1.1 Mötets öppnande Jonatan Berggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl

Full text

(1)

Protokoll fört vid Catahyas stormöte

Datum: 2005-11-05 Tid: 12.00

Plats: Blommensbergsvägen 116, Stockholm

1. Inledande formalia

1.1 Mötets öppnande

Jonatan Berggren hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat kl. 12.00.

1.2 Val av mötets ordförande

Till mötesordförande väljs Jonatan Berggren.

1.3 Val av mötets sekreterare

Till mötessekreterare väljs Nina Högberg.

1.4 Val av justerare

Till justerare tillika rösträknare väljs Patrik Karlsson och Jonatan Pöljö.

1.5 Justerande av röstlängden Se bilaga 1.5.

Stormötet finner att samtliga närvarande föreningsmedlemmar har rösträtt.

1.6 Adjungeringar

Hannes Hernwall adjungeras med närvaro- och yttranderätt.

1.7 Behörighet

Stormötet förklaras behörigt utlyst enligt föreningens stadgar.

1.8 Godkännande av dagordning Se bilaga 1.8.

Dagordningen godkänns med tilläggen 5.1.1-5.1.5.

2. Motion om stadgeändring

2 Motion om stadgeändring Se bilaga 2.

Stormötet beslutar

(2)

att kapitel III, § 8 får tillägget: "3. Motioner från styrelsen skall offentliggöras senast 14 dagar före mötesdatum."

3. Budgetrevidering

3 Budgetrevidering Se bilaga 3.

Stormötet beslutar

att annullera den av årsmötet fastslagna budgeten, att anta den av styrelsen föreslagna budgeten för 2005.

4. Val

4.1 Val av ordförande Stormötet beslutar

att Nina Högberg väljs till ordförande enligt valberedningens förslag.

4.2 Val av styrelseledamöter Stormötet beslutar

att Felicia Wassberg, Margareta Norling och Daniel Andersson väljs till ledamöter enligt valberedningens förslag.

Peter Sköld, Pedram Gitirokh, Alfred Olsson och Anders Larsen reserverar sig mot beslutet att välja Daniel Andersson som ledamot.

4.3 Val av suppleanter Stormötet beslutar

(3)

Protester framkommer mot att en science fictionavdelning ännu inte har uppförts. Flera medlemmar uppmanas att ta fram ett konkret förslag till avdelningens utformning och lämna detta till hemsideutskottet innan diskussionen om ett uppförande fortsätter.

5.1.2 Engagemang

Engagemanget inom föreningen diskuteras och stormötet anser att styrelsen ska arbeta för att förbättra engagemang och arbetsvilja bland medlemmarna.

5.1.3 Skins

De nya tiger- och Julleskinnen diskuteras och alla är överrens om att dessa förstör fantasystämningen. Stormötet rekommenderar därför hemsideutskottet att förbjuda alla skins som inte behåller de ursprungliga catahyaloggorna.

5.1.4. Namn

Fråga väcktes om huruvida namnvalen bland medlemmarna fortfarande ska vara fantasyinspirerade eller inte. Ingenting nytt tillkom utöver det som redan står i medlemsföreskrifterna.

4.2 Mötets avslutande

Jonatan Berggren förklarar mötet avslutat kl. 12:47.

Nina Högberg, Jonatan Berggren,

Sekreterare Ordförande

Patrik Karlsson, Jonatan Pöljö,

Justerare Justerare

(4)

Bilaga 1.5 – Röstlängd

Berggren, Jonatan (Isondil) Bauer, Fredric (Hagabur) Gehrke, Vicky (ayy vida) Gitirokh, Pedram (Alurian) Hernwall, Emil (Aderyn) Hjerén, Tommie (Timmyy) Högberg, Nina (Tauriel) Karlsson, Patrik (Ithron) Larsen, Anders (Kortirion) Lundin, Johan (Frambogir) Löverli, Ellinor (vemsom) Nordström, Andreas (Maglor) Norling, Maggan (Askatt) Olsson, Alfred (Incánus) Pettersson, Henrik (Jin) Pöljö, Jonatan (Canvas) Renström, Hanna (Buu) Sköld, Peter (troll)

(5)

Bilaga 1.8 – Dagordning

1. Inledande formalia 1.1 Mötets öppnande

1.2 Val av mötets ordförande 1.3 Val av mötets sekreterare

1.4 Val av två justerare, tillika rösträknare 1.5 Justering av röstlängd

1.6 Adjungeringar 1.7 Mötets behörighet

1.8 Godkännande av föredragningslista

2. Motion om stadgeändring 3. Budgetrevidering

4. Val

4.1 Val av ordförande 4.2 Val av styrelseledamöter 4.3 Val av styrelsesuppleanter

5. Avslutande formalia 5.1 Övriga frågor

5.1.1 Science fictionavdelning 5.1.2 Engagemang

5.1.3 Skins 5.1.4 Namn

5.2 Mötets avslutande

(6)

Bilaga 3 – Motion om stadgeändring

Enligt de nuvarande stadgarna ska motioner till stormöte vara styrelsen till handa senast 28 dagar före mötesdatum och publiceras på hemsidan efter att ha behandlats av styrelsen. Att alla motioner till stormöte ska vara styrelsen till handa senast 28 dagar före mötesdatum beror på att styrelsen ska hinna behandla motionerna i god tid innan möteshandlingarna ska vara klara. Men det innebär också att även styrelsens egna motioner ska vara klara 28 dagar före mötesdatum. En sådan tidsbegränsning är inte nödvändig, eftersom styrelsen inte behöver tid till att behandla sina egna motioner. Vi anser att det skulle underlätta styrelsens arbete att ändra stadgarna så att motioner från styrelsen istället ska offentliggöras senast 14 dagar före mötesdatum, dvs. då möteshandlingarna ska vara klara.

Därför föreslår vi stormötet att besluta

att kapitel III, § 8 får tillägget: "3. Motioner från styrelsen skall offentliggöras senast 14 dagar före mötesdatum."

Av styrelsen

(7)

Bilaga 4 – Budgetrevidering

Ibland stämmer planeringen inte med praktiken. Den budget som årsmötet beslutade om har visat sig fungera dåligt för de projekt som pågår och lajvet som var planerat till i somras sköts fram ett år. Därför har styrelsen planerat ändringar i budgeten och då dessa handlar om en mycket stor del av budgeten anser vi att det bör vara upp till stormötet att godkänna ändringarna.

Inkomster

Utfall 2004

Budget beslutad 050226

Utfall 050930

Nytt förslag

Bidrag 42400 25000 24700 24700

Reklam 0 0 1200 1200

Försäljning 0 0 1100 1100

Totalt 42400 25000 27000 27000

Utgifter

Utfall 2004

Budget beslutad 050226

Utfall 050930

Nytt förslag

Hemsida 5145 7000 5218 7000

Lajv 0 3000 0 0

Administration 47 1000 220 500

Produktion 3284,50 1000 0 16000

IRL-verksamhet 17210 10000 7480,50 12000

Övrigt 2166,50 3000 1010 1000

Totalt 27853 25000 13928,50 36500

Resultat 14547 0 13071,50 -9500

Budgetunderskottet är dock inget att oroa sig för, för det finns pengar kvar sedan förra året som vi kan använda oss av. Projekten som nämns nedan kommer dessutom på sikt ge tillbaka en stor del av produktionskostnaderna i form av försäljningsintäkter.

Hemsidekostnader är precis vad det låter som: de pengar som betalar räkningarna från webbhotellet.

Administration är brev och frimärken som behövs för skickande av saker som ska skrivas på, exempelvis styrelsemötesprotokoll.

Produktion är för att finansiera Catahyas kommande antologi som just nu genomgår

korrekturläsning och den CD som är ett samarbete mellan Catahya och metalbandet Broken Dagger. Det är ett konceptalbum baserat på fantasyberättelsen om Catahya som grundaren Incánus har skrivit.

(8)

en hel del av pengarna. Catahyas avtal med Broken Dagger kommer garantera oss de första 6000 kronorna av försäljningsintäkterna.

Att inte tilldela dessa projekt de pengar de behöver för att genomföras på ett önskvärt sett innebär att de måste söka finansiering på annat håll och därmed förmodligen kommer försenas avsevärt. Antologin och CD:n är två unika projekt som inte bara kommer vara till glädje för våra medlemmar, utan även vara bra reklam då de sprids utanför Catahya.

IRL-verksamheten är mötesverksamheten, små och stora träffar över hela landet.

Övrigt är till för oplanerade utgifter som kan dyka upp.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :