Marknadsvärde (MSEK) KURSUTVECKLING

Full text

(1)

NYCKELDATA KURSUTVECKLING

330,2 1 mån (%) -5,6

Nettoskuld (MSEK) 32,7 3 mån (%) -12,8

Enterprise Value (MSEK) 362,9 12 mån (%) -22,6

Soliditet (%) 44,5 YTD (%) -20,7

Antal aktier f. utsp. (m) 5,2 52-V Högst 84,0

Antal aktier e. utsp. (m) 5,2 52-V Lägst 61,3

Free Float (%) 57,12 Kortnamn ELEC

2014A 2015A 2016E 2017E

Omsättning (MSEK) 1 704 1 700 1 761 1 849

EBITDA (MSEK) 49 40 45 55

EBIT (MSEK) 46 37 43 53

EBT (MSEK) 48 39 42 51

EPS (just. SEK) 7,23 5,81 6,26 7,64

DPS (SEK) 5,25 4,25 4,75 5,75

Omsättningstillväxt (%) 9,2 -0,2 3,6 5,0

EPS tillväxt (%) 19,8 -19,7 7,8 22,1

EBIT-marginal (%) 2,7 2,2 2,4 2,9

2014A 2015A 2016E 2017E

P/E (x) 10,8 13,7 10,1 8,3

P/BV (x) 2,1 2,1 1,6 1,5

EV/Omsättning (x) 0,3 0,3 0,2 0,2

EV/EBITDA (x) 9,1 12,1 8,0 6,7

EV/EBIT (x) 9,6 12,9 8,5 6,8

Direktavkastning (%) 8,3 5,3 7,5 9,1

KURSUTVECKLING

HUVUDÄGARE KAPITAL

Håkan Lissinger 20,9% 0,209 20,9%

Catella Fonder 11,4% 0,114 11,4%

Theodor Jeansson 10,6% 0,1058 10,6%

Avanza Pension Försäkring AB 9,9% 0 9,9%

LEDNING FINANSIELL KALENDER

Ordf. Peter Elving 2Q-rapport

VD Anneli Sjöstedt 3Q-rapport

CFO Johan Jaensson

NASDAQ OMX Small Cap Konsumentvaror

Marknadsvärde (MSEK)

RÖSTER

• Något under estimat

• Electra avvecklar Linderholms

• Mindre estimatjusteringar

Källor: Infront, Bolagsrapporter, Remium Nordic, Holdings

Något under estimat. Omsättningen uppgick till 368 MSEK (371) motsvarande en minskning om 1% jämfört med föregående år. Rörelseresultatet blev 5 MSEK (6,6) där vi hade räknat med 7 MSEK och rörelsemarginalen blev 1,4%

(1,8). Electra Retail ökade till 258 MSEK (256) medan resultatet minskade något till 1 MSEK (1,3). Omsättningen i Logistik och IT minskade till 110 (116) och resultatet blev 4 MSEK (5,3). Branschens fortsatta mixförskjutning mot telekom och IT fortsatte att pressa marginalen och det uppsagda tredjepartslogistikavtalet med 3 som löpte ut i februari 2015 fanns med i två av tre månader i Q1 ifjol.

Electra avvecklar Linderholms. 2009 förvärvade Electra 51% av Linderholms, ett grossistbolag med elprodukter och hemelektronik, för att sedermera i juni 2014 förvärva resterande 49%. Under kvartalet har beslut fattats att avveckla den operativa verksamheten eftersom Linderholms inte lyckats nå upp till de volymer och den lönsamhet som Electra hade förväntat sig. Efter förvärvet har Electra införlivat de delar av Linderholms som ansetts strategiskt viktiga och resterande delar av verksamheten (försumbar andel av Electras omsättning) kommer sannolikt att vara avvecklade under Q2.

Mindre estimatjusteringar. Efter att marginalen blev lägre än estimerat väljer vi att justera ned helårsprognosen något, men vi ser samtidigt fortsatt god förutsättning för återgång till resultattillväxt. Avslutningsvis har Electra inlett ett samarbete med Jetshop (deras produkt Jetshop Commerce är det ledande systemet för e-handel i Norden). Electra erbjuder Jetshops kunder SMART-systemet och Electras kunder erbjuds Jetshop Commerce. Samarbetet förväntas vara igång till hösten. Det är ännu för tidigt att säga, men vid lyckat utfall kommer samarbetet att bidra positivt till segmentet Logistik och IT.

BOLAGSBESKRIVNING

Analytiker: Markus Henriksson

2016-11-11 2016-08-23

Electra Gruppen ska utveckla och driva koncept för butikskedjor

(Audio Video, Digitalbutikerna och RingUp) med fristående entreprenörer och vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar.

55 65 75 85 95

2015-04-27 2015-07-23 2015-10-15 2016-01-14 2016-04-11

ELEC OMXSPI (ombaserad)

(2)

1Q15A 2Q15A 3Q15A 4Q15A 1Q16A 2Q16E 3Q16E 4Q16E 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning 371 403 367 559 368 410 398 585 1 561 1 704 1 700 1 761 1 849 1 914

Rörelsekostnader -364 -398 -356 -543 -363 -403 -386 -565 -1 519 -1 657 -1 660 -1 716 -1 794 -1 855

EBITDA 7,2 5,4 10,7 16,2 5,7 7,4 12,3 19,9 42 49 40 45 55 58

Avskrivningar -0,6 -0,6 -0,6 -0,6 -0,7 -0,6 -0,6 -0,6 -2 -2 -2 -2 -2 -2

EBIT 6,6 4,8 10,1 15,6 5,0 6,8 11,7 19,3 40 46 37 43 53 56

Finansnetto 0,7 0,8 -0,2 0,6 0,4 -0,5 -0,5 -0,5 1 1 2 -1 -2 -2

EBT 7,3 5,6 9,9 16,2 5,4 6,3 11,2 18,8 41 48 39 42 51 54

Skatt -1,6 -1,2 -2,2 -3,8 -1,1 -1,4 -2,5 -4,1 -10 -10 -9 -9 -11 -12

Nettoresultat 5,7 4,4 7,7 12,4 4,3 4,9 8,7 14,6 31 38 30 33 40 42

EPS f. utsp. (SEK) 1,09 0,85 1,48 2,35 0,83 0,94 1,68 2,82 6,05 6,98 5,75 6,26 7,64 8,10

EPS e. utsp. (SEK) 1,09 0,85 1,48 2,35 0,83 0,94 1,68 2,82 6,05 6,98 5,75 6,26 7,64 8,10

Omsättningstillväxt Q/Q -33,0% 8,5% -9,0% 52,5% -34,2% 11,4% -2,9% 47,0% N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Omsättningstillväxt Y/Y 4,1% 5,5% -10,9% 0,9% -0,9% 1,7% 8,5% 4,6% 23,1% 9,2% -0,2% 3,6% 5,0% 3,5%

Just. EBITDA marginal 1,9% 1,3% 2,9% 2,9% 1,5% 1,8% 3,1% 3,4% 2,7% 2,9% 2,3% 2,6% 3,0% 3,1%

Just. EBIT marginal 1,8% 1,2% 2,8% 2,8% 1,4% 1,7% 2,9% 3,3% 2,6% 2,7% 2,2% 2,4% 2,9% 2,9%

Just. EBT marginal 2,0% 1,4% 2,7% 2,9% 1,5% 1,5% 2,8% 3,2% 2,6% 2,8% 2,3% 2,4% 2,8% 2,8%

MSEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E SEK 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Kassaflöde från rörelsen 34 39 37 35 41 44 EPS 6,04 7,23 5,81 6,26 7,64 8,10

Förändring rörelsekapital -12 -6 -3 -2 -3 1 Just. EPS 6,04 7,23 5,81 6,26 7,64 8,10

Kassaflöde löpande verksamheten 22 33 26 33 39 46 BVPS 34,51 36,81 37,32 39,35 41,24 43,34

Kassaflöde investeringar -4 -4 -14 -4 -5 -5 CEPS 4,29 6,37 4,92 6,28 7,45 8,76

Fritt kassaflöde 18 29 12 29 34 41 DPS 4,50 5,25 4,25 4,75 5,75 6,00

Kassaflöde fin. verksamheten -18 -20 -15 -23 -30 -31 ROE 18% 20% 16% 16% 19% 19%

Nettokassaflöde 1 9 -3 6 4 10 Just. ROE 18% 20% 16% 16% 19% 19%

Soliditet 38% 37% 35% 36% 37% 37%

AKTIESTRUKTUR 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

0 0 5 5 5 5 Antal A-aktier (m) -

17 26 23 29 34 43 Antal B-aktier (m) 5,2

475 515 548 569 574 603 Totalt antal aktier (m) 5,2

180 191 194 205 214 225 +46(0)480 584 75

13 38 63 25 21 11 www.electra.se

159 215 213 184 187 186

MSEK Utfall Förr Nu Förr Nu

360 368 1 753 1 761 1 841 1 849

EBIT 7 5 46 43 53 53

Just. EPS (SEK) 0,99 0,83 6,62 6,26 7,80 7,64

0%

0%

-2%

ESTIMATFÖRÄNDRINGAR

2%

-29%

-16%

0%

-7%

-5%

Förändring Förändring

Skillnad

1Q 2016A 2016E

Electra Gruppen Trångsundsväg. 20 392 39 Kalmar MSEK

2017E Estimat

ELECTRA GRUPPEN

RESULTATRÄKNING MSEK

BALANSRÄKNING BOLAGSKONTAKT

KASSAFLÖDE DATA PER AKTIE & AVK. EGET KAPITAL

Källor: Bolagsrapporter, Remium Nordic Rörelsekapital

Immateriella tillgångar Likvida medel Totala tillgångar Eget kapital Nettoskuld

Omsättning

(3)

RESULTATRÄKNING, ÅR & KVARTAL

OMSÄTTNING & RÖRELSERESULTAT, Y/Y (MSEK) OMSÄTTNING & RÖRELSEMARGINAL, Q/Q (MSEK)

TILLVÄXT & BALANSRÄKNING

OMSÄTTNINGSTILLVÄXT, Y/Y NETTOSKULD & NETTOSKULD/EBITDA

UTVECKLING PER AFFÄRSOMRÅDE

OMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK) EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE (MSEK)

0

10 20 30 40 50 60

0 500 1000 1500 2000 2500

2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Omsättning EBIT

0%

1%

2%

3%

4%

0 100 200 300 400 500 600 700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2EQ3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Omsättning EBIT-marginal

-2,5X -2,0X -1,5X -1,0X -0,5X 0,0X 0,5X 1,0X 1,5X 2,0X

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A 2014A 2015A 2016E 2017E 2018E

Nettoskuld Nettoskuld/EBITDA -30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1Q2EQ3EQ4E

2011 2012 2013 2014 2015 2016

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015 2016

-2 0 2 4 6 8 10 12

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1

2013 2014 2015 2016

(4)

NETTOOMSÄTTNING PER AFFÄRSOMRÅDE* EBIT PER AFFÄRSOMRÅDE*

BOLAGSBESKRIVNING

Electra Gruppen är en svensk koncern som driver detaljhandelskedjorna Audio Video, Ring Up samt Digitalbutikerna. Bolaget äger konceptet och namnrättigheterna medan själva butikerna drivs och ägs av lokala entreprenörer. Genom att ansvara för gemensamma inköp, distribution, lagerhållning marknadsföring, IT och utbildning för de anknutna butikerna uppnår man en central effektivitet som kan kombineras med de lokala aktörernas överlägsna marknadskännedom och entreprenörskap. Utöver kedjekoncepten jobbar Electra Gruppen också med säljstödjande logistik.

Det innebär att man erbjuder tjänster inom tredjepartslogistik, webbshopar och butiksdatasystem.

MARKNADS- & BOLAGSPECIFIKT

* Rullande 12 månader (Q1 2016)

Retail Logistik & IT

Retail

Logistik & IT

(5)

DISCLAIMER - VIKTIG INFORMATION Ansvarig utgivare: Claes Vikbladh, Remium Nordic AB (Remium)

Analys utarbetad av: Markus Henriksson, analytiker, Remium

DISCLAIMER

Innehåll och källor

Detta dokument är framställt av Remium för allmän spridning. Innehållet har grundats på omdömen, rekommendationer och uppskattningar från Remiums analytiker, allmänt tillgänglig och offentlig information vilken bedömts som tillförlitlig eller andra namngivna källor. Denna typ av review uppdateras normalt varje kvartal. Omdömen, rekommendationer och uppskattningar avseende värdering av finansiella instrument eller företag som nämns i detta dokument baseras på en eller flera värderingsmetoder, t.ex. kassaflödesanalys, analys av nyckeltal eller tekniska analyser av kursrörelser. Antaganden som ligger till grund för prognoser, riktkurser och uppskattningar som citerats eller återgivits återfinns i materialet från de namngivna källorna. Remium kan inte garantera den externa informationens riktighet eller fullständighet. Innehållet i dokumentet grundas på information som är aktuell vid tidpunkten för offentliggörandet av detta dokument. Förhållanden som lagts till grund för detta dokument kan påverkas av efterföljande händelser, som av naturliga skäl inte kan beaktas i detta dokument, och omdömen, rekommendationer och uppskattningar kan ändras utan förvarning.

Dokumentet har inte granskats av något företag som nämns i detta dokument före publicering.

Risker

Informationen i detta dokument ska inte uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att ingå transaktioner. Informationen tar inte hänsyn till den enskilda mottagarens kunskaper och erfarenheter av placeringar, ekonomiska situation eller placeringsmål. Informationen är därmed ingen personlig rekommendation eller ett individuellt anpassat investeringsråd. Informationen ska inte heller betraktas som råd om skattekonsekvenser av placeringsbeslut. Varje investerare uppmanas att komplettera med ytterligare relevant material samt konsultera en finansiell rådgivare inför ett investeringsbeslut. Remium frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på detta dokument. Placeringar i finansiella instrument är förenade med ekonomisk risk. Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli helt värdelös. Prognoser om framtida utveckling baseras på antaganden och det finns ingen garanti för att prognosen slår in. Vidare är historisk utveckling ingen garanti för framtida avkastning.

Värderingsmetoder

Åsikter, rekommendation och riktkurs i denna analys är baserad på en eller flera värderingsmetoder. En vanligt förekommande värderingsmetod är kassaflödesanalys där framtida kassaflöde är diskonterat till nuvärde. Remiums analytiker kan också använda sig av olika typer av värderingsmultiplar såsom P/E-tal och/eller EV/EBIT ofta relaterade till jämförbara aktier. I vissa fall kan även en jämförelse göras mellan substansvärdet och bolagets marknadsvärde. Remium anger en riktkurs på huvuddelen av analyserade bolag. Denna bygger på analytikerns uppfattning om vad aktien borde vara värderad idag.

Intressekonflikter

Remium har utarbetat etiska riktlinjer och interna regler (policies och instruktioner) för att identifiera, övervaka och hantera intressekonflikter. Dessa syftar till att förebygga, förhindra eller i förekommande fall hantera intressekonflikter mellan analysavdelningen och övriga avdelningar inom företaget och bygger på restriktioner (chinese walls) i kommunikationen mellan olika avdelningar. Remium har vidare utarbetat interna regler för när handel får ske i ett finansiellt instrument som är föremål för investeringsanalys. För mer information om Remiums åtgärder för att förebygga, undvika eller hantera intressekonflikter se www.introduce.se/Remium.

Remium är marknadsledande på flera företagstjänster kring börsens mindre och medelstora bolag, inom Introduce, likviditetsgaranti och Certified Adviser, och kan genomföra analyser på uppdrag av, och mot en ersättning från, de bolag som följs med bland annat analysprodukterna Remium Review och Remium Insight.

Läsaren av detta dokument kan anta att Remium har erhållit eller kommer att erhålla betalning för utförandet av finansiella företagstjänster från mindre och medelstora bolag i analysen, vilket kan medföra att intressekonflikter kan uppstå mellan Remium och kunderna som tar del av och agerar på analysen. Ersättningen är på förhand avtalad och är inte beroende av innehållet i analysen.

Remium tillhandahåller följande företagstjänster till Electra gruppen, Introduce. Remiums corporate finance-avdelning har under de senaste 12 månaderna inte utfört tjänster i samband med offentliga erbjudanden (listningar, noteringar och emissioner) för Electra gruppen. Bolag i Remiumgruppen, deras kunder, ledning eller anställda äger normalt sett eller har positioner i värdepapper som nämns i detta dokument. Analytikern som har utarbetat detta dokument, eller dennes närstående, har inget väsentligt ekonomiskt intresse i de finansiella instrument som dokumentet avser och äger inte eller har inte positioner i dessa finansiella instrument. Remiums analytiker erhåller ingen ersättning som är knuten till något av Remiums corporate finance-uppdrag.

Spridning av detta dokument

Dokumentet riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där spridning, offentliggörande, publicering och deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svenska lagar och regler, däribland USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Sydafrika, Nya Zeeland och Japan. Ingen åtgärd har vidtagits eller kommer att vidtas av Remium för att tillåta spridning, offentliggörande och publicering i nämnda länder.

Detta dokument får inte spridas, återges, citeras eller refereras till på så sätt att innebörden av dokumentet ändras eller förvanskas.

Om Remium

Remium är ett kreditmarknadsbolag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :