 > UJ >

Z

UJ _1 -• o co •< Q < «

z

X <

z Z

-ta 3 -J O -J *

tata

Z

LU Kl

Z

UJ 3

z

3 1 3 « O X < O O

o

CL »

or

UJ z

Z Z <t Z 3 CL

3 <

1

< -o < '3 3 3 O O r- co o ►ta LA

UJ O >

Z O Z Z

< X « 3 X • < Ñ O ta

a

3 >

1

X 3 >-

^ • ¿ o a

a

LL O 3 X LU * < UJ *

œ 1 1 1

3 3

Z:< 1

- -J

ta- PO

«i a

3 CO 3 3 <

-1

< -J >L LA

o

O O O O LU LA « œ :< :< uj

tata 3 ** H 3

Z

- »

U

3

3 O

3 3 LA

O 00 o

AJ ta- •ta » : < UJ UJ f3

-J -O ~J ^ O UJ

o

UJ < * «

3

O 3 O UJ

1

ta* 3

a

•ta X X X LD

UJ GO 3

Z V Z

>

Z a

< * _J —J a . j :< « ►ta ta-! :<

ta* O' < UJ _J

Z

-J

z

< 3 UJ

o

< û. I

a

Û. >

h- *-

3 X a o a o

3

z >

(7)

T A U L U K K O 3 S I V U 2 - T A B E L L 3 S I O A N 2 l - E N K I L Ö V A H IN K O - O N N E T T O H U U D E T O N N E T T O M U U S O L O S U H TE I D E N M U K A A N O L Y C K O R M E D P E R S O N S K A O A E F T E R O L Y C K S F Ö R H A

l

L A N D E N

? <

X %

in

o ir oo

X 1

>-

I c o

ZX O

*

i CC O

■ X >

UJ O ' I

H-

c

<:to

z •— x :<r >- >c KT to 1 (V VC 1 1 t cr to 1 O K' KO I r~ rv

X < seUJ LO X vC « - cr rv rv* t- rvi oo

cc. X x Z t G «— r r\j

UJ <r x Z O Cl

X x se C* LL <

U-

ci (.0

cc to X z

LL C to h" : < rv. 1 I r- in 1 1 > < ’ nO O' • - rv k"1 i l « -

X -> cc Z > C T- oci KO ro

X < X O ■<! t '1 T— <NJ

LL se: x :<t >

H“ < se <

•FT : < x

> > c Z O

X : < z < Z

x < < K" a- r~ f - •& I I I O0 KO oo - t 'C c O I I oo

<T x to cc > LOS K) O r- rv rv k- in- 'C

O to CC. U U to KT r - •vi rv KT

M « O X X >

F— cc SC <■ LO LL «J

M< z

X < cc UJ o

LL' h- X > z KT T— 1 1 M t i 1 rv rv » - KO rv to •— 1 1 rv

c. Z to h- :< «— K' to Sf rv » - oo

X O" z > <r~ T—

X X C :< to M to se x :< >

a. X < se <

X X Uj

<r < o z o

X • < < z

LT V K <r :<T O- orK' ro 1 IN» I t i rs to l *“ 1 - t t 1 O

X se se cc > O K ‘ *— «— sr r -

< « C O f> r~-

M t - a: x o x :>

«t to X < I r t U <

L- < o

> i Z

i—< UJ o

to > z rv o 1 l 1 OJ I I I ra r— to l/ot— ro r~ | -G

se h- : < to fV OC ro rv 'O

< Z > r - r -

SC CC C : < LO LL x : < >

< LO < se < O

<r cc v Z

to X -3 z U J * -

M z se <£ □ V'. H 2 « - K- r— I 1 1 l i i 1 rr < - 1 1 • - rv 1 1 -S

X X X X X > CC « i

X X < LOX H- CC O

< to O z — -h — x se to o * - < o < < x — x o X X < z se > X LL O

< c ai : <

C > X

< oe X to i o 1 (M 1•“ I I I ro to C- • - o N KO 1 1 to

x se LO > Z z O KT KO rv K“1

•-« < '-«T < * -

to X O :<a 1 z

X X CC.O CL z

< UJ X X o. •—

a. <r x x

_« O CC! 1 T— 1 to I I I o oo 1 1 t- rv 1 1 -J-

to t- -J-

SC> o

<T h- in <

X O

<

tO Z

X z X Z

LU H- ai

uj

O

— X O :> :<

O

h

- ^

•O St (V

LO se < > to

< < 1 to CC

CC Z o < < o

1 o < se z X z CD X z

►— Z * - CD < M X * X to Z • i o

H X X LO X O 1- < Z O x a z z X

X z ai x Oi < H- LO <1 z X X « to « o

1 o:mC ) < K XJ u X z < se x h- cc z CD

H- < « i O LO CL X X z X r - < M ce se se x o LO

X »— < CL X •» LO *-» 1 < a x as ai : < ^ Z Q secc z

X > LO LO X x X C3 < a LO H*ai x x x z o <

H*z LO X O O X Q - < 1 o o c LO CL < x < z se x r -

X X LO K* X LO < X Q. z a X t - o. se H* X CC ^i < z O X

X Q z QC X - X X X X z o ►— x a_ i o X o » - « z z < 03 |

LO Z X X X Z x | t X < < X *-< X LO z a.t - 1 1« z X <

O < o LO X CD « X cc < 00 h* X h- 1 < •i* to LO H < X < a. O «

X X :<« *~* MfHZ o X X o se 1 X L- 1 o X z » I O LO CO 1 i X x

o X > X •»* z x ►— h- X X < K-» x aiX to o « X LO 1 LOlo r o

LO •< l te x z X LO < L- < K tO O X h- :< « t ai NS si < <t < v > 1 X X X < ai h. x X X o . X z x fr. -L se < L- O O- a X se > z x x X Z x X cc

X o X X X lO H se Ui O z >

Z X o o

l- « x x « i <

i - 0 < ^ h J K x uj u j:

Z H > ^ h » U J I - C L O >

— I I • < Z X X < « h I « CC t—

a c c o m x c c o < . o < < to c z <r

> se SC » Z L U ^ L SC X SC X X I - Ui o:

Z n k i h n i o a i v o u j ou i o o

UJ *3 :<I :< < :< ^ o - X Z h D Dl) « 2 o _* > o h < h • -< < I t/i y i o ujh <

.1 CC Ui z J t- h

h

v<

i a u j Z M j t o w u j Z L o

to sexzx*«**x<z

> H I UJNjttQCQZUJ

uj se a. *e o — o x x x to : < h- « X < X

« SC LO X >■

(8)

V’

- 7 -

N.

z i y OC

V. :< — > IA

k - X < M

o n- u . a N~

V ►-.KM «

CO oo y C

PJ

:<

7 CO CO

3 ? < p-

3 lu sr w -

< uj y

a: I- 3

X to

Z >-

Oi P0

O

iC ►t

M C

k— A

OP

K

« sO PJ

H 1

OO IA

1 IA

to

3 2Z

00 IA C '

UJ 1 »

IA

e Uf

00

<r

3 00

•—t 1 **-

H- in

t n

i/-, in i O O i

k n cr K

an tr ro e o O m k a A co

M M O O >í "O ru f- *- a »-

O tp u ir O ir

>P rg -i k> n ^

tr, K a

Ki a u"

o:' p

p ■ *- A «- ^ 1 1 1 C ’ »• A 1

T"

•C 1 1 1 a-

r- a ia p

p: PÏ t- 1 1Ai r k o *-

K- A/ *-

r—

O 1 K i

1 1«-

p j

o ># 1 1 1 1 1 1 «— 1 1 1 X 1

10 1 1 oc

A 'O 1 1 1 1 1 t 1*- 1 1 1 O 1 1 1m

m, tn 1*- 1 1 1*- 1 1 1 I AJ 1 ** 1 1 i m

O tn r- A! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 AJ

stfO

m

I pu

PU

I

O

Pj

P J T- e - O ' fr» >C-

o A PU I >* f - fA

O P- PJ I I I » -

o

PJ I I I I I I I w-

o IA Apj ^ 1

T— T~

1 00 r~

z a

<a

< 3 A t n IA IA 1 ootn IA

<£ r-

3 O 1

y 00 »A

c c

z UJ Cl

« a a

S’3 3 SÍ- in m ro 1a «- **■

X•er c c r—

> o \

a: X 00 O

« o 0C r*'

* e UJ

a

a 3 CP 1 i i 1 1 1 1

< a. *<? 1

3 3 i Pw

c c :<

Z co X

c c :< 3 X

o X Z >

¡Z X < CC sO 1 I 1 -J- A' A

O > * X 1

> oc M sZ t n

3 « IL NM

o 3 <

:< OC

M 3 3

u. H AI K- l 1 1«- 1

< >• 0C 1

a; k- x UJ O

3 UJ 3

O 3 z u.

:< < UJ UJ 1

> k— ►M UJ k

a: 3 a: c c o ►- z

1< UJ 3 <

> 3 z a c c O iZ

h* * : UJa UJ X > M

UJ <1 UJon to o CO U-

O i*o - t -JCC -J UJ <

3 3 UJ UJ UJ w cQ CC

3 1 -J O a o o o h»

y 3 3 < z o 1

o oo LU * UJ a « > :< :<

H* UJ CO o o X CO C C K CC X

k- z < < < a 1 UJ O o X

uj Z H* oOo i UJ CO Z 3 z v

Z X tno • 3 K z UJ z QC

Z 3 i e h- J l - Z KM » Z M :<

a -j en X < :< :< > < « > 3

UJ UJ < ^ c c V 1 1- T y t r X

z z 3 a < 1 1 i < i i h“

z 3 ÎZ 1- X < « < 3 « < H*

LU * O X o LU 3 X M# < H« -M >

m * O > UJ 1- < X 00 < X 00 «

NM X Ck- 3 -J X 3 UJ KM »- U4 ►M z a.

M 3 H 3 -J < < —< 1 NM < z a

-j >o 3 UJ O a < X Z K- X z UJ 3

tu 0 0 3 Z Q 3 < H UJ M c c

km CP < Z iZ H- O

h* «- h- a >

00 PJ i l

«r- I I I «- I III

! I I I

I I

Il II Il II

Il II

I PU

I I

UJ UJ UJ UJ ' UJ 3 3 3

Z O

o 3

Ú¿ OC OS CC c c 3 CC QC 0C ac OC 3

< < < < < 3 < < < o < OC

oc eC QC eC QC * CC CC aC 3 QC <

-J tu UJ UJ UJ tu > 3 3 3 3

M UJ O >1tu o UJ O UJ o UJ O O UJ O 3 O 3 O 3 3 O Z o OC < ee < _ l CC < a : < oc < OCc c < CC< cC< < oc Mí X Z < 00CO < to M < 00 < to < 00a < 00 < 00 < 00Z <ctnO u cc tn k - oc oo ® 0C to cc to c c 00k -CC 00 c c 00 OC to Z cctn 3 tn o < UJ o < H - O < o < OC o < O o < o < 3 O < < O < O CC UL a u.0. 00U. CLoo u . a o u.0- X3 0- 3 CL3 33 13 CL 3 UJ 1 t < 1 1< 1 1oo 1 i k- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 0. ►- p -Cl h- k - -J H- k - 3 k - k— ^ k— k— :< k— k~ k - 3 > 3 3 > 3 3 3 1 < < 1 < 1 < < co < < < < < aC < < O < < o < < 3 < < <

O 3 3 0 3 3 0 3 3 1 3 3 OC 3 3 30 3 33 3 3 I 3 3 3 3 3 3 U. < < k—< < k—< < O < < < < > < <CL < < X < < z < < KK 3 K h*3 H* k»3 H h- b - H* 1— 1 k- Û. 3 k - O 3 3 ac 3 h* 3 3 3 y

< k- 00 < * - 00 < k- oo 3 K CO KMk—00M k- 00 X-300 O3on * 3tn 3 O UJ 3 *■* UJ3 1 UJ3 < UJ3 CC UJ3 OC3 3 13 3 >•3 3 33 3 3

-J 3 e 3 <3e i -> X a 3 o3e 3y a.3y 3 3 y

M _J h» P- -J k» X _J H* < -J k— k» 3 t—k-3k"* o33 3 3 3 * 3 3 z Z D < UJ 3 < cc3 <3 D < C3 < t— 3 <3 3 <y 3 < 3 < <

z y t C £ O e X Z se X <r e Xa y X a y X 3 y X3 * X3

UJ < 3 KM ac o O O 3 <

X a. XC - J H X X CL X 3

(9)

r- i S'

A- 00

V. Í<1

;<I

> t— - i s í 1 A A 1 Aj ©o c.- a- a u- A ; K - A rr- A- O PN. pr O «- A I AJ 0C.

T- H X < r- r v a « or pf- LT 'C r - A V LA A ' O sí

r

■V or A.l

t—<

ir.

UJ X I*?ce

c ■ O A i

O c O ' o- NO p- A l A f\!

2 : la SÍ SÍ O o A.t* : 00 CO O «•- O va A4 Al Ajs í A A SÍ 'C la m SÍ A4 AJ

LU 2 < O O AJ or o a i O N - í PA PA T~ O sí A-i o T--

_J LO X T— fs- O 'A sí o- LA OC» N* AJ A LA pr.

<r U.i 2 fA T" r* e*

or 1- 3

h X co

Z >

UJ *o A4 A- LA sí i/\ O A !A Al PA Aj ! i a A4 t 1 1 SÍ 1 1 T— 1 o

o rv A- A. O- AJ LA <3 P0 LA AJ a A

Aj r - T -

b-H o

H A

LA m

L- * í O LA 'O a laOC­ A A sf: A.i AJ PA I i * - AJ 1 1 1 PA 1 * - 1 *— 1 Ai

< vO A ' «— PA, A o IA s í LA s í *— «r- i r P"

p 1 A! r -

co

I i-A 3

be co

LU

* c co

<

tr co

s í

VA OT ~ a sí A A

1 OO sí A >c SÍ OC LA

LA AJ *— *—

nO O >C sí NO LA.r~

1 >o A o- A O AJ A

VA PA T — 4—T—

PA

LA «— SÍ CP ce

,PA OO LA sí r - AJ A

1 A r- a

IA A

-o r- A SÍ LA PAA

A cu A sí A »O O 'O

1 A t~ A A

O A z

< a T- r— A sí O PAA

< r *— a sí A A

be 1 PA T- *— r~-

3 00

X a

a.

z 3

:< 0Ù A Aj LA A 00 A T— O

X o <— 00 >o >oT - LA

X co 1 PA A r— »*-

>- Q£ LA

0¿ UJ

X o a.

Cl

M «í 3 3 LA -A A' LA O' O

u. r~ a -oA síA T-

< X O 1 V

o LA O

o ce *s-

~y LU

:< a. O

X (X a L> 00 LAau A

X 3 i LA sí A r* t

V OC 1 A

a:o ;<l

:< h- X

OC 3 Z X

O < >

H ai *o O O O LA PAAl

o H t-* :<: 1 LA A T -<-* A T“

>- > U. V PA

3 :< <t

o OC

* z H

*»* LU

Us oc A A A >0 LA

< P- UJ 1 *■»

a: h H" O

P— UJ U.

O 3 UJ UJ

« < UJ 1

:> H z oc UJ • UJ K

ac Z3 UJ O OCo h- Z

i < H* z < X *<t 3 <

> Z o a o ce O

h *: < co < UJ X >-

UJ (Z> < ce LA o CO LL

O po ^ UJ LA -J LU <

3 Û. 1 UJ u- C3 OC

3 1 3 Q O H* H"

X ~l O UJ h- z o P— 1

a co UJ .Jo X :< > :< :<

H UJ CO < > X 00 ac c- OC X

H z < < o 1 UJ O o X

UJ Z h- 00< LU co Z 3 z >

z * t LO UJ 3 h- Z UJ z ce

Z -3 1 LA UJ J k Z ►H Iz M :<

O -j lA z > < :< > 3

UJ LU co ^ a: 3 1 H- X ^ * X :<r

z z 3 O h* <Z 1 1 T < 1 1 P-

z 3 z X < « < 3 ;< < P-

LU O X o < 3 X ** >•

^ PA *: o >• < H- < X LA < X LA «

s¿ ►-«J X 3 UJ-H C—UJ ^ o.

3 P- o < < ~ < 1 < Z Û.

3 >0 U UJ 3 a. < X Z M X z UJ 3

LU 00 3 Z o O <t H» UJ m oc

« a <1 z « U- u- o

^ >

K ' LA OC’ 'C.

CO o

k * i ai « i >o

I I or

04

0- 0 oo si si

K' O

C

»-

Ps. I PA

Ps a

rvj

^ O 00 LA, O' «~

N- O «- LA I AJ - ÍK'

AJ Al LA

s » O AJ PA CO 00 AJ *~

00 00 sO I AJ I T- I K»

LA s i PA

A» 00 O' - í PA 00

'O IA LA I CO I i I 'O

AJ T-

AJ r -

t- O AJ A- O PA AJ OC LA AJ ps-PA

I PA

PA

a

AJ

nr

I a

AJ

o

t A» I AJ

I O AJ

LU UJ UJ UJ UJ UJ UJ UJo

o 3

OC QC ac ac oc 3 a: QC a: QC OCUJ

< < < < < UJ <* < < O <Lce

(X 0C a£ a oc a- OC 0C U. ce<

«J ÜJ UJ UJ UJ UJ > UJ LU UJ UJ o

UJ O -J LULD UJ o UJ o UJ O O UJ O UJ O UJ O H UJ o z

C0 oc< SHce< 3 ce < ge < OC< OC oc «* ac < se< < OC< « z < LA co < LA »■* < LA < LA < LA o < LA < LA < LA Z < LA 3 a ce LA p"* ce LA co <£ LA a: la ceLA H- ce LA ce LA ae LA Z oc LA H LA O <t uj o < H O < o < o co < O O < o < 3 .-o < < O < O 0CLL a. u.CLLA LL a LA LL a. o LL CL X LL a u. CL LUu. CL 1 u. 0. LL

UJ 1 i < 1 i < 1 i LA i i H » 1 1 1 i i 1 i 1 o 1 1 1

Q. P- ♦—a p—P- 3 H H 3 H H H P—:< H H H H > H H > H H H 1 < < i < < 1 < < CO < < < < < oc < < a < < O < < 3 < < <

O 3 3 O 3 3 C 3 3 1 3 3 OC3 3 0 A 3 UJ 3 3 1 3 3 UJ 3 3 3

p- < < < < H < < O < < H < < > < < a < < :<< < Z < < »*

3 K h- 3 h- P~s 3 H H H H P» 1 H H a h H Q H H

£ H H 3 H H e

< LA < p- LA < H LA 3 H LA M U» LA — H LA X W LA H LA be H LA 3 O UJ 3 *■4 LU 3 1 UJ 3 < UJ 3 ac UJ 3 ac uj3 1 UJ 3 >■ UJ 3 3 UJ 3 3

-J 3 3C H» 3 < 3 1 3 a 3 * O 3 b¿ •-H3 be CL 3 e 3 3 be *

rmé_J P- K V—X 3 ►—< 3 L" L 3 p—H -J p—Q 3 H 3 3 H be 3 H Z 3 < UJ 3 < ce3 < 3 3 < 3 < H 3 < UJ 3 < be 3 < 3 < <

z i¿ X X o * X z X < be X o be X Û. * X 3 be X 3 be X 3

UJ < 3 ce o O O 3 <

X a, 3 Us X X CL X 3

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :