1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 2. DOM meddelad i Stockholm

Full text

(1)

Postadress Box 8307

104 20 Stockholm

Besöksadress Scheelegatan 7

Telefon 08-561 652 10

E-post: stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se www.stockholmstingsratt.se

Telefax Expeditionstid

måndag - fredag 08:00-16:00

Tilltalad

Atilla Klinga, 19731008-0275 Frihetsberövande: Häktad F.n häktet Kronoberg Offentlig försvarare:

Advokat Martin Cullberg

Advokatbyrån Martin Cullberg AB Box 543

116 74 Stockholm Åklagare

Kammaråklagare Eva Wintzell Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Box 57

101 21 Stockholm

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-05-02 -- 2020-05-06

Påföljd m.m.

Fängelse 4 år

Förverkande och beslag

1. I beslag tagna kontanter till ett belopp om 89 610 kr förklaras förverkade. Beslaget ska bestå. Yrkandet om förverkande av i beslag tagna kontanter till ett belopp om 22 400 kr avslås. Beslaget ska beträffande detta belopp bestå till dess domen vinner laga kraft och därefter utlämnas till Atilla Klinga utan lösen. (Polisregion Stockholm, beslagsnummer 2020-5000-BG55831.20-21 och 2020-5000-BG55808.9-10.)

2. I beslag tagen narkotika jämte emballage, dopningspreparat, cannabisfrön, mobiltelefon, kanyler, sprutor, påsar, lamineringsmaskin, plastburkar, vågar, plastback, glasslåda och handskar förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region

Stockholm, beslagsliggare 2020-5000-BG55808.2, 2020-5000-BG55808.8, 2020-5000- BG55831.1-19, 2020-5000-BG55831.25-35 och 2020-5000-BG62118.11-13).

(2)

Atilla Klinga ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom eller påföljden annars får verkställas.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Martin Cullberg får ersättning av staten med 180 384 kr. Av beloppet avser 109 512 kr arbete, 32 125 kr tidsspillan, 2 670 kr utlägg och 36 077 kr mervärdesskatt.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________

(3)

BENGT Johan Hamberg, 19680220-7131 Frihetsberövande: Häktad

F.n häket Kronoberg Offentlig försvarare:

Advokat Peter Mutvei Advokatfirman GUIDE AB Högbergsgatan 27, 2 tr 116 20 Stockholm Åklagare

Kammaråklagare Eva Wintzell Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Box 57

101 21 Stockholm

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-05-06

2. Narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-02-17

3. Ringa narkotikabrott, 1 § 1 st 6 p och 2 § narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-06-03

Påföljd m.m.

Fängelse 3 år

Förverkande och beslag

1. I beslag tagen narkotika, påse och handduk förklaras förverkade. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Stockholm, beslagsliggare 2020-5000-BG55656.1-3).

2. I beslag tagen narkotika jämte våg förklaras förverkade. Beslagen ska bestå

(Polismyndigheten Region Stockholm, beslagsliggare 2020-5000-BG20681.1-3, 2020- 5000-BG20753.1-4, 2020-5000-BG20753.6, 2020-5000-BG20851.4-12 och 2020-5000- BG21671.4).

3. I beslag tagen narkotika förklaras förverkad. Beslagen ska bestå (Polismyndigheten Region Stockholm, beslagsliggare 2020-5000-BG69347.1-2).

(4)

domen vinner laga kraft och därefter utlämnas till Johan Hamberg utan lösen

(Polismyndigheten Region Stockholm, beslagsliggare 2020-5000-BG20687.1 och 2020- 5000-BG20851.3).

Häktning m.m.

Johan Hamberg ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom eller påföljden annars får verkställas.

Brottsofferfond

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Peter Mutvei får ersättning av staten med 117 511 kr. Av beloppet avser 75 114 kr arbete, 16 705 kr tidsspillan, 2 190 kr utlägg och 23 502 kr mervärdesskatt.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________

(5)

ROBERT Martin Rönn, 19810220-0014 Frihetsberövande: Häktad

F.n. häktet Kronoberg Offentlig försvarare:

Advokat Robert Ataseven Advokatfirman Gripen AB Box 3098

103 61 Stockholm Åklagare

Kammaråklagare Eva Wintzell Åklagarmyndigheten

Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet Box 57

101 21 Stockholm

___________________________________

DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för

1. Grovt narkotikabrott, 1 § 1 st 4 p och 3 § 1 st narkotikastrafflagen (1968:64) 2020-05-05

2. Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, 29 a § 1 st lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor

2020-05-13 Påföljd m.m.

Fängelse 4 år 6 månader Förverkande och beslag

Beslaget av resväska, sopsäck och flyttkartong ska bestå tills domen vunnit laga kraft.

Därefter ska godset återlämnas till Robert Rönn (Polismyndigheten Region Stockholm, 2020-5000-BG59130.2-4).

Häktning m.m.

Robert Rönn ska stanna kvar i häkte till dess domen i ansvarsdelen vinner laga kraft mot honom eller påföljden annars får verkställas.

(6)

Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om brottsofferfond.

Ersättning

1. Advokat Robert Ataseven får ersättning av staten med 136 463 kr. Av beloppet avser 84 240 kr arbete, 23 130 kr tidsspillan, 1 800 kr utlägg och 27 293 kr mervärdesskatt.

2. Staten ska stå för kostnaden för försvararen.

___________________________________

(7)

YRKANDEN M.M.

Åklagaren har, i enlighet med de gärningsbeskrivningar som framgår av domsbilagorna 1–3, yrkat att Atilla Klinga ska dömas för fem fall av grovt narkotikabrott, att Johan Hamberg ska dömas för grovt narkotikabrott,

narkotikabrott av normalgraden och ringa narkotikabrott samt att Robert Rönn ska dömas för grovt narkotikabrott och brott mot lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, synnerligen grovt brott.Åklagaren har vidare framställt de särskilda yrkanden som framgår av domsbilagorna 1–3.

Atilla Klinga har erkänt gärningarna enligt åtalspunkterna 1–5. Han har medgett de särskilda yrkandena, med undantag av förverkande av 22 400 kr i kontanter. Atilla Klinga har därvid gjort gällande att det beloppet utgör ersättning från försäljning av tavlor.

Johan Hamberg har avseende åtalet för grovt narkotikabrott vidgått de faktiska omständigheterna men gjort gällande att han saknade kännedom om att det han transporterade och överlämnade var narkotika, varför han bestritt ansvar brott.

Avseende åtalet för narkotikabrott av normalgraden har Johan Hamberg erkänt att han innehaft den aktuella narkotikan, men bestritt att syftet med innehavet var att narkotikan skulle överlåtas. Johan Hamberg har erkänt ansvar för ringa

narkotikabrott. Johan Hamberg har medgett de särskilda yrkandena avseende förverkande, utom förverkande av de i beslag tagna kontanterna eftersom de inte utgör utbyte från brottslig verksamhet.

Robert Rönn har bestritt ansvar för brott. Han har vidgått att han åkte med Atilla Klinga till Hofors, men invänt att han inte hade kännedom om att Atilla Klinga skulle transportera och överlämna narkotika. Robert Rönn har även vidgått att han har förvarat en resväska och en låda i sin bostad, men uppgett att han inte haft

(8)

kännedom om att väskan och lådan innehöll sprängmedel. Robert Rönn har inte haft någon erinran mot de särskilda yrkandena som åklagaren framställt.

UTREDNINGEN

Atilla Klinga, Johan Hamberg och Robert Rönn har hörts. På åklagarens begäran har vittnesförhör hållits med Maria Bolin och Annika Horn. På åklagarens begäran har även Charlie Hagerman hörts som sakkunnigt vittne.

Åklagaren, Atilla Klinga och Robert Rönn har åberopat skriftlig bevisning.

De tilltalades berättelser

Atilla Klinga

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 1–5 (grovt narkotikabrott)

Han började hantera narkotika av en slump när han skuldsatte sig på grund av sitt kokainmissbruk. De personer som han hade skulden till är personer som man inte säger nej till och han var rädd för att de skulle skjuta honom om han inte gjorde som de sa. Under tiden som han utförde uppdraget var han väldigt stressad. Han visste inte vilka personer som var inblandade eller hur stor organisationen var. Han skulle beskriva sig själv som en kurir.

Han fick en BQ-telefon av en kille i början av februari 2020. Genom den telefonen fick han instruktioner om hur han skulle hantera narkotikan. Hans användarnamn på EncroChat var nextrevolver och personen med användarnamnet christianbale gav honom instruktioner. Han fick instruktioner både muntligen och skriftligen. Sedan han fick telefonen har han också hjälpt till med att hantera prover av narkotika, så

(9)

kallade samples, i form av gräs och amfetamin. Han höll koll på proverna genom att föra anteckningar i sin anteckningsbok.

Den 2 maj 2020 fick han ett meddelande om att han skulle hämta upp ett parti amfetamin och åkte därför till Sollentuna. Där fick han två sopsäckar som han lade i en medhavd väska. Han tog sedan en taxi tillbaka hem. Han hade inte tidigare träffat personen som överlämnade narkotikan men det var en svensk kille med en Red Bull i handen. De behövde aldrig uttala någon kod eftersom det inte var någon annan person där. Han tog inte emot några pengar. Han väntade därefter på

instruktioner om vad han skulle göra med narkotikan. Narkotikan som han hämtade upp var förpackad i vanliga påsar. De flesta var påsar om 0,5 kg men några vägde 1 kg. Han packade om amfetaminet till förpackningar om 1 kg eftersom han blev instruerad att göra det. Han blandade ut narkotikan med lite MSM som är ett kosttillskott.

Han fick instruktioner om att åka till Karlstad den 3 maj 2020. Han hyrde därför en bil på OKQ8 i Västberga, som han körde själv eftersom han har körkort. Han skulle leverera ett parti av amfetaminet i Karlstad, förmodligen 5 kg. När han kom till Karlstad gick han först till fel trappuppgång. När han kom till rätt trappuppgång ställde han sig i trapphuset och det kom ut en kille, från vad han tror var första våningen, som hämtade påsen med narkotika. Han fick inte några pengar från killen.

Den 5 maj 2020 åkte han till Hofors med ca 3 kg amfetamin enligt de direktiv han fått via EncroChat. Han behövde komma dit snabbt så han frågade Robert Rönn om han kunde köra honom, men sa till Robert Rönn att han skulle åka och hämta in en skuld, utan att berätta om hur mycket pengar det rörde sig om. Han nämnde aldrig vad han egentligen skulle göra. Han åkte från söder och mötte upp Robert Rönn i Rotebro. Han hade narkotikan i en påse som låg i hans ryggsäck. Robert Rönn körde honom till Hofors. Väl där körde de först till fel adress, Göklundsvägen, men

(10)

sedan fick han veta att de skulle till Kolargatan. På Kolargatan körde de fram till en kille som han lämnade över påsen med narkotika till utan att Robert Rönn såg vad som fanns i den. Han satt kvar i bilen när han lämnade över påsen, med ryggen vänd mot Robert Rönn. Han fick sedan ett kuvert med 45 000 kr och de åkte hem. Han räknade pengarna under färden hem. Han hade själv körkort men ingen bil. Robert Rönn fick ersättning för bensinpengar och några hundralappar som tack för hjälpen, men det var inget de pratade om innan. Robert Rönn har tidigare skjutsat honom när han skulle lämna tavlor, men då hade han en mycket större bil. Han känner Robert Rönn sedan 10–12 år tillbaka eftersom båda är från Upplands Väsby och har fotboll som gemensamt intresse. De träffas av och till och Robert Rönn har lånat pengar av honom för köp avseende båt och bil. Han har även handlat kläder åt Robert Rönn när han varit i Turkiet.

Den 6 maj 2020 fick han instruktioner via EncroChat om att lämna 1 kg amfetamin vid Hornstull kl. 11.00. Han hade lagt narkotikan i en påse med en handduk över och det var inget annat i påsen än det. När han kom till Hornstull mötte han upp Johan Hamberg och överlämnade narkotikan. Från Johan Hamberg fick han en liknande påse som den han gav till honom. I den påsen fanns en flaska Coca-Cola och ett kuvert eller liknande med ca 30 000 kr i kontanter. Han hade inte fått instruktioner om vad han skulle göra med pengarna, men utgick från att han skulle överlämna dem till någon.

Senare under dagen den 6 maj 2020 tog han först bussen till Fridhemsplan,

promenerade en stund under tiden som han väntade på instruktioner, och mötte upp en kille till vilken han överlämnade narkotika. Instruktioner om tid och plats hade han fått via BQ-telefonen, liksom hur mycket narkotika han skulle överlämna. Han hade inte träffat personen innan och fick inga pengar av honom.

När han greps fanns det nästan 7 kg amfetamin kvar i lägenheten. Det fanns planer på att han skulle åka till Gävle och överlämna stora delar av det parti som var kvar.

(11)

Ersättningen han fick för sitt arbete med narkotikan var 1 500 kr per kilo som han hanterade. Totalt skulle han få 30 000 kr i efterskott. Han fick dock lite pengar i förskott som skulle täcka omkostnader i form av t.ex. bilhyrning.

Utöver narkotikahanteringen försörjde han sig även på att teckna och hur mycket porträtt han sålde varierade utifrån hur många beställningar han fick. Han fick beställningar genom kontakter på Facebook och förde ingen bok över dem. Han har svårt att redogöra närmare för beställningarna eftersom det har varit många. Vissa månader tjänade han ca 20 000–25 000 kr på tecknandet. Han har också sålt kläder i perioder för att försörja sig. Han har skulder på 500 000 kr som avser lån.

De 500-kronors sedlarna som hittades på en bänk hemma hos honom var dels pengar som kom från narkotikahanteringen och som skulle lämnas över när han fick instruktion att göra det och dels egna pengar från försäljning av tavlor. Det var pengarna i den stora högen som skulle lämnas vidare. När han greps hade han kontanter på sig som skulle till den stora högen.

Han erkände brott i ett tidigt skede av utredningen, den 18 maj 2020, eftersom det inte fanns någon anledning att dra ut på det. Han hade haft möjlighet att skylla på någon annan om han hade velat det. Han lämnade också koden till sin BQ-telefon till polisen. Sedan kom utredarna med bevisning som visade att det han sagt till dem stämde. Att han har pratat med polisen skulle kunna leda till negativa konsekvenser för honom.

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 6 (brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor)

Han känner till väskan men inte kartongen. En bekant till honom, Viktor, hade väskan i bagageluckan i sin bil i Solna under hösten 2019. Han var i Solna i ett annat ärende och fick reda på att Viktor var där och skulle träffa Robert Rönn.

(12)

Viktor sa att denne skulle köra en väska till Robert Rönn. Viktor sa också att det fanns sprängdeg i en väska och han blev så nyfiken att han ville åka och kolla. Han åkte därför till ett garage i Solna centrum. Viktor var där men Robert Rönn hade inte kommit. Väskan låg i bagageluckan, som Viktor öppnade, och han drog till sig väskan i dess handtag, öppnade den och kollade i väskan. I väskan fanns en påse och något som såg ut som massa falukorv. Väskan var lite tung. Robert Rönn kom aldrig under tiden som han var där och de har aldrig pratat om väskan.

Johan Hamberg

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 4 (grovt narkotikabrott)

Han hade en skuld på 20 000 kr avseende tabletter som han tidigare köpt och mottagit men inte betalat för, och fick ett förslag om att han kunde kvitta den skulden. Han stämde därför träff med en för honom okänd person på Liljeholms- torget och denne gav honom en påse samt instruktioner om vad han skulle göra med påsen. Han visste inte vad det var i påsen som han mottog, men det kan ha varit en flaska Coca-Cola eftersom det kändes så på tyngden. Han blev instruerad att transportera och överlämna påsen till en person på en angiven plats vid Hornstull och i samband med överlämnandet motta en annan påse, vilket han också gjorde.

Påsen som han tog emot i Hornstull var i samma storlek som den han överlämnade.

Han kan ha sneglat ner i den påsen och sett en handduk, men ingenting annat. Han visste inte vad det var i påsen som han tog emot i Hornstull, men den var tyngre än han hade förväntat sig. Han förstod dock att det måste ha varit något olagligt i påsen eftersom han skulle kunna kvitta skulden genom att ta emot och transportera den.

Påsen som han fick i Hornstull skulle han enligt instruktion ta till en pizzeria i Ulriksdal och äta lunch där. När han väntade på bussen som skulle ta honom dit tvekade han på om han skulle genomföra det han åtagit sig och kände sig obekväm.

Han ställde ifrån sig påsen och tänkte att han skulle lämna påsen där och hoppa på

(13)

bussen utan den. Han valde dock att ta med sig påsen på bussen. Han greps ca 300–

400 meter från den pizzeria som han var på väg till.

Han vet vem han är skyldig pengar men känner inte personen vid namn. Han är inte van vid den här världen och har aldrig gjort något liknande förut, så han hade tagit bensodiazepiner den dagen. Han var nervös och mådde dåligt.

Stämningsansökan av den 14 juli 2020 (narkotikabrott)

I samband med att en av hans kompisar skulle flytta i juni 2019 behövdes ett förråd för att förvara kompisens bohag. Han hjälpte till med flytten och såg till att bohaget flyttades till förrådet. Flyttfirman tyckte att han kunde hyra förrådet i ett annat namn än sitt eget, och det var en person som lämnade över ett upphittat körkort

tillhörande en Fredric Perselius. Han använde dennes identitet för att hyra förrådet eftersom han inte ville stå på det själv då det inte var hans grejer, och hans kompis inte kunde hyra förrådet i eget namn. Det var han som betalade hyran men

kompisen stod också för en del.

Tanken var inte att han skulle förvara tabletter i förrådet men i början av vintern 2019 kom han på att det var smart att ha dem i förrådet i stället för hemma. Han gick till förrådet och hämtade upp så mycket tabletter han behövde för en till tre dagars förbrukning, vilket innebar att han var där väldigt ofta. Han kan nån gång ha stött på någon han kände igen vid förrådet men det har i så fall inte varit planerat.

Den 17 februari 2020 skulle han gå in i förrådet men såg att det var plomberat. Han antog att det var för att räkningen inte var betald och gick hem. När han kom hem överraskades han av att det var folk i hela lägenheten, vilket gjorde honom

förskräckt. Han hade tidigare samma dag köpt ett nytt lass med tabletter varför han hade en större mängd tabletter på sig. Anledningen till att han köpt så många tabletter var för att det ryktades om att införseln av tabletter till Sverige hade

(14)

minskat på grund av Covid-19. När han hörde det fick han panik och passade på att köpa upp en större mängd tabletter. Han tar cirka 20 tabletter per dag och hans tanke var att köpa för ett års förbrukning. Det blir också billigare om man köper större mängder. Han hade visserligen redan mycket tabletter i förrådet men trodde att ungefär 1 000 stycken av dem var helt verkningslösa eftersom han inte fick någon effekt när han tog dem. Det visade sig senare att dessa tabletter var av en lägre dos.

Senhösten 2018 eller början av 2019 fick han tillgång till en kontorslokal på 300 kvadratmeter vars inventarier skulle tömmas eftersom ett bolag skulle läggas ner.

Eftersom han gjort lite mindre arbeten för bolaget fick han ta över inventarierna och sålde dem successivt. Han har levt på dessa tillgångar under år 2019. Betalningen för inventarierna har mestadels skett kontant och i olika valörer, men han har senare växlat pengarna så att han har 500-kronors sedlar. Han har totalt fått in cirka

150 000 kr genom försäljning av inventarier. Han förvarade pengarna i förrådet eftersom han höll dem separerade från sin hushållsbudget, och han skulle köpa nya tabletter för pengarna i förrådet. De 16 000 kr han hade i fickan när han greps var pengar han hade i sitt sovrum men inte ville lämna kvar där eftersom han upplevde att det var förenat med viss risk att göra det, då det fanns en annan person i

lägenheten som hade sett var han förvarade pengarna.

Han har aldrig sålt tabletter och därmed avsåg inga pengar försäljning av narkotika.

Han har levt på besparingar och ett arv de senaste åren, även försäljningen av inventarier.

(15)

Robert Rönn

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 3 (grovt narkotikabrott)

Han känner Atilla Klinga sedan 10–15 år tillbaka och de började umgås via fotbollen som är ett gemensamt intresse. De har framförallt haft nära kontakt de senaste åren eftersom många av deras vänner gått bort.

Atilla Klinga hörde av sig till honom dagen innan resan och frågade om han hade tid att köra honom upp till Hofors och sedan hem igen för att lämna porträtt och skisser. Han har tidigare åkt med Atilla Klinga och lämnat porträtt i Stockholms- området, men aldrig i Hofors, så det var inte konstigt. Atilla Klinga ville också ha lite kompistid och prata eftersom det varit stökigt mellan Atilla Klinga och hans sambo under vintern.

Han hämtade upp Atilla Klinga i Rotebro på förmiddagen och de stannade i Stora Väsby för att tanka samt äta och dricka. De åkte därefter vidare mot Gävle och svängde av mot Hofors. Han frågade varför de inte stannade vid den första adressen i Hofors och då svarade Atilla Klinga att killen inte var hemma och att de skulle åka till en ny adress. Innan de åkte vidare från den första adressen gick Atilla Klinga ut ur bilen och rökte och pillade med telefonen. De mötte upp en kille på den nya adressen och Atilla Klinga vände sig ut från bilen med sin väska. Han tittade inte på dem utan på en dam som gick utanför och såg rolig ut. Allt var över väldigt fort, det tog kanske tio sekunder, och de åkte hem efteråt. Han såg att Atilla Klinga fick något som såg ut som ett vitt kuvert av killen som han överlämnade påsen till. Han såg inte om Atilla Klinga räknade pengar under färden.

Han såg aldrig om Atilla Klinga hade porträtt med sig utan såg bara att han hade en väska. Han såg inte vad Atilla Klinga överlämnade utan hörde bara att det

prasslade. De pratade inte om porträtten men han uppfattade att de skulle levereras

(16)

till en fotbollskille för de brukar vilja ha porträtt av sig själva. Han fick pengar för bensin, cirka 700 kr, och lite pengar som tack för att han skjutsade Atilla Klinga.

Totalt fick han cirka 1 500 kr.

Han slutade sitt förra arbete på alla hjärtans dag för att starta eget inom hantverksbranschen och jobbade via Frilans Finans. De senaste åren har hans ekonomi gått upp och ner. Han har haft utmätning på sin lön och efter det har det inte varit så mycket pengar över. Därför har han vid behov lånat pengar av Atilla Klinga, som han sedan har betalat tillbaka bland annat via Swish. Han har fått låna pengar till handpenning för en båt och när han skulle köpa en bil. Han har också lånat ut pengar till Atilla Klinga. Anteckningarna i Atilla Klingas anteckningsbok skulle kunna avse pengar som Atilla Klinga lånat ut.

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 6 (brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor)

Atilla Klinga och dennes sambo hade bytt lägenhet till en mindre under

sensommaren 2019, vilket ledde till att de inte hade utrymme att förvara sina saker.

Atilla Klinga frågade därför om han kunde ta hand om en väska och en kartong.

Han frågade vad det var i väskan och lådan och då sa Atilla Klinga att det var lite

”skit” från lägenheten. Han mötte upp Atilla Klinga på Borgargatan och väskan och lådan bars in i bilen. Han körde hem dem och ställde in väskan och lådan i

garderoben. Sedan han ställt in väskan och lådan där har han inte tänkt så mycket på det, men han har vid ett par tillfällen frågat Atilla Klinga när denne skulle komma och hämta grejerna. Detta frågade han särskilt efter februari eftersom hans flickvän flyttade in till honom då och de var i behov av utrymme. Innan dess har han inte haft behov av utrymmet. När han tog emot väskan och lådan sa Atilla Klinga aldrig hur lång tid sakerna skulle förvaras hos honom.

(17)

Han visste inte vad som fanns i lådan och väskan och tittade aldrig efter vad som fanns där. Han tänkte att det kunde vara böcker, köksredskap eller liknande. När det visade sig att det var sprängmedel som han hade förvarat blev han lite upprörd, men han tror att Atilla Klinga själv inte visste att det var sprängmedel i väskan och lådan eftersom det skulle utsätta honom och hans familj för fara. Han hade aldrig förvarat lådan och väskan om han hade vetat att de innehöll sprängmedel.

Atilla Klingas tidigare lägenhet var cirka 80–90 kvadratmeter. Den nya lägenheten var runt 60 kvadratmeter. Atilla Klinga hade inte tillgång till förrådet som hörde till den nya lägenheten eftersom de hyrde i andra hand och hyresvärden ville använda förrådet. Atilla Klinga har ställt upp och hjälpt honom och därför ställde han nu upp för Atilla Klinga. Han har själv inte så mycket plats i sin lägenhet så han hade nog inte kunnat ta emot så mycket mer saker för förvaring. De fick t.ex. använda bastun som förråd nu.

Han trodde att Atilla Klinga försörjde sig på sitt tecknande och ett arv från sin morfar. Han hade inga misstankar om att Atilla Klinga höll på med narkotika- hantering eller liknande saker.

Avseende det som Atilla Klinga berättat om händelsen i Solna så har han inte varit i Solna Centrum på många år och han känner ingen Viktor.

Vittnesberättelser

Annika Horn

Stämningsansökan av den 14 juli 2020 (narkotikabrott)

Hon arbetar på City Self-Storage och har gjort det i 12 år. Hon har bra uppsikt över det som händer i byggnaden och det finns även flera övervakningskameror. Hon

(18)

arbetar mellan kl. 09.00 och 17.00 och det är bara då det är bemannat. Materialet från övervakningskamerorna gås endast igenom vid behov.

Johan Hamberg var ofta vid förrådet, i vart fall flera gånger i månaden. Johan Hamberg har mestadels varit själv när han kommit till förrådet men en gång mötte han upp en person som hon upplevde som påverkad vid butiken. När Johan

Hamberg skulle lämna anläggningen skyndade den andra personen ut från butiken.

Hon trodde först att det skulle bli slagsmål mellan dem. De var så olika och det såg inte ut som att de umgicks. Hon kollade ut på parkeringen och såg att de pratade med varandra, men hon såg inte om det överlämnades något mellan dem.

De kontaktade polisen ungefär en vecka efter incidenten i butiken. Det hör inte till vanligheterna att man besöker förrådet så ofta utan att ha saker med sig till förrådet.

Hon hade tittat in i förrådet innan polisen kom och såg att det bland annat fanns pengar i en påse.

Maria Bolin

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 3 (grovt narkotikabrott)

Hon arbetar som polis och följde efter Atilla Klinga och Robert Rönn från Stockholm. När Atilla Klinga och Robert Rönn kom till Hofors såg hon att de stannade och gick in i ett köpcentrum. Atilla Klinga och Robert Rönn tog sedan bilen till ett bostadsområde och körde runt lite innan de parkerade bilen på

Göklundsvägen. Där stod de ganska länge, cirka 20–30 minuter. Atilla Klinga gick ut ur bilen och höll på med mobilen. Han satte sig sedan i bilen igen och de åkte vidare in i bostadsområdet. Hon hörde att bilen ”slog runt” i bostadsområdet och vände nedåt för att köra in på Kolargatan där hon stod. Hon hade i samband med detta iakttagit en man som stod i början av Kolargatan och som inte såg ut att passa in. Bilen stannade vid den mannen, och han böjde sig mot passagerarsidan där

(19)

Atilla Klinga satt. De samtalade lite. Hon såg hur Atilla Klinga sträckte ut en påse i mindre modell som mannen tog emot. Atilla Klinga gick aldrig ut ur bilen. Bilen var igång under överlämnandet. Hon följde sedan efter mannen som mottog påsen.

Charlie Hagerman

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 6 (brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor)

Han arbetar som forskningsingenjör på Totalförsvarets forskningsinstitut och gör bland annat bedömningar av explosivämnen och dess effekter, varför han fick i uppdrag att skriva det utlåtande som åberopats som bevisning i målet.

En flygbomb används från flygplan, när flygplanet fäller en bomb på marken och det är det han menar med det som står under ”övriga kommentarer” på sidan 1 i utlåtandet.

Man brukar dela in skadorna i fyra olika typer när man diskuterar de skador som kan uppstå på en människa som exponeras för en explosion: i) primära skador, ii) sekundära skador, iii) tertiära skador och iv) kvartära skador. Med de primära skadorna avses skador som uppstår från tryckverkan när ett explosivt ämne detonerar. Med sekundära skador menas skador som kommer från splitter som detonationen genererar. Tertiära skador omfattar skador som uppstår till följd av att kroppen kastas i väg av luftstötsvågen. Kvartära skador handlar om skador man får t.ex. i lungor vid inandning av gaser.

Det normala förfarandet för att initiera dynamit är att man använder sprängkapslar, alternativt sprängkapsel och en boosterladdning. En sprängkapsel är en liten anordning som man tänder med krutstubin eller elkablar och som har en liten mängd högexplosivt sprängämne i sig. Sprängmedlet ska vara separerat från det

(20)

som ska användas för att antända det, t.ex. sprängkapslar. Det är svårt att säga om sprängämnet hade detonerat utan sprängkapslar vid brand, det är inte säkert att det initieras när det brinner men under vissa omständigheter kan det ske.

Fordyn är ett sprängämne som tillverkas i Finland och används för att spränga berg eller byggnader. Det består av ammoniumnitrat och både nitroglykol och

nitroglycerin. Det är en i mängden av olika märken dynamit som finns.

Avseende tabellen på sida 4 i utlåtandet så presenterar den sannolikheten för att en människa får dödliga skador efter att ha blivit utsatt för en luftstötsvåg som uppstår när 75,8 kg sprängmedel detonerar.

Han har gjort en uppskattning på den byggnad som sprängämnet påträffades i och försökt att uppskatta hur stor volym det finns inne i huset. Han har räknat på hur stort tryck och hur stor impulstäthet som skulle uppstå i byggnaden om dynamiten skulle explodera. Han har kommit fram till att byggnaden förväntas raseras helt om det är så att dynamiten skulle detoneras där den förvarats. I samband med detta skulle det flyga byggelement eller delar från huset, men det är svårt att bedöma hur de sekundära skadorna skulle uppstå. Det går dock att konstatera att det finns en risk för att de skulle uppstå.

I utlåtandet har han gjort en jämförelse med sprängningen av restaurang Fontainebleau. Byggnaden hade en kraftig konstruktion men trots det blev det omfattande skador.

(21)

DOMSKÄL

Skuld och rubricering

Stämningsansökan av den 17 september 2020, åtalspunkt 1–6 (Atilla Klinga, Johan Hamberg och Robert Rönn)

Inledningsvis kan konstateras att följande är utrett.

Polisen har under en tid haft spaningsinsatser mot en person som inte är aktuell i detta mål. Efter att Atilla Klinga haft ett möte med denna person kom spanings- insatser att riktas även mot honom. Atilla Klingas roll har varit att ta emot, förpacka, bearbeta, förvara, transportera och överlämna narkotika åt en uppdrags- givare. Atilla Klinga har således agerat enligt de instruktioner och direktiv han fått.

Kommunikation har bland annat skett via EncroChat. Atilla Klingas användarnamn på EncroChat är nextrevolver.

Den i målet aktuella narkotikahanteringen påbörjades den 2 maj 2020 när Atilla Klinga, efter att han erhållit instruktioner därom, åkte till Sollentuna för att hämta 20 kg amfetamin. Han fick amfetaminet i två sopsäckar som han sedan lade i en medhavd väska. Efter att upphämtning skett tog Atilla Klinga en taxi hem till sin bostad på Borgargatan, där han förvarade narkotikan. Han har även förpackat och bearbetat narkotikan genom att packa om den i enlighet med de instruktioner han fick.

Den 3 maj 2020 åkte Atilla Klinga till Karlstad tillsammans med sin sambo för att överlämna ca 5 kg av det mottagna amfetaminet. Atilla Klinga hyrde en bil på OKQ8 i Västberga som han körde. När Atilla Klinga anlände till Karlstad ställde han sig i trapphuset tillhörande Piparens gata 2 och överlämnade påsen med narkotika. Polisen har senare gjort husrannsakan hos den person som Atilla Klinga

(22)

överlämnade narkotikan till och bekräftat att 5,017 kg amfetamin återfanns i lägenheten.

På förmiddagen den 5 maj 2020 åkte Atilla Klinga och Robert Rönn, i Robert Rönns bil, till Hofors. Robert Rönn körde bilen. Atilla Klinga hade med sig en ryggsäck som innehöll 2,994 kg amfetamin. När de anlände till Hofors stannade de först vid Göklundsgatan, vilket visade sig vara fel adress. Efter att Atilla Klinga genom EncroChat fick besked om att narkotikan skulle överlämnas på Kolargatan åkte de vidare till den adressen. På Kolargatan väntade en man i 20-års åldern.

Robert Rönn stannade bilen vid mannen och både Atilla Klinga och Robert Rönn satt kvar i bilen, som fortfarande hade motorn igång. Atilla Klinga överlämnade en påse med narkotika till mannen och de åkte sedan från platsen. Överlämningen av narkotikan gick snabbt och Atilla Klinga mottog 45 000 kr i kontanter i samband med överlämningen. Han räknade pengarna i bilen. Mannen som de mötte upp greps sedan i nära anslutning till överlåtelsen.

På förmiddagen den 6 maj 2020 åkte Atilla Klinga till Hornstull där han

överlämnade en påse innehållandes 1,003 kg amfetamin till Johan Hamberg. Johan Hamberg tog därefter bussen till Odenplan, där han sedan tog pendeltåget i riktning mot Märsta. Johan Hamberg gick av tåget vid i Ulriksdal vid Bagartorpsingen och greps på Tunavägen. Johan Hamberg hade hela tiden med sig påsen med narkotika.

På eftermiddagen den 6 maj 2020 tog Atilla Klinga bussen till Kungsholmen där han överlämnade 520 g amfetamin till en man på Sankt Eriksgatan. Efter

överlämnandet skildes de åt och både Atilla Klinga och den andra mannen greps i anslutning till överlämnandet. När Atilla Klinga greps hade han en BQ-telefon och en del kontanter på sig. Polisen gjorde därefter en husrannsakan hos Atilla Klinga där det som var kvar av det aktuella partiet narkotika påträffades, vilket var 6,9 kg amfetamin. Polisen hittade även bland annat en del kontanter, lamineringsmaskin, påsar och våg i lägenheten.

(23)

Efter att Robert Rönn åkte till Hofors med Atilla Klinga fick de poliser som arbetade med spaningsinsatserna mot Atilla Klinga kännedom om Robert Rönn.

Detta ledde till att polisen, den 13 maj 2020, genomförde en husrannsakan hemma hos Robert Rönn. Vid husrannsakan påträffades en resväska och en låda försluten med silvertejp i Robert Rönns garderob. Efter genomförd analys konstaterades att väskan och lådan sammanlagt innehöll 75,8 kg sprängmedel av märket Fordyn.

Både Robert Rönns och Atilla Klingas DNA fanns på handtaget till resväskan.

Robert Rönn har inte haft tillstånd att hantera explosiva varor.

Tingsrättens bedömning

Atilla Klinga

Atilla Klinga har erkänt de gärningar som anges i åtalspunkterna 1–5. Hans erkännande stöds av den utredning som åklagaren åberopat, i form av bland annat analysresultat, fotografier, spaningspromemorior och chattkonversationer, samt de detaljerade uppgifter som Atilla Klinga själv har lämnat avseende hanteringen av den i målet aktuella narkotikan. Gärningarna som beskrivs under åtalspunkterna 1–5 är således styrkta.

I fråga om Atilla Klingas hantering av narkotikan utgör ett eller flera brott gör tingsrätten följande bedömning. Vad som anses utgöra ett respektive flera brott vid hantering av narkotika är inte en självklar fråga, utan det får ske en bedömning från fall till fall. Huvudregeln vid narkotikabrott borde vara att varje tidsmässigt

avgränsad olovlig befattning med narkotika ska ses som en gärning (se Andersson m.fl., Narkotikabrotten, JUNO version 1, s. 153). Till exempel har varje överlåtelse av narkotika bedömts som ett brott för sig (se NJA 1971 s 396). I förevarande fall konstaterar tingsrätten att det tidsmässigt rört sig om en förhållandevis kort period och att Atilla Klingas hantering av narkotikan till stor del skett i och kring hans bostad, även om vissa delar av partiet hanterats på andra geografiska platser. Den

(24)

narkotikahantering som Atilla Klinga utfört får därmed anses ha ett sådant samband i tid och rum att det talar för att samtlig narkotikahantering ska bedömas som en gärning. Vidare har hantering avsett narkotika från samma parti och det har rört sig om liknande former av hantering, det vill säga transport och överlämnanden. Det nu sagda talar starkt för att hanteringen ska bedömas utgöra en gärning (se t.ex. NJA 2012 s. 115 och NJA 2007 s. 557). All hantering som Atilla Klinga utfört har, såvitt framkommit, utgjort led i en bestämd brottsplan och skett inom ramen för samma organisation, samt utgjort ett sammanhängande händelseförlopp. På grund av det sagda anser tingsrätten att Atilla Klingas hantering av den i målet aktuella

narkotikan utgör ett brott, som har pågått från den 2 maj 2020 till den 6 maj 2020 och omfattat flera olika former av hantering av narkotika.

Brottet är att bedöma som grovt narkotikabrott mot bakgrund av den särskilt stora mängd narkotika som Atilla Klinga har hanterat samt att han måste ha varit införstådd med att hans agerande utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning. Atilla Klinga döms således för ett fall av grovt narkotikabrott.

Johan Hamberg

Johan Hamberg har i förhör uppgett att han inte visste att det var narkotika som han tog emot från Atilla Klinga och sedan transporterade, men att han då han tog emot påsen förstod att det som fanns i den måste ha varit något olagligt. Han har vidare uppgett att anledningen till att han valde att transportera påsen var för att bli kvitt en skuld om 20 000 kr som han var skyldig en person från vilken han köpt narkotika samt att den påse med narkotika som han mottog och transporterade var tyngre än väntat.

Mot bakgrund av ovanstående uppgifter lämnade av Johan Hamberg anser tingsrätten att det är uppenbart att Johan Hamberg har förstått att det fanns en beaktansvärd risk att påsen som han mottog, transporterade och skulle överlämna

(25)

till en annan person innehöll narkotika, och att han var likgiltig inför den risken.

Johan Hamberg måste också ha förstått att det rörde sig om en stor mängd narkotika, eftersom han uppgett att påsen som narkotikan transporterades i var tyngre än förväntat. Även den omständighet att han skulle reglera en skuld om 20 000 kr genom att transportera och överlämna påsen medför att Johan Hamberg måste ha förstått att det fanns en risk att det rörde sig om en större mängd narkotika, varför han måste ha agerat med likgiltighetsuppsåt även i förhållande till den mängd narkotika som han tog emot och transporterade. Åtalet är således styrkt i dess helhet.

Brottet ska bedömas som grovt på grund av att det rört sig om en särskilt stor mängd narkotika.

Robert Rönn

Grovt narkotikabrott

Inledningsvis kan konstateras att Robert Rönn och Atilla Klinga har lämnat motstridiga uppgifter såvitt avser vad Atilla Klinga sagt om syftet med resan till Hofors. Robert Rönn har uppgett att Atilla Klinga sa till honom att syftet med resan var att Atilla Klinga skulle lämna över porträtt och skisser, medan Atilla Klinga har berättat att han sa till Robert Rönn att syftet med resan var att han skulle inkassera en skuld. Båda de tilltalade har uppgett att Robert Rönn inte har haft någon

kännedom om att det var fråga om transport och överlämning av narkotika. Mot bakgrund av att Atilla Klinga är medtilltalad i målet, och de båda tilltalade

dessutom uppgett sig vara vänner sedan många år tillbaka, anser tingsrätten att de uppgifter som Atilla Klinga har lämnat ska värderas med försiktighet, eftersom det kan finns dolda bevekelsegrunder för att lämna felaktiga uppgifter om en

medtilltalads inblandning. Detta gäller till exempel den uppgift Atilla Klinga lämnat

(26)

om att Robert Rönn inte kände till att syftet med resan till Hofors var att transportera och överlämna narkotika.

Robert Rönns berättelse om resan till Hofors har varit förhållandevis utförlig och sammanhängande. Mot bakgrund av den redogörelse som han har lämnat finner dock tingsrätten, sett i förhållande till vad utredningen i övrigt visat, att det är osannolikt att Robert Rönn inte har varit medveten om att det fanns en risk att resans syfte var att transportera och överlämna narkotika. Tingsrätten tar då särskilt fasta på att det måste anses osannolikt att ett överlämnade av porträtt skulle gå till på det sätt som Robert Rönn uppgett, det vill säga att både Robert Rönn och Atilla Klinga suttit kvar i bilen, med motorn igång, medan Atilla Klinga hastigt lämnade över en påse och att de sedan omedelbart avlägsnade sig från platsen. Robert Rönn har inte heller sett några porträtt eller skisser under färden utan bara en väska som Atilla Klinga hade med sig, vilket genom spaningspromemoria visat sig vara en ryggsäck. Att Atilla Klinga skulle transporterat porträtt på ett sådant sätt framstår heller inte som troligt.

Atilla Klinga har berättat att han räknade pengarna under färden, vilket vinner stöd av den skriftliga bevisningen i form av en chattkonversation där han skriver hur mycket pengar han har tagit emot. Robert Rönn måste ha sett hur Atilla Klinga räknade de pengar som han mottagit för narkotikan under bilfärden och förstått att det rört sig om relativt mycket pengar, och att det inte är sannolikt att Atilla Klinga skulle ha erhållit så mycket pengar om det rört sig om en transport och överlämning av porträtt.

