• No results found

Tips för IKT-handledning. Till dig som stöder en person med intellektuell funktionsnedsättning att använda IKT

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tips för IKT-handledning. Till dig som stöder en person med intellektuell funktionsnedsättning att använda IKT"

Copied!
8
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Tips för IKT-handledning

Till dig som stöder en person med intellektuell

funktionsnedsättning att använda IKT

(2)

Ta dig tid!

Personer som har en intellektuell funktionsnedsättning behöver oftast mer tid att förstå, lära sig nya saker och uttrycka sina tankar och känslor.

Vad en person kan lära sig beror på vilken grad av funktionsnedsättning hen har. Trots att den intellektuella utvecklingen stannar av kan en person utvecklas och lära sig nya saker under hela livet.

Stöd kan behövas för att:

• bearbeta information

• utveckla ny kunskap

• tillämpa ny kunskap i olika situationer

Grundläggande IKT-kunskaper behövs i vårt samhälle. Det är viktigt att även personer med intellektuell funktionsnedsättning får undervisning och stöd för att lära sig de IKT-färdigheter hen behöver i sin vardag.

IKT-kunskaperna kan delas in i tekniska färdigheter, sociala färdigheter och att hitta och förhålla sig kritiskt till information. Det är bra om undervisningsmålet kan utgå från personens behov och intresse.

En god IKT-undervisning bygger på:

1. Planering 2. Utförande 3. Utvärdering

(3)

Börja med att planera

Planering och förberedelser kan bestå av att samla kunskap om:

• Elevens behov av kunskap och färdighet

• Elevens tidigare kunskaper och färdigheter

• Behovet av anpassningar

• Material som kan användas

• Behov av bakgrundsinformation eller repetition

Utgående från detta kan undervisningsmålet utformas.

Fundera ut stegen och förklaringarna på förhand. Det minskar riskerna för röriga instruktioner. Tydliga och avskalade instruktioner underlättar inlärningen.

Väck

motivationen

Vi lär oss alla bättre sådant vi tycker är intressant och har ett behov av att kunna.

Ta reda på vilken kunskap personen skulle ha nytta av att kunna.

Lär känna personen på förhand

Personer med intellektuell funktionsnedsättning

har olika behov av anpassningar och stödåtgärder.

För att du ska kunna göra rätt anpassningar är det bra om du kan få information om personen på förhand.

Det viktigaste är ändå att du har en dialog med den du handleder, lär känna personen och hens behov av IKT-kunskaper.

(4)

Att träffas i samma utrymme ger trygghet. Det är enklare att hitta och man vet hur utrymmet är.

• Välj ett klassrum som är tillgängligt, ta reda på om det finns trappor, trösklar, dörrkoder eller andra hinder.

• Tänk på belysning, ergonomi, ljud.

• Minska yttre störande faktorer.

• Utgå från elevernas behov av anpassningar.

• Behövs det särskild utrustning för undervisningen

Tänk också på miljön och ergonomin

Pröva ditt kunnande och tekniken på förhand

Repetera själv innan lektionen så att du kan förklara klart och tydligt när du handleder.

Kolla på förhand att tekniken fungerar och att det finns rätt utrustning på plats.

Kräver undervisningsmålet att eleverna har en e-postadress eller specifika konton?

Tala lätt och använd bekanta ord

Det används ofta olika namn på samma sak,

till exempel e-post – mail, surfplatta – padda.

Var konsekvent och använd dig av samma begrepp.

Ett tydligt konkret språk är lättare att förstå, än många krångliga ord.

(5)

Tala om risker på internet och netikett

Sociala färdigheter behövs även på internet!

Diskutera kring det man skriver och delar på internet. Vem kan se ens bilder och inlägg på sociala medier? Hur sprids bilder och hur kan man skydda sin identitet?

Tala om säkra lösenord, samt om risker då det finns bedragare som kan komma åt uppgifter man inte vill dela. Samt att det är bra att berätta ifall man råkat ut för oärliga personer.

Använd hjälpmedel vid behov

Det finns olika hjälpmedel:

• Mus och program som ersätter mus- användning

• Anpassade tangentbord

• Skärmtangentbord

• Ögonstyrning

• Manöverkontakter (tryckkontakt –hand, fot, huvud, ögonstyrning, sug-blås)

• Talsyntes

• Ordprediktion (ordförslag)

• Tal till text

• Stavningskontroll

• Fylla i övningsböcker med tangentbord

• Talsynteser, text till tal

• Skanna och läs

Personer i behov av hjälpmedel kan från sjukvårdsdistriktens hjälpmedelscentraler få utprövat ett hjälpmedel att hyra eller låna.

(6)

Personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver ofta olika stödfunktioner för att kunna praktisera sina IKT-färdigheter i vardagen.

Stödet kan bestå av exempelvis skriftliga stegvisa instruktioner, minneslistor eller

bildstöd. Det kan även kännas tryggt att ha en stödperson som stöd.

Kom ihåg det kontinuerliga stödbehovet

Långsamt tempo och stegvis inlärning

Förklara i logisk ordning vad du gör, inte för

mycket nytt på en gång.

• Konkretisera

• Använd gärna bilder som stöd för ex.

arbetsordningen

• Ha lugna rörelsen på skärmen

Den bästa vägen till en ny IKT-färdighet går genom en bekant färdighet.

Delområden i IKT- undervisning kan vara:

• Grunder i datoranvändning

• Trygg kommunikation på internet

• Internetkunskap

• Sociala medier

• Att delta i videomöten

• Textbehandling

• Att använda e-post

• Fotografering och överföra foton till datorn

• Bildbehandling

• Ritprogram

(7)

Repetera och låt personen pröva själv

Övning ger färdighet! Öva samma sak flera gånger, då känns det tryggare för den du handleder att göra det självständigt.

Repetera gärna varje gång IKT-färdigheten och terminologin från förra gången ni träffades.

Glöm inte att utvärdera

En utvärdering hjälper dig med planeringen inför nästa gång. Skriv ner vad som fungerade och inte fungerade. Utvärdera elevens framsteg och kunskaper. Kom också ihåg att utvärdering är en kontinuerlig process, under hela lärandet.

(8)

Bearbetning: Nina Rosenblad ISBN: 978-952-7099-42-1 2021. Lärum-förlaget Ab

Läs mera om lätt språk och lättläst text

Mera om lättläst kan du läsa på LL-centers hemsida. Där hittar du bland annat 20 tips om lätt svenska:

https://ll-center.fi/svenska/om_lattlast/regler_for_lattlast/20tips/

På sidan https://www.lattlast.fi/start/ finns det lättlästa handledningsmanualer om internet och appar.

Kontakta Lärum!

I vår digitala materialbank hittar du många tips och idéer för IKT- undervisning:

https://www.larum.fi/digitalmaterialbank/temalattlastikt/

I vår webbshop finns det att köpa material om IKT-handledning.

Det finns även material på lättläst svenska.

https://shop.larum.fi/38-ikt

Du kan även kontakta oss på Lärum för råd och handledning https://www.larum.fi/kontakt/

www.larum.fi

References

Related documents

Dessutom visade det sig att de elever som inte lyckas väl saknar kunskap om lässtrategier (Ciampa 2012). Läraren hade endast tillgång till en dator i klassrummet vilken hon

”Att eleven kan använda sig av IKT för att producera en … ” eller ”ska kunna göra en digital presentation …” Hen ansåg att lärare kan bortse från det digitala om det

Syftet med denna studie var att undersöka hur ett antal lärare använder IKT i engelskundervisningen i årskurserna 1-3, samt om vilka andra faktorer än lärarnas

Genom att man, precis som Jedeskog (2007) skriver, exempelvis involverar lärare mer i ett tidigt stadium och ger tid och stöd till lärare att anpassa sig till nyare innovationer.

I läroplanen finns övergripande mål som beskriver att rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever får möjlighet till handledning, god kvalitet av läromedel samt stöd

Barnen har rätt att ha tillgång till datorer på skolorna, men pedagogerna har dålig kunskap och för litet intresse för att man skulle kunna ge en kvalitativ undervisning med hjälp

Vad som blir tydligt under litteraturstudierna av lärande, slöjd och IKT är att det ofta glöms bort att man lär väldigt mycket utanför skolan och att lärandet inte kan

Att personer med intellektuell funktionsnedsättning enligt resultatet (12, 15) hade tillgång till olika typer av socialt stöd från personal och familj (som oftast angavs vara

Västra Götalandsregionens kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV) anser att barnfridsbrottet även borde innefatta vad barnet har upplevt i form av exempelvis

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en översyn av karriärmöjligheter för polis i yttre tjänst och tillkännager detta för

prevention and hamstring Endast vetenskapligt granskade artiklar Endast artiklar på engelska 32 15 3 1 Hamstring injury prevention in football part 2 Wayne Gill

Man skulle kunna jämföra svampens fruktkropp med en blomma på en växt, men i övrigt finns inte så mycket likheter med växter.. - Vilken likhet finns med växtens blomma och

Jag fokuserar på tre olika infallsvinklar: hur lärare använder digitala hjälpmedel för att stödja elevers språkinlärning, vad lärare uppger att elevernas tycker om

Författarna belyser att lärarna har ett stort ansvar när det kommer till hur de använder IKT i undervisningen och vilka IKT-verktyg som främjar elevernas lärande samt i vilket

Både Dunkels (2016) och Mannerheim (2016) talar om vikten av att vuxna ser och samtalar med eleverna på alla arenor de rör sig på, att inte göra skillnad på hur man ska bete sig

En sådan disciplinering kan förstås som en naturlig del av en institution som förskolan (Foucault 1975/2017, s. Rent fysiskt begränsas IKT-verktyg. Exempelvis berättar de

Slutsatsen av min studie av skolutvecklares uppfattning av kompetensutveckling inom IKT är att det handlar om att utveckla kompetens till att använda sig av digitala verktyg i

Lenz Taguchi beskriver pedagogisk dokumentation som en metod för att samla in material genom att exempelvis fota, filma eller observera barnen för att därefter

Ljung- Djärf (2004) säger att en fördel med att ha en dator på förskolan är att detta, förutom att det förbereder barnen för en framtid där datorn kan komma att spela en

Att få använda digitala verktyg i förskolan främjar också till samarbete, förhandling och konfliktlösning mellan barnen om de arbetar med olika aktiviteter tillsammans vid

Detta är ett informations- och kommunikationsteknik (IKT) inriktat arbete som jag genomförde med eleverna för att öka deras kunskaper kring internetanvändning och

Om kapacitet för utbildning och delaktighet Vår stad 2030 och efterföljande Rådslag handlar om att lära sig och samtidigt bidra till ökad social och ekologisk hållbarhet i

Lärarna har en samsyn vad gäller elevernas tillgång till IKT-utrustning i hemmet samt deras individuella kompetens, att de skillnader som finns är på individnivå och inte