• No results found

Sveriges Kommuner och Landsting

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sveriges Kommuner och Landsting"

Copied!
20
1
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Sveriges Kommuner och Landsting

LSB2 2019-02-20

Michaela Stenman

michaela.stenman@skl.se

(2)

Agenda

 Presentationsrunda

 Kort introduktion

 Aktuellt och priofrågor 2019

 Ledning för grävning och Arbete på väg

 Bredbandsnätverket

 Övrigt/frågor

(3)

Sveriges Kommuner och Landsting

En introduktion

(4)
(5)

Snäckan, Tegelbacken 8

NU 2023

Exempelbild

”Medlemmarnas hus – ett hus att mötas i”

(6)

6

EU – Brysselkontor

(7)

Om SKL

 En medlemsorganisation (290 kommuner och 21 regioner)

 En politiskt styrd organisation (politiker i styrelse, beredningar och delegationer)

 Medlemsstyrd organisation - inte tvärtom

 Ett kansli med cirka 500 anställda

 Sveriges största arbetsgivarorganisation

 En ideell förening

 En koncern

(8)

Koncern

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL Kapitalförvaltning AB (100%) SKL Företag AB (100%)

Dagens Samhälle AB (100%) KPA AB (40%)

Equalis AB (52%) SOS Alarm AB (50%) SKL Fastigheter och Service

(100%)

SKL Kommentus AB (98%) SKL International AB (100%)

Inera AB (58%)

(9)

Politisk organisation

Beredningar

Demokratifrågor Digitalisering

Internationella frågor Kultur och fritid

Primärvård och äldreomsorg Samhällsbyggnad

Socialpolitik och individomsorg Tillväxt och regional utveckling Utbildningsfrågor

Kongress

Styrelse

Arbetsutskott

Delegationer

Förhandlingsdelegation Revisionsdelegation Sjukvårdsdelegation

Revisorer Valnämnd

(10)

Vd Vesna Jovic

Avd för administration

Lena Dahl Vd-staben

Avd för juridik Germund Persson Avd för

arbetsgivarpolitik Agneta Jöhnk Avd för

vård och omsorg Hans Karlsson

Avd för ekonomi och styrning Annika Wallenskog

Avd för kommunikation Monica Björklund Aksnes Avd för tillväxt och

samhällsbyggnad Gunilla Glasare Avd för utbildning och

arbetsmarknad Per-Arne Andersson

Avd för digitalisering Jenny Birkestad

Kansliorganisation

(11)

Sveriges Kommuner och Landsting

Aktuellt inom bredband & gatuarbete

(12)

Sektionen för

infrastruktur och

fastigheter

(13)

Två handböcker blir en

2019-02-27 13

(14)

Handboken

 Mål – transparenta avvägningar mellan olika intressen som påverkas i gaturummet

 Förankring – delaktighet mellan berörda parter i trafikomläggningen

 Process – systematiskt och väl förankrat arbetssätt vid hanteringen av trafikomläggningen

 Kompetens – aktuell kunskap om regler, kunskap och erfarenhet med avseende på trafikomläggning i tät bebyggelse.

 Handboken är avsedd att vägleda aktörerna hur arbeten i och invid vägar och gator ska

 Förberedas

 Hanteras

 Utformas

 Utföras

…avseende trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

2019-02-27 14

(15)

GATUARBETE I TÄTORT

– PLANERING OCH GENOMFÖRANDE

1. Förutsättningar och utgångspunkter

Arbetsprocessen vilar på att kommunen fattat beslutat om delegation, villkor, avtal och metoder

2. ARBETSPROCESS för planering och genomförande

Arbetsprocessen är uppdelad i sju steg, där ansvaret mellan kommunen och den sökande är fördelat 3. Kunskapsstöd för planering

Sammanställning av den kunskap som efterfrågas av handläggare och sökanden vid planering 4. Kunskapsstöd för genomförande

Sammanställning av den kunskap som efterfrågas av handläggare och sökanden vid genomförande BEGREPP

Normerande begrepp för ämnesområdet BILAGOR

15

(16)

Priofråga 2019

 Bredband och uppkopplade välfärdstjänster i hemmet

 Ansvarsförhållanden

 Robusthet

 Bredbandsutbyggnad

(17)

Priofråga 2019 (forts)

Om ansvarsförhållanden

En framgångsrik digitalisering av välfärden kräver tydliga principer och spelregler, till exempel avseende ansvarsfördelning mellan stat, kommun, landsting och den enskilde. […] För att hela Sverige ska kunna dra nytta av välfärdsverksamheternas digitala erbjudanden krävs ett fortsatt utvecklingsarbete och en väl utvecklad

samverkan mellan stat, kommun, landsting och näringslivet.

Prio 2019

 Identifiera otydligheter

 Initiera åtgärder

(18)

Bredbandsnätverket

 Syftet med Bredbandsnätverket är att SKL får en representativ och

relevant input från kommuner och regioner och att vi gemensamt

stärker intressebevakningen inom bredband på både nationell och

EU-nivå.

(19)

Digitalt bredbandsnätverk

(20)

Sveriges Kommuner och Landsting

Frågor?

References

Related documents

126 Så länge prissättningen är förenlig med lag kan dock inte ett förbud meddelas mot ett förfarande enligt konfliktlösningsregeln eftersom det, i enlighet med ovan

Sveriges Kommuner och Landsting Post: 118 82 Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel 08-452 70 00, Fax: 08-452 70 50 info@skl.se, Org nr: 222000-0315, www.skl.se Avdelningen

Mot bakgrund av ovanstående, och med utgångspunkt från ramavtalet mellan Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om för- djupad samverkan inom

In this study about Smart lighting usage, we will look at what type of homes are using SLS and their characteristics such as gender, age, and the number of residents in their

I flera av EU:s medlemsstater är brist på lånemöjligheteroch projektstöd för lönsam energieffektivisering viktiga begränsande faktorer som EU:s institutioner och program kan

Deltagare: Göran von Sydow, ställföreträdande direktör Sieps, Katarina Areskoug, Chef för EU- kommissionens representation i Stockholm, Karl- Petter Thorwaldsson, ordförande LO , Eva

Västerbottens län Blekinge län Dalarnas län Västernorrlands län Örebro län Jämtlands län Värmlands län Kalmar län Kronobergs län Västra Götlandsregionen Jönköpings

- Marknadsföra den nya strategin för säker cykling (samverkan med Trafikverket).. - Session om trafiksäkerhet på Trafik-

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har beretts tillfälle att yttra sig över Ny modell för statsbidrag till vissa ideella organisationer inom brottsofferområdet - Ds

bedömer dock, till skillnad från utredningen, att undantag från tillståndsplikten även bör kunna gälla om bevakningen sker i trygghetsskapande syfte och föreslår därför

anser att ytterligare analyser krävs för att utforma ett förslag som behandlar målkonflikter och där avvägningar görs mellan målen.. anser att detär oacceptabelt att införa

IP menar att för uppnå en god samverkan räcker inte bara med att samarbetet mellan organisationer, utan det krävs också att klienten ska vara samarbetsvillig.. Med detta menar IP

Idag gör vi tvärtom. Regeringen drar nu in stora delar av de stats bidrag som går till kommuner- na Samtidigt som det sen några år tillbaka finns ett kornmunalt

Ansvaret för den verksamhet som brukar avgränsas som hemsjukvård och som i huvudsak bedrivs genom distriktssköterskor åvilar primärt landstinget. Hemsjukvården är därför

§ 363 Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur Styrelsen beslutar i enlighet med förslag från beredningen för

-  350 ledamöter varav 12 folkvalda representanter från svenska kommuner, landsting och regioner. -  Arbetet sker i 6 utskott, 5ggr/år, beslut fattas i plenum, 6ggr/år

 Att gallra bland allmänna handlingar kräver därför någon form av grundläggande beslut på nämndnivå om när och hur gallring får ske för olika handlingsslag.  Arkivlagens

Sveriges Kommuner och Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan och Svenska Kommunalarbetareförbundet, OFRs förbundsområde Allmän kommu- nal verksamhet jämte

[r]

Statens stöd till landstingens krisberedskap.. Statens stöd till landstingens krisberedskap

Inom ramen för satsningen avsätts också 21 miljoner kronor till SKL för stöd till landstingen inom vissa specificerade områden,

Genom programmet för en god äldreomsorg syftar regeringen till att stödja huvudmännen i arbetet med att säkerställa en vård och omsorg för äldre som innebär valfrihet och

De insatser som beskrivs nedan syftar dels till att stödja arbetet med beman- ningsfrågor kopplat till att det behövs tillräckligt antal anställda i vården med rätt kompetens,