Verksamhetsplan 2016 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

10  Download (0)

Full text

(1)

Verksamhetsplan 2016

Bygg- och miljönämnden

Antagen av nämnden 2016-01-21

(2)

Verksamhetsplanen är ett instrument för att kunna styra, följa upp och mäta verksamheten inom bygg- och miljönämndens ansvarsområde.

I verksamhetsplanen beskriver nämnden de prioriterade aktiviteter som nämnden vill genomföra för att nå sina mål.

Verksamheten styrs av majoritetens samverkansprogram 2015 – 2018 ”Höjda ambitioner för Linköping”.

• Stärkta insatser för fler i arbete

• En skola där alla elever kan lyckas

• Ett ekologiskt hållbart Linköping

• Fler bostäder i en grönare stad

• En sammanhållen stad med framtidstro

• En trygg äldreomsorg med människan i centrum

• Ett medmänskligare Linköping

• Ett brett kultur- och fritidsutbud

• Kommunens ekonomi och organisation

I programmet har följande underliggande punkter identifierats som särskilt viktiga för nämnden:

• Företagen ska känna sig välkomna i Linköping

• Barnen ska ha rätt till en hälsosammare miljö

• Ta fram en handlingsplan och avsätt resurser för koldioxidneutralitet

• Energieffektivisering av kommunens fastigheter

• Satsning på solceller

• Minska avfallet och öka återvinningen

• Mer effektiva processer och stärkt samverkan med byggbranschen

• Innerstadens kulturmiljö

• Ökad tillgänglighet

Utöver dessa punkter gäller de regionala, nationella och internationella målen som styr nämndens verksamhet.

Nämndens mål redovisas under respektive delverksamhet.

(3)

Bygg- och miljönämnden

Mål

1. Nämnden ska ha god dialog med medborgarna och andra intressenter samt ge bra service med hög tillgänglighet.

Indikatorer för måluppfyllelse:

Medborgare och intressenter skall i enkätundersökningar vara nöjda till mycket nöjda enligt nöjdkundindex (NKI).

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

1.1 Utveckling av hemsida och e-tjänster. Bygglovskontoret Miljökontoret

Tertial 1-3

1.2 Utveckla den externa kommunikationen kring nämndens verksamhet. Exempelvis med olika branschträffar.

Bygglovskontoret Miljökontoret

Tertial 1-3

1.3 Ökad samverkan med NuLink i syfte att underlätta för företagare.

Bygglovskontoret Miljökontoret

Tertial 1-3

1.4 Utöka samarbetet med andra

tillsynsmyndigheter för att underlätta företagande och tillsyn.

Miljökontoret Tertial 1-3

1.5 Kvällsöppet vid några tillfällen för ökad service.

Bygglovskontoret Miljökontoret

Tertial 1-3

1.6 Politikerpraktik på kontoren. Nämndledamöter Tertial 2-3

1.7 Delta i ”MOS på stan” Bygglovskontoret

Miljökontoret

Tertial 2

1.8 Informationsutbyte med bygg- och miljönämnden i Norrköping.

Presidiet Tertial 1

1.9 Arbeta med ständiga förbättringar utifrån den nya löpande nöjdkundenkäten som införs under 2016.

Bygglovskontoret Miljökontoret

Tertial 2-3

(4)

Mål

2. Nämndens tillsyn ska särskilt fokusera på kemikalier ur ett barn och ungdomsperspektiv.

Indikatorer för måluppfyllelse:

- Uppföljning av målet kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet.

- Under 2016 ska totalt minst 325 tillsynsbesök göras av miljögruppen.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

2.1 Framtagande av flerårig tillsynsplan för kemikalietillsyn.

Miljöskyddsgruppen Tertial 2

2.2 Kemikalietillsyn i samverkan med andra kommuner.

Miljöskyddsgruppen Tertial 2-3

2.3 Arbeta med utfasning av farliga ämnen inom den ordinarie tillsynen.

Miljöskyddsgruppen Tertial 1-3

2.4 Nationellt projekt gällande kosmetiska produkter för barn (Läkemedelsverket).

Miljöskyddsgruppen Tertial 3

2.5 Provtagning och analys av farliga ämnen i varor/produkter.

Miljöskyddsgruppen Tertial 1-3

2.6 Undersöka behov och möjligheter att bedriva tillsyn över näthandel.

Miljöskyddsgruppen Tertial 1-2

2.7 Kemikalietillsyn med barn och ungdomsperspektiv.

Miljöskyddsgruppen Hälsoskyddsgruppen Livsmedelsgruppen

Tertial 1-3

2.8 Tillsyn i häst- och husdjursbutiker med fokus på varor och kemiska produkter.

Miljöskyddsgruppen Tertial 1-3

(5)

Mål

3. Nämndens tillsyn ska fokusera på minskad klimatpåverkan

Indikatorer för måluppfyllelse:

-

Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet.

- Under 2016 ska totalt minst 325 tillsynsbesök göras av miljögruppen.

- Jämförelse görs av bygginspektionen mellan faktisk och beräknad energiförbrukning för olika hustyper och använt energislag.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

3.1 Uppföljning av energiprestanda genom granskning av energideklarationer.

Bygginspektionen. Tertial 1-3

3.2 Säkerställa att dagvattensystem projekteras enligt kraven i detaljplan.

Bygginspektionen. Tertial 1-3

3.3 Energitillsyn på lantbruk med

energirådgivare samt informationsträff om energieffektiviseringsåtgärder.

Miljöskyddsgruppen. Tertial 1-3

3.4 Tillsyn på större byggarbetsplatser med fokus på avfall, kemikalier, buller och transporter.

Miljöskyddsgruppen.

Hälsoskyddsgruppen.

Tertial 2-3

3.5 Tillsyn på lokaler som värms med olja och verksamheter som har förutsättningar att energieffektivisera.

Miljöskyddsgruppen. Tertial 2

3.6 Utveckla samarbetet med det regionala energikontoret.

Miljöskyddsgruppen Tertial 1-3

3.7 Informationskampanj avseende

fettavskiljare och utsortering av matavfall till livsmedelsverksamheter.

Miljöskyddsgruppen.

Livsmedelsgruppen.

Tertial 2

(6)

Mål

4. Nämnden ska bidra till en effektivare plan- och byggprocess med ökat fokus på gestaltning och rättssäkerhet.

Indikatorer för måluppfyllelse:

Huvuddelen av nämndens bygglovsbeslut ska klara en överprövning i domstol och fastställas utan ändring.

Besluten ska innebära ändamålsenlig utformning och arkitektur.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

4.1 Delta aktivt med kontorets kompetens i

planprocessen och verka för flexibla planer med lämpliga planbestämmelser (bidrar till

effektivare plan- och byggprocess).

Bygglovskontoret Tertial 1-3

4.2 Uppföljning och erfarenhetsåterföring i

genomförda detaljplaner avseende gestaltning i Harvestad etapp 1, och Övre Vasastaden (ökat fokus på gestaltning).

Bygglovskontoret Tertial 1-3

4.3 Bidra till att skapa digitalt lager i GIS-kartan för förhandsbesked och strandskyddsdispenser (rättssäkerhet).

Bygglovsavdelningen Tertial 3

4.4 Bidra vid framtagandet av arkitekturprogrammet avseende bedömning av digitala skyltar och ljusanordningar (bidrar till effektivare plan- och byggprocess och ökat fokus på gestaltning).

Bygglovsavdelningen Tertial 3

(7)

Mål

5. Handläggningstiden för bygglovsbeslut som fattas på delegation ska uppgå till högst fem veckor och åtgärdsbeslut för bostadsanpassningsärenden ska uppgå till högst fyra veckor.

Indikatorer för måluppfyllelse:

Medel- och medianvärdet för handläggningstiderna.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

5.1 Marknadsföra digital bygglovsärendehantering genom ”Mittbygge” för att öka effektiviteten.

Bygglov. Tertial 1-3

5.2 Förnya riktlinjerna för

bostadsanpassningsåtgärder, avseende:

-Hissar.

-Dörröppnare.

-Duschkabiner.

Bostadsanpassning. Tertial 1-3

(8)

Mål

6. Huvuddelen av innerstadens utvändiga entréer dit allmänheten har tillträde ska vara tillgängliga för personer med funktionshinder.

Indikatorer för måluppfyllelse

Uppföljning av målet kommer att ske genom att redovisa antalet genomförda åtgärder sorterade på olika kategorier av enkelt avhjälpta hinder. Resultatet jämförs med identifierade hinder från innerstadsinventeringen. De hinder som är möjliga att åtgärda med enkla medel utan tvångsmässiga förelägganden gentemot fastighetsägaren ska i första hand åtgärdas.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

6.1 Utöka tillsynsområdet till stadsdelen Tannefors.

Bygginspektion Tertial 1-3

(9)

Mål

7. Nämnden ska främja en hållbar utveckling så att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en god miljö och hälsa.

Indikatorer för måluppfyllelse:

-

Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet.

- Under 2016 ska totalt minst 200 tillsynsbesök göras av hälsoskyddsgruppen och totalt minst 325 tillsynsbesök göras av miljögruppen.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

7.1 En tillsynsplan för avlopp tas fram. Hälsoskyddsgruppen Tertial 1 7.2 Utöka arbetet med förorenade områden. Miljöskyddsgruppen Tertial 1-3 7.3 Information om hantering av

schaktmassor.

Miljöskyddsgruppen Tertial 3

7.4 Förebyggande arbete inför planering av större evenemang som festivaler, konserter och uteserveringar.

Hälsoskyddsgruppen Tertial 1

7.5 Tillsyn på lokaler för tillfälligt boende. Hälsoskyddsgruppen Tertial 2

7.6 Tillsyn på större växtodlingsgårdar med fokus på vattendirektivet.

Miljöskyddsgruppen Tertial 3

7.7 Medverka i regionalt tillsynsprojekt tillsammans med andra kommuner i länet.

Miljöskyddsgruppen Hälsoskyddsgruppen

Tertial 1-3

7.8 Följa kommunens arbete med åtgärder beträffande partiklar och buller.

Hälsoskyddsgruppen Tertial 1-3

(10)

Mål

8. Nämnden ska skydda konsumenternas intresse av hälsosamma och säkra livsmedel.

Indikatorer för måluppfyllelse:

-

Uppföljning kommer att ske genom att registrera antalet tillsynsbesök, uppskatta antal barn och unga som berörs samt en analys av uppnådda effekter för varje aktivitet.

- Under 2016 ska totalt minst 950 tillsynsbesök göras av livsmedelsgruppen.

Nr Aktiviteter Ansvar Tidplan

8.1 Medverka i ett nationellt och ett regionalt projekt med kontroll av

dricksvattenanläggningar.

Livsmedelsgruppen Tertial 1-3

8.2 Medverka i ett regionalt projekt med kontroll av införsel och import av livsmedel.

Livsmedelsgruppen Tertial 2-3

8.3 Medverka i ett nationellt projekt som berör kallrökt och gravad fisk samt charkprodukter.

Livsmedelsgruppen Tertial 1-3

8.4 Kontroll av kosttillskott med fokus på ett barn- och ungdomsperspektiv.

Livsmedelsgruppen Tertial 1-3

8.5 Medverka i ett nationellt projekt med kontroll av material i kontakt med livsmedel.

Livsmedelsgruppen Tertial 2-3

8.6 Information riktat till hushåll med enskilt vatten och där det finns barn och unga i hushållet.

Livsmedelsgruppen Tertial 3

Figure

Updating...

References

Related subjects :