Delårsrapport Januari Juni 2003 Ticket Travel Group AB (publ)

Full text

(1)

Delårsrapport Januari – Juni 2003

Ticket Travel Group AB (publ)

För vidare information och frågor, kontakta VD Mats Frid, 08-702 66 10, 070-515 90 10 eller Finansdirektör Katarina Sjögren Petrini 08-702 66 26, 070-567 51 73

Tryckt version av denna rapport kan beställas på telefon 08-702 66 00

(2)

TICKET TRAVEL GROUP AB (publ)

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2003

- Kraftig vändning på privatresemarknaden efter Irakkriget och sars.

- Nettoomsättning 1 432,0 (1 774,1) Mkr, -19 %, beroende på det världspolitiska läget.

- Resultat efter skatt -13,9 (9,0) Mkr.

- Resultat per aktie -0,79 (0,51) kr.

- Rörelseresultat före goodwillavskrivningar -9,9 (14,0) Mkr.

- Lennart Käll utsedd till ny koncernchef och VD

- Åtgärdsprogram, för att spara 20 Mkr på helårsbasis jämfört med föregående år, löper enligt plan.

KRAFTIG VÄNDNING PÅ PRIVATRESEMARKNADEN

Baserat på erfarenheter från Gulfkriget 1991 bedömde Ticket efter första kvartalet att

efterfrågan på privatresor skulle återgå till en normal nivå sex till åtta veckor efter att kriget i Irak upphörde. Denna gång normaliserades efterfrågan något snabbare. Redan från mitten av maj översteg Tickets försäljning väsentligt föregående års försäljning. Dock var den negativa effekten av krigsoron under april mycket kraftig.

Försäljningen per månad, uttryckt i procent av föregående år, har under andra kvartalet således haft en ganska dramatisk utveckling:

april - 57 %

maj + 5 %

juni +25 %

Från mitten av maj har bolaget haft ett positivt resultat.

MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING

Tickets försäljning minskade under perioden med 19 % jämfört med föregående år.

Försäljningsnedgången var ett resultat av kriget i Irak och det världspolitiska läget, det allmänna konjunkturläget samt spridningen av sars främst i Sydostasien.

Under perioden har försäljningsminskningen varit störst inom chartersegmentet. Efterfrågan till länderna i östra Medelhavet minskade som en följd av kriget i Irak men ökade åter under slutet av andra kvartalet i och med att kriget upphörde. Samtidigt märktes en fortsatt stark efterfrågan på resor till destinationer i västra Medelhavet, som t ex Mallorca. Spridningen av lungsjukdomen sars ledde till en osäkerhet bland resenärer till Sydostasien, med många ombokningar och avbokningar som följd. Under slutet av andra kvartalet påverkades försäljningen positivt av det dåliga vädret i både Sverige och Norge.

Det totala utbudet av charterresor har inför sommaren 2003 minskats i både Sverige och Norge med cirka 15 % jämfört med föregående år. Genom att charterarrangörerna senarelagt lanseringen av vinterprogrammen för vintern 2003-2004 har det sålts färre vinterresor jämfört med motsvarande period föregående år. Ticket har under perioden bibehållit sin marknads- andel av den totala försäljningen av charter- och paketresor.

(3)

Försäljningen av lågprisflygbiljetter, som t ex Sterling, SAS Snowflake samt Malmö

Aviations Snålskjutsen, ökade kraftigt jämfört med föregående år i både Sverige och Norge.

NETTOOMSÄTTNING

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 1 432,0 (1 774,1) Mkr, vilket innebar en minskning med 19 %. För jämförbara butiker, exklusive valutaeffekter, uppgick

minskningen till 17 %.

Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under perioden till 943,5 (1 145,2) Mkr, en minskning med 18 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen för perioden till 488,5 (628,8) Mkr, en minskning med 22 %.

RESULTAT

Rörelseresultatet i koncernen uppgick under perioden till -14,5 (9,1) Mkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -13,9 (9,0) Mkr. Koncernens bruttovinstmarginal uppgick till 9,4 (10,0) %. Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror.

Försäljnings- och administrationskostnaderna i koncernen uppgick till 150,5 (168,2) Mkr, en minskning med 17,7 Mkr. I föregående års siffror ingick det avyttrade dotterbolaget

WorldWide Ticket ABs försäljnings- och administrationskostnader med 11,9 Mkr. Exklusive WorldWide uppgick minskningen till 5,8 Mkr.

Rörelseresultatet i den svenska verksamheten uppgick till -6,0 (7,9) Mkr. Rörelseresultatet i den norska verksamheten uppgick till -8,5 (1,2) Mkr och före goodwillavskrivningar till -4,9 (4,9) Mkr.

ANDRA KVARTALET 2003

Koncernens nettoomsättning under andra kvartalet uppgick till 689,6 (815,2) Mkr, en

minskning med 15 %. För jämförbara butiker, exklusive valutaeffekter, uppgick minskningen till 11 %. Den svenska verksamhetens nettoomsättning uppgick under kvartalet till 456,1 (531,5) Mkr, en minskning med 14 %. I den norska verksamheten uppgick nettoomsättningen under kvartalet till 233,5 (283,7) Mkr, en minskning med 18 %.

Koncernens rörelseresultat uppgick under kvartalet till -7,2 (0,6) Mkr. Resultat efter skatt uppgick till -6,8 (0,6) Mkr. Bruttovinstmarginalen för kvartalet uppgick till 9,3 (10,5) %.

Marginalminskningen beror främst på att det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB ingick i föregående års siffror. Den svenska verksamhetens rörelseresultat uppgick till -4,0 (1,5) Mkr. Rörelseresultatet före goodwillavskrivningar i den norska verksamheten uppgick till -1,5 (0,9) Mkr.

(4)

INFORMATION PER VERKSAMHETSOMRÅDE

Nettoomsättning (Msek)

Kv 2 Kv 2 Förändring6) Jan-jun Jan-jun Förändring6) Helår

2003 2002 %* 2003 2002 %* 2002

Sverige 456 531 -14 943 1 145 -18 2 049

Norge 234 284 -18 (-13) 489 629 -22 (-22) 1 070

Koncernen 690 815 -15 (-14) 1 432 1 774 -19 (-19) 3 119

Rörelseresultat (Msek)

Kv 2 Kv 2 Förändring6) Jan-jun Jan-jun Förändring6) Helår

2003 2002 % 2003 2002 % 2002

Sverige -4,0 1,5 - -6,0 7,9 - -4,4

Norge -3,2 -0,9 - -8,5 1,2 - -10,7

Jämförelsestörande post** - - - - - - 5,2

Koncernen -7,2 0,6 - -14,5 9,1 - -9,9

Resultat efter finansiella poster (Msek)

Kv 2 Kv 2 Förändring6) Jan-jun Jan-jun Förändring6) Helår

2003 2002 % 2003 2002 % 2002

Sverige -4,0 1,5 - -5,9 7,7 - 18,5

Norge -2,8 -0,9 - -8,0 1,3 - -10,1

Jämförelsestörande post** - - - - - - 5,2

Koncernen -6,8 0,6 - -13,9 9,0 - 13,6

* Samtliga förändringar som omnämns inom parantes är beräknade exklusive valutaeffekter.

** Jämförelsestörande post år 2002 avsåg återföring av tidigare avsättning Dreamticket.

VERKSAMHETEN

Med hänsyn till den vikande marknaden i början av 2003 igångsatte Ticket i februari ett nytt åtgärdsprogram utöver de som avslutades under 2002. Målet med det nya åtgärdsprogrammet är att minska kostnaderna med ytterligare 20 Mkr på helårsbasis 2003 jämfört med 2002.

Åtgärdsprogrammet löper enligt plan och under första halvåret har kostnaderna minskat med 5 Mkr.

Totalt bedöms Tickets samtliga åtgärdsprogram ha minskat kostnaderna med ca 70 Mkr jämfört med år 2000. Minskningen av kostnaderna innebär att break-evennivån för Ticket (vid en given produktmix) har sänkts med ca 20%. Samtliga beräkningar ovan är exklusive

valutaeffekter och försäljnings- och administrationskostnader i det avyttrade dotterbolaget WorldWide Ticket AB.

I Sverige var 64 butiker i drift vid periodens utgång, inklusive en internetbutik. I Norge var vid periodens utgång 33 butiker i drift, varav en internetbutik. Under perioden har två butiker lagts ned i Sverige och en i Norge. På samtliga berörda platser, förutom en, finns andra Ticketbutiker representerade. Nedläggningarna bedöms därmed ha en begränsad effekt på försäljningen. Medelantalet anställda uppgick under perioden till 395 (450).

Under andra kvartalet har Fritidsresor och Ticket lanserat ett användargränssnitt/boknings- dialog som gör det möjligt att boka Fritidsresors produkter on-line på ticket.se och ticket.no med samma enkla förfarande som på Fritidsresors webbplatser i både Sverige och Norge.

Bokningsdialogen är den första på marknaden där bokningen registreras hos Ticket. Detta underlättar för kunden eftersom hon vid eventuella frågor eller ändringar kan ringa eller besöka vilket Ticketkontor som helst. En intern undersökning som genomfördes 2001 visar att

(5)

60 % av kunderna på ticket.se kontaktat Ticket via telefon eller butik innan de besökte sajten på internet och att 80 % planerar att göra det efter att de besökt ticket.se. Därmed stärker detta användargränssnitt Tickets flerkanalstrategi som bygger på att kunden ska möta en likvärdig tjänst i samtliga kanaler. On-lineförsäljningen på ticket.se och ticket.no har ökat markant efter lanseringen av on-linebokningen. Ticket i Norge har i slutet av andra kvartalet dessutom lanserat en bokningsdialog som erbjuder reguljärflyg och hotell till de ledande weekend- resmålen i Europa. Motsvarande tjänst finns sedan tidigare i Sverige.

Under andra kvartalet har Tickets kunddatabas tagits i drift. Samtliga butiker i Sverige är uppkopplade. Kunddatabasen ger Ticket möjlighet att effektivisera och förbättra säljprocessen samtidigt som det ger nya möjligheter till effektiv kommunikation med Tickets kunder. I det nya säljstödsystemet finns kundens historik tillgänglig on-line både för pågående och av- slutade bokningar, vilket ger en unik möjlighet att hjälpa kunden hitta rätt resa och göra ett effektivt försäljningsavslut. Ur marknadssynpunkt kommer kunddatabasen inledningsvis att främst användas för att stärka och utveckla relationen med Tickets befintliga kunder och därmed öka andelen lojala kunder. Kunddatabasen ger Ticket en möjlighet att segmentera kundbasen och bearbeta den så att kunden får en mer individuellt anpassad marknads- kommunikation.

NY KONCERNCHEF OCH VD

Till ny koncernchef och Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ) har utsetts Lennart Käll, som tillträder den 1 augusti. Lennart har en bred erfarenhet som ledare inom försäljning och marknadsföring samt under många år som VD. Han har tidigare varit VD för ICA Banken och dessförinnan SEB Finans.

VICE VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR

Katarina Sjögren Petrini har utsetts till Vice Verkställande Direktör i Ticket Travel Group AB (publ) och förenar detta med sin nuvarande befattning som direktör för Finans, Ekonomi och IT.

SYNTETISKA OPTIONER

Styrelsen i Ticket har beslutat att utfärda 250 000 optioner till Lennart Käll. Lösenkursen uppgår till 8,15 kronor, priset per option 1,30 kronor och löptiden till och med den 16 juni 2006. Genomsnittlig börskurs för Tickets aktie var 6,26 kronor under mätperioden 11-17 juni 2003. Värderingen av optionerna har utförts av Handelsbanken Capital Markets. Styrelsen bedömer att värderingen har skett på affärsmässig grund. För att gardera sig mot de eventuella ekonomiska effekterna av de syntetiska optionerna avser Ticket att hedga denna risk genom att parallellt teckna ett aktieswapavtal med samma löptid som optionsprogrammet. Avtalet kommer att innebära att Ticket säkrar risken vid en kursuppgång på Ticket-aktien, men inte vid en nedgång.

FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens likvida medel uppgick till 58,0 (55,8) Mkr och räntebärande skulder till 8,0 (12,0) Mkr. Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -2,3 (40,3) Mkr. Det försämrade utfallet jämfört med föregående år förklaras huvudsakligen av det försämrade resultatet, utbetald skatt samt avslut av hedge avseende optionsprogram. Utbetalningen av skatt på 11,9 Mkr berodde i huvudsak på att tidigare yrkade skattemässiga avdrag senarelagts av Skattemyndigheten. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till 0,7 (-3,1) Mkr.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -4,0 (-4,0) Mkr. Soliditeten per

(6)

balansdagen uppgick till 22,5 (23,5) % och koncernens eget kapital uppgick vid periodens slut till 66,8 (76,8) Mkr.

INVESTERINGAR

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under perioden till 0,9 (2,0) Mkr.

Investeringarna avsåg främst IT-utrustning. Avskrivningarna uppgick under perioden till 7,9 (11,3) Mkr.

REDOVISNINGSPRINCIPER

Delårsrapporten har upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som årsredovisningen 2002 och i enlighet med Redovisningsrådets rekommendationer.

MODERBOLAGET

Nettoomsättningen uppgick under perioden till 22,3 (22,6) Mkr. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 0,0 (-1,3) Mkr. Likvida medel uppgick per balansdagen till 13,7 (34,7) Mkr. Investeringar uppgick under perioden till 0,5 (0,6) Mkr.

STYRELSE

Rolf Svahn, som varit ledamot av Tickets styrelse sedan 1992, har meddelat att han av personliga skäl önskar avgå. Styrelsen vill på detta sätt rikta ett varmt tack till Rolf Svahn, som på ett positivt och aktivt sätt bidragit till att skapa Nordens största privatresebyråkedja.

FRAMTIDSUTSIKTER

Återhämtningen i privatresemarknaden efter Irakkriget har gått snabbare än förväntat. Tickets bedömning är att utvecklingen framöver främst kommer att påverkas av privatekonomiska faktorer. I enlighet med tidigare redovisade uppfattning är det Tickets bedömning, att det inte skett någon grundläggande och långsiktig förändring i privatpersoners önskan att resa på utlandssemester.

Tickets organisation och kostnadsmassa är nu så bantad att en efterfrågan framöver på normala nivåer skulle resultera i en god resultatutveckling.

Tickets lönsamhetsmål är att nå ett rörelseresultat, före goodwillavskrivningar, på 1,3 procent av nettoomsättningen. Tillväxtmålet är att i genomsnitt öka omsättningen med 10-15 procent per år. För den kommande treårsperioden är uppfyllandet av lönsamhetsmålet överordnat tillväxtmålet.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Bokslutsrapporter för 2003 lämnas enligt följande:

- Delårsrapport för januari – september den 22 oktober 2003

- Bokslutskommuniké för januari – december 2003 den 2 februari 2004 Nacka den 22 juli 2003

Ticket Travel Group AB (publ) Styrelsen

(7)

GRANSKNINGSRAPPORT

Vi har översiktligt granskat denna delårsrapport och därvid följt rekommendation utfärdad av FAR. En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. Det har inte framkommit något som tyder på att delårsrapporten inte uppfyller kraven enligt Börs- och årsredovisningslagarna.

Stockholm den 22 juli 2003 Ernst & Young AB

Lars Träff, Auktoriserad revisor

HÄR KAN DU KONTAKTA TICKET

Ticket Travel Group AB (publ), org.nr 556445-4170 Värmdövägen 84, Box 151, 131 08 Nacka

Tel 08-702 66 00

Fax 08-642 20 80

E-post ticket@ticket.se Hemsida www.ticket.se

(8)

KONCERNENS

RESULTATRÄKNING

(Mkr)

Apr-jun 2003

Apr-jun 2002

För- änd- ring

%6)

Jan-jun 2003

Jan-jun 2002

För- änd- ring

%6)

Helår 2002

Nettoomsättning 1) 689,6 815,2 -15 1 432,0 1 774,1 -19 3 118,5

Biljett- och arrangemangskostnader -625,5 -729,7 -14 -1 296,8 -1 597,0 -19 -2 794,4

Bruttoresultat 64,1 85,5 -25 135,2 177,1 -24 324,1

Försäljnings- och

administrationskostnader 2),3) -72,1 -85,1 -15 -150,5 -168,2 -11 -339,5

Jämförelsestörande poster 4) - - - - 5,2

Övriga rörelseintäkter och -kostnader 2) 0,8 0,2 0,8 0,2 0,3

Rörelseresultat -7,2 0,6 -14,5 9,1 -9,9

Resultat vid avyttring dotterbolag - - - - 23,7

Resultat från finansiella investeringar 0,4 0,0 0,6 -0,1 -0,2

Resultat efter finansiella poster -6,8 0,6 -13,9 9,0 13,6

Skatt på årets resultat - - - - 10,7

Resultat efter skatt -6,8 0,6 -13,9 9,0 24,3

Antal aktier 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180

Genomsnittligt antal aktier 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180

Resultat per aktie 5), SEK -0,39 0,03 -0,79 0,51 1,38

KONCERNENS BALANSRÄKNING

(Mkr) 30 jun

2003

30 jun 2002

31 dec 2002 Tillgångar

Goodwill 108,5 129,4 127,8

Övriga immateriella anläggningstillgångar 0,4 0,7 0,5

Materiella anläggningstillgångar 8,7 16,3 11,9

Finansiella anläggningstillgångar 28,9 10,4 30,4

Övriga omsättningstillgångar 92,4 113,9 73,0

Kassa och bank 58,0 55,8 64,5

Summa tillgångar 296,9 326,5 308,1

Eget kapital, avsättningar och skulder

Eget kapital 66,8 76,8 95,8

Räntebärande skulder 8,0 12,0 12,0

Rörelseskulder och avsättningar 222,1 237,7 200,3

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 296,9 326,5 308,1

KONCERNENS

KASSAFLÖDESANALYS

(Mkr) Jan-jun

2003

Jan-jun 2002

Helår 2002 Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar i rörelsekapital -27,8 17,7 10,0

Förändringar i rörelsekapital 25,5 22,6 15,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten -2,3 40,3 25,3

Kassaflöde från investeringsverksamheten 0,7 -3,1 20,3

Kassaflöde från den löpande verksamheten efter investeringar -1,6 37,2 45,6

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -4,0 -4,0 -4,0

Förändring likvida medel -5,6 33,2 41,6

(9)

KONCERNENS

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL

(Mkr) Jan-jun

2003

Jan-jun 2002

Helår 2002

Ingående balans, 01-01 95,8 63,1 63,1

Årets resultat -13,9 9,0 24,3

Omräkningsdifferenser -15,1 4,7 8,4

Utgående balans 66,8 76,8 95,8

NYCKELTAL OCH DEFINITIONER

6)

(Procent) Apr-jun

2003

Apr-jun 2002

Jan-jun 2003

Jan-jun 2002

Helår 2002

Bruttovinstmarginal 9,3 10,5 9,4 10,0 10,4 (10,4)

Rörelsemarginal neg 0,1 neg 0,5 neg (neg)

Rörelsemarginal före goodwillavskrivning neg 0,4 neg 0,8 0,0 (neg)

Lönsamhetsmarginal neg 0,7 neg 5,1 4,2 (2,6)

Vinstmarginal neg 0,1 neg 0,5 0,8 (0,6)

Sysselsatt kapital (Mkr) 74,8 88,8 107,8

Avkastning på sysselsatt kapital neg neg 18,9 (13,4)

Avkastning på eget kapital 1,9 neg 30,5 (24,0)

Soliditet 22,5 23,5 31,1

Samtliga nyckeltal som omnämns inom parantes är beräknade exklusive jämförelsestörande poster.

Definitioner:

Bruttovinstmarginal: Bruttoresultat i förhållande till nettoomsättning Rörelsemarginal: Rörelseresultat i förhållande till nettoomsättning

Rörelsemarginal före goodwillavskrivning: Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar i förhållande till nettoomsättning

Lönsamhetsmarginal: Resultat efter finansiella poster i förhållande till bruttoresultat Vinstmarginal: Resultat efter skatt i förhållande till nettoomsättning

Sysselsatt kapital: Balansomslutning minus icke räntebärande skulder, inklusive uppskjuten skatteskuld

Avkastning på sysselsatt kapital: Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader, uppräknat på årsbasis, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på eget kapital: Resultat efter finansiella poster efter avdrag för full skatt, uppräknat på årsbasis, i förhållande till genomsnittligt eget kapital

Soliditet: Eget kapital i förhållande till balansomslutning

Jämförbara butiker: Butiker med försäljning motsvarande period föregående år

DATA PER AKTIE

Apr-jun

2003

Apr-jun 2002

Jan-jun 2003

Jan-jun 2002

Helår 2002

Antal aktier 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180

Genomsnittligt antal aktier 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180 17 571 180

Resultat per aktie 5), SEK -0,39 0,03 -0,79 0,51 1,38

Eget kapital per genomsnittligt antal

aktier, SEK 3,80 4,37 5,45

(10)

KOMMENTARER TILL FINANSIELL INFORMATION

1) Nettoomsättning

En resebyrå kan uppträda som agent såväl för leverantörer som för kunder men också i eget namn. Den nettoomsättning som redovisas i resultaträkningen består av följande komponenter:

Försäljning som agent

Ticket uppträder som agent för reseproducenten eller researrangören när resebyrån ställer ut och förmedlar biljetter avseende flyg- och båttransporter, paketresor samt liknande bevis för andra reserelaterade tjänster såsom logi, hyrbilar, reseförsäkringar etc.

Egen fakturering som agent

Vid egen fakturering som agent betalar kunden den förmedlade resetjänsten till Ticket. Ticket betalar sedan i sin tur reseproducenten eller researrangören beloppet efter avdrag för avtalad ersättning.

Fakturering direkt till kund från researrangör eller reseproducent

Vid denna typ av fakturering utför Ticket en boknings- och reservationstjänst för kundens räkning. Det sker främst vid bokning av charterresor där kunden betalar priset för resetjänsten direkt till charterarrangören.

Försäljning i eget namn

Ticket agerar ibland som arrangör av paketresor. En paketresa är sammansatt av flera olika resetjänster, såsom transport-, logi-, restaurang-, färdledartjänster m fl tjänster. Denna försäljning omfattar endast en marginell del av koncernens omsättning varför den inte särredovisas i nedanstående specifikation.

Specifikation av nettoomsättning

(Mkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår

2003 2002 2003 2002 2002

Försäljning som agent:

Egen fakturering som agent 218,4 260,2 431,3 476,3 962,7

Fakturering direkt till kund från rese-

arrangör eller reseproducent 471,2 555,0 1 000,7 1 297,8 2 155,8

Nettoomsättning 689,6 815,2 1 432,0 1 774,1 3 118,5

2) Avskrivningar

I försäljnings- och administrationskostnader samt övriga rörelseintäkter och -kostnader ingår avskrivningar enligt nedan:

(Mkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår

2003 2002 2003 2002 2002

Avskrivningar – fördelning:

Goodwill -2,3 -2,4 -4,6 -4,9 -9,9

Övriga avskrivningar -1,5 -3,2 -3,3 -6,4 -11,8

Totalt -3,8 -5,6 -7,9 -11,3 -21,7

3) Syntetiska optioner

Under perioden har förändring i avsättning för syntetiska optioner påverkat resultatet med 0,0 (1,1) Mkr. Helåret 2002 påverkades med –0,6 Mkr av förändring i avsättning för syntetiska optioner.

4) Jämförelsestörande poster

(Mkr) Apr-jun Apr-jun Jan-jun Jan-jun Helår

2003 2002 2003 2002 2002

Återföring avsättning Dreamticket - - - - 5,2

Totalt - - - - 5,2

5) Resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier. Ingen utspädningseffekt föreligger.

6) Beräkningar är gjorda med Tkr som bas.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :