26.1. Rapport över 2017 års uppsikt över de kommunala bolagen samt plan för 2018 års uppsikt

Download (0)

Full text

(1)

Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret

2018 - 03 - 14

Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 3

Kommunjurist +46 8 579 216 03

Besök Postadress Telefon växel Fax reception I nternet

Turebergshuset 191 86 08 - 579 210 00 08 - 35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna

Dnr 2018/0151 KS - 1 Diariekod: 020

Kommunstyrelsen

Rapport över 2017 års uppsikt över de kommunala bolagen samt plan för 2018 års uppsikt

Förslag till beslut

Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende 2017 års uppsikt i enlighet med bilaga 1 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 14.

2. Kommunledningskontoret får i uppdrag att vidta de åtgärder som

redovisas i kommunledningskontorets tjänsteutlåtande inklusive bilaga 1 för att komma tillrätta med de påtalade bristerna.

3. Kommunstyrelsen godkänner plan för 2018 års uppsikt i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018 - 03 - 14.

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 1 § kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet och även ha uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet.

En fördjupad up psikt genom granskning av ett antal särskilda områden bör ske enligt en årlig plan som fastställs av kommunstyrelsen

Kommunallagens regler om uppsikt

Enligt 6 kap. 1 § första stycket kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över de övriga nämndernas verksamhet.

Av andra stycket följer att kommunstyrelsen även ska ha uppsikt över sådan verksamhet som bedrivs i av kommunen helt eller delvis ägda bolag,

föreningar och kommunalförbund.

Kom munledningskontorets beredning

Vad innebär uppsiktsplikten över de kommunägda bolagen?

Kommunstyrelsen har en skyldighet att utöva löpande tillsyn över de kommunägda bolagen, vilket innebär att man måste utöva sin

kontrollfunktion även om det inte finns nå gon konkret anledning till granskningen.

Kommunstyrelsens uppsikt utövas genom

Godkänt dokument, 2018-03-16, Katarina Kämpe

(2)

Tjänsteutlåtande

2018-03-14

Dnr 2018/0151 KS-1 Sidan 2 av 3

1. Att bolagen rapporterar tertialvis om sin ekonomi och verksamhet till kommunstyrelsen.

2. Ägardialog med respektive bolag i samband med årsstämma.

3. Fördjupad uppsikt genom granskning av ett antal särskilda områden enligt en årlig plan

Detta ärende avser uppsikt enligt punkt 3.

Vilka bolag ska granskas genom uppsiktsplanen?

Kommunen har1 en bolagskoncern enligt nedanstående:

Moderbolag

Sollentuna Stadshus AB Dotterbolag

AB Sollentunahem AB SOLOM

Sollentuna Energi och Miljö AB Sollentuna Kommunfastigheter AB

Dessa bolag omfattas av kommunstyrelsens årliga plan för den särskilda uppsikten.

Vilken uppsikt ska bedrivas över de delägda bolagen, föreningarna och kommunalförbunden?

Sollentuna kommun är delägare av ett antal bolag, föreningar och kommunalförbund.

Uppsikten av dessa sker genom att kommunledningskontoret granskar inlämnade årsredovisningar och övriga finansiella rapporter. Därutöver deltar kommunledningskontoret i medlemsmöten, främst hos de

kommunalförbund kommunen är medlem i.

Uppföljning av 2017 års uppsikt

Kommunledningskontoret redovisar i bilaga 1 resultatet av den uppsikt som kommunstyrelsen beslutade 2017-05-08, § 179.

Följande områden har granskats:

 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)

 Attest

 Protokoll

Resultatet redovisas i bilaga 1.

1 I detta ärende bortses från de tillfälliga bolag som inrättats med anledning av fissionerna

Godkänt dokument, 2018-03-16, Katarina Kämpe

(3)

Tjänsteutlåtande

2018-03-14

Dnr 2018/0151 KS-1 Sidan 3 av 3

Plan för kommunstyrelsens uppsikt 2018 över de kommunala bolagen

Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyreslen antar plan för kommunstyrelsens uppsikt över de kommunala bolagens verksamhet 2018 i enlighet med bilaga 2 till kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2018- 03-14.

Följande områden föreslås granskas:

 Vilka rutiner har bolaget för sin interna kontroll?

 Vilka rutiner har bolaget för att hantera det systematiska arbetsmiljöarbetet?

 Hur säkerställer bolaget att korrekt fakturering sker?

Resultatet av granskningen bör rapporteras till kommunstyrelsen senast under april 2019.

Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Ingegärd Bornelind

Kommundirektör Ekonomichef Kommunjurist

Bilagor:

1. Rapport avseende 2017 års uppsikt 2. Plan för 2018 års uppsikt

Godkänt dokument, 2018-03-16, Katarina Kämpe

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :