Kvinnor och män i Dalarna

39  Download (0)

Full text

(1)

I går kväll smidde jag tusen planer, i morse gjorde jag som vanligt

Konfucius, 490 f.kr.

2011–2013

Kvinnor och män i Dalarna

023-810 00

www.lansstyrelsen.se 023-77 77 00 www.regiondalarna.se

(2)

Förord

Jämställdhet är en fråga om demokrati och makt, men även en fråga om utveckling. I en region går det att se positiva samband mellan jämställdhet och tillväxt. Det är en strategisk fråga för regionen hur flickors och pojkars, kvinnors och mäns erfarenheter och kunskaper tas tillvara.

Idag har de formella hindren för jämställdhet undanröjts, men när ska vi på allvar kunna säga att flickor och pojkar, kvinnor och män har det lika? Vi vill att alla ska kunna göra sina livsval utan att begränsas av stereotypa föreställningar om kön.

Statistik är ett viktigt verktyg för att visa hur villkoren ser ut för flickor och pojkar, kvinnor och män i samhället och hur jämställdheten förändras över tid. Med den här skriften vill vi visa hur villkoren ser ut i Dalarna.

Förhoppningen är att den kan bidra till ökad kunskap och ett mer jämställt samhälle.

Maria Norrfalk Leif Nilsson

Landshövding Dalarnas län Ordförande, Region Dalarna

Innehåll

Förord ... 1

Befolkning ... 4

Hälsa ... 13

Utbildning ... 19

Barn och familj ... 31

Förvärvsarbete ... 38

Inkomst ... 55

Våld och kriminalitet ... 61

Makt och inflytande ... 67

Producerad av SCB samt Länsstyrelsen Dalarna och Region Dalarna Kontaktperson:

Kerstin Bergman, e-post: kerstin.bergman@lansstyrelsen.se Omslagsillustration: Trons

www.lansstyrelsen.se/dalarna

© Länsstyrelsen Dalarna

Tryckt av Henningsons Tryckeri AB, Borlänge

(3)

Jämställdhet

En förutsättning för att kunna uppnå jämställdhet att kvinnor och män har lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Ordet jämställdhet brukar i Sverige avgränsas till förhållandet mellan kvinnor och män. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan alla individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, klass, sexuell läggning m.m.

Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna.

Kvantitativ och kvalitativ jämställdhet

Den kvantitativa aspekten avser en jämn resursfördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i samhället såsom skola, arbetsliv, aktiviteter på fritiden och maktpositioner.

Jämn könsfördelning i en grupp innebär att andel kvinnor respektive män ligger mellan 40 och 60 procent.

En jämn könsfördelning är inte tillräcklig för att uppnå jämställdhet. Det krävs också att både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och livsvillkor tas tillvara – ett kvalitativt jämställdhetsarbete.

Mål för jämställdhetspolitiken

Målet för jämställdhetspolitiken är att:

Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Följande delmål anger inriktningen av jämställdhetpolitiken:

• En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren i besluts- fattandet.

• Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor ifråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självstän- dighet livet ut.

• En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgs- arbetet livet ut

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor.

• Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

(4)

Befolkning Befolkning

Befolkningen efter kommun

31 dec 2010 Antal

Kvinnor Män Totalt

Avesta 10 726 10 857 21 583

Borlänge 24 417 24 834 49 251

Falun 28 393 27 651 56 044

Gagnef 4 950 5 147 10 097

Hedemora 7 591 7 573 15 164

Leksand 7 687 7 602 15 289

Ludvika 12 847 12 963 25 810

Malung-Sälen 5 082 5 274 10 356

Mora 10 129 10 024 20 153

Orsa 3 432 3 490 6 922

Rättvik 5 464 5 347 10 811

Smedjebacken 5 283 5 432 10 715

Säter 5 341 5 499 10 840

Vansbro 3 357 3 448 6 805

Älvdalen 3 523 3 684 7 207

Länet 138 222 138 825 277 047

Riket 4 725 326 4 690 244 9 415 570

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

I 10 av länets 15 kommuner bor det fler män än kvinnor. I Falun är kvinnoöverskottet störst medan mansöverskottet är störst i Borlänge.

Befolkningen efter ålder

31 dec 2010

Andelen som är 20–64 år är högre bland män än bland kvinnor i alla kommuner i länet. Störst är skillnaden i Älvdalen. Däremot är andelen som är 65 år och äldre högre bland kvinnorna än bland männen i alla kommunerna.

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

0 20 40 60 80 100

Riket Länet Rättvik Avesta Orsa Ludvika Smedjebacken Malung-Sälen

Leksand Vansbro Mora Älvdalen Hedemora

Säter Falun Borlänge

Gagnef

% 0 20 40 60 80 100

65– år 20–64 år 0–19 år

65– år 20–64 år 0–19 år

(5)

Befolkning Befolkning

Befolkningen efter nationell bakgrund

2010

Antal Procentuell fördelning

Länet Länet Riket

Kvinnor Män Kv M Kv M

Inrikes födda 125 597 127 199 91 92 85 86 med två inrikes

födda föräldrar 115 002 116 056 83 84 74 74 med en inrikes och en

utrikes född förälder 7 758 8 161 6 6 7 7 med två utrikes

födda föräldrar 2 837 2 982 2 2 4 5

Utrikes födda 12 625 11 626 9 8 15 14

varav

Bosättningstid i Sverige

0–4 år 3 400 3 607 2 3 3 4

5–år 8 855 7 734 6 6 12 11

Uppgift saknas 370 285 0 0 0 0

Totalt 138 222 138 825 100 100 100 100

Utrikes födda 12 625 11 626 100 100 100 100

Norden därav 3 982 3 249 32 28 21 17

Danmark 215 287 2 2 3 4

Finland 2 921 2 377 23 20 14 10

Island 25 23 0 0 0 0

Norge 821 562 7 5 3 3

EU utom Norden 1 854 1 884 15 16 19 20

Utanför EU och Norden 6 789 6 493 54 52 60 63 SCB, Befolkningsstatistik

Utrikes födda

31 dec 2010

I alla länets kommuner utom i Borlänge finns en något högre andel utrikes födda kvinnor än män. Länet har en betydligt lägre andel utrikes födda jämfört med riket.

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

0 5 10 15 20

Riket Länet Rättvik Vansbro Gagnef Leksand Mora Säter Älvdalen Orsa Falun Hedemora Smedjebacken Malung-Sälen Avesta Ludvika Borlänge

%

(6)

Befolkning Befolkning

Flyttningsöverskott inom/utanför länet

2010 Antal inflyttningar – utflyttningar

Inom länet Till/från länet Till/från utlandet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 11 -10 -119 -92 53 59

Borlänge 47 33 -111 -61 237 261

Falun 54 55 -24 -23 104 105

Gagnef -19 -19 20 21 13 11

Hedemora -47 -19 -52 1 71 67

Leksand -21 -32 4 39 14 33

Ludvika 16 46 -28 46 74 87

Malung-Sälen -20 -10 5 -9 9 12

Mora -4 16 -7 -6 27 15

Orsa -19 8 -4 -8 18 19

Rättvik 21 -8 19 30 13 16

Smedjebacken -18 -15 -16 0 19 23

Säter 14 -31 -32 -25 9 6

Vansbro -13 -8 -17 2 11 9

Älvdalen -2 -6 -20 -17 10 4

Länet . . -382 -102 682 727

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Utflyttningen från länet som helhet är större än inflyttningen. Dock är invandringen från utlandet större än utvandringen i alla länets kommuner.

In- och utflyttningar

2010 Antal

Inflyttade Utflyttade Flyttnings - överskott Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 382 401 437 444 -55 -43

Borlänge 1 297 1 444 1 124 1 211 173 233 Falun 1 408 1 414 1 274 1 277 134 137

Gagnef 265 270 251 257 14 13

Hedemora 405 424 433 375 -28 49

Leksand 391 411 394 371 -3 40

Ludvika 578 719 516 540 62 179

Malung-Sälen 187 197 193 204 -6 -7

Mora 450 413 434 388 16 25

Orsa 249 242 254 223 -5 19

Rättvik 265 229 212 191 53 38

Smedjebacken 281 277 296 269 -15 8

Säter 329 280 338 330 -9 -50

Vansbro 128 116 147 113 -19 3

Älvdalen 121 102 133 121 -12 -19

Länet 4 346 4 580 4 046 3 955 300 625 Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Både kvinnor och män flyttade i högre utsträckning

till länet än från länet. Störst flyttningsöverskott hade

Borlänge och Falun för kvinnor. Borlänge, Ludvika och

Falun hade störst flyttningsöverskott för män.

(7)

Befolkning Befolkning

Flyttnetto

2010

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Bland männen fanns det största flyttningsöverskottet i Ludvika. Fyra kommuner hade underskott, varav Säter hade det största.

Flyttnetto = (inflyttade–utflyttade)/1000 av medelfolkmängden

Flyttnetto

2010

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Rättvik hade det största flyttningsöverskottet bland kvinnor. Nio kommuner hade ett underskott, varav det största fanns i Vansbro.

Flyttnetto = (inflyttade–utflyttade)/1000 av medelfolkmängden

Kvinnors flyttnetto 10,0 – 14,9 5,0 – 9,9 0,0 – 4,9 -5,0 – -0,1 -10,0 – -5,1

Avesta Hedemora Säter

Falun Rättvik Orsa

Mora Älvdalen

Malung -Sälen

Vansbro Gagnef

Ludvika

Smedjebacken Leksand

Borlänge

Mäns flyttnetto 10,0 – 14,9 5,0 – 9,9 0,0 – 4,9 -5,0 – -0,1 -10,0 – -5,1

Avesta Hedemora Säter

Falun Rättvik Orsa

Mora Älvdalen

Malung -Sälen

Vansbro Gagnef

Ludvika

Smedjebacken Leksand

Borlänge

(8)

Befolkning Hälsa

Återstående medellivslängd vid födelsen

Män – länet Kvinnor – länet

Ålder

65 70 75 80 85

90 män- riket

kvinnor- riket män -länet kvinnor -länet Män – riket

2006–

2010 2002–

2006 1998–

2002 1994–

1998 1986–

1990 1966–

1970

Kvinnor – riket

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Kvinnor blir äldre än män – både i länet och riket.

I länet var under åren 2006–2010 den förväntade återstående livslängden 82,9 år för kvinnor och 79,4 år för män. I hela riket ligger talen något högre för kvinnor och något lägre för män.

Ohälsotalet

2000–2010

Antal dagar per år och försäkrad i åldern 20–64 år

2000 2005 2010

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 61 42 62 42 45 33

Borlänge 51 34 55 35 38 26

Falun 52 34 53 34 35 25

Gagnef 53 41 59 41 39 27

Hedemora 66 50 70 53 49 41

Leksand 55 37 61 40 36 26

Ludvika 64 44 70 48 47 33

Malung-Sälen 56 38 66 39 40 29

Mora 53 38 56 41 37 28

Orsa 57 42 71 50 39 31

Rättvik 55 42 66 49 46 32

Smedjebacken 66 41 74 47 53 33

Säter 50 42 56 42 42 31

Vansbro 61 41 68 43 46 32

Älvdalen 61 47 61 45 38 32

Länet 56 39 60 41 41 29

Riket 47 33 54 36 38 26

Källa: Försäkringskassan

Kvinnor har generellt högre ohälsotal än män. Talen har dock minskat mellan 2005 och 2010.

Antal utbetalade dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspen- ning, förtidspension och sjukbidrag från socialförsäkringen per registrerad försäkrad.

Alla dagar är omräknade till ”heldagar”.

(9)

Hälsa Hälsa

Anmälda arbetsskador

*2009

Antal/1 000 förvärvsarbetande dagbefolkning (arbetar men behöver inte bo i kommunen)

20–24 år 55–64 år 20–64 år Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 1 6 12 33 53 74

Borlänge 11 19 31 24 110 138

Falun 5 7 33 33 103 113

Gagnef .. 1 6 7 11 12

Hedemora 1 6 7 10 45 44

Leksand 3 4 3 3 11 23

Ludvika 4 2 22 15 68 46

Malung-Sälen .. 4 3 2 14 16

Mora 4 1 10 23 37 57

Orsa .. .. 1 2 3 6

Rättvik .. .. 4 5 12 15

Smedjebacken .. 1 5 3 12 22

Säter 2 .. 5 8 22 17

Vansbro 1 .. 5 1 8 5

Älvdalen 1 .. 2 3 5 9

Länet 33 51 149 172 514 597

Riket 1 012 1 482 3 999 4 361 15 640 18 241 Källa: Arbetsmiljöverket * Arbetsolyckor + arbetssjukdomar

Något fler män än kvinnor i länet har anmält arbets- skada. Även i riket har fler män än kvinnor anmält en arbetsskada.

Pågående sjukfall efter antal dagar

dec 2010

Antal med sjukpenning eller rehabiliteringspenning

Antal personer Förändr. sedan

2000 i procent 29– dagar 180– dagar 180– dagar Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 112 93 44 42 -82 -67

Borlänge 329 188 177 79 -64 -75

Falun 388 222 165 109 -75 -64

Gagnef 66 41 24 18 -80 -78

Hedemora 92 71 31 35 -83 -74

Leksand 105 69 47 36 -78 -67

Ludvika 177 113 83 48 -71 -75

Malung-Sälen 54 44 23 17 -77 -72

Mora 111 79 49 38 -78 -69

Orsa 45 37 16 18 -78 -62

Rättvik 76 40 33 17 -73 -74

Smedjebacken 82 43 46 20 -67 -75

Säter 83 60 44 22 -60 -78

Vansbro 47 33 24 10 -67 -83

Älvdalen 42 40 23 14 -70 -79

Länet 1 809 1 173 829 523 -73 -72

Riket 61 736 37 192 28 364 17 287 -68 -67 Källa: Försäkringskassan

De långa sjukfallen är vanligare bland kvinnor än bland män. Under 2000-talet har de dock minskat för båda könen.

Avser sjuk- eller rehabiliteringspenning. Sjukskrivningstidens längd mäts från dag för sjukanmälan till arbetsgivare eller försäkringskassa fram till 31 dec.

(10)

Hälsa Hälsa

Sjuk- och aktivitetsersättning

dec 2010 Andel (%) av inskrivna

Andel (%) Förändring

55–59 år 60–64 år 20–64 år sedan 2001, 20–64 år i procent

Kv M Kv M Kv M Kv M

Avesta 22 15 31 22 12 8 -9 -11

Borlänge 20 11 28 18 10 6 -11 -16

Falun 16 11 25 17 9 6 -14 -15

Gagnef 19 9 23 20 10 7 8 -19

Hedemora 27 17 34 27 13 11 -9 -4

Leksand 16 10 26 17 9 6 -16 -19

Ludvika 25 15 31 22 12 8 -14 -19

Malung-Sälen 22 11 29 20 11 7 -14 -19

Mora 14 11 25 17 10 7 -17 -17

Orsa 18 12 29 19 10 8 -19 -12

Rättvik 19 13 25 20 12 8 5 -5

Smedjebacken 20 12 34 19 14 8 -2 -6

Säter 16 15 28 20 11 8 1 -2

Vansbro 20 14 33 26 12 8 -14 -10

Älvdalen 16 16 30 20 10 8 -25 -14

Länet 19 13 28 19 11 7 -11 -14

Riket 20 13 29 19 10 7 -5 -10

Källa: Försäkringskassan

Det är vanligare bland kvinnor än bland män att ha sjuk- och aktivitetsersättning. Smedjebacken och Hedemora har höga andelar.

Har sjuk- eller rehabiliteringspenning.

Dödsorsaker

2004–2008

Antal /10 000 medelfolkmängden 15 år och däröver

Alkohol Lungcancer KOL

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 1 4 4 5 3 3

Borlänge 1 4 4 5 2 3

Falun 1 2 4 5 3 3

Gagnef 1 1 5 5 1 4

Hedemora 1 3 3 4 3 5

Leksand 1 3 3 3 2 4

Ludvika 3 5 3 5 2 4

Malung-Sälen 2 5 4 5 2 1

Mora 1 3 2 3 2 2

Orsa 2 5 4 3 3 3

Rättvik 1 4 4 5 2 3

Smedjebacken 1 3 2 8 2 2

Säter 2 3 2 5 2 2

Vansbro 0 4 4 2 1 2

Älvdalen 1 3 6 3 2 2

Länet 1 3 4 4 2 3

Riket 1 5 4 6 3 3

Källa: Socialstyrelsen

Länets befolkning dör i ungefär samma utsträck-

ning av alkoholrelaterade sjukdomar, lungcancer och KOL som rikets befolkning (se även nästa sida).

Hänsyn tagen till åldersstrukturen i kommunen (ålderstandardiserade tal).

KOL = Kronisk obstruktiv lungsjukdom

(11)

Hälsa Utbildning

Dödsorsaker

2004–2008

Antal /10 000 medelfolkmängden 15 år och däröver

Hjärtinfarkt Självmord Skador och förgiftningar*

Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 20 28 1 3 2 9

Borlänge 26 28 1 3 3 7

Falun 20 26 1 2 3 6

Gagnef 12 26 2 1 6 5

Hedemora 15 29 2 2 4 5

Leksand 21 27 1 2 3 6

Ludvika 25 38 0 2 4 7

Malung-Sälen 21 36 1 2 3 8

Mora 21 23 1 2 4 7

Orsa 20 31 0 0 4 4

Rättvik 11 30 0 4 4 11

Smedjebacken 25 39 0 2 2 8

Säter 17 25 2 3 5 8

Vansbro 31 39 1 2 5 9

Älvdalen 34 49 3 5 6 13

Länet 21 30 1 2 3 7

Riket 19 28 1 2 4 7

Källa: Socialstyrelsen * avser 0 - år

Den vanligaste dödsorsaken (av de som listas) är hjärt- infarkt. Det gäller för både kvinnor och män i länet och i hela riket. Men länets befolkning dör i något högre utsträckning av hjärtinfarkt än rikets befolkning.

Hänsyn tagen till åldersstrukturen i kommunen (ålderstandardiserade tal).

Intagna till gymnasieskolan

Läsåret 2010/2011

Källa: Region Dalarna

Gymnasieskolan består fortfarande av en stor flickskola och en stor pojkskola.

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

100 80 60 40 20 100 80 60 40 20

% %

1 405 pojkar 1 368 flickor

Energi (EN) Industri (IP) El (EC) Fordon (FP) Bygg (BP)

Teknikprogrammet (TE) Naturvetenskap (NV) SM utan specifik inriktning Hotell- och restaurang (HR) Samhällsvetenskap (SP) Barn- och fritid (BF) Medie (MP) Hantverk (HV) Handels- och adm. (HP) Estetiska (ES) Livsmedel (LP) Naturbruka (NP) Omvårdnad (OP)

Programmen med jämn könsfördelning Omvårdnad (OP)

Naturbruk (NP) Livsmedel (LP)

Estetiska (ES)

Handels- och adm. (HP) Hantverk (HV)

Medie (MP)

Barn- och fritid (BF)

Samhällsvetenskap (SP)

Hotell- och restaurang (HR)

SM utan specifik inriktning

Naturvetenskap (NV)

Teknikprogrammet (TE)

Bygg (BP) Fordon (FP) El (EC)

Industri (IP) Energi (EN)

(12)

Utbildning Utbildning

Elever med slutbetyg från gymnasiet

Länet. Läsåret 2009/2010

Källa: SCB, Skolstatistik

Behörighet till vidare studier

Andel (%) av alla i respektive kull som avslutat läsåret 2009/2010

Till gymnasiet Till universitet

och högskola

Flickor Pojkar Kvinnor Män

Avesta 92 89 96 93

Borlänge 83 84 90 88

Falun 87 85 95 90

Gagnef 99 96 . .

Hedemora 93 85 97 89

Leksand 90 92 89 77

Ludvika 90 82 96 92

Malung-Sälen 94 91 87 92

Mora 80 80 92 87

Orsa 80 90 83 86

Rättvik 93 88 100 82

Smedjebacken 91 87 79 58

Säter 98 94 96 92

Vansbro 90 90 100 95

Älvdalen 92 88 86 80

Länet 88 86 93 88

Riket 89 87 90 84

Källa: Skolverket Både kommunala och enskilda skolor ingår.

I länet var en högre andel kvinnor än män behöriga till vidare studier. Det gäller till gymnasiet men framför allt till högskolan.

Energi (EN) och IV El (EC) Industri (IP) Bygg (BP) Fordon (FP) Teknikprogrammet (TE) SM riksrekryterande Naturbruk (NP) Naturvetenskap (NV) Samhällsvetenskap (SP) Medie (MP) Estetiska (ES) Handels- och adm. (HP) Hotell- och restaurang (HR) Barn- och fritid (BF) Hantverk (HV) Livsmedel (LP) SM utan specifik inriktning Omvårdnad (OP)

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

100 80 60 40 20 100 80 60 40 20

% %

* 1 procent av eleverna har tillhört Energi- eller IV-programmen där könsfördelning inte redovisas. Antalet i det ena könet är färre än tre.

* *

Programmen med jämn könsfördelning

Omvårdnad (OP) SM utan specifik inriktning

Hantverk (HV) Livsmedel (LP)

Barn- och fritid (BF)

Hotell- och restaurang (HR) Handels- och adm. (HP)

Estetiska (ES) Medie (MP)

Samhällsvetenskap (SP)

Naturvetenskap (NV)

Naturbruk (NP) SM riksrekryterande

Teknikprogrammet (TE)

Fordon (FP) Bygg (BP)

Industri (IP) El (EC) 1 659 pojkar 1 628 flickor

(13)

Utbildning Utbildning

Befolkningens utbildningsnivå

2010 45

64 år. Procentuell fördelning

Förgym- Gym- Eftergym- Uppgift nasial utb nasial utb nasial utb saknas

Kv M Kv M Kv M Kv M

Avesta 20 24 56 58 24 18 0 0

Borlänge 18 21 53 54 28 24 1 1

Falun 12 17 46 48 42 34 0 0

Gagnef 13 24 56 53 31 23 0 0

Hedemora 17 24 55 57 28 18 0 0

Leksand 12 21 52 53 36 25 0 1

Ludvika 18 23 52 53 29 23 1 1

Malung-Sälen 17 32 58 53 25 14 0 0

Mora 14 23 54 55 32 21 0 1

Orsa 12 21 59 59 29 20 1 0

Rättvik 15 24 55 55 29 20 0 0

Smedjebacken 21 27 55 55 24 17 0 0

Säter 13 23 58 56 29 20 0 0

Vansbro 22 32 55 57 22 11 0 0

Älvdalen 16 26 62 59 22 14 0 1

Länet 16 23 53 54 31 23 0 1

Riket 16 21 47 47 36 30 1 1

Källa: SCB, Utbildningsregistret

Andelen med förgymnasial utbildning är högre bland de äldre jämfört med de yngre. Mest påtagligt är det för män i Malung-Sälen och Vansbro. En lägre andel har efter- gymnasial utbildning jämfört med de yngre, särskilt bland kvinnorna.

Befolkningens utbildningsnivå

2010 25

44 år. Procentuell fördelning

Förgym- Gym- Eftergym- Uppgift nasial utb nasial utb nasial utb saknas

Kv M Kv M Kv M Kv M

Avesta 11 12 55 68 34 18 1 1

Borlänge 12 13 45 52 39 31 5 5

Falun 7 10 41 52 50 37 2 1

Gagnef 8 10 54 66 37 23 1 1

Hedemora 11 14 55 66 33 18 1 2

Leksand 6 9 51 64 43 26 1 1

Ludvika 11 11 49 62 37 25 3 3

Malung-Sälen 10 14 56 68 32 16 2 1

Mora 9 12 47 62 42 24 2 2

Orsa 10 16 51 66 37 16 2 2

Rättvik 10 12 51 64 38 22 1 2

Smedjebacken 9 14 57 68 33 17 2 1

Säter 8 10 51 64 39 24 2 2

Vansbro 13 13 55 71 31 15 1 1

Älvdalen 10 12 58 71 31 16 1 1

Länet 9 12 48 60 40 26 2 2

Riket 9 11 40 48 49 38 2 3

Källa: SCB, Utbildningsregistret

Andel med eftergymnasial utbildning är högre bland

kvinnor än bland män. Störst skillnad är det i Orsa och

minst i Borlänge. Högst andel eftergymnasialt utbildade

finns i Falun.

(14)

Utbildning Utbildning

Högskolenybörjare i åldern 18–34 år *

Läsåret 2009/2010

Antal Könsfördeln. Andel (0/00) (%) av alla i

resp. ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 95 74 56 44 52 35

Borlänge 224 188 54 46 44 33

Falun 263 279 49 51 46 46

Gagnef 38 26 59 41 47 30

Hedemora 63 46 58 42 49 33

Leksand 57 50 53 47 47 38

Ludvika 104 74 58 42 48 30

Malung-Sälen 28 21 57 43 32 22

Mora 95 76 56 44 55 41

Orsa 20 31 39 61 34 51

Rättvik 46 29 61 39 62 35

Smedjebacken 34 31 52 48 44 36

Säter 37 40 48 52 42 38

Vansbro 14 14 50 50 27 23

Älvdalen 30 12 71 29 48 18

Länet 1 148 991 54 46 46 36

Riket 42 103 31 706 57 43 43 31

Källa: SCB, Högskolestatistik *Ålder 2009-12-31

Fler kvinnor än män i åldern 18–34 år börjar på hög- skolan. Det gäller i alla kommuner utom i Falun, Orsa, Säter och Vansbro.

Högskolenybörjare i åldern 35–64 år *

Läsåret 2009/2010

Antal Könsfördeln. Andel (0/00) (%) av alla i

resp. ålder Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 8 10 44 56 2 2

Borlänge 27 13 68 33 3 1

Falun 32 5 86 14 3 0

Gagnef 4 1 80 20 2 0

Hedemora 8 2 80 20 3 1

Leksand 5 4 56 44 2 1

Ludvika 14 3 82 18 3 1

Malung-Sälen 6 2 75 25 3 1

Mora 14 5 74 26 3 1

Orsa 6 2 75 25 4 1

Rättvik 1 1 50 50 0 0

Smedjebacken 3 4 43 57 1 2

Säter 6 2 75 25 3 1

Vansbro 5 0 100 0 4 0

Älvdalen 7 2 78 22 5 1

Länet 146 56 72 28 3 1

Riket 5 100 2 435 68 32 3 1

Källa: SCB, Högskolestatistik *Ålder 2009-12-31

Bland äldre högskolenybörjare är den kvinnliga domi-

nansen ännu tydligare. Från Avesta och Smedjebacken

rekryterades dock fler män än kvinnor.

(15)

Utbildning Utbildning

Jämfört med riket fortsätter en lägre andel av ungdo- marna i länet vidare till högskolestudier inom 3 år efter avslutade gymnasiestudier. Flickorna fortsätter i betyd- ligt högre utstäckning än pojkarna. Enda undantaget är Rättvik.

Övergång gymnasieskola – högskola

Andel (%) som slutade gymnasieskolan 2006/2007 och som påbörjat högskolestudier senast 2009/2010

Källa: SCB, Högskoleregistret, Regionala paket

Kvalificerad yrkesutbildning och yrkes- högskoleutbildning

2009

Antal studerande och könsfördelning (%)

Antal Antal examinerade studerande

Kvinnor Män Kvinnor Män

Data/IT 6 98 0 27

Ekonomi, administration

och försäljning 277 27 86 10

Friskvård och kroppsvård 178 10 39 0 Hotell, restaurang och turism 177 126 27 20 Hälso- och sjukvård samt

socialt arbete 167 45 30 7

Lantbruk, djurvård, trädgård,

skog och fiske 23 32 9 5

Miljövård och miljöskydd 41 17 8 2 Samhällsbyggnad och

byggteknik 4 33 0 9

Teknik och tillverkning 73 140 23 13

Totalt 946 528 222 93

Könsfördelning (%) 64 36 70 30

Källa: Myndigheten för yrkeshögskolan Gäller även ej folkbokförda i länet

En högre andel av de som examinerades i länet under 2009 var kvinnor jämfört med alla som studerade under samma år.

0 10 20 30 40 50 60

Riket Länet Rättvik Vansbro Gagnef Älvdalen Malung-Sälen Mora Borlänge Leksand Ludvika Hedemora Säter Orsa Falun Avesta Smedjebacken

%

(16)

Utbildning Utbildning

Examinerade från högskola/universitet

Avser grundutbildning och boende i länet 1 januari 2011 2006/07 2007/08 2008/09

Vissa examensgrupper Kv M Kv M Kv M

Humaniora och teologi 14 5 17 7 19 15 Juridik och samhälls-

vetenskap 99 38 107 43 128 43

Undervisning 138 34 141 29 158 40

Naturvetenskap 10 4 9 2 16 4

Teknik 29 69 26 52 15 50

Civilingenjörs-

examen/motsv 8 22 6 15 4 17

Högskoleingenjörs-

examen/motsv 11 26 8 22 5 20

Lant- och skogsbruk 3 2 3 2 3 4

Medicin och

odontologi 8 6 12 6 10 13

Läkarexamen/motsv 4 5 3 6 6 13

Tandläkarex./motsv - - 2 - - -

Vård och omsorg, 170 26 198 25 182 29 Sjuksköterske-

examen/motsv 95 11 78 17 94 20

Konstnärligt område 5 2 2 1 2 2

Övrigt område - - - -

Totalt 476 186 515 167 533 200

Källa: SCB, Högskolestatistik

Cirka sju av tio sjuksköterskor bor kvar i länet efter examen.

Bor i samma län som då utbildningen påbörjades.

Examinerade från högskola/universitet

Avser grundutbildning och ej boende i länet 1 januari 2011 2006/07 2007/08 2008/09

Vissa examensgrupper Kv M Kv M Kv M

Humaniora och teologi 31 18 31 21 37 15 Juridik och samhälls-

vetenskap 123 78 127 64 128 62

Undervisning 84 25 81 37 64 19

Naturvetenskap 26 8 32 8 30 19

Teknik 48 115 49 105 36 93

Civilingenjörs-

examen/motsv 29 60 25 72 15 56

Högskoleingenjörs-

examen/motsv 9 28 13 16 9 20

Lant- och skogsbruk 5 1 5 - 2 3

Medicin och

odontologi 16 7 16 10 25 6

Läkarexamen/motsv 9 4 6 7 15 4

Tandläkarex./motsv 2 1 2 1 2 -

Vård och omsorg, 83 20 90 13 113 24 Sjuksköterske-

examen/motsv 37 7 36 5 53 15

Konstnärligt område 11 7 6 3 8 2

Totalt 427 279 438 261 444 244

Källa: SCB, Högskolestatistik

En låg andel av de utbildade civilingenjörerna bor kvar i länet efter examen.

Bor ej i samma län som då utbildningen påbörjades.

(17)

Utbildning Barn och familj

Födda barn per kvinna respektive man

1990–2009

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Under 1990-talet sjönk fruktsamheten. Lägsta värdet inträffade i länet år 1998. Därefter har fruktsamheten åter stigit och ligger år 2009 på 2,0 barn per kvinna och 1,7 barn per man. I hela riket var talen 1,9 per kvinna och 1,7 per man.

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

2,5 Män - Länet

Män - Riket Kvinnor - Länet Kvinnor - Riket

09 08 07 06 05 04 03 02 01 00 99 98 97 96 95 94 93 92 91 1990

Antal barn per kvinna resp. man

Män – Länet Män – Riket

Kvinnor – Länet

Kvinnor – Riket

Antal barn som en generation kvinnor respektive män får = summerad fruktsamhet.

Det finns fler män än kvinnor i fruktsam ålder. Därför är talen lägre för män.

Kursdeltagare i komvux

våren 2010

Antal Könsförd. (%)

Nivå Totalt Kvinnor Män

Länet Grundläggande

vuxenutbildning 1 348 57 43

Gymnasial

vuxenutbildning 9 866 67 33

Påbyggnadsutbildning 338 64 36

Totalt 11 552 66 34

Riket

Grundläggande

vuxenutbildning 48 320 66 34

Gymnasial

vuxenutbildning 393 710 61 39

Påbyggnadsutbildning 6 319 57 43

Totalt 448 349 61 39

Källa: SCB, Skolstatistik

I länet deltar fler kvinnor än män i vuxenutbildning

vilket även gäller för riket.

(18)

Barn och familj Barn och familj

Användning av föräldraförsäkringen

2010 Personer som använt försäkringen

Könsfördelning (%)

FP TFP

Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 54 46 57 43

Borlänge 56 44 56 44

Falun 54 46 57 43

Gagnef 50 50 53 47

Hedemora 56 44 55 45

Leksand 52 48 57 43

Ludvika 54 46 58 42

Malung-Sälen 58 42 64 36

Mora 54 46 56 44

Orsa 54 46 59 41

Rättvik 54 46 55 45

Smedjebacken 52 48 56 44

Säter 52 48 56 44

Vansbro 54 46 60 40

Älvdalen 54 46 61 39

Länet 54 46 57 43

Riket 56 44 58 42

Källa: Försäkringskassan

I samtliga kommuner var

det färre män än kvinnor som använde föräldra- penningen och den tillfälliga föräldrapenningen.

FP = föräldrapenning vid barns födelse TFP = tillfällig vård av barn. Kontakt dagar samt pappornas 10 dagar ingår ej.

Användning av föräldraförsäkringen

2010 Fördelning (%) av nettodagar

FP TFP

Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 76 24 65 35

Borlänge 78 22 64 36

Falun 74 26 64 36

Gagnef 73 27 58 42

Hedemora 79 21 64 36

Leksand 73 27 60 40

Ludvika 78 22 64 36

Malung-Sälen 80 20 66 34

Mora 79 21 62 38

Orsa 79 21 65 35

Rättvik 75 25 59 41

Smedjebacken 76 24 61 39

Säter 77 23 59 41

Vansbro 82 18 72 28

Älvdalen 79 21 65 35

Länet 77 23 63 37

Riket 77 23 64 36

Källa: Försäkringskassan

Männen tog ut betydligt färre dagar än vad kvinnorna gjorde. Högst andel dagar med FP tog männen i Lek- sand och Gagnef; 27 procent. Lägst andel tog männen i Vansbro med 18 procent.

Nettodagar, ex. 2 halva dagar = 1 hel- dag. I övrigt se föregående sida.

(19)

Barn och familj Barn och familj

Ungdomar som bor kvar hos föräldrar

2010

Källa: SCB, Befolkningsstatistik

Flickor flyttar hemifrån tidigare än pojkar. Skillnaden är relativt liten i de lägre åldrarna men ökar från 19-årsåldern. År 2010 bodde 44 procent av de 21-åriga flickorna och 57 procent av pojkarna i länet kvar hemma. Skillnaden är störst i åldrarna 20–23 år.

Pojkar – länet Flickor – riket

Flickor– länet

ålder Procent

0 20 40 60 80

100 Länet flickor

Riket flickor Länet pojkar Riket pojkar

30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

Pojkar – riket

Kommunernas omsorg för barn*

2009 Procent

Förskola Fritidshem Pedagogisk omsorg 1–5 år 6–12 år 1–5 år 6–12 år

Avesta 70 46 16 2

Borlänge 78 57 9 0

Falun 80 45 7 0

Gagnef 66 44 9 0

Hedemora 83 48 6 0

Leksand 80 42 5 0

Ludvika 82 53 3 0

Malung-Sälen 82 46 0 0

Mora 81 49 6 0

Orsa 78 43 8 0

Rättvik 77 43 5 0

Smedjebacken 81 40 4 0

Säter 73 46 13 0

Vansbro 60 28 16 0

Älvdalen 69 43 13 0

Länet 77 47 8 0

Riket 82 52 4 0

Källa: Skolverket *Könsredovisning är ej tillgänglig.

Tillgången till omsorg för barn påverkar kvinnors möjlighet att arbeta.

Förskolor som har enskild huvudman ingår om kommunen utövar tillsyn över verksamheten Pedagogisk omsorg är ett samlingsbegrepp där familjedaghem är en av flera tänkbara varianter.

(20)

Barn och familj Barn och familj

Familjehushåll efter hushållstyp

2006–2009 Procentuell fördelning samt antal

Länet Riket Sammanboende utan barn 33 28 Sammanboende med barn 18 19 Ensamstående kvinna utan barn 14 17 Ensamstående man utan barn 17 17 Ensamstående kvinna med barn 4 4

Ensamstående man med barn 2 2

Övriga familjehushåll 13 14

Totalt, % 100 100

Antal, 1 000-tal 141 4 731

Familjehushåll efter hushållstyp och antal barn

2006–2009

Procentuell fördelning

Länet Riket

Samman- Ensamstående Samman - Ensamstående boende kvinna man boende kvinna man Inga barn 65 76 .. 60 83 91 1 barn 13 16 .. 15 10 5

2 barn 15 6 .. 18 6 3

3 barn- 8 3 .. 7 1 1

Totalt, % 100 100 100 100 100 100

Källa: SCB, Undersökningen om levnadsförhållanden (ULF)

En eller båda av de sammanboende, den ensamboende resp. minst en i övriga familjehushåll är i åldern 16–84 år. I gruppen sammanboende ingår även personer av samma kön om de själva angivit sig som sammanboende.

Befolkningen i ordinärt boende med beviljad hemtjänst

dec 2008 Antal

80–89 år 90– år Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 166 67 44 26

Borlänge 413 220 122 38

Falun 487 237 170 65

Gagnef 58 30 19 7

Hedemora 203 60 69 20

Leksand 100 57 34 16

Ludvika 254 110 79 28

Malung-Sälen 82 42 24 12

Mora 174 73 75 22

Orsa 41 24 20 5

Rättvik 138 74 43 18

Smedjebacken 54 22 18 9

Säter 81 41 33 9

Vansbro 61 23 21 7

Älvdalen 89 39 30 8

Länet 2 399 1 118 801 289

Riket 59 493 25 689 20 578 7 097

Källa: Socialstyrelsen

Fler kvinnor än män

80 år och äldre beviljas hemtjänst. Detta gäller även i samtliga kommuner.

Personer kan få insatser i flera kommuner men de räknas bara med en gång i länsuppgiften.

(21)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

Förvärvsarbetande

2009 Andel (%) i respektive åldersgrupp

20–34 år 35–54 år 55–64 år 20–64 år Kv M Kv M Kv M Kv M

Avesta 64 73 83 85 66 72 74 78

Borlänge 60 62 80 84 69 72 71 74

Falun 67 66 85 87 74 76 77 78

Gagnef 71 77 84 90 71 73 78 82

Hedemora 66 73 81 86 64 68 73 78

Leksand 66 75 86 90 71 74 77 82

Ludvika 62 73 80 84 67 73 72 78

Malung-Sälen 71 71 83 83 68 72 76 77

Mora 68 73 84 86 72 77 77 80

Orsa 56 60 81 83 70 73 72 75

Rättvik 70 78 83 88 67 72 75 80

Smedjebacken 63 70 79 88 64 72 71 79

Säter 70 72 85 89 74 77 78 81

Vansbro 69 75 82 82 67 68 75 77

Älvdalen 71 72 83 82 69 72 76 77

Länet 65 69 83 86 70 73 74 78

Riket 64 67 81 84 68 73 73 76

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Andelen förvärvsarbetande är lägre bland kvinnor än bland män i länet. I Smedjebacken är skillnaden störst när det gäller åldersgruppen 20–64 år. Bland de yngre är det störst skillnad i Ludvika.

Utrikes födda förvärvsarbetande

2009 Andel (%) i respektive åldersgrupp

20–34 år 35–54 år 55–64 år 20–64 år

Kv M Kv M Kv M Kv M

Avesta 38 47 57 58 57 60 52 55

Borlänge 21 29 50 56 58 54 38 43

Falun 39 39 64 66 57 60 54 54

Gagnef 44 52 70 79 53 55 59 67

Hedemora 38 46 63 70 44 59 53 61

Leksand 39 51 65 71 54 46 54 59

Ludvika 30 35 61 63 55 64 51 55

Malung-Sälen 44 39 58 55 54 45 53 48

Mora 48 54 65 68 49 56 57 61

Orsa 25 27 49 59 65 56 44 48

Rättvik 38 57 59 73 49 64 50 66

Smedjebacken 27 43 55 68 47 62 46 62

Säter 33 42 61 55 73 65 56 52

Vansbro 34 57 76 62 48 78 57 64

Älvdalen 42 40 51 56 50 52 49 51

Länet 32 37 59 63 55 58 49 52

Riket 40 46 60 63 49 52 51 55

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

De utrikesfödda männen förvärvsarbetar i högre ut-

sträckning än kvinnorna. I åldern 20–64 år gällde det i

alla kommuner utom i Falun, Malung-Sälen och Säter.

(22)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

Utrikes födda förvärvsarbetande

2009 Andel (%) i respektive födelsegrupp. Avser 20–64 år

Norden EU Utanför

utom Norden EU och Norden Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 65 67 64 63 40 45

Borlänge 68 67 46 55 30 35

Falun 73 70 65 65 44 47

Gagnef 72 78 58 57 49 57

Hedemora 64 66 57 61 38 54

Leksand 60 71 53 48 52 59

Ludvika 66 67 55 68 43 45

Malung-Sälen 60 52 62 50 44 44

Mora 68 73 63 57 49 58

Orsa 72 55 58 63 26 35

Rättvik 56 67 52 71 43 61

Smedjebacken 57 73 63 68 24 38

Säter 78 72 63 72 39 35

Vansbro 64 65 65 62 48 65

Älvdalen 64 55 50 53 37 46

Länet 66 68 58 61 38 43

Riket 65 61 55 59 46 53

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Bland de utrikes födda förvärvsarbetar män i högre utsträckning än kvinnor. Bland nordenfödda var skill- naden störst i Smedjebacken och bland födda utanför Norden var den störst i Rättvik.

EU avser 27 medlemsländer.

Sysselsatta efter vanligen arbetad tid

1990 och 2010 Avser 16–64 år

Källa: SCB, Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

År 1990 arbetade 55 procent av kvinnorna i länet heltid. År 2010 hade den andelen ökat till 63 procent.

Under samma tidsperiod ökade andelen i riket från 60 till 66 procent. I länet arbetade 92 procent av männen heltid år 1990. År 2010 var den andelen lägre, 89 pro- cent. I riket sjönk andelen från 93 till 89 procent.

0 20 40 60 80 100

Riket Länet Riket

Länet 0

20 40 60 80 100

Riket Länet Riket Länet

1990 2010 1990 2010

35– tim20–34 tim 1–19 tim

Procent Procent

(23)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

De 20 vanligaste yrkena för kvinnor i länet

2009

Antal Andel (%) av alla yrken*

Vård- och omsorgspersonal 15 316 28

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 3 656 7

Sjuksköterskor 2 069 4

Förskollärare och fritidspedagoger 1 969 4

Grundskollärare 1 924 3

Städare m.fl. 1 847 3

Övrig kontorspersonal 1 740 3

Bokförings- och redovisningsassistenter 1 351 2 Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 1 300 2

Köks- och restaurangbiträden 1 272 2

Redovisningsekonomer, administrativa

assistenter m.fl. 1 111 2

Företagsekonomer, marknadsförare och

personaltjänstemän 1 052 2

Storhushålls- och restaurangpersonal 1 044 2

Kundinformatörer 1 021 2

Gymnasielärare m.fl. 993 2

Sjukgymnaster, tandhygienister m.fl. 988 2

Drift- och verksamhetschefer 963 2

Kontorssekreterare och dataregistrerare 811 1 Barnmorskor; sjuksköterskor med särskild

kompetens 749 1

Psykologer, socialsekreterare m.fl. 728 1

Totalt 20 yrken 41 904 75

Totalt alla yrken** 55 589 100

Källa: SCB, Yrkesregistret

*av alla yrkesverksamma anställda 16–64 år med bostad i länet

** här ingår 1 521 kvinnor vars yrke klassats som okänt

De 20 vanligaste yrkena för män i länet

2009

Antal Andel (%) av alla yrken*

Byggnads- och anläggningsarbetare 3 357 6

Byggnadshantverkare 2 978 5

Ingenjörer och tekniker 2 851 5

Fordonsförare 2 785 5

Säljare, inköpare, mäklare m.fl. 2 408 4

Vård- och omsorgspersonal 2 281 4

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl. 2 074 4 Processoperatörer vid stål- o metallverk 2 019 3

Maskin- och motorreparatörer 1 872 3

Maskinförare 1 803 3

Processoperatörer, trä- och pappersindustri 1 507 3 Lager- och transportassistenter 1 428 2 Chefer för mindre företag och enheter 1 421 2

Montörer 1 331 2

Drift- och verksamhetschefer 1 289 2

Civilingenjörer, arkitekter m.fl. 1 259 2 Maskinoperatörer, metall- och

mineralbehandling 1 216 2

Elmontörer, tele- och elektronik-

reparatörer m.fl. 1 209 2

Gjutare, svetsare, plåtslagare m.fl. 1 137 2

Dataspecialister 1 000 2

Totalt 20 yrken 37 225 63

Totalt alla yrken** 59 178 100

Källa: SCB, Yrkesregistret

*av alla yrkesverksamma anställda 16–64 år med bostad i länet

** här ingår 2 305 män vars yrke klassats som okänt

(24)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

De fem största yrkena i länet bland män

2009

Andel (%) av alla yrkesverksamma anställda 1664 år. Avser natt- befolkning (bor i kommunen men kan arbeta i en annan kommun)

Byggnads- Byggnads- Ingenjörer Fordons- Säljare, o anlägg- hantv. o tekniker förare inköpare,

ningsarb. mäklare

m.fl

Avesta 6 4 7 4 4

Borlänge 5 5 5 5 5

Falun 5 5 5 4 5

Gagnef 7 6 5 4 5

Hedemora 7 4 5 5 3

Leksand 6 7 3 4 5

Ludvika 4 4 7 5 4

Malung-Sälen 7 8 2 6 3

Mora 6 5 4 4 4

Orsa 8 6 3 6 3

Rättvik 12 7 3 6 4

Smedjebacken 5 4 6 5 3

Säter 6 5 4 7 4

Vansbro 11 4 3 5 2

Älvdalen 8 7 3 6 1

Länet 6 5 5 5 4

Riket 5 4 5 4 6

Källa: SCB, Yrkesregistret

Bland män dominerar inget yrke på samma sätt som vård- och omsorgspersonal gör bland kvinnor. I Rättvik arbetade 12 procent av de anställda männen som bygg- nads- och anläggningsarbetare.

De fem största yrkena i länet bland kvinnor

2009

Andel (%) av alla yrkesverksamma anställda 16–64 år. Avser natt- befolkning (bor i kommunen men kan arbeta i en annan kommun)

Vård- o Försäljare, Sjuk- Förskol- Grund- omsorgs- detaljh. sköter- lärare o skol- personal demon- skor fritids- lärare

stratörer peda-

m.fl. goger

Avesta 27 7 3 3 3

Borlänge 27 8 3 3 3

Falun 24 5 5 4 4

Gagnef 31 6 3 4 4

Hedemora 33 6 3 4 4

Leksand 23 7 3 5 4

Ludvika 28 6 3 4 4

Malung-Sälen 29 7 3 4 3

Mora 27 7 6 3 3

Orsa 32 9 4 4 3

Rättvik 32 7 3 4 3

Smedjebacken 32 7 4 4 3

Säter 34 5 5 3 4

Vansbro 39 6 3 3 4

Älvdalen 36 10 2 3 3

Länet 28 7 4 4 3

Riket 22 6 3 4 3

Källa: SCB, Yrkesregistret

Vårdyrken dominerar kraftigt bland kvinnorna. I Vans-

bro arbetade 39 procent av alla anställda kvinnor inom

den gruppen.

(25)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

Källa: SCB, Yrkesregistret

De 30 största yrkena i länet

2009

Avser yrkesverksamma anställda 16–64 år med bostad i länet

Förvärvsarbete efter sektor

2009

20–64 år. Avser nattbefolkningen (bor i kommunen men kan arbeta i annan kommun)

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

I länet arbetar fler kvinnor i offentlig sektor än i näringslivet. I riket är det tvärtom; fler kvinnor arbetar i näringslivet. Män arbetar i huvudsak inom näringslivet.

0 20 40 60 80 100 Riket

Länet Leksand Avesta Malung-Sälen Borlänge Hedemora Ludvika Smedjebacken Mora Älvdalen Gagnef Vansbro Rättvik Falun Orsa Säter

0 20 40 60 80 100

Kvinnor Män

Off. sekt. Näringslivet

%

Chefer för särskilda funktioner Administratörer i offentlig förvaltning Redovisningsekonomer, administrativa assistenter m.fl.Maskinoperatörer, metall- och mineralbehandlingProcessoperatörer, trä- och pappersindustriBokförings- och redovisningsassistenterStorhushålls- och restaurangpersonalCivilingenjörer, arkitekter m.fl.Köks- och restaurangbiträdenMontörer Företagsekonomer, marknadsförare och personaltjänstemänChefer för mindre företag och enheterLager- och transportassistenterMaskin- och motorreparatörerGymnasielärare m.fl.MaskinförareStädare m.fl.

Förskollärare och fritidspedagoger Övrig kontorspersonal Drift- och verksamhetschefer Sjuksköterskor Processoperatörer vid stål- o metallverk Grundskollärare Fordonsförare Byggnadshantverkare Ingenjörer och tekniker Byggnads- och anläggningsarbetare Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Försäljare, detaljhandel; demonstratörer m.fl.

Vård- och omsorgspersonal

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100

100 80 60 40 20 100 80 60 40 20

% %

Vård- och omsorgspersonal

Försäljare, detaljhandel; demon- stratörer m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Byggnads- och anläggningsarbetare

Ingenjörer och tekniker Byggnadshantverkare Fordonsförare

Grundskollärare

Processoperatörer vid stål- o metallverk Sjuksköterskor

Drift- och verksamhetschefer Övrig kontorspersonal

Förskollärare och fritidspedagoger Städare m.fl.

Gymnasielärare m.fl.

Chefer för mindre företag och enheter Maskin- och motorreparatörer

Maskinförare Lager- och transportassistenter

Företagsek., markn.f. o pers.tjm Processoperatörer, trä- och pappersindustri

Montörer Civiling., arkitekter m.fl.

Köks- och restaurangbitr.

Storhushålls- och restaurangpersonal Bokförings- och redovisn.ass.

Maskinop., metall- o mineralbeh.

Redov.ek., adm. ass. m.fl.

Adm. i offentlig förvaltning Chefer för särskilda funktioner

(26)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

Egna företagare i länet efter näringsgren

2009 Antal i åldern 16 år och däröver. Avser

dagbefolkningen (arbetar i kommunen men kan bo i annan kommun)

Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Procentuell fördelning Kvinnor Män Eget Egen- Eget Egen- AB föret. AB föret.

0 500 1000 1500 2000 Energiförsörjning;

miljöverksamhet Finans- och försäkrings- verksamhet Fastighetsverksamhet Transport och magasinering Byggverksamhet Utbildning Information och kommunikation Hotell- och restaurang- verksamhet Vård och omsorg;

sociala tjänster Tillverkning och utvinning Okänd verksamhet Jordbruk, skogsbruk och fiske Företagstjänster Handel Kulturella och personliga tjänster m.m.

Antal

8 92 21 79 48 52 58 42 39 61 50 50 5 95 17 83 0 100 0 100 36 64 59 41 23 77 62 38 39 61 33 67 53 47 54 46 35 65 46 54 61 39 48 52 81 19 69 31 61 39 56 44 100 0 70 30 100 0 70 30

Egna företagare

2009

Antal i åldern 16 år och däröver. Avser dagbefolkningen (arbetar i kommunen men kan bo i annan kommun)

Kvinnor Män

Företagare Egen- Företagare Egen- i eget AB företagare i eget AB företagare

Avesta 51 198 265 360

Borlänge 146 269 618 499

Falun 163 423 739 816

Gagnef 26 98 106 197

Hedemora 48 167 217 347

Leksand 52 193 250 311

Ludvika 78 179 289 276

Malung-Sälen 52 111 218 289

Mora 76 187 286 322

Orsa 19 67 85 141

Rättvik 44 136 161 261

Smedjebacken 20 99 146 175

Säter 27 109 130 262

Vansbro 20 81 105 165

Älvdalen 26 72 115 159

Länet 848 2 389 3 730 4 580

Riket 29 974 88 049 119 038 170 562

Källa: Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Bland de kvinnor som är företagare i länet hade 26

procent ett eget aktiebolag. Bland män var andelen 45

procent.

Egenföretagare är alla egna företagare som ej har ett aktiebolag (AB).

(27)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

Nystartade företag efter form av ledning

1999–2009 Antal i länet

0 300 600 900 1 200

1 500 Gemensam

Kvinnlig Manlig

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999

Från 2007 görs en totalundersökning. Innan dess gjordes den som en urvalsundersökning. Därför är ej siffrorna helt jämförbara med tidigare år.

*exkl. bortfall

**befolkningen 16–64 år Källa: Tillväxtanalys

Nyföretagare

2009

Länet Riket

Kv M Kv + M Kvinnor Män Kv + M Antal 469 894 75 19 706 36 274 3 616 Könsfördelning (%)* 33 62 5 33 61 6 Andel (‰)** 5,6 10,1 0,4 6,7 12,0 0,6 Källa: Tillväxtanalys

I länet är andelen kvinnor och män som startar nya företag lägre än i riket.

Pendling till arbetet

2009

Antal 16–64 år som pendlar över kommun-/länsgränsen

Inpendlare Utpendlare Bor och arbetar i kommunen/

länet Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Avesta 697 1 222 812 952 3 760 4 258 Borlänge 3 082 5 312 2 306 2 402 7 880 8 842 Falun 3 221 2 929 2 010 3 691 10 847 9 602 Gagnef 300 357 921 1 423 1 246 1 033 Hedemora 653 926 784 1 052 2 360 2 565 Leksand 582 870 877 1 186 2 473 2 451 Ludvika 997 1 564 622 1 103 4 515 4 978 Malung-Sälen 409 710 215 332 1 986 2 220

Mora 975 1 385 589 861 3 898 3 988

Orsa 202 250 587 715 837 791

Rättvik 384 352 596 930 1 615 1 551 Smedjebacken 236 447 1 007 1 235 1 159 1 394 Säter 466 469 1 145 1 599 1 276 1 150 Vansbro 141 207 187 354 1 202 1 207 Älvdalen 190 234 243 435 1 257 1 293 Länet 2 279 4 119 2 645 5 155 56 567 60 438 Källa: SCB, Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS)

Män pendlar till en annan kommun i högre utsträckning

än kvinnor. Små kommuners närhet till större kom-

muner medför klart större utpendling. I Malung-Sälen

arbetar många personer inom besöksnäringen vilket

medför en större inpendling till den orten.

(28)

Förvärvsarbete Förvärvsarbete

Deltidsarbetslösa och timanställda

2010 Antal i åldern 20–64 år. Genomsnitt per månad

Deltidsarbetslösa Timanställda

Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 50 9 84 27

Borlänge 91 31 226 145

Falun 151 60 286 177

Gagnef 25 9 69 17

Hedemora 61 9 77 36

Leksand 39 11 47 17

Ludvika 33 6 86 38

Malung-Sälen 33 7 66 27

Mora 74 15 96 50

Orsa 28 7 39 18

Rättvik 28 10 62 27

Smedjebacken 29 6 84 41

Säter 16 6 45 25

Vansbro 17 2 28 13

Älvdalen 30 4 47 18

Länet 707 191 1 340 676

Riket 25 666 8 578 34 854 19 616

Källa: Arbetsförmedlingen

Betydligt fler kvinnor än män är deltidsarbetslösa eller timanställda. Bland de deltidsarbetslösa i länet är 79 procent kvinnor och 21 procent män. Bland de tim- anställda är fördelningen 66 respektive 34 procent.

Arbetssökande

2010

Andel (%) i åldern 20–64 år. Årsmedeltal

Öppet arbetslösa I program med aktivitets stöd Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 4,1 3,9 3,5 3,1

Borlänge 2,8 4,2 3,8 3,7

Falun 3,2 5,2 3,0 3,1

Gagnef 2,7 3,3 3,6 3,2

Hedemora 3,3 3,3 3,4 2,5

Leksand 2,5 3,3 3,0 2,8

Ludvika 2,9 3,4 3,2 3,0

Malung-Sälen 3,1 3,8 2,8 2,6

Mora 2,9 4,0 4,2 3,6

Orsa 2,9 4,9 4,6 4,6

Rättvik 2,8 4,4 3,4 3,2

Smedjebacken 3,0 3,9 3,9 2,6

Säter 2,0 2,4 2,4 2,1

Vansbro 2,7 4,4 3,6 3,7

Älvdalen 4,0 5,0 3,8 3,3

Länet 3,0 4,1 3,4 3,2

Riket 3,6 4,3 3,0 3,2

Källa: Arbetsförmedlingen

Andelen öppet arbetslösa var högre bland män än bland kvinnor i alla kommuner utom i Avesta och Hedemora.

Andelen i program med aktivitetsstöd högre bland kvinnor än bland män överallt utom i Falun, Orsa och Vansbro.

(29)

Förvärvsarbete Inkomst

Öppet arbetslösa

2000–2010 Avser 20–64 år

Källa: Arbetsförmedlingen

Den öppna arbetslösheten är högre bland män än bland kvinnor.

För kvinnor har den under perioden legat på samma nivå i länet som i riket. Det senaste året ligger den lägre i länet med 3,0 procent mot rikets 3,6 procent.

Bland män låg arbetslösheten högre i början av 2000-talet men har sedan följt rikets tal. Nu är den 4,1 procent i länet och 4,3 procent i riket.

Sammanräknad förvärvsinkomst

2009 20–64 år. Antal kronor i 1 000-tal

Medelinkomst Medianinkomst Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 217 285 228 300

Borlänge 213 275 225 290

Falun 230 293 234 288

Gagnef 210 285 209 287

Hedemora 210 274 219 281

Leksand 214 286 218 286

Ludvika 215 291 226 291

Malung-Sälen 210 245 220 256

Mora 219 270 226 272

Orsa 196 240 205 252

Rättvik 206 264 204 267

Smedjebacken 212 294 221 300

Säter 221 280 231 286

Vansbro 198 242 200 255

Älvdalen 202 238 210 251

Länet 216 278 223 283

Riket 225 295 227 284

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (I o T)

Män har betydligt högre inkomst än kvinnor. Störst skillnad i både medel- och medianinkomst är det i Smedjebacken. Minst skillnad är det i Malung-Sälen.

Sammanräknad inkomst består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet. Medel- inkomst är inkomstsumman dividerad med antal inkomsttagare. Medianinkomsten är det mittersta värdet när alla inkomsttagares inkomster sorteras i storleksordning. 0-inkomst- tagare ingår.

Procent

Män – riket Män – länet

0 1 2 3 4 5

6 kvinnor riket

män riket kvinnor länet män länet

2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Kvinnor – länet Kvinnor – riket

(30)

Inkomst Inkomst

Höga respektive låga inkomster

2009

Andel (%) i åldern 20–64 år med sammanräknad förvärvsinkomst Höga inkomster Låga inkomster Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 7 25 18 14

Borlänge 9 27 22 19

Falun 11 27 18 16

Gagnef 7 23 17 12

Hedemora 6 22 19 15

Leksand 8 24 18 14

Ludvika 8 24 19 14

Malung-Sälen 6 15 17 18

Mora 7 18 16 14

Orsa 5 15 22 20

Rättvik 6 18 17 14

Smedjebacken 6 24 17 11

Säter 7 23 15 14

Vansbro 5 14 18 17

Älvdalen 4 13 17 17

Länet 8 23 18 16

Riket 12 28 21 19

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (I o T)

En betydligt högre andel män jämfört med kvinnor har höga inkomster. Det är vanligare bland kvinnorna att vara låginkomsttagare men skillnaden mellan könen är här inte lika stor.

Höga inkomster: 20 procent av befolkningen som har en inkomst på minst 355 216 kr.

Låga inkomster: 20 procent av befolkningen som har en inkomst på högst 116 320 kr.

Genomsnittlig månadslön i de 10 största yrkesgrupperna i länet

2009

Avser rikets genomsnittliga månadslön, Tkr

Källa: SCB och Medlingsinstitutet

Manliga säljare, inköpare och mäklare tjänar i genom- snitt 6 700 kronor mer i månaden än de kvinnliga.

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Säljare, inköpare, mäklare m.fl.

Ingenjörer och tekniker

Sjuksköterskor Byggnads- o anlägg.arb.

Processoperatörer vid stål- o metallverk

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38

Ingenjörer och tekniker Sjuksköterskor

Försäljare, detaljhandel;

demonstratörer m.fl.

Grundskollärare

Byggnadshantverkare Processoperatörer vid stål- o metallverk

Byggnads- och anläggn.arb.

Vård- och omsorgspersonal Fordonsförare

Grundskollärare Byggnadshantverkare Försäljare, detaljhandel;

demonstratörer m.fl.

Fordonsförare

Vård- och omsorgspersonal

(31)

Inkomst Inkomst

Disponibel medelinkomst för familjer

2009 Antal kronor i 1000-tal

Gifta/ Ensamstående Ensamstående

sambo kvinnor män

utan med utan med utan med barn barn* barn barn* barn barn*

Avesta 363 484 155 244 205 307

Borlänge 378 491 157 241 185 299

Falun 411 529 166 268 194 314

Gagnef 361 492 157 254 202 274

Hedemora 370 479 150 248 187 326

Leksand 429 513 162 273 196 344

Ludvika 367 484 153 237 194 314

Malung-Sälen 340 496 151 280 182 281

Mora 373 493 160 255 188 271

Orsa 330 455 145 241 174 285

Rättvik 355 475 152 260 191 298

Smedjebacken 366 476 150 242 201 319

Säter 365 490 158 260 193 325

Vansbro 324 444 141 241 173 298

Älvdalen 323 460 146 253 170 303

Länet 376 495 157 253 191 305

Riket 416 541 171 272 200 334

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (I o T) * under 18 år Inkl. 0-inkomsttagare.

Disponibel inkomst är vad som återstår (för konsumtion och sparande) sedan man från bruttoinkomsten dragit ifrån slutlig skatt och lagt till skattefria bidrag som t.ex. barnbidrag och bostadsbidrag. Bland de ensamstående kan sambo utan gemensamma barn ingå.

Minst en person har fyllt 18 år.

Pensionssparande

2009 Avser 20–64 år. Medelvärde i Tkr

Andel (%) inkomsttagare Medelvärde, tkr med pensionssparande

Kvinnor Män Kvinnor Män

Avesta 49 43 4,8 5,1

Borlänge 44 37 4,7 5,2

Falun 50 42 4,8 5,3

Gagnef 48 39 4,8 5,3

Hedemora 45 39 4,4 4,7

Leksand 52 44 4,8 5,3

Ludvika 41 34 4,6 4,9

Malung-Sälen 44 36 4,9 5,3

Mora 43 36 4,9 5,1

Orsa 43 35 4,2 4,3

Rättvik 46 38 5,1 5,4

Smedjebacken 47 38 4,3 4,7

Säter 48 39 4,7 5,0

Vansbro 38 30 4,5 5,0

Älvdalen 46 40 4,3 4,8

Länet 46 38 4,7 5,1

Riket 43 35 5,1 5,7

Källa: SCB, Inkomst- och taxeringsregistret (I o T)

En högre andel kvinnor än män hade ett privat pen- sionssparande. Männen sparade ett något högre belopp än kvinnorna.

Medelvärdet är beräknat för dem som har pensionssparande.

Personer som saknar sammanräknad förvärvsinkomst ingår ej.

Figure

Updating...

References

Related subjects :