Sammantaget anser tingsrätten således att Robert Rönns berättelse är så osannolik att den ska lämnas utan avseende. Enligt tingsrätten så måste Robert Rönn ha förstått att det funnits en beaktansvärd risk att syftet med resan till Hofors var att transportera narkotika och han har varit likgiltig inför denna risk. Mot bakgrund av storleken på den ryggsäck som Atilla Klinga förvarande narkotikan i och den

(27)

mängd kontanter som Atilla Klinga erhöll vid överlämnandet måste Robert Rönn även ha varit likgiltig inför risken att det rörde sig om den mängd narkotika som åklagaren gjort gällande. Tingsrätten finner alltså att Robert Rönn tillsammans och i samförstånd med Atilla Klinga uppsåtligen transporterat 2,994 kg amfetamin.

Brottet ska bedömas som grovt narkotikabrott mot bakgrund av att det rört sig om en särskilt stor mängd narkotika. Det är dock inte visat att Robert Rönn har förstått att brottet utgjort ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning, varför brottet inte ska anses vara grovt på den grunden såvitt avser honom.

Brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor

Åklagaren har uppgett att hon gör gällande att brottet mot lagen om brandfarliga och explosiva varor i första hand ska bedömas som synnerligen grovt brott, i andra hand som uppsåtligt grovt brott och i tredje hand som ett oaktsamhetsbrott av normalgraden.

Inledningsvis kan konstateras att de objektiva rekvisiten för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor föreligger. Frågan blir om Robert Rönn har haft uppsåt i förhållande till gärningen.

Robert Rönn och Atilla Klinga har även i denna del lämnat motstridiga uppgifter.

Robert Rönn menar att han fick väskan och lådan av Atilla Klinga utan att veta vad som fanns i dem, medan Atilla Klinga menar att det var en annan person som skulle överlämna väskan till Robert Rönn. Atilla Klinga är visserligen inte längre

misstänkt för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, men som konstaterats ovan finns det ändå anledning att värdera en i målet medtilltalads uppgifter med försiktighet. Tingsrätten anser vidare att den berättelse som Atilla Klinga lämnat avseende sprängmedlet har varit svepande och saknat närmare information om vad han gjorde i Solna den dagen, vem Viktor är och hur Viktor

(28)

känner Robert Rönn. Mot bakgrund av detta och vad som övrigt framkommit i målet framstår Atilla Klingas berättelse i denna del som så osannolik att den kan lämnas utan avseende. Tingsrätten har alltså att utgå från Robert Rönns berättelse.

Robert Rönn har berättat att Atilla Klinga bad honom förvara väskan och lådan eftersom Atilla Klinga och hans sambo skulle flytta till en mindre lägenhet. Detta trots att Robert Rönn, enligt vad som framgår av bilderna på hans lägenhet, har en mycket liten bostad och inte synes ha utrymme över för att förvara någon annans saker. Det har vidare rört sig om närmare 80 kg sprängmedel som Robert Rönn förvarat under flera månader, utan att han – enligt egen uppgift – under denna tid närmare försökt utreda vad väskan och lådan innehöll. Robert Rönn tog även emot lådan och väskan utan att fråga under hur lång tid han skulle förvara dessa, även om han menar att han under de månader som han förvarade dem frågade när Atilla Klinga skulle komma och hämta dem.

Enligt tingsrätten måste det anses praktiskt taget uteslutet att Robert Rönn förvarat en så stor mängd sprängmedel som det är fråga om under förhållandevis lång tid i sin bostad utan att han har haft kännedom om vad det var han förvarade. Hans förklaring om att han inte vetat om att det fanns 75,8 kg sprängmedel i väskan och lådan, och att han därför inte haft uppsåt till att ha transporterat och förvarat detsamma, är enligt tingsrätten så osannolik att den kan lämnas utan avseende.

Tingsrätten finner alltså att Robert Rönn haft straffrättsligt uppsåt i förhållande till att transportera och förvara sprängmedlet. Åtalet är därmed styrkt.

Tingsrätten gör följande överväganden avseende brottets rubricering.

Åklagaren har gjort gällande att brottet ska bedömas som synnerligen grovt brott på grund av att gärningen har varit av särskilt farlig art då det funnits en risk att de explosiva varorna skulle komma till brottslig användning och då hanteringen har avsett en särskilt stor mängd explosiv vara.

(29)

För att ett brott mot tillståndsplikten ska vara synnerligen grovt bör det som utgångspunkt krävas att gärningen har avsett ett stort antal explosiva varor eller en särskilt stor mängd av en explosiv vara. Det anges inte vilket antal explosiva varor det ska röra sig om, eftersom även andra försvårande omständigheter bör vägas in i bedömningen. Ju farligare explosiv vara det är fråga om eller ju mer försvårande omständigheterna i övrigt är, desto färre varor bör krävas. De omständigheter som anges i förhållande till när ett brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor ska anses utgöra ett grovt brott bör vara av särskild betydelse för bedömningen, men en helhetsbedömning av alla relevanta omständigheter ska göras i det enskilda fallet (prop. 2016/17:92 s. 20).

Tingsrätten anser att det i förevarande fall rört sig om en stor mängd sprängmedel av samma typ. Man har dock inte påträffat sprängkapslar eller något annat

tändmedel som medfört att sprängmedlet faktiskt skulle användas. Vidare anser inte tingsrätten att endast den omständighet att Robert Rönn nu döms för grovt

narkotikabrott, genom likgiltighetsuppsåt, tyder på att sprängmedlet skulle komma till användning i kriminellt syfte. Tingsrätten har inte heller, som redovisats ovan, funnit att det inte är visat att Robert Rönn haft kännedom om att det rört sig om en mer organiserad narkotikahandel. Tingsrätten finner således att åklagaren inte har visat att det finns några försvårande omständigheter som ska beaktas i

rubriceringsfrågan, och att mängden sprängmedel i sig inte föranleder att brottet ska rubriceras som synnerligen grovt. Det rör sig dock om en så stor mängd

sprängmedel att brottet ska rubriceras som grovt brott av den anledningen.

Sammanfattningsvis döms Robert Rönn för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott.

Stämningsansökan av den 14 juli 2020 (Johan Hamberg) Inledningsvis kan konstateras att följande är utrett.

(30)

Från sommaren 2019 hyrde Johan Hamberg ett förråd av City Self-Storage på Upplagsvägen 29 i namnet Fredric Perselius. I förrådet förvarades bland annat narkotika, kontanter och diverse bohag. Personal på City Self-Storage kontaktade polisen i samband med att en person som upplevdes som påverkad besökte förrådet och pratade med Johan Hamberg. Polisen genomförde husrannsakan i förrådet den 17 februari 2020 och påträffade där bland annat 4 395 stycken tabletter innehållan- des etizolam och 32 stycken tabletter innehållandes alprazolam samt 22 750 kr i kontanter. Senare samma dag genomfördes en husrannsakan i Johan Hambergs bostad på Oktavgatan. Under tiden som husrannsakan pågick kom Johan Hamberg hem med en påse med 8 570 stycken tabletter innehållandes etizolam och 19 stycken tabletter innehållandes alprazolam samt 16 709 kr i kontanter i byxfickan.

Tingsrättens bedömning

Johan Hamberg har erkänt innehav av narkotika men förnekat att det rört sig om innehav i överlåtelsesyfte.

Tingsrätten anser att det finns en del omständigheter som talar för att Johan

Hamberg har innehaft den aktuella narkotikan i syfte att överlåta den. Inte minst den omständighet att det rört sig om relativt sett stora mängder narkotika talar för detta.

Även att Johan Hamberg förvarat narkotikan i ett förråd som han hyrt genom att använda en annan persons namn och att narkotikan förvarats tillsammans med kontanter anser tingsrätten är sådana omständigheter som skulle kunna tala för att Johan Hamberg innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte.

Enligt tingsrätten finns det dock ingenting i utredningen som tyder på att Johan Hamberg faktiskt har haft kontakt med potentiella köpare. Endast den omständighet att en person kommit till förrådet och upplevts som påverkad ger enligt tingsrätten inte stöd för att Johan Hambergs syfte var att överlåta narkotikan. Inte heller finns

(31)

det några andra tillbehör i förrådet än just kontanterna och en våg som indikerar att Johan Hamberg tänkt att sälja den innehavda narkotikan.

Johan Hamberg har själv förklarat att anledningen till att han innehaft en större mängd narkotika var för att han trodde att det fanns en risk att införseln av narkotika skulle minska på grund av spridningen av Covid-19. Han har även berättat att han trodde att en del av den narkotikan han innehade var verkningslös och därför köpt ytterligare tabletter på grund av det. Pengarna som han förvarade i förrådet var enligt honom till för att köpa mer narkotika och han höll de pengarna separerade från sin hushållsbudget.

Tingsrätten anser att den förklaring som Johan Hamberg lämnat angående sitt innehav av narkotika inte är orimlig och det inte kan anses uteslutet att en person med ett omfattande missbruk, som misstänker att införseln av narkotika kan komma att minska eller upphöra, agerat på det sätt Johan Hamberg uppgett sig ha gjort.

Hans berättelse är sådan att tingsrätten inte kan lämna den utan avseende och åklagarens bevisning i denna del räcker inte för att det, mot hans förklaring, ska anses vara ställt utom rimligt tvivel att Johan Hamberg innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte.

Sammanfattningsvis döms Johan Hamberg alltså för att ha innehaft tabletter innehållandes etizolam och alprazolam, men inte i överlåtelsesyfte. Brottet ska rubriceras så som åklagaren gjort gällande, det vill säga som narkotikabrott av normalgraden.

Stämningsansökan av den 22 september 2020 (Johan Hamberg)

Johan Hamberg har erkänt gärningen. Hans erkännande stöds av den skriftliga bevisning som åklagaren åberopat. Han ska således dömas för ringa narkotikabrott i enlighet med åklagarens gärningsbeskrivning.

(32)

Påföljder

Atilla Klinga

Atilla Klinga förekommer under ett avsnitt i belastningsregistret. Han dömdes i februari 2018 för misshandel, ringa misshandel och narkotikabrott till villkorlig dom med samhällstjänst 120 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse fyra månader ha dömts ut.

Atilla Klinga döms nu för grovt narkotikabrott. Vid straffvärdesbedömningen ska inte bara hänsyn tas till narkotikans art och mängd, utan även andra omständigheter, till exempel vilken delaktighet och ställning som den tilltalade har haft i

organisationen och vilken insikt denne har haft rörande narkotikahandelns organisation, storlek och inriktning samt även vilket ekonomiskt utbyte som den tilltalade har fått (se NJA 2011 s. 357 och NJA 2012 s. 144).

Det står klart att i förevarande fall har brottet begåtts inom ramen för en organiserad narkotikahandel, vilket Atilla Klinga också måste ha förstått. Hans roll inom

organisationen kan enligt tingsrätten beskrivas som en sorts kurir eller transportör.

Enligt tingsrättens menig är det inte visat att Atilla Klinga haft full insikt i organisationen. I målet har inte heller framkommit om verksamheten varit av internationellt slag eller om verksamheten varit ägnad att leda till en omfattande spridning av narkotika. Tingsrätten anser inte heller att det är visat att Atilla Klinga agerat självständigt, utan han har agerat utifrån de direktiv han har fått från sin uppdragsgivare. Det har inte heller framkommit att Atilla Klinga erhållit någon större vinst för sin narkotikahantering. Enlig egen uppgift började Atilla Klinga hantera narkotika på grund av att han skuldsatt sig genom sitt kokainmissbruk.

Tingsrätten anser dock att Atilla Klinga har hanterat en mycket stor mängd

amfetamin och hanteringen har inte endast varit av flyktig karaktär samt har avsett flera olika moment.

(33)

Mot bakgrund av det ovanstående finner tingsrätten att den brottslighet som Atilla Klinga nu döms för har ett straffvärde som motsvarar fängelse i fem år och sex månader.

Vid straffmätningen ska rätten i skälig omfattning beakta att den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet. Den tilltalades medverkan ska ha varit av viss dignitet för att strafflindring ska komma på fråga.

De uppgifter som lämnats ska ha lett till att utredningen i något väsentligt avseende påskyndats eller underlättats. Detta torde normalt inbegripa att den tilltalade lämnat en utförlig redogörelse för händelseförloppet eller annan information av betydelse för utredningsarbetet (se Borgeke, Martin, Att bestämma påföljd för brott, tredje upplagan, s. 234f).

Om den tilltalade lämnat uppgifter som är av väsentlig betydelse för utredningen av brottet bör det normalt sett ske en påtaglig justering av straffet (prop. 2014/15:37 s.

39). Som utgångspunkt bör strafflindringen ställas i relation till graden av den tilltalades medverkan samt brottslighetens straffvärde. När det är fråga om brott med högt straffvärde och den tilltalade har medverkat i stor utsträckning kan det således bli fråga om omfattande nedsättning (se NJA 2009 s. 599 samt RH 2012:51).

I förevarande fall har Atilla Klinga, efter att han frihetsberövats, i ett tidigt skede av utredningen erkänt gärningen. Han har även i början av utredningen berättat för polisen om sin egen roll i organisationen och lämnat detaljerade redogörelse för hur han hanterat narkotikan samt hur han har fått instruktioner. Vidare har Atilla Klinga gett polisen koden till sin BQ-telefon så att polisen har kunnat ta del av de

krypterade meddelandena som han tagit emot och skickat via EncroChat.

Tingsrätten anser att Atilla Klinga genom sin medverkan i utredningen väsentligt påskyndat och underlättat densamma. Framförallt den omständighet att han har

(34)

överlämnat koden till sin BQ-telefon anser tingsrätten har varit av stor betydelse och något som påtagligt underlättat utredningen. Även den omständighet att han lämnat detaljerade uppgifter om sin hantering av narkotikan har väsentligen underlättat utredningen, även med beaktande av att Atilla Klinga haft

spaningsinsatser riktade mot sig. Detta motiverar en påtaglig reducering av straffet.

Även den omständighet att det inte kan uteslutas att Atilla Klinga riskerar att bli utsatt för repressalier på grund av sin medverkan i utredningen bör beaktas.

Mot bakgrund av vad som anförts ovan finner tingsrätten att straffmätningsvärdet kan bestämmas till fängelse i fyra år. Med hänsyn till straffvärdet samt

brottslighetens art kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga.

Johan Hamberg

Johan Hamberg förekommer under sex avsnitt i belastningsregistret, varav merparten av avsnitten rör ringa narkotikabrott.

Avseende åtalet för grovt narkotikabrott gör tingsrätten följande bedömning.

Johan Hambergs transport av den aktuella mängden narkotika har pågått under en begränsad tid och har bestått av att Johan Hamberg följt de direktiv han fått. Det är inte visat att Johan Hamberg har haft närmare insikt kring vilken typ av

organisation det rört sig om eller hur stor denna varit. Hans agerande har ett klart samband med hans egna missbruk. Tingsrätten har även funnit att Johan Hamberg agerat med likgiltighetsuppsåt när han begick gärningen. Mot bakgrund av det ovanstående bedömer tingsrätten att straffvärdet för det grova narkotikabrott som Johan Hamberg nu döms för motsvarar två år och sex månaders fängelse.

Avseende narkotikabrottet bestående i innehav av tabletter innehållandes etizolam och alprazolam bedömer tingsrätten att straffvärdet för den gärningen uppgår till

(35)

ett års fängelse.

Straffmätningsvärdet för de gärningar som Johan Hamberg döms för uppgår till fängelse tre år. Med hänsyn till straffvärdet samt brottslighetens art kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga.

Robert Rönn

Robert Rönn förekommer inte sedan tidigare under några avsnitt i belastningsregistret.

Avseende åtalet för grovt narkotikabrott gör tingsrätten följande bedömning.

Tingsrätten har, som redovisats ovan, bedömt att Robert Rönn hanterat narkotikan med likgiltighetsuppsåt samt att han inte hade insikt i att hanteringen utgjorde ett led i en verksamhet som bedrivits i större omfattning. Därtill bedömer tingsrätten att Robert Rönns hantering av narkotikan har varit begränsad. Det har inte visats att han har fått någon ekonomisk ersättning eller andra fördelar för sin hantering. Det har dock rört sig om en större mängd narkotika. Mot bakgrund av detta finner tingsrätten att straffvärdet för det grova narkotikabrott som Robert Rönn nu döms för motsvarar fängelse i tre år och sex månader.

Avseende straffvärdet för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, bestämmer tingsrätten det till två års fängelse mot bakgrund av att åklagaren inte visat att några försvårande omständigheter förelegat.

Straffmätningsvärdet för de gärningar som Robert Rönn döms för uppgår till fängelse fyra år och sex månader. Med hänsyn till det höga straffvärdet samt brottslighetens art kan annan påföljd än fängelse inte komma ifråga.

(36)

Beslag och förverkande

Åklagaren har framställt yrkanden om förverkande av det gods som tagits i beslag, som narkotika och kontanter. I förhållande till Atilla Klinga och Johan Hamberg har åklagaren framställt yrkanden om så kallat utvidgat förverkande.

Åklagaren har även framställt yrkanden om så kallat bevisbeslag, vilket innebär att åklagaren har yrkat att beslaget av visst närmare angivet gods ska bestå tills domen vinner laga kraft.

Särskilt om utvidgat förverkande

En förutsättning för att ett utvidgat förverkande ska kunna ske är att det framstår som klart mera sannolikt att den i beslag tagna egendomen utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet (36 kap. 1 b § brottsbalken). Det krävs alltså inte att sambandet mellan egendomen och den brottsliga verksamheten styrks fullt ut.

Utvidgat förverkande kan komma i fråga även om brottet inte är så allvarligt som anges i bestämmelsens första stycke. Har brottet varit av beskaffenhet att kunna ge utbyte gäller nämligen första stycket också om någon döms för vissa i andra stycket särskilt angivna brottstyper, såsom bland annat narkotikabrott enligt 1 §

narkotikastrafflagen (1968:64).

Atilla Klinga

Åklagaren har i första hand gjort gällande att de i beslag tagna kontanterna ska förverkas enligt 6 § narkotikastrafflagen som utbyte av brott. I andra hand har åklagaren yrkat att de i beslag tagna kontanter ska förverkas genom utvidgat förverkande enligt 36 kap. 1 b § brottsbalken då det framstår som klart mera sannolikt att pengarna utgör utbyte av brott än att så inte är fallet.

(37)

Atilla Klinga har bestritt yrkandet om förverkande såvitt avser 22 400 kr av de i beslag tagna kontanterna och har gjort gällande att det rör sig om pengar som han erhållit efter att ha tecknat och sålt tavlor. Atilla Klinga har i denna del berättat bland annat följande. Han försörjer sig genom att teckna tavlor och han har vissa månader kunnat tjäna cirka 20 000 kr genom att sälja tavlor. Kunderna betalar kontant eftersom han har skulder hos Kronofogdemyndigheten. Han har fått begränsad ersättning för sin hantering av narkotika.

Tingsrättens bedömning

De kontanter som Atilla Klinga menar att tingsrätten inte ska förklara förverkade har inte hållits helt avskilda från kontanterna som avser narkotikaförsäljning, vilket tingsrätten anser är en omständighet som talar emot Atilla Klingas påstående om att de avser inkomst från försäljning av tavlor. Även den omständighet att kontanterna som härrör från narkotikahandel och försäljning av tavlor är av samma valör, nämligen 500-kronors sedlar, och att Atilla Klinga lämnat svepande uppgifter kring sin försäljning av tavlor talar emot Atilla Klingas påstående om att 22 400 kr inte utgör utbyte från brottslig verksamhet.

Tingsrätten anser dock att inget annat är visat än att Atilla Klinga är en god tecknare och det är inte är uteslutet att det finns personer som är villiga att betala för hans teckningar. Att Atilla Klinga inte i detalj kunnat redogöra för vilka som beställt teckningar kan enligt tingsrättens mening förklaras av att det var länge sedan beställningarna gjordes och att det, i enlighet med vad Atilla Klinga själv uppgett, kan ha rört sig om många beställningar. Enligt tingsrätten framstår det inte som orimligt att Atilla Klinga haft möjlighet att genom tecknandet införskaffa och bibehålla 22 400 kr i kontanter.

Mot bakgrund av det ovanstående finner tingsrätten att åklagaren varken har styrkt eller gjort det klart mera sannolikt att de 22 400 kr i kontanter som Atilla Klinga

(38)

menar härrör från försäljning av tavlor utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet. Åklagarens förstahands- och andrahandsyrkande om förverkande av de i beslag tagna kontanterna ska alltså avslås såvitt avser 22 400 kr.

Övriga kontanter ska dock förklaras förverkade i enlighet med Atilla Klingas medgivande, då det framstår som klart mera sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Johan Hamberg

Åklagaren har i förhållande till Johan Hamberg yrkat att de i beslag tagna kontanterna ska förverkas då det framstår som klart mera sannolikt att de utgör utbyte av brottslig verksamhet än att så inte är fallet.

Tingsrättens bedömning

Tingsrätten har, som redovisats ovan, bedömt att det inte är styrkt att Johan Hamberg innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte. Mot bakgrund av detta finner tingsrätten att det brott som Johan Hamberg nu döms för inte har varit av

beskaffenhet att kunna ge utbyte, vilket krävs för att ett utvidgat förverkande ska komma ifråga. Tingsrätten avslår därför åklagarens yrkande om utvidgat

förverkande avseende de i beslag tagna kontanterna.

Övriga yrkanden om beslag och förverkande

Åklagarens övriga yrkanden om beslag och förverkande har medgetts. Yrkandena har stöd i lag och ska därför bifallas i dessa delar.

(39)

Häktning

Minimistraffet för grovt narkotikabrott och brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor, grovt brott, är två års fängelse. Det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas. Atilla Klinga, Johan Hamberg och Robert Rönn ska därmed kvarbli i häkte tills domen mot var och en av dem vunnit laga kraft i ansvarsdelen eller påföljden annars får verkställas.

Övrigt

Eftersom Atilla Klinga, Johan Hamberg och Robert Rönn döms för brott där fängelse ingår i straffskalan ska de betala föreskriven avgift till brottsofferfonden.

Vad Peter Mutvei och Robert Ataseven har begärt är skäligt.

Avseende den kostnad som Martin Cullberg har yrkat ersättning för noterar tingsrätten att åtta timmar avser kontakter i samband med utflytt eftersom Atilla Klinga blev avhyst från sin lägenhet. Tingsrätten menar att sådana kontakter inte kan anses ligga inom ramen för en offentlig försvarares uppdrag. Martin Cullberg ska således inte tillerkännas ersättning för det arbete han lagt ner i den delen, det vill säga åtta timmar. Tingsrätten anser alltså att ersättning motsvarande 78 timmars arbete är skäligt och han ska tillerkännas ersättning i enlighet därmed.

Kostnaderna för försvararna ska stanna på staten då de tilltalade ådöms långa fängelsestraff.

(40)

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se domsbilaga 4 (TR-01)

Ett överklagande ställs till Svea hovrätt och ska ha kommit in till tingsrätten senast den 13 november 2020.

Jonas Härkönen

I avgörandet har rådmannen Jonas Härkönen och nämnd deltagit. Rätten är enig.

Avräkningsunderlag, se bilagor.

(41)

Telefon 08-561 652 10

Telefax Postadress

Box 8307 104 20 Stockholm

Besöksadress Scheelegatan 7

E-post: stockholms.tingsratt.avdelning2@dom.se www.stockholmstingsratt.se

Expeditionstid måndag - fredag 08:00-16:00

19731008-0275 2020-10-23

Efternamn Klinga

Förnamn Atilla

Personen har under en sammanhängande tid av minst 24 timmar varit frihetsberövad* i Sverige eller utomlands med anledning av brott som prövats i målet eller som påföljden avser. Frihetsberövandet har ägt rum under nedan angivna tider.

*på sätt som avses i 2 § lagen (2018:1250) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande

Frihetsberövad Frihetsberövandet hävt/upphört/avbrutet

(lämna tomt för ett frihetsberövande som pågår) 2020-05-06

Samtidig verkställighet av påföljd i annat mål

£

Kriminalvården har underrättat domstolen om att personen har påbörjat verkställighet eller har verkställt påföljd i annat mål under den tid som han eller hon varit berövad friheten (2–4 §§

förordning (2019:96) om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande).

Tidigare frihetsberövanden av betydelse för avräkningen

£

Domstolen har i avgörandet helt eller delvis undanröjt påföljden i tidigare dom, beslut eller

strafföreläggande, och det finns uppgifter om frihetsberövanden i tidigare meddelade domar, beslut eller avräkningsunderlag som har betydelse för avräkningen.

Observera: När domstolen lämnar domen/beslutet eller domsbeviset till Kriminalvården ska tidigare domar/beslut med eventuella avräkningsunderlag och avräkningsunderlag enligt 12 a §

strafföreläggandekungörelsen bifogas, om det finns uppgifter där som har betydelse för avräkningen (3 § 4 förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.).

Underskrift Namnförtydligande

Figur

Updating...

Referenser

  1. www.domstol.se.
Relaterade ämnen :