Övergripande Deltagande och studentinflytande Information Arbetsmarknad Externa relationer Bostäder...

33  Download (0)

Full text

(1)

1

Handlingsplan 2011/2012

Handlingsplanen beskriver kårstyrelsens arbete med att leva upp till Verksamhetsplanen som tas varje år. Den är nödvändig för att öka transparensen i kårens verksamhet och vara ett tydligt verktyg för medlemmar och kårfullmäktige att kunna ställa krav på kårstyrelsen.

Innehåll

Övergripande ... 2

Deltagande och studentinflytande ... 5

Information ... 6

Arbetsmarknad ... 8

Externa relationer ... 9

Bostäder ... 11

Utbildningsbevakning och utbildningskvalitet ... 12

Studiesocialt ... 21

Ekonomi ... 26

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling ... 27

Studentdriven verksamhet ... 31

(2)

2

Övergripande

Projekt 1

Vad: Verka för att sammanhållningen och samordningen av verksamhet med de andra kårerna ökar

Varför: Ett ökat samarbete leder till en starkare studentröst gentemot Universitetet och andra aktörer.

Hur: − Fler gemensamma arrangemang/samarbeten, t.ex. kårsamkväm.

− Fler träffar inför möten för att sprida information mellan kårerna.

− Ta fram riktlinjer för Campuskortet samt verka för att få in fler studentkårer i samarbetet.

När: − Löpande under verksamhetsåret 11/12.

− Bjuda in till kårsamkväm i november och mars.

− Ha träff inför varje Universitetsstyrelse . Vem: Samtliga presidialier, men främst kårordförande.

Kostnad: -

Samarbete: NTK, UMS.

Målsättning: En starkare och tydligare studentrepresentation på Umeå Universitet.

Projekt 2

Vad: Utveckla kontakten med, samt formalisera strukturen mellan, kåren, dess sektioner och föreningar

Varför: En bra relation mellan kåren centralt, sektionerna och föreningarna ökar kvalitén för den enskilde studenten, både i utbildningen och studielivet i stort.

Hur: − Se över sektionsrådets roll och placering i kåren.

− Ha samarbeten kring arrangemang för studenterna mellan kåren centralt, sektionerna och föreningarna.

När: − Träff med sektionsordföringar i slutet av oktober för att diskutera samverkan mellan kåren centralt och sektioner och föreningar, ett formellt sektionsråds vara eller inte vara.

− Ha träffar/sektionsråd med en regelbundenhet (t.ex. varannan vecka).

Vem: Samtliga presidialier, men främst ordförande.

Kostnad: Fika och luncher ca 2500:-.

Samarbete: Sektioner, föreningar.

Målsättning: En väl fungerande samverkan mellan kåren centralt och sektioner och föreningar.

(3)

3 Projekt 3

Vad: Öka kårens regelbundna aktiviteter för att synas mot studenterna

Varför: Efter kårobligatoriets avskaffande är det än viktigare för kåren att se till att synas mot studenterna och att försöka öka studenternas medvetenhet och engagemang i kårens verksamhet för att på bästa sätt kunna öka värdet för den enskilde studenten att vara medlem i kåren.

Hur: − Stå vid Östra Paviljongen under tentamensperioder tillsammans med utbildningsbevakare.

− Gå runt på Campus och träffa studenter.

När: − Löpande under verksamhetsåret.

− ÖP-kampanjer kring tentaperioder.

− Campusvandring runtom på campus en dag varannan vecka.

− Åsiktstorg i olika frågor på campus en dag varannan vecka.

Vem: Samtliga presidialier.

Kostnad: Frukt och kaffe att bjuda på ca 1500:-.

Samarbete: Sektioner och föreningar.

Målsättning: Öka värdet för den enskilde studenten att vara medlem i kåren samt att öka medlemsantalet.

Projekt 4

Vad: Se över alla befintliga kostnader för studentkåren i syfte att prioritera och kostnadseffektivisera. Mer resurser till direkt verksamhet

Varför: Alla organisationer behöver då och då se igenom sin interna organisation, så även Umeå studentkår. Detta görs för att se till att inga resurser ”slösas” utan att allt används så effektivt som möjligt. Det är viktigt då kåren, efter kårobligatoriets avskaffande står inför nya ekonomiska utmaningar.

Hur: − Studentuppsats (D-nivå).

När: − Löpande under verksamhetsåret, med fokus på uppsats under VT-12.

Vem: Kårordförande.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Göra Umeå studentkår så kostnadseffektiv som möjligt, utan att tumma på kvalitén på tjänster och produkter till våra medlemmar.

(4)

4 Projekt 5

Vad: Genomföra en översyn av Umeå studentkårs organisationsstruktur som en uppföljning av 2011 års organisationsutredning

Varför: Kunna göra ett bättre jobb gentemot studenter och ha en bra samverkan mellan kåren centralt, sektioner och föreningar.

Hur: − Tillsätta en arbetsgrupp med företrädare från samtliga partier i fullmäktige som skall jobba med frågan.

− Arbetsgruppen har i uppgift att kontinuerligt föra dialog med sektionsrådet i syfte att inhämta kunskap om hur kåren i framtiden skulle kunna organiseras.

När: − Arbetsgruppen bör tillsättas snarast liksom en arbetsbeskrivning av uppdraget, senast till KS vecka 46.

− Arbetsgruppen bör återrapportera till kåren centralt hur arbetet fortskrider varannan vecka.

Vem: Arbetsgrupp.

Kostnad: Fika och frukt för arbetsgruppssammankomster ca 1500:-.

Samarbete: Sektioner och föreningar.

Målsättning: Att skapa en kontinuerlig, levande dialog mellan partier och kårsektioner kring hur kåren kan utvecklas för att i framtiden vara en verksamhet där så många som möjligt känner sig bekväma och delaktiga men som också gör det lättare för studenter att få ut så mycket som möjligt av sitt kårmedlemskap.

Projekt 6

Vad: Tillsätta en utredning i syfte att undersöka attityder till medlemskap i Umeå studentkår

Varför: För att kunna ta fram planer, projekt och liknande som både tilltalat de som redan är medlemmar (= höjer deras värde av att vara medlemmar) men också som lockar de studenter som väljer att inte vara medlemmar till att bli medlemmar.

Hur: − Se över möjligheterna att en student genomför en större utredning.

− Annars utforma enkla enkäter som delas ut vid t.ex. campusvandringar och åsiktstorg.

När: − Löpande under verksamhetsåret.

− Vid studentutredning bör en dialog hållas med studenten/studenterna som gör utredningen i form av både fysiska träffar en gång var tredje vecka och löpande kontakt på andra sätt.

− Vid enkäter bör varje enkät utvärderas efter den campusvandring/åsiktstorg som den delats ut under.

Vem: Kårordförande.

Kostnad: -

Samarbete: Ev. student/studenter.

Målsättning: Öka medlemsantalet och kunna ge studenterna ett större värde av medlemskapet.

(5)

5

Deltagande och studentinflytande

Projekt 1

Vad: Införa utskott kopplade till respektive presidialies verksamhetsområde Varför: För att öka transparensen och involvera fler personer i den dagliga verksamheten på

Umeå studentkår.

Hur: − Varje presidial får någon/några ledamöter knutna till sig som hjälp.

När: − Utskotten och vilka som sitter i dem utses på KS vecka 42.

− Under verksamhetsåret ha utskottsträffar där man kan bolla idéer och tankar kring de frågor som rör respektive presidial/utskott.

Vem: Samtliga presidialier.

Kostnad: Enklare fika vid utskottsmöten ca 1500:-.

Samarbete: -

Målsättning: Ökad transparens och intresse för kårens kontinuerliga verksamhet.

Projekt 2

Vad: Verka för att stödja kårföreningar och kårsektioner genom regelbundna träffar Varför: Sektionerna och föreningarna utgör en grundläggande och viktig del av kåren och står

för majoriteten av arrangemang för studenterna. Det är därför viktigt att kåren centralt stöttar och är behjälpliga när sektioner och föreningar så önskar.

Hur: − Bjuda in till träffar där man diskuterar både verksamhet som sektionerna och föreningarna driver själva för att se om kåren kan bistå med resurser, men också verksamhet som kåren centralt och sektioner och föreningar kan ha gemensamt.

När: − Regelbundet under hela verksamhetsåret bjuda in till träffar med sektioner (och föreningar?) för att prata verksamhet och hur det dagliga arbetet fortgår.

Vem: Ordförande plus eventuellt andra presidialier.

Kostnad: Går ihop med projekt 2 under ”Övergripande”.

Samarbete: Sektioner och föreningar.

Målsättning: En bra samverkan mellan kåren centralt, sektioner och föreningar. I förlängningen öka värdet av kårmedlemskap för studenterna.

Projekt 3

Vad: Verka för att förbättra informationen om kårens företrädare och organisation Varför: Viktigt för transparensen inom kåren och för att öka intresset för kåren.

Hur: − Göra informationen på hemsidan tydligare.

− Verka för att Umeå universitet gör det enklare på sin hemsida att se vilka som är studentrepresentanter i de centrala organen och råden.

− Ha kampanjer för att berätta för studenter hur kåren fungerar och vilka dess företrädare är.

− Förtydliga sektionernas roll i kåren.

När: − Förändringarna på hemsidan ska vara klara absolut senast till terminsskiftet ht11/vt12, ju förr dess bättre.

− Kampanjer för att informera bör göras med regelbundenhet, men med fokus (=större arrangemang) kring terminsstart och inför kår valet vt12.

Vem: Samtliga presidialier, med fokus på info-ansvarig, samt de två sekreterarna.

Kostnad: Div omkostnader ca 1000:-.

Samarbete: Umeå universitet (ang deras hemsida.).

Målsättning: Tydliggöra hur Umeå studentkår fungerar och vilka dess företrädare är.

(6)

6

Information

Projekt 1

Vad: Arbeta för att universitetet höjer kraven på ”hållbar upphandling” inom exempelvis administration och kaféer

Varför: För att bidra till ett hållbart universitet, både nu och i framtiden.

Hur: − Genom att kontakta respektive ansvarig för upphandling inom campus olika instanser, organ och butiker.

När: − GN: v. 43.

− Kårexpen: v. 43.

− Institutionerna under v. 45-50.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: För kårens del blir det eventuellt en ökning i materialkostnad, i övrigt gratis.

Samarbete: GN samt UmU.

Målsättning: Att se till så att alla dessa parter uppfyller samt skärper kraven de kommande åren.

Projekt 2

Vad: Genomföra fler aktiviteter i syfte att skapa intresse för, och diskussion kring, kårens verksamhet, organisation och åsikter

Varför: -

Hur: − Utveckla kårens utåtriktade profil. Ta fram enklare material i olika politiska frågor vart vi står och vad vi som kår gör.

− Verka för större tillgänglighet av bland annat anslagstavlor på campus för kår- och studentföreningar.

− Påverkans/åsiktstorg.

När: − Påverkanstorg en dag i veckan fr.o.m. v. 42.

− Arbetet med anslagstavlor är påbörjat och ska avslutas innan v. 50.

− profilen uppdateras ständigt, info om kårens politiska ställningstagande samt verksamhet är inte klart hur det ska göras. Arbetet påbörjas v. 2-3.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt informationssekreterare.

Kostnad: Åsiktstorgsväggar: 3000:-, material: 10 000:-.

Samarbete: UmU.

Målsättning: Att få minst 10 nya anslagstavlor i korridorerna i främst Sam-huset och Hum-huset innan v.50. Att det tydligt framgår vad kåren sysslar med och står för.

Projekt 3

Vad: Fortsätta utveckla kårvalet, med målsättning på ett högre valdeltagande Varför: För att öka studentinflytandet genom engagerade och informerade studenter.

Hur: − Genom att arvodera valnämndens vice/ordinarie ordförande och i samråd med valnämnden ta fram en strategi för hur vi ska öka röstdeltagandet.

När: − Senast v.14 -> 17

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: 20 000:- + eventuella extrakostnader.

Samarbete: -

Målsättning: Att öka valdeltagandet.

(7)

7 Projekt 4

Vad: Genomföra sociala arrangemang riktade mot i huvudsak kårmedlemmar Varför: För att dels främja hälsa, dels det sociala studentlivet.

Hur: − Genomföra arrangemanget Kårgasque

− Genomföra arrangemanget Snow Wars

− Genomföra arrangemanget Vårgasque

När: − Kårgasque ( i samarbete med Corona den 5e november, förhoppningsvis).

− Snow Wars – 9 mars.

− Vårgasque – Vinterbal med NF(inte 100%) i februari v.5 -> v.9.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: -

Samarbete: Corona, Juridiska föreningen, NF.

Målsättning: Att få minst 100 deltagare på varje evenemang.

Projekt 5

Vad: Verka för att öka och tydliggöra fördelarna med ett medlemskap i studentkåren Varför: För att stärka studenternas medvetenhet om vad ett medlemskap i kåren innebär.

Hur: − Genom åsiktstorg, flyers, affischer, dörrpratare, e-korren mm.

När: − Löpande.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder tillsammans med informationssekreteraren i samråd med övriga anställda samt arvoderade på US.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att öka antalet medlemskap i kåren med 1000 st. i vår (jämfört med VT2011).

Projekt 6

Vad: Anta en kommunikationsplan

Varför: För att skapa ett dokument som kan utgöra grunden för all utåtriktad kommunikation från Umeå studentkår.

Hur: − Kommunikationsplattformen ska implementeras via möten med KS, presidium, sektioner och föreningar.

När: − Planen ska färdigställas senast i mars.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt informationssekreteraren.

Kostnad: -

Samarbete: Sektioner.

Målsättning: Att stärka kårens varumärke.

(8)

8 Projekt 7

Vad: Inom Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) verka för en samlad nationell definition och certifiering av vad som får kallas för "studentbostad" eller

"studentlägenhet"

Varför: För att inte bostadsföretagen ska kunna komma undan med deras utsugning av studenter och deras knapra ekonomi.

Hur: − Genom att verka för att frågan lyfts på SFS-fum.

När: − Datum meddelas från SFS.

Vem: Kårstyrelsen.

Kostnad: 20 000:-.

Samarbete: US-delegationen.

Målsättning: Att få igenom en skriven motion på ämnet vid SFS-fum 2012.

Projekt 8

Vad: Avsätta medel för sponsring av kårföreningars och kårsektioners material samt undersöka möjligheten att erbjuda medlemmar tryckt kårmaterial

Varför: För att göra studentlivet bättre för studenter.

Hur: − Undersöka möjligheterna att genomföra ett väskprojekt.

När: − Ospecifierat. Deadline v.3.

Vem: Organisationssekreteraren, Informationssekreteraren samt ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: Självfinansierande på lång sikt.

Samarbete: Studentkopieringsleverantörerna samt väskleverantörerna + sektioner.

Målsättning: Att tillhandahålla campus billigaste kopiering samt att kunna sälja väskor i samband med medlemskapen för en billig penning. SOS, Stung, SfCS och distansstudenter är prio gällande väskprojektet.

Arbetsmarknad

Projekt 1

Vad: Tillsammans med kårsektionerna och deras föreningar se över möjligheterna att förändra Headhunt till att innehålla mer kvalitativa och nischade möten mellan arbetslivet och studenterna

Varför: För att koppla studier till framtida arbetsliv.

Hur: − Seminarier, workshops, studiecirklar.

När:

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder från US sida, studenter från sektionernas sida.

Kostnad: Minst 40 000:- från KHS.

Samarbete: Headhunt, KHS, US sektionsrepresentanter.

Målsättning: Att alla sektioner (troligen med undantag för DokSek och HHUS) någon gång under året ska ha medverkat i Headhunt med bra resultat och hög uppslutning.

En målsättning är även här att stärka banden mellan US olika sektioner och studenterna.

(9)

9 Projekt 2

Vad: Samverka med enheten för näringsliv och samhälle vid Umeå universitet, samt Umeå kommuns näringslivsservice för att skapa kontakter mellan studenter och arbetsgivare

Varför: För att studenter ska nå personlig kontakt med näringsidkare och arbetsliv genom att

”glida in på en räkmacka”.

Hur: − Seminarietillfällen tre gånger per termin riktat mot olika studentgrupper. Där även lunch och fika ingår.

När: − 10/10, 17/11, 14/12. Datum för våren är ej fastställda än.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: Ingen kostnad.

Samarbete: ENS, Studentkommunen, NTK.

Målsättning: Att hålla minst sex lyckade projekt innan sommaren med ett snittbetyg på över 4/5.

Projekt 3

Vad: Samverka med fackliga- samt arbetsgivarorganisationer i syfte att öka kunskapen bland studenter om regler och rättigheter på arbetsmarknaden, samt deras framtida branscher

Varför: För att förbereda studenterna på arbetslivet.

Hur: − Genom att knyta samarbeten och arrangera seminarier.

När: − Påbörjas v.3.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder med hjälp av KS.

Kostnad: 5 000:-.

Samarbete: Fackliga- samt arbetsgivarorganisationer.

Målsättning: Att få studenterna att förstå nyttan i att vara fackligt ansluten.

Externa relationer

Projekt 1

Vad: Tydligt och konsekvent redovisa kårens samarbetspartners gentemot medlemmar och allmänhet

Varför: För att studenter ska ha insyn i vilka vi är och vad vi kan erbjuda dem.

Hur: − Genom att profilera detta tydligt i utskick och annan propaganda.

När: − Löpande.

Vem: Främst ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt informationssekreteraren, men även alla anställda och arvoderade på kåren.

Kostnad: -

Samarbete: Samtliga samarbetspartners.

Målsättning: Att alla våra medlemmar har fått tillgång till information om vilka våra huvudsamarbeten är.

(10)

10 Projekt 2

Vad: Verka för stärkta rabatter och förmåner för kårmedlemmarna, bl.a. i samarbete med kommunen och företag

Varför: För att avlasta studenternas knappa ekonomi samt att visa på kårens betydelse.

Hur: − Arbeta för att Umeå kommuns miljöbilpool lägger ett utlåningsställe av bilar i närheten av universitetet

− Verka för bättre studentrabatter hos IKSU

− Kåren skall verka för rabatterade priser för kårmedlemmar på internetuppkoppling

− Verka för att sänka priserna på lokaltrafiken för studenter

− Verka för billigare internet i AB Bostadens studentboenden

När: − Projektet med Ultra och kommunen är påbörjat, beräknas avslutas innan jul.

− Internetrabatter påbörjas v.5.

− IKSU:s priser är ett kontinuerligt arbete främst genom IKSU:s styrelse.

− Arbete för att koppla en miljöbilpool till Universitetet börjar v.5 Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt KS.

Kostnad: -

Samarbete: IKSU, Umeå kommun, Ultra, Bostaden

Målsättning: Att lyckas med och avsluta samtliga ovanstående projekt innan sommaren, bortsett från IKSU:s priser, vilket mycket troligt kommer att ligga kvar till kommande år.

Projekt 3

Vad: Utveckla Campuskortets användningsområde genom att koppla fler studentnyttiga tjänster och erbjudanden till kortet

Varför: För att stärka kårens varumärke och möjliggöra ett flertal förmåner för studenterna på ett smidigt sätt.

Hur: − Genom att sluta avtal med olika parter.

När: − Kontinuerligt.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt informationssekreteraren.

Kostnad: -

Samarbete: Förhoppningsvis NTK, UMS, Umu, GN, IKSU, Corona, UB mfl.

Målsättning: Att Campuskortet ska bli så pass användningsbart att det blir en självklarhet för alla studenter vid Umeå universitet.

Projekt 4

Vad: Satsa på att finna och studentcertifiera de studentrabatter som idag ges av företag i Umeå

Varför: För att stärka värdet i kårmedlemskapet och lyfta fram studentvänliga företag.

Hur: − Ta kontakt med olika företag och erbjuda de att studentcertifiera sig.

Certifieringen sker i form av klisterlappar som företagen kan sätta upp, ett intyg på att de stödjer studentlivet i Umeå och genom viss marknadsföring.

När: − Löpande med avstämning i December och April.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt informationssekreteraren.

Kostnad: 2500:- för produktion av material till certifieringen.

Samarbete: Företag i Umeå.

Målsättning: Att knyta minst 10 företag till Campuskortet.

(11)

11 Projekt 5

Vad: Verka för att Sveriges Förenade Studentkårer (SFS) förhandlar fram och studentcertifierar rabatter hos resebolagen

Varför: För att studenter ska få förmånliga priser på resor inom riket.

Hur: − Genom att verka för att frågan lyfts på SFS-fum.

När: − Datum är inte bestämt.

Vem: Kårstyrelsen.

Kostnad: -

Samarbete: US-delegationen.

Målsättning: Att lyckas få in det i SFS:s verksamhetsplan för 2012/2013.

Bostäder

Projekt 1

Vad: Arbeta för att det under verksamhetsåret genomförs en granskning av studenters boendesituation och utifrån resultatet ta fram åtgärdspunkter som framläggs gentemot exempelvis AB Bostaden.

Varför: För att kåren ska ha underlag när vi driver frågan mot exempelvis AB Bostaden.

Hur: − Undersöka möjligheten för att en student sätter samman granskningen som en del i sitt examensarbete.

När: − v.8.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt en student.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att ta fram en skiss för studenternas boendesituaton.

Projekt 2

Vad: Arbeta för en modernisering, renovering, hyressänkning, standardhöjning och miljöanpassning av studentkorridorsboenden.

Varför: För att hjälpa studenter.

Hur: − Genom att uttala oss medialt och utifrån granskningar som gjorts kräva bostadsföretagens uppmärksamhet och samarbetsvilja.

När: − v.8.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt KS.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att initiera ett jobb från kårens sida mot en bättre boendesituation för studenter.

Projekt 3

Vad: Verka på nationell och lokal nivå för att hyrorna bestäms av allmännyttiga aktörer.

Varför: För att motverka att hyror i framtiden trissas upp i allt för hög hastighet.

Hur: − Genom SFS-fum, nationella samarbeten samt påverkansarbete gentemot lokalpolitiker.

När: − v.8.

Vem: Kårstyrelsen.

Kostnad: -

Samarbete: Umeå kommun, SFS-fum, samt övriga nationella nätverk.

Målsättning: Att arbetet.

(12)

12 Projekt 4

Vad: Arbeta mot AB Bostaden för att en särskild studentkö införs, parallellt med den vanliga bostadskön.

Varför: För att studenter som väljer att bo kvar i Umeå inte ska drabbas av bostadsbrist för att de vill flytta ur sin korridor (exempelvis).

Hur: − Ta upp diskussionen med kommunen och AB Bostaden.

När: − v.8.

Vem: Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: -

Samarbete: Kommunen, AB Bostaden.

Målsättning: Att få igenom vårat krav innan nästa höst.

Utbildningsbevakning och utbildningskvalitet

Projekt 1

Vad: Arbeta för att det i större utsträckning ska finnas möjlighet att ladda ner kompendier och mer kurslitteratur som PDF via fakulteter

Varför: För att ge studenterna större tillgång till kurslitteratur och andra kunskapskällor som behövs för att kunna genomgå kursen.

Hur: − Påverkansarbete gentemot fakulteter och universitetet centralt.

När: − Löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att fakulteter i större omsträckning än idag använder sig av kompendier och PDF:er som kurslitteratur.

Projekt 2

Vad: Arbeta för att ett miljö- och klimatperspektiv införs i alla utbildningar

Varför: Det blir allt viktigare med ett helhetsperspektiv över den påverkan vi som människor har på världen runt omkring oss. Mycket av detta perspektiv handlar om vårt rent praktiska handlande, t.ex. kopiering och energislöseri.

Hur: − Påverkansarbete gentemot fakulteter och universitetet centralt.

− Informationskampanjer kring ”miljömedvetet tänk” i klassrummet för att få studenterna att ta ett större ansvar.

När: − Påverkansarbete: Löpande.

− Informationskampanj: Minst 1 gång/termin.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader (ca 50 öre/styck).

Samarbete: Studiesocialt ansvarige.

Målsättning: Ett större och mer praktiskt verksamt miljö- och klimatperspektiv i fler utbildningar än idag.

(13)

13 Projekt 3

Vad: Genom uppsökande verksamhet få till stånd fler möten med studenter i syfte att informera om deras rättigheter

Varför: För att öka medvetenheten bland studenterna kring deras rättigheter och skyldigheter.

Hur: − Ta fram en uppdatering av informationsbladet ”Regelrätt”.

− Genomföra ”Du har rätt”-kampanj med affischer och visitkort.

− Uppsökande verksamhet genom t.ex. åsiktstorg.

− Andra former av informationskampanjer.

När: − ”Regelrätt”: Material är redan framtaget och distribuerat till studenter, både på svenska och engelska. Mer kan alltid beställas löpande.

− ”Du har rätt”: Start i oktober/november, sedan löpande.

− Åsiktstorg: Löpande.

− Informationskampanjer: Löpande. Större kampanjer november & februari.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader (ca 50 öre/styck), bjudfika (10-20:-/person & gång).

Samarbete: Sektionsutbildningsbevakarna, Studiesocialt ansvarige.

Målsättning: En ökad medvetenhet bland studenterna kring deras rättigheter.

Projekt 4

Vad: Öka studenternas möjlighet till insyn i aktuella utbildningspolitiska frågor, bland annat genom seminarier i syfte att medvetandegöra högskolesystemets

utveckling

Varför: För att öka transparensen gentemot studenterna inom utbildningspolitiken.

Hur: − Seminarier: Bjuda in föreläsare med insyn i detta arbete, som t.ex. SFS och andra nationella aktörer.

− Åsiktstorg.

− Uppsökande verksamhet gentemot studenterna.

När: − Seminarier: Minst en per termin.

− Åsiktstorg: Återkommande.

− Uppsökande verksamhet: Löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader (50 öre/styck), affischer (1:- svartvitt, 5:- färg) bjudfika (10-20:-/person

& gång), lunch.

Samarbete: GutBev.

Målsättning: Ge studenterna en större inblick i de politiska frågor som är relevanta för deras studier.

(14)

14 Projekt 5

Vad: Följa upp universitetets granskning av lärarledd tid samt verka för att den lärarledda tiden ökar för missgynnade studentgrupper

Varför: För att öka studenternas möjligheter att tillgodogöra sig ny kunskap och fortbilda sig.

Interaktionen mellan lärare och student bidrar också till en fördjupad förståelse för ämnet och en känsla av samhörighet samt att hålla den nationella debatten om ökade anslag till grundutbildningen vid liv och att snittnivån på 15 lärarledda timmar i veckan ska uppnås. Dessutom måste resurstilldelningen till grundutbildningen öka.

Hur: − Pressmeddelanden.

− Påverkansarbete på lokal och nationell nivå, lokalt gentemot Umeå universitet och nationellt gentemot andra kårer och SFS.

När: − Pressmeddelande: Minst en varje termin (en redan gjord angående resurstilldelningen).

− Påverkansarbete: Löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: - Samarbete: GutBev.

Målsättning: Öka den lärarledda undervisningen, samt resurstilldelningen, framförallt inom de utbildningsområden som är eftersatta.

Projekt 6

Vad: Genomföra en granskning av hur studentinflytandet fungerar vid institutionerna Varför: För att öka kårens medvetenhet kring studentinflytandet, som även kan komma

universitetet och studenterna till del, samt att kunna skapa en effektivare kontakt med Umeå studentkårs alla studentrepresentanter i framtiden och för att stärka möjligheten till studentinflytande.

Hur: − Se över möjligheterna att en student genomför en utredning.

− Skapa en sammanställning över alla råd och organ, samt vilka studenter som är representerade i dessa med hjälp av underlag från kårsektioner, kårföreningar, institutioner/fakulteter, universitetet.

− Skapa även en sammanställning över hur studenterna tillsätts i olika organ med hjälp av underlag från kårsektioner, kårföreningar, institutioner/fakulteter, universitetet.

När: − Examensarbete/uppsats (om genomförbart): Påbörjat senast i december.

− Sammanställning över råd och organ: februari.

− Sammanställning över tillsättningen av studenter: februari.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader.

Samarbete: Sektionsutbildningsbevakarna, kårsektioner, kårföreningar, institutioner/fakulteter, universitetet.

Målsättning: Att ha en färdig rapport över all studentinflytande i Umeå studentkår och därmed skapa en effektivare kontakt med studentrepresentanter, samt en stärkt möjlighet till

studentinflytande.

(15)

15 Projekt 7

Vad: Verka för att praktik möjliggörs för studenter inom samtliga programutbildningar

Varför: Alla studenterna ska ha rätt till möjligheten att få hjälp vid sökandet av praktikplats.

Hur: − Påverkansarbete gentemot fakulteter och universitetet centralt.

När: − Löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Möjliggjort att studenterna får hjälp vid sökande av en praktikplats.

Projekt 8

Vad: Stödja kårsektionerna i deras arbete med utbildningskvalité och utbildningsbevakning

Varför: För att skapa ett starkare band inom organisationen och kunskap om möjligheten att påverka, samt att vara till hjälp och dela erfarenheter och kunskaper.

Hur: − Verka för att kårföreningarna får ökat inflytande över sommarkursutbudet vid institutionerna.

− Förbereda utbildningsdagar samt marknadsföra dessa.

− Fortsätta arbetet med att ta fram en ”Handbok för Utbildningsbevakare”.

− Kontinuerlig kontakt via GutBev, genom t.ex. utskick av aktuella lokala och nationella utbildningsfrågor, remisser m.m.

− Fortsätta utveckla GutBev.

När: − Sommarkursutbudet: Löpande.

− Studentfacklig utbildning: minst en per termin.

− ”Handbok för Utbildningsbevakare”: maj.

− GutBev: Möte varannan vecka och delge information löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare, Presidiet, kårstyrelsen.

Kostnad: Tryckkostnader, lunch, bjudfika (10-20:-/person & gång), marknadsföring.

Samarbete: GutBev.

Målsättning: En ännu starkare utbildningsbevakning och studentfackliga kunskaper bland studentrepresentanter.

(16)

16 Projekt 9

Vad: Fortsätta utveckla arbetet med studentfallsskrivelsen som ett treårigt påverkansdokument

Varför: Under tidigare år har studentkårerna lämnat in Studentfallskrivelsen till universitetet i syfte att belysa de generella problem och synpunkter vi har på universitetets utbildningar.

Under året kommer kåren att fortsätta dialogen med universitetet och belysa de problem vi anser behöver åtgärdas enligt studentfallskrivelsen.

Hur: − Påverkansarbete gentemot universitetet så att de fortsätter ta till sig av kritiken utifrån studentfallskrivelsen och arbetar för förändring.

− Föredra för lärare kring studentfallsskrivelsen.

− Uppföljning kring arbetet med studentfallskrivelsen.

− Halvårsuppföljning på studentfallsdiariet.

När: − Påverkansarbete: Löpande.

− Föredrag för lärare: september samt under vårterminen.

− Uppföljning institutioner/fakulteter : Vårterminen.

− Halvårsuppföljning diariet: december/januari.

Vem: Central utbildningsbevakare & GutBev.

Kostnad: -

Samarbete: UPC (Föredrag för lärare).

Målsättning: Större medvetenhet kring studentfallsskrivelsen över alla delar av universitetet, samt återkommande åtgärdspaket från universitetets håll.

Projekt 10

Vad: Dela ut årets pedagogiska pris samt studievägledarpriset

Varför: För att uppmärksamma inspirerande och pedagogiska lärare och engagerade studievägledare över hela universitetet. Studievägledarpriset har legat på is, men ska under detta verksamhetsår återupptas. Detta är ett pris som även gäller lärare och studievägledare vid NTK och UMS, vilket i viss mån hamnar i skymundan för Umeå studentkårs fakulteter.

Hur: − Få klarhet i vad som gäller kring prisutdelningen under vårpromoveringen och stärka varumärket gentemot NTK & UMS genom riktade

informationskampanjer.

− Skicka ut nomineringsanmodan via kårens kanaler.

− Skicka ut frågeformulär till de nominerade och utse en vinnare genom jurybeslut. Offentliggöra vinnaren, samt hålla i en offentlig prisutdelning med inbjuden press.

När: − Frågan kring prisutdelning under vårpromovering: januari.

− Stärka varumärket: mars.

− Nomineringsanmodan och nomineringsstopp: mars.

− Frågeformulär: Slutet av mars.

− Jurybeslut om vinnare och tillkännagivande: april.

− Prisutdelande: Vårpromoveringen i maj.

Vem: Central utbildningsbevakare & Sektionsutbildningsbevakarna.

Kostnad: Mötesfika, blommor, diplomtavla, affischer Samarbete: Kårsektioner/Sektionsutbildningsbevakare.

Målsättning: Att utse årets vinnare av det pedagogiska priset samt studievägledarpriset på vårpromoveringen i maj.

(17)

17 Projekt 11

Vad: Arbeta för avgiftsfri utbildning för alla

Varför: Det har visat sig att införandet av avgifter för studenter från tredje land radikalt har minskat antalet sådana studenter på framförallt magister- och masterutbildningar. Under det kommande verksamhetsåret ska Umeå studentkår belysa problemen dessa avgifter har inneburit och arbeta på ett nationellt plan för ett avskaffande av dessa avgifter.

Hur: − Påverkansarbete gentemot universitetet centralt och nationellt genom SFS.

− Pressmeddelande.

När: − Påverkansarbete: Löpande.

− Pressmeddelande: Minst ett under verksamhetsåret.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: -

Samarbete: SFS, UmU.

Målsättning: Att föra upp frågan på den politiska dagordningen.

Projekt 12

Vad: Verka för en ökad kontakt med internationella studenter samt att mer information och material finns på engelska

Varför: Internationella studenter har länge varit en bortglömd grupp, även för Umeå studentkår.

Vi måste förbättra vårt arbete med att tidigt komma i kontakt med dessa studenter.

Umeå universitet vill under kommande år stärka sin internationella profil och detta medför att Umeå studentkår måste bevaka, stärka och informera de internationella studenterna om deras rättigheter och skyldigheter, genom att bland annat ta fram mer material och information på engelska.

Hur: − Varje gång informationsmaterial skapas på svenska, ska det även finnas tillgängligt på engelska.

− Stärka kontakterna med International Office.

När: − Löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader (ca 50 öre/styck).

Samarbete: International Office.

Målsättning: Att så mycket information och material som möjligt från Umeå studentkår även ska finnas tillgängligt på engelska.

Projekt 13

Vad: Verka för att fler föreläsningar på grundnivå ska finnas tillgängliga med ljud och bild på Cambro

Varför: På Umeå universitet idag kan det ofta vara svårt för studenterna att få tillgång till de kunskapskällor som de behöver för att kunna genomgå kursen. Därför måste det i större utsträckning finnas möjlighet för studenterna att lättare få tillgång till olika

kunskapskällor. Detta får däremot inte ske på bekostnad av den lärarledda tiden.

Hur: − Påverkansarbete gentemot universitetet centralt, som t.ex. UPC ”referensgrupp för Cambro”, samt till fakulteter.

När: − Löpande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: -

Samarbete: UPC, GutBev.

Målsättning: Fler föreläsningar tillgängliga med ljud och bild på Cambro, men även via andra medier.

(18)

18

Projekt 14

Vad: Verka för ett ökat utbud av kurslitteratur på UB

Varför: Tillgången på kurslitteratur är många gånger liten på Universitetsbiblioteket, samt att när den finns till salu är den även ofta väldigt dyr, vilket innebär att studierna kan bli lidande.

En förbättring måste ske.

Hur: − Påverkansarbete gentemot universitetet centralt och UB.

− Uppmärksamma problematiken kring utbudet av kurslitteratur.

− Pressmeddelande.

När: − Påverkansarbete: Löpande.

− Problematiken: Löpande.

− Pressmeddelande: Minst ett under verksamhetsåret . Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att en process har påbörjats för att öka utbudet av kurslitteratur på UB.

Projekt 15

Vad: Ta fram en distansrapport i syfte att uppmärksamma problem och utmaningar som distansstudenter identifierar

Varför: Öka kårens medvetenhet kring styrkor och brister i distans- och nätutbildningar.

Hur: − Utbildningsbevakaren för BetSek/HHUS samt Organisationssekreteraren sammanställer en granskning kring distans- och nätbaserade utbildningar.

− Rapport produceras och offentliggörs genom bl.a. media.

När: − Sammanställning: december.

− Rapport: Vårterminen.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader.

Samarbete: Utbildningsbevakare BetSek/HHUS samt Organisationssekreterare.

Målsättning: Rapport färdigställd som skapar en större medvetenhet kring distansstudenternas syn på sin utbildning.

(19)

19 Projekt 16

Vad: Tillsammans med DokSek verka för en universitetsgemensam Doktorandsektion samt forskarutbildningsbevakare

Varför: För att det bästa påverkansarbetet inom forskarutbildningen kan genomföras av doktoranderna själva och för att stärka deras rättsäkerhet. Detta är av yttersta vikt då doktorandernas situation i många avseenden skiljer sig från studenterna på grund- och avancerad nivå.

Hur: − Ta fram en arbetsbeskrivning över kårgemensam forskarutbildningsbevakare.

− Arbeta för att skapa en kårgemensam doktorandsektion.

− Stärka doktorandernas möjligheter att påverka gentemot universitetet i olika råd och organ genom att aktivt rekrytera doktorander till representationsplatser i beslutande och beredande organ samt stötta doktorandsektionen i deras arbete.

− Sammanställa en rapport över hur arbetet har gått.

När: − Arbetsbeskrivning för kårgemensam forskarutbildningsbevakare: november.

− Gemensam doktorandsektion: Löpande.

− Påverkansmöjligheter: September och oktober.

− Rapport: april.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnad.

Samarbete: DokSek & Doktorandkoordinatorn.

Målsättning: Doktorandernas gemensamma röst ska ha fått större legitimitet inom alla delar av den organisation som utgör Umeå universitet.

Projekt 17

Vad: Genomföra en granskning av förekomsten av skuggdoktorander vid Umeå universitet

Varför: Skuggdoktorand är en student som har behörighet att bedriva forskarstudier och som även gör detta, utan att vara antagen till en forskarutbildning. Ofta föreligger ett muntligt löfte om senare antagning till forskarutbildning. Finansiering sker ofta via tillfälliga stipendier. Anledning till uppkomsten av skuggdoktorander är att ingen får antas till forskarstudier utan att ha garanterad försörjning för tolv terminers studier. Många institutioner har svårt att garantera denna försörjning och väntar därför med den officiella antagningen till forskarutbildningen. Nackdelen med att vara skuggdoktorand är att denne helt saknar de rättigheter som andra doktorander har.

Hur: − Via Doktorandkoordinatorn få en översyn över tillgänglig information.

− Skapa ett underlag i frågan för kårordförande.

− Kårordförande tar upp till universitetsledningen kring hur universitetets arbete med detta går.

− Sammanställa rapport.

När: − Doktorandkoordinatorn: oktober.

− Underlag: oktober.

− Universitetsledningen: november.

− Rapport: januari.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader.

Samarbete: Kårordförande & vice kårordförande.

Målsättning: Framtagen rapport kring förekomsten av skuggdoktorander vid Umeå universitet.

(20)

20 Projekt 18

Vad: Planera och genomföra rättighetskampanjen ”doktorandrätt” tillsammans med doktorandsektionen

Varför: Doktoranderna har länge varit en eftersatt grupp när det gäller det studentfackliga arbetet. Även dessa behöver få större kunskap kring sina rättigheter som doktorander för att öka deras möjligheter att påverka sitt dagliga arbete.

Hur: − Tillsammans med doktorandkoordinatorn Lena Holm ta fram en broschyr kallad ”doktorandrätt”.

− Genomföra informationskampanjer gentemot doktorander tillsammans med DokSek.

− Åsiktstorg.

När: − ”Doktorandrätt”: Broschyr färdigställd i december.

− Informationskampanjer: Minst 1 gång/termin.

− Åsiktstorg: Återkommande.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: Tryckkostnader för broschyrer, informationsmaterial.

Samarbete: DokSek & Doktorandkoordinator.

Målsättning: Ökade kunskap bland doktoranderna kring deras rättigheter.

Projekt 19

Vad: Verka för att det finns ett HBTQ- och genusperspektiv inom utbildningarna Varför: För att genus och HBTQ-frågor aldrig får glömmas bort som ett perspektiv i

utbildningen. Mycket av detta perspektiv handlar om vårt rent praktiska handlande gentemot varandra i klassrummen.

Hur: − Vara medhjälplig i framtagandet av en ny universitetsövergripande

”likabehandlingsplan” där det även måste finnas ett HBTQ- och genusperspektiv.

− Påverkansarbete gentemot fakulteter och universitetet centralt.

− Informationskampanjer kring HBTQ och genus för att få studenterna att ta ett större ansvar i sitt eget beteende gentemot varandra i klassrummet.

När: − ”Likabehandlingsplan”: Snarast möjligt.

− Påverkansarbete: Löpande.

− Informationskampanj: Minst 1 gång/termin.

Vem: Central utbildningsbevakare & Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: Tryckkostnader.

Samarbete: -

Målsättning: Stärkt arbete för HBTQ- och genusfrågor på universitetet.

(21)

21 Projekt 20

Vad: Jobba för att ett ”Samhällsvetenskapligt basår” inrättas på Umeå universitet liknande det Naturvetenskapliga basåret

Varför: För att bredda rekryteringen till universitetet och ge studenter möjlighet att komplettera särskilda behörigheter och därmed bli berättigade till universitetsstudier.

Hur: − Påverkansarbete gentemot fakulteter och universitetet centralt.

− Pressmeddelande.

När: − Påverkansarbete: Löpande.

− Pressmeddelande: Minst ett under verksamhetsåret.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: -

Samarbete: Sektionsutbildningsbevakarna.

Målsättning: Påbörjat processen för införandet av ett ”samhällsvetenskapligt basår”.

Projekt 21

Vad: Verka för att universitet och högskolor ej blir återbetalningsskyldiga för

”nollpresterare”

Varför: Redan utsatta utbildningsområden som humaniora och samhällsvetenskap riskerar att urholkas ännu mer i ett ihåligt resurstilldelningssystem.

Hur: − Påverkansarbete på lokal nivå gentemot universitetet och nationell nivå gentemot SFS.

− Pressmeddelanden.

När: − Påverkansarbete: Löpande.

− Pressmeddelanden: minst ett under verksamhetsåret.

Vem: Central utbildningsbevakare.

Kostnad: -

Samarbete: Umeå Universitet & lokala och nationella studentkårer.

Målsättning: Få i gång en process och en debatt kring faran med synen på ”nollpresterare”.

Studiesocialt

Projekt 1

Vad: Arbeta för att ett välfungerande miljöledningssystem ska införas på universitetet samt att universitetets ekologiska avtryck på sikt minskas

Varför: För att verka mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle.

Hur: − Arbeta för att återvinning skall vara självklart på hela campus och att fler återvinningsmöjligheter på hela campus inrättas.

− Verka för att fler studenter ska få möjlighet att påverka miljöarbetet på campus.

När: − Löpande under året.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Föra en dialog med projektledare för miljöarbetet vid universitetet, AMK, husråd.

Målsättning: Att universitetet ska ha ett fungerande och väl implementerat miljöledningssystem 2014.

(22)

22 Projekt 2

Vad: Fortsätta utveckla kårens studentkopiering i syfte att främja dubbelsidig kopiering

Varför: För att knyta ännu ett medlemsvärde till campuskortet och för att minska pappersförbrukningen vid universitetet.

Hur: − Marknadsföra studentkopieringen genom affischer, notiser på hemsidan, vid bokbord m.m.

När: − Marknadsföring i oktober 2011 och februari 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig samt Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: 1000 :- i marknadsföring.

Samarbete: Sharp, InfoMer.

Målsättning: Att studentkopieringen ska fungera och vara välkänt bland studenterna i maj 2012.

Projekt 3

Vad: Arbeta för förbättrade arbets- och studiemiljöer för studenterna Varför: För att förbättra arbetsmiljön för studenter.

Hur: − Genom att ta upp frågor kring arbetsmiljö och studiemiljö i

Arbetsmiljökommittén, t.ex. angående ventilationen i universitetets lokaler.

− Se till att vi har studentrepresentanter i arbetsgrupper kring ombyggnationer, det här verksamhetsåret bl. a. ombyggnationen i samhällsvetarhuset.

− Umeå studentkår ska se över vad man kan göra som kår, i fråga om fler lunch- och studieutrymmen, och fler mikrovågsugnar och kylar.

När: − Punkt 1,2 kontinuerligt, punkt 3 i november 2011.

Vem: Studiesocialt ansvarig och Kårordförande.

Kostnad: Inköp av mikrovågsugnar eller kylar: 20 000 :-.

Samarbete: Exempelvis Länsförsäkringar angående sponsring av mikrovågsugnar eller kylar.

Målsättning: Att lunchutrymmen och studieytor ska var bättre anpassade för studenternas behov i maj 2012 samt att arbetsmiljön, t.ex. ventilationen, ska ha förbättrats.

Projekt 4

Vad: Arbeta för fler mikrovågsugnar vid Umeå universitet Varför: För att förbättra lunchutrymmen.

Hur: − Undersöka om Umeå studentkår kan köpa in mikrovågsugnar, med hjälp av sponsring från exempelvis Länsförsäkringar.

När: − November 2011.

Vem: Studiesocialt ansvarig samt Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: Inköp av mikrovågsugnar: 20 000 :-.

Samarbete: Länsförsäkringar eller ett annat etiskt godtagbart företag som sponsor.

Målsättning: Att det ska finnas fler fungerande mikrovågsugnar i lunchrummen vid Umeå universitet i maj 2012.

(23)

23 Projekt 5

Vad: I samverkan med exempelvis Studenthälsan, International Office och UB, anordna utbildningar om hälsa och studievana

Varför: För att bidra till en bättre arbetsmiljö och hälsa vid universitetet.

Hur: − Inleda ett samarbete med Kärleksakuten.

− Ta kontakt med Studieverkstaden på UB om ett samarbete.

− Samarbeta med Studenthälsan i och med mottagningsutbildningen, samt andra hälsofrämjande utbildningsdagar eller evenemang, t.ex. en dag om psykisk hälsa.

− Ha en kontinuerlig kontakt med Studenthälsan genom frukostmöten en gång per månad.

När: − Punkt 1 den 18/10.

− Punkt 2 den 26/10.

− Punkt 3 i början av april.

− Punkt 4 löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Studenthälsan, Kärleksakuten och UB.

Målsättning: Att främja psykisk och fysisk hälsa bland studenter vid Umeå universitet.

Projekt 6

Vad: Anordna en internationell mässa i samarbete med International Office

Varför: Syftet med veckan ar att locka fler svenska studenter att åka utomlands för att studera.

Hur: − Umeå studentkår ska anordna en workshop där studenter som rest ut och studerat får berätta om sina erfarenheter, i och med International Week.

− En studentrepresentant ska finnas med i planeringsgruppen.

När: − Punkt 1 den 14/11.

− Punkt 2 oktober och november.

Vem: Studiesocialt ansvarig, Kårordförande.

Kostnad: -

Samarbete: Studenter.

Målsättning: Att anordna en intressant och engagerande workshop som kan bidra till en ökad internationalisering vid Umeå universitet.

Projekt 7

Vad: Återupprätta Studiesociala nätverket

Varför: Nätverket ska möjliggöra ett utbyte av erfarenheter inom studiesociala frågor och utveckla samarbetet mellan studentkårerna.

Hur: − Regelbundna träffar mellan studentkårernas studiesocialt ansvariga.

När: − Ett första möte kommer hållas i början av november.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 500 :- för fika och lunch I samband med träffar.

Samarbete: NTK och UMS.

Målsättning: Att utveckla samarbetet mellan kårerna och på sikt forma ett nätverk för Umeå universitets studenter som vill engagera sig i studiesociala projekt.

(24)

24 Projekt 8

Vad: Tillhandahålla akutlån för medlemmarna

Varför: Akutlånen är en förmån och en trygghet för kårmedlemmar.

Hur: − Handlägga ansökningar om akutlån och informera sökande om lånevillkoren.

När: − Löpande under året.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: Max 3000 :-/sökande som ska återbetalas inom tre månader.

Samarbete: -

Målsättning: Att Umeå studentkår ska tillhandahålla akutlån på ett smidigt och tillmötesgående sätt.

Projekt 9

Vad: Genomföra mottagningsutbildning

Varför: För att mottagningen av nya studenter ska bli så inkluderande och bra som möjligt och för att förebygga problem relaterade till alkoholkonsumtion.

Hur: − Umeå studentkår ska bjuda in alla studenter inom verksamhetsområdet, som ska arrangera en mottagning ht 2012 till en mottagningsutbildning.

− En utvärdering ska göras av utbildningen.

När: − Punkt 1: inbjudan ska skickas ut i mitten av mars, utbildningen ska ske i början av april.

− Punkt 2: Utvärderingen ska sammanställas i slutet av april.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 2000 :- för fika/mat.

Samarbete: Mottagningsutbildningen ska ske i samarbete med Studenthälsan och IOGT-NTO som hjälper oss med utformningen av utbildningen när det gäller vår alkoholpolicy.

Målsättning: Att genomföra en uppskattad mottagningsutbildning där alla studenter som ska anordna mottagningen ht 2012 deltar.

Projekt 10

Vad: Författa ”Utbildning straffbart” tillsammans med Uppsala studentkår, Stockholms universitets studentkår samt SACO studentråd

Varför: För att bedriva ett påverkansarbete på ett nationellt plan och på så sätt förbättra studenternas villkor.

Hur: − Författa ett kapitel av ”Utbildning Straffbart”.

− Bedriva påverkansarbete mot politiker på lokalt och nationellt plan om de brister som finns i studenternas trygghetssystem.

− Arrangera ett seminarium kring studenters ekonomiska och sociala villkor i och med att den parlamentariska socialförsäkringsutredningen pågår.

− Författa och trycka upp en broschyr med information om vilka ekonomiska villkor som gäller för studenter.

När: − Punkt 1: kontaktar SACO studentråd för vidare planering vecka 44.

− Punkt 2: kontinuerligt.

− Punkt 3: februari 2012.

− Punkt 4: klart innan seminariet i februari.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 10 000 :- för tryckt material samt lunchbaugetter i samband med seminariet.

Samarbete: Uppsala studentkår, Stockholm universitets studentkår, SACO studentråd samt eventuellt försäkringskassan.

Målsättning: Att de sociala och ekonomiska villkoren för studenter förbättras.

(25)

25 Projekt 11 Arrangera mässdagar tillsammans med kårens sektioner, föreningar samt övriga

studentföreningar vid Umeå universitet

Vad: En välkomstmässa där Umeå studentkårs sektioner, föreningar och projektgrupper får visa upp sin verksamhet och idéer.

Varför: För att främja föreningslivet och studentprojekt på campus.

Hur: − Arrangera en välkomstmässa där Umeå studentkårs sektioner, föreningar och projektgrupper får ställa ut och visa upp sig.

När: − Under vecka 4, 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig samt Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: 5000 :- för marknadsföring.

Samarbete: Umeå studentkårs sektioner och föreningar, och eventuellt Kultur på campus.

Målsättning: Att fler studenter vid Umeå universitet ska engagera sig i Umeå studentkår, sektionerna och föreningarna och kunna förverkliga sina idéer.

Projekt 12 Verka för fler och bättre förvaringsutrymmen och lokaler för studentföreningar Vad: Fler förvaringsutrymmen behövs för studentföreningarnas material som är lättåtkomliga

för medlemmar.

Varför: För att underlätta för Umeå studentkårs föreningar att verka på campus.

Hur: − Undersöka möjligheten att ett förråd i samhällsvetarhusets källare kan bli förvaringsutrymme för studentföreningar.

− Ta upp frågan i arbetsgruppen kring ombyggnationen av samhällsvetarhuset.

När: − Punkt 1: november 2012.

− Punkt 2: under höstterminen.

Vem: Studiesocialt ansvarig samt ordföranden för Samsek och HHUS.

Kostnad: 10 000 :- i hyra av källarutrymme.

Samarbete: Umeå universitet, Samsek och HHUS.

Målsättning: Att det ska finnas fler och bättre förvaringsutrymmen för studentföreningar i maj 2012.

Projekt 13 Utveckla registret för studentföreningar

Vad: Registret för studentföreningar började ses över under förra verksamhetsåret, men arbetet med detta är inte klart.

Varför: För att underlätta kontakten med Umeå studentkårs studentföreningar.

Hur: − Fortsätta utveckla Umeå studentkårs register över studentföreningar

− Se över vilka föreningar som bedriver verksamhet, och föra in nya föreningar i registret.

När: − Punkt 1: december 2012.

− Punkt 2: löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Föregående års infoansvarige.

Målsättning: Att registret över studentföreningar ska bli mer användarvänligt.

(26)

26

Ekonomi

Projekt 1

Vad: Arbeta för att bidragsdelen i studiemedlet höjs så att studiemedlet är över fattigdomsgränsen

Varför: För att förbättra de ekonomiska villkoren för studenter.

Hur: − Bedriva påverkansarbete för att bidragsdelen i studiemedlet höjs och att studiemedlet åter blir a-kassegrundande.

− Verka för att dessa förslag tas med I ”Utbildning Straffbart?”

När: − Punkt 1: när tillfälle ges.

− Punkt 2: under vårterminen 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Projektet och Uppsala studentkår, Stockholm universitets studentkår samt SACO studentråd.

Målsättning: Att bidragsdelen i studiemedlet höjs och att studiemedlet åter blir a-kassegrundande.

Projekt 2

Vad: Arbeta för att studenter omfattas av de sociala trygghetssystemen Varför: För att öka den sociala och ekonomiska tryggheten för studenter.

Hur: − Bedriva påverkansarbete genom exempelvis författandet av ”Utbildning Straffbart?” eller remissvar.

− Opinionsbildning genom ett seminarium om studenters ekonomiska och sociala villkor.

När: − Punkt 1: under vårterminen 2012.

− Punkt 2: i februari 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Projektet och Uppsala studentkår, Stockholm universitets studentkår samt SACO studentråd. Eventuellt Försäkringskassan.

Målsättning: Att studenters sociala och ekonomiska villkor förbättras.

Projekt 3

Vad: Bedriva påverkansarbete för att förbättra studenternas ekonomiska och sociala situation

Varför: För att förbättra studenternas ekonomiska och sociala villkor.

Hur: − Uppmärksamma studiesociala problem i medier som t.ex. bostadsbristen vid terminsstart.

− Uppmärksamma studiesociala problem i skrivelser, remissvar och ”Utbildning Straffbart?”.

När: − Löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig, Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt Kårordförande.

Kostnad: -

Samarbete: Projektet och Uppsala studentkår, Stockholm universitets studentkår samt SACO studentråd.

Målsättning: Att studenters sociala och ekonomiska villkor förbättras.

(27)

27 Projekt 4

Vad: Arbeta för att karenstiden vid sjukdom jämställs med löntagarna och knyta rätten till vilande SGI till studier, inte studiemedlet

Varför: För att förbättra studenternas ekonomiska och sociala villkor.

Hur: − Uppmärksamma dessa problem i skrivelser, remissvar och i ”Utbildning Straffbart?”

När: − Löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Projektet och Uppsala studentkår, Stockholm universitets studentkår samt SACO studentråd.

Målsättning: Att studenters sociala och ekonomiska villkor förbättras.

Projekt 5

Vad: Bedriva ett påverkansarbete för att CSN:s regler ändras med mål att utbetalningen av studiemedlet inte stramas åt vid missade högskolepoäng Varför: För att förbättra studenternas ekonomiska villkor.

Hur: − Uppmärksamma problemet i skrivelser, remissvar och i ”Utbildning Straffbart?”.

När: − Löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Projektet och Uppsala studentkår, Stockholm universitets studentkår samt SACO studentråd.

Målsättning: Att studenters sociala och ekonomiska villkor förbättras.

Jämlikhet, jämställdhet, likabehandling

Projekt 1

Vad: Göra en uppföljning av omorganisationen av Umeå universitets likabehandlingsarbete

Varför: För att driva universitetets likabehandlingsarbete framåt.

Hur: − Göra en uppföljning av omorganisationen av Umeå universitets likabehandlingsarbete och arbetsmiljökommittén roll i syfte att återupprätta ett expertråd för likabehandling och jämställdhet.

− Inleda en informell intressegrupp tillsammans med Karin Ågren på samhällsvetenskapliga fakulteten.

När: − November.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Jämställdhetssamordnaren på SamFak och NTK.

Målsättning: Att organisationen för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet förbättras under 2012.

(28)

28 Projekt 2

Vad: Aktivt stödja jämlikhetsarbete och genusgrupper vid Umeå universitet Varför: För att driva universitetets jämställdhetsarbete framåt.

Hur: − Stödja Seriekrock ekonomiskt.

− Samarbeta med studentföreningar och sektioner för att arrangera evenemang under internationella kvinnodagen.

När: − Punkt 1: löpande.

− Punkt 2: mars 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: Punkt 1: se budgetpost, punkt 2: 5000 för marknadsförng och lunchbaguetter I samband med 8/3.

Samarbete: Umeå studentkårs sektioner och föreningar samt Seriekrock.

Målsättning: Att Umeå universitetet ska bli ett mer jämställt universitet.

Projekt 3

Vad: Aktivt verka för att arbetet mot sexuella trakasserier vid Umeå universitet stärks Varför: För att minska förekomsten av sexuella trakasserier vid Umeå universitet.

Hur: − Verka för att mottagningspolicyn efterlevs under terminsstart.

− Följa upp studentfall så att universitetet tar sitt ansvar vid en anmälan av trakasserier.

När: − Punkt 1: april 2012.

− Punkt 2: löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att det inte begås några sexuella trakasserier vid Umeå universitet.

Projekt 4

Vad: Fortsätta utveckla nätverket för studenter med funktionsnedsättningar och arbeta för ett funktionsnedsättningsanpassat universitet

Varför: För att Umeå universitet ska bli mer tillgängligt.

Hur: − Förenkla möjligheterna för studenterna att informera universitetet på samtliga nivåer om sin funktionsnedsättning.

− Informera om rätten till pedagogiskt stöd och vem som är koordinator på detta område.

När: − Punkt 1: under höstterminen 2011.

− Punkt 2: löpande.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Umeå universitet.

Målsättning: Att Umeå universitets tillgänglighet har förbättrats vid nästa rapport från Handisam.

(29)

29 Projekt 5

Vad: Arbeta för att universitetet förbättrar situationen för studenter med barn Varför: För att främja ett livslångt lärande och jämställdheten vid Umeå universitet.

Hur: − Arbeta för att universitetet förbättrar situationen för studenter med barn, såsom dagisplatser i nära anslutning till campus.

− Verka för införande av barnpassning för medlemmar.

− Fortsatt arbete med nätverket ”Studenter med barn”.

När: − Löpande under hela året.

Vem: Studiesocialt ansvarig, Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder samt Kårordförande.

Kostnad: Fika i samband med nätverksträffar: 1000 :-. Eventuellt 50 000 :- i lokalhyra för barnpassning.

Samarbete: -

Målsättning: Att studerande föräldrars ekonomiska och sociala situation ska förbättras.

Projekt 6

Vad: Ta initiativ till ett samarbete med sektioner och föreningar kring internationella kvinnodagen

Varför: För att uppmärksamma visionen om ett jämställt samhälle.

Hur: − Bjud in sektioner och föreningar till att vara med och uppmärksamma internationella kvinnodagen.

När: − Februari 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 5000 :- i marknadsföring.

Samarbete: Sektionerna och studentföreningarna.

Målsättning: Att arrangera intresseväckande och engagerande evenemang med jämställdhetstema tillsammans med sektioner och föreningar.

Projekt 7

Vad: Arbeta för breddad rekrytering till universitet

Varför: För att bryta de normer som finns kring utbildningsvalet idag.

Hur: − Ta upp frågan i Arbetsmiljökommittén och verka för att projektet utvecklas.

− Verka för att Breddad rekrytering tas med i den centrala inkluderandeplanen för 2012.

När: − Punkt 1: AMK 15/12.

− Punkt 2: november/december 2011 . Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: - Samarbete: -

Målsättning: Att projektet Breddad rekrytering utvecklas och normer kring utbildningsval motverkas.

(30)

30 Projekt 8

Vad: Arrangera en föreläsning kring feministiskt självförsvar i samarbete med någon extern aktör

Varför: För att bidra till ett levande universitet som erbjuder intressanta föreläsningar, samt för att föra upp ämnet till diskussion

Hur: − Arrangera en föreläsning kring feministiskt självförsvar.

När: − Vecka 10, 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 10 000 :- kronor för marknadsföring, lunchbaguetter och ersättning till föreläsare.

Samarbete: Fanny Eriksson.

Målsättning: Att arrangera en intressant och uppskattad föreläsning.

Projekt 9

Vad: Genomföra ett event på temat antirasism

Varför: För att bidra till ett levande universitet som erbjuder intressanta föreläsningar, samt för att föra upp ämnet till diskussion.

Hur: − Arrangera en föreläsning med tema antirasism.

När: − Januari, 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 5000 för marknadsföring och lunchbaguetter.

Samarbete: Sektioner och föreningar, eventuellt Utrikespolitiska Föreningen.

Målsättning: Att arrangera en intressant och uppskattad föreläsning.

Projekt 10

Vad: Fortsätta stödja projektet Seriekrock

Varför: För att främja jämställdhetsarbetet vid universitetet och möjliggöra för studenter att genomföra sina idéer.

Hur: − Arvodera projektledaren med 500 :- i månaden.

− Stötta projektet genom en kontaktperson.

När: − Löpande under året.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: Se budgetpunkt.

Samarbete: NTK och eventuellt UMS.

Målsättning: Att Seriekrock ska leva vidare och väcka intresse för jämställdhetsfrågor hos fler studenter.

Projekt 11

Vad: Genomföra aktiviteter i syfte att skapa diskussion inom genus, makt och kön Varför: För att bidra till ett levande universitet som erbjuder intressanta föreläsningar, samt för

att föra upp ämnet till diskussion.

Hur: − Anordna en workshop kring den centrala likabehandlingsplanen för att få fram synpunkter på mål och åtgärder.

− Genomföra fler aktiviteter under året med tema jämställdhet och jämlikhet.

När: − Punkt 1: 11/10 2011.

− Punkt 2: när tillfälle ges, t.ex. den 8/3 Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: 5000 :- för marknadsföring och fika i samband med evenemang.

Samarbete: Exempelvis NTK och UMS, sektioner och föreningar eller Seriekrock.

Målsättning: Att intresset växer för jämställdhets- och jämlikhetsfrågor vid universitetet.

(31)

31

Studentdriven verksamhet

Projekt 1

Vad: Tydliggöra studentföreningars rättigheter att verka på universitetet

Varför: För att ta till vara på det engagemang och de idéer som studenter vid Umeå universitet har.

Hur: − Utveckla kontakten med studentföreningarna i och med arbetet med föreningsregistret.

− Genomför en informationskampanj om studentföreningars möjligheter i samband med välkomstmässan i januari.

När: − Punkt 1: kontinuerligt.

− Punkt 2: under vecka 4 2012.

Vem: Studiesocialt ansvarig och Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: 5000 :- i marknadsföring.

Samarbete: Studentföreningarna.

Målsättning: Att fler studenter ska vara medvetna om möjligheterna att starta en studentförening och att föreningarna ska få mer stöd från kåren.

Projekt 2

Vad: Stimulera studentföreningars verksamhet organisatoriskt och ekonomiskt vid Umeå universitet

Varför: För att underlätta för studentföreningarna att bedriva verksamhet vid Umeå universitet.

Hur: − Utveckla kontakten med studentföreningarna i och med arbetet med föreningsregistret.

När: − Kontinuerligt.

Vem: Studiesocialt ansvarig.

Kostnad: -

Samarbete: Studentföreningarna.

Målsättning: Att fler studenter ska vara medvetna om möjligheterna att starta en studentförening och att föreningarna ska få mer stöd från kåren.

Projekt 3

Vad: Utreda förutsättningarna för att etablera ett nattöppet, alkoholfritt fik på Campus Varför: För att erbjuda studenter ett alternativ till studentpubarna och för att motverka en

riskfylld alkoholkonsumtion bland studenter.

Hur: − Möjligheterna att hyra lokal ska undersökas.

− Förslag på hur kaféverksamheten ska finansieras ska läggas fram.

− Förslag på hur kaféverksamheten ska drivas ska läggas fram.

− Förslag på budget för att starta upp kaféverksamhet ska läggas fram.

När: − Undersökningen ska vara klar i december, och ett färdigt förslag ska ha tagits fram.

Vem: Studiesocialt ansvarig., Kårordförande samt Ansvarig för externa relationer, arbetsmarknad och bostäder.

Kostnad: 8000 :- för studieresa till en studentkår vid ett annat lärosäte.

Samarbete: Studenthälsan, Landstinget Västerbotten, Umeå kommun och IOGT-NTO.

Målsättning: Att Umeå studentkår kan besluta om att öppna ett alkoholfritt, nattöppet kafé i början av vårterminen 2012.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :