NASDAQ OMX Mid Cap KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

2 386,4 1 mån (%) -5,1

Nettoskuld (MSEK) -352,3 3 mån (%) -1,8

Enterprise Value (MSEK) 2 034,2 12 mån (%) 18,6

Soliditet (%) 82,3 YTD (%) -11,1

Antal aktier f. utsp. (m) 34,2 52-V Högst 81,8

Antal aktier e. utsp. (m) 34,4 52-V Lägst 52,0

Free Float (%) 79,4 Kortnamn TETY

2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning (MUSD) 88 133 143 149

just EBITDA (MUSD) 50,4 87,4 93,8 95,1

just EBIT (MUSD) 6,2 37,8 44,3 43,4

EBT (MUSD) 12,4 39,3 45,5 44,6

EPS (USD) 0,1 1,1 1,3 1,3

DPS (SEK) 1,0 1,0 1,0 1,0

Omsättningstillväxt (%) nmf 52,2 7,4 3,7

EPS tillväxt (%) nmf 1472 15,7 -1,8

just EBIT-marginal (%) 7,1 28,3 30,9 29,2

2016A 2017E 2018E 2019E

P/E (x) 106,3 6,8 5,8 6,0

P/BV (x) 1,1 1,0 0,8 0,7

EV/Omsättning (x) 2,6 1,7 1,6 1,5

EV/EBITDA (x) 4,5 2,6 2,4 2,4

EV/EBIT (x) 36,3 6,0 5,1 5,2

Direktavkastning (%) 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%

Total distribution (%) 6,5% NA NA NA

KURSUTVECKLING

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

HUVUDÄGARE KAPITAL

Lansdowne Investment Company 8,9% 0 8,9%

Magnus Nordin 4,1% 0 4,1%

Tethys Oil AB 3,7% 0 3,7%

SEB Fonder 3,9% 3,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Dennis Harlin 1Q-rapport

VD Magnus Nordin

• God utveckling justerat för oväntad EO-post

• Ökat fokus på möjliga reserver

• Fortsatt låga kostnader framgent

NASDAQ OMX Mid Cap Energi

Marknadsvärde (MSEK)

Analytiker: Johan Nilsson

BOLAGSBESKRIVNING

2017-05-02

Tethys Oil är ett svenskt energibolag med inriktning på identifiering

och utbyggnad av, samt produktion från, olje- och naturgastillgångar.

Kärnområde är Sultanatet Oman, där Tethys till ytan är en av landets största licensinnehavare. Bolaget har även licensrättigheter i Frankrike och Litauen.

God utveckling justerat för oväntad EO-post. Omsättningen uppgick till 20,7 (26,1) MUSD och EBITDA till 9,6 (15,7) MUSD. Kvartalet belastades av en EO-kostnad om 5,9 MUSD avseende felrapporterad volym som återbetalades under kvartalet. Därav reducerades rapporterad omsättning med 5,9 MUSD. Justerat för detta utvecklades fundamenta väl. Den justerade omsättningen uppgick således till 26,6 MUSD och EBITDA till 15,5 MUSD, motsvarande en justerad EBITDA- marginal om 58% (60%). Vi förväntade oss en omsättning om 28,2 MUSD och en EBITDA-marginal om 63%. Avvikelsen härleds främst till något högre genomsnittligt realiserat oljepris än beräknat. Kostnadsmassan var på fortsatt låga nivåer, operativa kostnader per fat uppgick till 8,2 USD (11,9) mot förväntade 8,5, och avskrivningarna uppgick till 10 USD per fat (9,8), i linje med förväntan. I övrigt överraskade finansnettot positivt och uppgick till 3,2 MUSD (-0,3), vilket tillskrivs valutaeffekter (USDSEK) från koncerninterna lån och investeringar (mellan moderbolaget och dotterbolag).

Ökat fokus på möjliga reserver. Reserverna ökade med 10%

Y/Y, varav 2P-reserverna (sannolika reserver) ökade med 17%. Detta samtidigt som produktionen ökade med 25% Y/Y (rekordår). De ökade reserverna är ett resultat av utvärderings- och produktionsborrningar vilket har resulterat i att 3P- reserver (möjliga reserver) har förflyttats till 2P-reserver.

Vilket medför att vi ser med ökad tilllförsikt på resterande 3P- reservernas värde.

Fortsatt låga kostnader framgent. Under de senaste fyra kvartalen har OPEX/fat legat i intervallet 7-9 USD (genomsnittligt 8,2) jämfört med 2015 års 12 USD/fat. De lägre operativa kostnaderna är en funktion av skalfördelar och kostnadsbesparingar. För innevarande år estimerar vi fortsatt låga operativa kostnader per fat, samt investeringar marginellt högre än helåret 2016. Vidare kommer Tethys dra fördel av det högre oljepriset först i Q1. Per sista december noterade oljepriset 56,9 USD/fat jämfört med genomsnittligt försäljningspris per fat om 46 USD under kvartalet (i linje med

Q3).

RÖSTER

45 55 65 75 85

2016-03-07 2016-06-02 2016-08-29 2016-11-21 2017-02-15

TETY OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q16A 2Q16A 3Q16A 4Q16A 1Q17E 2Q17E 3Q17E 4Q17E 2014A* 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning 20,0 21,0 26,0 20,7 33,0 33,3 33,3 33,9 1 046 107 88 133 143 149

Resultat från intressebolag 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -133,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Övriga intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rörelsekostnader -10,0 -12,0 -10,0 -11,2 -11,3 -11,5 -11,3 -11,9 -295 -49,0 -43,2 -46,1 -49,5 -53,5

just EBITDA 10,0 9,0 16,0 15,4 21,7 21,7 22,0 21,9 618,0 58,0 50,4 87,4 93,8 95,1

Av- och nedskrivningar -11,0 -11,0 -11,0 -11,2 -12,7 -12,1 -12,1 -12,7 -215,0 -35,0 -44,2 -49,6 -49,5 -51,6

just EBIT -1,0 -2,0 5,0 4,2 9,1 9,6 9,9 9,2 403,0 23,0 6,2 37,8 44,3 43,4

Finansnetto -1,0 2,0 2,0 3,2 0,3 0,4 0,5 0,3 -53,0 0,0 6,2 1,5 1,1 1,2

EBT -2,0 0,0 7,0 7,4 9,4 10,0 10,3 9,5 350,0 23,0 12,4 39,3 45,5 44,6

Skatt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Nettoresultat -2,0 -3,0 6,0 1,5 9,4 10,0 10,3 9,5 350,0 23,0 2,5 39,3 45,5 44,6

EPS f. utsp. (USD) -0,07 -0,08 0,19 0,04 0,27 0,29 0,30 0,28 9,86 0,67 0,07 1,15 1,33 1,30

EPS e. utsp. (USD) -0,07 -0,08 0,19 0,04 0,27 0,29 0,30 0,28 9,86 0,67 0,07 1,14 1,32 1,30

Omsättningstillväxt Q/Q -23% 5% 24% -20% 59% 1% 0% 2% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y -20% -19% -13% -20% 65% 58% 28% 64% 77% -90% -18% 52% 7% 4%

just EBITDA-marginal 50% 43% 62% 58% 66% 65% 66% 65% 72% 54% 57% 65% 65% 64%

just EBIT-marginal -5% -10% 19% 16% 27% 29% 30% 27% 51% 21% 7% 28% 31% 29%

EBT-marginal -10% 0% 27% 36% 28% 30% 31% 28% 46% 21% 14% 29% 32% 30%

Finansnettot påverkas av USDSEK fluktuation för koncerninterna lån och investeringar och är ej kassaflödespåverkande.

*Siffror för 2015 justerade enligt nya redovisningsprinciper, helåret 2014 avser MSEK

MUSD 2014A* 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E USD 2014A* 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Kassaflöde från rörelsen 673 61 45 89 95 96 EPS 9,86 0,67 0,07 1,15 1,33 1,30

Förändring rörelsekapital 33 5 7 -5 -1 1 Just. EPS 9,86 0,67 0,07 1,15 1,33 1,30

Kassaflöde löpande verksamheten 707 64 52 84 94 97 BVPS 6,53 7,24 6,95 7,94 9,19 10,41

Kassaflöde investeringar -259 -39 -49 -45 -45 -45 CEPS 0,62 0,06 -0,36 1,03 1,31 1,40

Fritt kassaflöde 448 25 3 39 49 52 DPS (SEK) 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Kassaflöde fin. verksamheten -426 -23 -18 -4 -4 -4 ROE 188% 11% 3% 16% 16% 14%

Nettokassaflöde 22 2 -12 36 45 48 Soliditet 92% 86% 82% 85% 87% 88%

*2014A avser MSEK *2014A avser MSEK

AKTIESTRUKTUR 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

166 189 191 186 182 175 Antal A-aktier (m) -

48 51 39 75 120 168 Antal B-aktier (m) 35,5

232 253 239 273 316 358 Totalt antal aktier (m) 35,5 +46 (0)8 679 4990

214 217 197 232 274 315 Antal återköpta aktier (m) -1,3 www.tethysoil.com

-48 -51 -39 -75 -120 -168 Antal utestående aktier (m) 34,2

-1 -21 -25 -20 -19 -20

MUSD Estimat Utfall Förr Nu Förr Nu

28,2 20,7 127 133 138 143

just EBIT 6,5 4,2 30 38 35 44

EPS (USD) 0,2 0,0 0,90 1,15 1,00 1,33 33%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

-27%

-35%

-79%

5%

24%

28%

Förändring 2018E

26%

4%

Omsättning Eget kapital Nettoskuld Rörelsekapital (Netto)

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic

Förändring Skillnad

4Q 2016A 2017E

MUSD

Olje- och Gastillgångar Hovslagarg. 5B

111 48 Stockholm Likvida medel

Totala tillgångar RESULTATRÄKNING MUSD

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

(3)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING*

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y* NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA*

KASSAFLÖDES- & MARGINALUTVECKLING

FCF YIELD (%) EBIT-MARGINAL (R12m)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

0 20 40 60 80 100 120 140

2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Omsättning EBIT

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E 2019E

FCF yield, %

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

EBIT-marginal -150%

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2013 2014 2015 2016 2017E

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0 50 100 150 200 250 300

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3Q4AQ1 Q2 Q3 Q4

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X 2,5X

-250 -200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016A 2017E 2018E 2019E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA

(4)

PRODUKTIONSUTVECKLING OMAN PER MÅNAD (FAT/DAG)* Tethys oljereserver (tusen fat)**

BOLAGSBESKRIVNING

Tethys Oil investerar i licenser i områden där det finns konstaterade fyndigheter som inte undersökts fullt ut med modern teknik. Processen från prospektering till produktion innehåller många faser vilka ofta är riskabla, dyra och långa. När investeringar sker i upstream-projekt dvs. sökande, finnande och produktion av olja/gas (jämför downstream som innebär raffinering och distribution), finns två huvudsakliga strategier. Den första är att provborra utan att vara säker på om fyndigheter finns. Risken begränsas genom att ha delägda licenser eller ha en befintlig produktion vars kassaflöde finansierar prospekteringen. Den andra strategin är att investera i utvecklingsprojekt där det är känt att kolväten finns men där mängden och omfattningen är oklar, vilket eliminerar den största risken.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

*Per respektive månads produktionsrapport ** Per 31 dec 2016 (1P: bevisad, 2P: sannolik, 3P: möjlig)

14222

21408

29729 1P

2P 3P

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sep Jan Maj Sept Jan Maj Sept

2011 2012 2013 2014 2015 2016

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Arash Hakimi Fard, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Johan Nilsson, analytiker, Remium.

DISCLAIMER Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i denna analys baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i analysmaterialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning. För förklaring av innebörden i rekommendationerna [”köp”,

”sälj” och ”behåll”] se www.introduce.se/analys/.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i denna analys före publicering. Om inget annat framgår av dokumentet har Remium inte ingått avtal att ta fram rekommendationerna i detta dokument med något företag som omnämns.

Remiums investeringsrekommendationer bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad vid tidpunkten för rekommendationens färdigställande.

Remiums analytiker uppdaterar i normalfallet enbart en investeringsrekommendation om något väsentligt inträffat som påverkar aktiens värde enligt analytikerns bedömning.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk.

Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar.

Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Tethys Oil: Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Bolagen i texten. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat denna analys, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som rekommendationerna i dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller inte någon ersättning som är direkt knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag eller något av Remiums uppdrag inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser.

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 52%

Behåll: 45%

Sälj: 2%

Under de senaste tolv månaderna har rekommendationerna från analysavdelningen, avseende de bolag där Remium tillhandahåller eller under de senaste 12 månaderna har tillhandahållit likviditetsgaranti och/eller Corportate Finance-uppdrag, utfallit (uppdateras varje kvartal):

Köp: 19%

Behåll: 17%

Sälj: 0%

Ingen rekommendation: 64%

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :