• No results found

Euro Accident Livförsäkring AB Org.nr Delårsöversikt 1/1 30/ Euro Accident Livförsäkring AB Org nr

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Euro Accident Livförsäkring AB Org.nr Delårsöversikt 1/1 30/ Euro Accident Livförsäkring AB Org nr"

Copied!
11
0
0

Full text

(1)

Delårsöversikt 1/1 – 30/9 2020

Euro Accident Livförsäkring AB

Org nr 516401-6783

(2)

Delårsöversikt

Resultat

Bolagets försäkringstekniska resultat för egen räkning (f.e.r.) för perioden uppgick till 198,2 MSEK (121,8 MSEK), vilket är en förbättring jämfört med föregående år främst beroende av lägre skadekostnader. Premieinkomsten f.e.r. uppgick till 827,7 MSEK (701,1 MSEK).

Kapitalavkastningen var positiv under perioden och uppgick till 11,2 MSEK (54,7 MSEK). Totala placeringstillgångar var 1 658 MSEK (1 422 MSEK).

Intäkterna i kapitalavkastningen har huvudsakligen utgjorts av upplupna ränteintäkter på placeringstillgångar.

Skadekostnadsprocenten (f.e.r.) uppgick till 54,3 procent (58,4 procent). Skadekostnadsprocenten har gått ner till följd av lägre skadekostnad som påverkats av beloppet på snittskadan och antalet skador.

Driftskostnader (f.e.r.) i rörelsen uppgick till 170,2 MSEK (195,8 MSEK) och fördelas inom bolaget efter fastställda nycklar. Driftkostnadsprocenten (f.e.r.) uppgick till 21,5 procent (28,5 procent).

Redovisningsprinciper

Det har under perioden inte tillkommit några nya och ändrade standarder eller tolkningar som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets finansiella rapporter.

Delårsöversikten har därmed upprättats enligt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder som tillämpades i årsredovisningen 2019 samt delårsrapport per 2020-06-30.

Femårsöversikt

Belopp i KSEK

Resultat *

09/2020 09/2019 2018 2017 2016

Premieinkomst (f.e.r.) 827 665 701 096 217 825 17 515 34 978

Kapitalavkastning netto i försäkringsrörelsen 6 559 31 903 6 565 532 1 619

Försäkringsersättningar (f.e.r.) - 430 620 - 401 922 - 153 386 - 3 064 - 6 763

Försäkringsrörelsens tekniska resultat 198 247 121 920 - 8 572 - 7 051 - 910

Periodens resultat 169 253 118 201 - 13 978 - 6 412 437

Ekonomisk ställning *

09/2020 09/2019 2018 2017 2016

Placeringstillgångar 1 664 950 1 428 074 1 328 687 - 74 270

Försäkringstekniska avsättningar (f.e.r.) 1 534 192 1 454 527 1 235 933 1 070 3 288

Konsolideringskapital 806 837 709 242 544 620 113 545 120 613

- varav uppskjuten skatt 1 188 12 286 - - 656

* För åren 2016-2018 har inga delårsöversikter gjorts. Resultatuppgifterna avser då helåret, medan den ekonomiska ställningen avser den 31 december. För 2019 och 2020 avser uppgifterna årets första nio månader.

Konsolideringskapital utgörs av i balansräkningen redo- visat eget kapital, obeskattade reserver, förlagslån samt övervärden och undervärden i placeringstillgångar som inte redovisats i balansräkningen. När övervärden och undervärden som inte redovisas i balansräkningen med- tas i konsolideringskapitalet görs detta utan beaktande av uppskjuten skatt. Uppskjutna skattefordringar och skulder som i redovisningen påverkat eget kapital återläggs vid beräkningen av konsolideringskapitalet.

Solvensrelaterade beloppsuppgifter Belopp i KSEK

Medräkningsbar kapitalbas 608 056 varav primärkapital 608 056

Minimikapitalkrav 146 849

Solvenskapitalkrav 345 999

Bolaget använder sig av standardformeln för beräkning av solvenkapitalkravet. De solvensrelaterade belopps- uppgifterna är redovisade enligt Finansinspektionens före- skrifter och allmänna råd (FFFS 2019:23).

(3)

Nyckeltal *

09/2020 09/2019 2018 2017 2016

Resultat av skadeförsäkringsrörelsen

Skadekostnadsprocent (f.e.r.) 59,5% 66,2% 55,2% n/a n/a

Driftskostnadsprocent (f.e.r.) 30,1% 29,3% 35,1% n/a n/a

Totalkostnadsprocent (f.e.r.) 89,5% 95,5% 90,3% n/a n/a

Resultat av livförsäkringsrörelsen

Skadekostnadsprocent (f.e.r.) 34,5% 16,9% 16,9% 17,0% 19,3%

Driftskostnadsprocent (f.e.r.) -11,7% 23,9% 23,9% 125,1% 88,1%

Totalkostnadsprocent (f.e.r.) 22,7% 40,8% 40,8% 142,1% 107,5%

Förvaltningskostnadsprocent 10,7% 13,0% 6,2% 31,6% 41,8%

Resultat av kapitalförvaltningen

Direktavkastning % 1,1% 0,0% 1,4% 4,0% 0,9%

Totalavkastning % 2,7% 0,0% 1,4% 7,9% 2,4%

Ekonomisk ställning 09/2020 09/2019 2018 2017 2016

Konsolideringsgrad 88 88 250 648 345

Kapitalbas i förhållande till minimikapitalkrav 414% 418% 369% 315% 327%

Kapitalbas i förhållande till solvenskapitalkrav 176% 159% 144% 1714% 822%

* 2018 var det första året med ett faktiskt försäkringsbestånd.

Den 1 oktober 2018 tog Euro Accident Livförsäkring AB genom en överlåtelse över beståndet från National General Insurance Luxembourg SA och National General Life Insurance Europe SA..

* För åren 2016-2018 har inga delårsöversikter gjorts.

Resultatuppgifterna avser då helåret, medan den ekonomiska ställningen avser den 31 december. För 2019 och 2020 avser uppgifterna årets första nio månader.

(4)

Resultatanalys 1 januari – 30 september 2020

Skadeförsäkringsrörelsen

Belopp i KSEK

Totalt

Direkt försäkring av svenska risker

Direkt försäkring av utländska risker

Sjukvård Sjuk- och

olycksfall Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 627 788 471 660 153 497 2 631

Premier för avgiven återförsäkring - - - -

Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 868 15 204 - 12 392 - 944 Återförsäkrares andel av Förändring i Ej intjänade premier och

kvardröjande risker - - - -

Premieintäkter f.e.r. 629 656 486 865 141 105 1 686

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen - - - -

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring - 367 957 - 294 567 - 73 197 - 193

Återförsäkrares andel - - - -

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring - 6 564 - 13 195 7 251 - 619

Återförsäkrares andel - - - -

Försäkringsersättningar f.e.r. - 374 521 - 307 762 - 65 946 - 812

Driftskostnader - 189 274 - 129 341 - 51 067 - 8 866

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 65 862 49 761 24 092 - 7 991

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 241 105 176 633 63 529 942

Oreglerade skador 365 081 59 049 305 153 879

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven

återförsäkring 606 186 235 682 368 683 1 821

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker - - - -

Oreglerade skador - - -

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar - - - -

(5)

Belopp i KSEK

Totalt

Direkt försäkring av

svenska risker Direkt

försäkring av utländska risker

Sjukvård Sjuk- och

olycksfall Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 627 788 471 660 153 497 2 631

Premier för avgiven återförsäkring - - - -

Förändring i Ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 868 15 204 - 12 392 - 944 Återförsäkrares andel av Förändring i Ej intjänade premier och

kvardröjande risker - - - -

Premieintäkter f.e.r. 629 656 486 865 141 105 1 686

Kapitalavkastning överförd från finansrörelsen - - - -

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring - 367 957 - 294 567 - 73 197 - 193

Återförsäkrares andel - - - -

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring - 6 564 - 13 195 7 251 - 619

Återförsäkrares andel - - - -

Försäkringsersättningar f.e.r. - 374 521 - 307 762 - 65 946 - 812

Driftskostnader - 189 274 - 129 341 - 51 067 - 8 866

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 65 862 49 761 24 092 - 7 991

Försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring

Ej intjänade premier och kvardröjande risker 241 105 176 633 63 529 942

Oreglerade skador 365 081 59 049 305 153 879

Summa försäkringstekniska avsättningar, före avgiven återförsäkring 606 186 235 682 368 683 1 821 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Ej intjänade premier och kvardröjande risker - - - -

Oreglerade skador - - -

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar - - - -

(6)

Belopp i KSEK

Totalt

Direkt försäkring av svenska risker

Direkt försäkring av utländska risker Tjänstepensionsförsäkring

Sjuk- försäkring och premie-

befrielse- försäkring

Gruppliv och tjänstegrupp- livförsäkring

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat

Premieinkomst före avgiven återförsäkring 656 489 567 948 82 338 6 203

Premier avgiven återförsäkring - 456 612 - 456 612 - -

Premieinkomst f.e.r. 199 877 111 336 82 338 6 203

Kapitalavkastning, intäkter 30 111 28 465 1 646 -

Orealiserade vinster på placeringstillgångar - - - -

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring - 129 704 - 97 514 - 31 735 - 455

Återförsäkrares andel 45 733 45 733 - -

Förändring i avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring 2 265 6 368 - 2 643 - 1 461

Återförsäkrares andel 25 607 25 607 - -

Försäkringsersättningar f.e.r. - 56 100 - 19 806 - 34 378 - 1 916

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättning - 153 275 - 144 439 - 6 609 - 2 226

Återförsäkrares andel 116 217 116 217 - -

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar f.e.r. - 37 058 - 28 222 - 6 609 - 2 226

Driftskostnader 19 106 54 468 - 18 463 - 16 899

Kapitalavkastning, kostnader - 13 637 - 12 891 - 746 -

Orealiserade förluster på placeringstillgångar - - - -

Kapitalavkastning överförd till finansrörelsen - - - -

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 142 300 133 350 23 788 - 14 838

Försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring

Livförsäkringsavsättningar 178 721 144 585 31 914 2 222

Oreglerade skador 749 285 728 024 19 189 2 073

Summa försäkringstekniska avsättningar före avgiven återförsäkring 928 006 872 609 51 103 4 294 Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättningar 116 348 116 348 - -

Oreglerade skador 349 501 349 501 - -

Summa återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar 465 849 465 849 - -

(7)

Resultaträkning

Belopp i KSEK 09/2020 09/2019

TEKNISK REDOVISNING AV SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieintäkt (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst 627 788 574 825

Premier för avgiven återförsäkring - -

Förändring i Avsättning för ej intjänade premier och kvardröjande risker 1 868 4 876 Återförsäkrares andel av Förändring i avsättning för ej intjänade premier

och kvardröjande risker - -

629 656 579 701

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring - 367 957 - 345 972

Återförsäkrares andel - -

Förändring i Avsättning för oreglerade skador

Före avgiven återförsäkring - 6 564 - 37 721

Återförsäkrares andel - -

- 374 521 - 383 693

Driftskostnader - 189 274 - 169 950

SKADEFÖRSÄKRINGSRÖRELSENS TEKNISKA RESULTAT 65 862 26 057

TEKNISK REDOVISNING AV LIVFÖRSÄKRINGSRÖRELSE Premieinkomst (efter avgiven återförsäkring)

Premieinkomst 656 489 576 096

Premier för avgiven återförsäkring - 456 612 - 449 826

199 877 126 270

Kapitalavkastning, intäkter 30 111 12 392

Orealiserade vinster på placeringstillgångar

Värdeökning på obligationer - 33 429

Försäkringsersättningar (efter avgiven återförsäkring)

Utbetalda försäkringsersättningar

Före avgiven återförsäkring - 129 704 - 136 834

Återförsäkrares andel 45 733 33 053

Förändring i Avsättning för oreglerade skador -

Före avgiven återförsäkring 2 265 - 52 344

Återförsäkrares andel 25 607 137 896

- 56 100 - 18 229

Förändring i andra försäkringstekniska avsättningar (efter avgiven

återförsäkring)

Livförsäkringsavsättning - 153 275 - 133 398

Återförsäkrares andel 116 217 115 145

- 37 058 - 18 254

(8)

ICKE-TEKNISK REDOVISNING 09/2020 09/2019

Skadeförsäkringsrörelsens tekniska resultat 65 862 26 057

Livförsäkringsrörelsens tekniska resultat 132 385 95 863

Kapitalavkastning, intäkter 21 353 8 815

Orealiserade vinster på placeringstillgångar - 23 791

Kapitalavkastning, kostnader - 9 674 - 9 823

Orealiserade förluster på placeringstillgångar - 7 031 -

Kapitalavkastning överförd till skadeförsäkringsrörelsen - -

Övriga intäkter 4 379 1 046

Övriga kostnader - 39 -

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 207 234 145 748

Resultat före skatt 207 234 145 748

Skatt på periodens resultat - 38 055 - 27 548

Övriga skatter 0 -

Periodens resultat 169 179 118 201

Rapport över Totalresultat

Periodens resultat 169 179 118 201

Övrigt totalresultat

Omräkningsdifferenser på utländska verksamheter 74 -

Årets totalresultat 169 253 118 201

(9)

Balansräkning

Belopp i KSEK 30/09/2020 30/09/2019

TILLGÅNGAR

Immateriella tillgångar

Andra immateriella tillgångar 3 298 1 211

3 298 1 211

Placeringstillgångar Placeringar i koncernföretag

Aktier och andelar i koncernföretag 4 100 4 100

Andra finansiella placeringstillgångar

Obligationer och andra räntebärande värdepapper 1 658 450 1 421 574

Övriga finansiella placeringstillgångar 2 400 2 400

1 664 950 1 428 074

Återförsäkrares andel av försäkringstekniska avsättningar

Livförsäkringsavsättning 116 348 115 249

Oreglerade skador 349 501 290 038

465 849 405 286

Fordringar

Fordringar avseende direkt försäkring 421 935 369 012

Fordringar avseende återförsäkring 74 847 141 269

Övriga fordringar 11 416 6 828

508 198 517 109

Andra tillgångar

Materiella tillgångar och varulager 16 908 24 046

Kassa och bank 300 457 413 487

317 365 437 533

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränte- och hyresintäkter 11 408 12 091

Förutbetalda anskaffningskostnader 43 983 44 753

Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 966 9 187

67 358 66 030

SUMMA TILLGÅNGAR 3 027 018 2 855 244

(10)

Belopp i KSEK 30/09/2020 30/09/2019 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Aktiekapital 10 000 10 000

Omräkningsreserv - 197 -

Balanserad vinst 626 667 581 042

Årets resultat 169 179 118 201

805 648 709 242

Obeskattade reserver

Periodiseringsfond 5 454 5 454

5 454 5 454

Efterställda skulder

Försäkringstekniska avsättningar (före avgiven återförsäkring)

Ej intjänta premier 241 105 221 764

Livförsäkringsavsättning 178 721 157 495

Oreglerade skador 1 114 366 1 075 267

1 534 192 1 454 527

Andra avsättningar

Avsättningar för skatter 47 939 12 286

47 939 12 286

Depåer från återförsäkrare

Depåer från återförsäkrare 328 008 164 012

328 008 164 012

Skulder

Skulder avseende direkt försäkring 19 853 824

Skulder avseende återförsäkring 232 364 450 099

Övriga skulder 25 712 36 492

277 929 487 415

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 848 22 307

27 848 22 307

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 3 027 018 2 855 244

(11)

Rapport över förändring i eget kapital

Bundet kapital Fritt kapital

Belopp i KSEK Aktie-

kapital Omräknings-

reserv Balanserat

resultat Årets

resultat Totalt kapital

Ingående eget kapital 1 januari 2019 10 000 - 548 598 - 13 978 544 620

Vinstdisposition föregående års resultat - - - 13 978 13 978 -

Eget kapital erhållet genom fusion - - 55 107 - 55 107

Valutakurseffekt eget kapital - - 212 - - - 212

Årets resultat - - - 77 367 77 367

Utgående eget kapital 31 december 2019 10 000 - 212 589 727 77 367 676 882

Ingående eget kapital 1 januari 2020 10 000 - 212 589 727 77 367 676 882

Vinstdisposition föregående års resultat - - 77 367 - 77 367 -

Eget kapital erhållet genom fusion - - - - -

Valutakurseffekt eget kapital - 15 - 427 - - 411

Utdelning - 40 000 - 40 000

Årets resultat - - - 169 179 169 179

Utgående eget kapital 30 september 2020 10 000 - 197 626 667 169 179 805 649

References

Related documents

Skulle föreskriven bebyggelse inte vara genomförd inom angiven tid utgår en tilläggsköpeskilling om åttamiljonersjuhundrafemtiofyratusenfemhundratrettiosex (8 754 536)

Ersättning lämnas för skäliga kostnader, till följd av olycksfallsskada utomlands, som inte ska ersättas från annat håll enligt särskild lag eller författning,

Risken uppdelas i de risker som hänför sig till val av ansvar (underwriting risk) och till de risker som hänför sig till ansvarsskuldens tillräcklighet. Riskerna som hänför sig

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om nedanstående riktlinjer för ersättning till ledande

Den nordiska logistikmarknaden är värd cirkå 200 miljarder kronor. Tillväxten på logistikmarknaden ligger på cirka fem procent per år, med mycket hård konkurrens och pressade

Vi har som före- tag ett stort ansvar för kommande generatio- ner och långsiktighet är den ledstjärna som genomsyrar hela vår verksamhet, oavsett om det är vår servicegrad,

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år... Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med

Bolaget har också fått en, för NFO Drives, mycket stor preliminärorder från en tysk kund för leverans under första halvåret 2010 vilket innebär att det är full aktivitet i

NFO Drives förväntar sig att detta kommer leda till en ökning av försäljningen till De Laval då ett uppdämt investeringsbehov hos bönderna nu ska tillgodoses.. På den

Frekvensomriktaren NFO Sinus blir nu prioriterad produkt inom företaget och kommer i stort sett att användas i alla kommande energieffektiviseringsprojekt upp till 15 kW..

Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.. Kvartalets och halvårets belopp har därför jämförts med

 Resultat efter finansiella kostnader, avskrivningar, skatt samt nedskrivningar för perioden uppgick till -4,0 MSEK (-2,8 MSEK) en minskning med 1,2 MSEK.. Händelser

Fortnox erbjuder ett komplett utbud av internetbaserade program för bland annat redovisning, fakturering, säljstöd, tidredovisning och löneadministration.. Våra kunder kan nå

Slutligen noteras att IFRS 15 innehåller utökade upplysningskrav avseende intäkter, vilket kommer att expandera IFRS 16 Leasingavtal ersätter från och med 2019 existerande

Marknaderna i USA och Asien för byggnadsstyrning har, för SenseAir utvecklats positivt under viss pris- och marginalpress, medan försäljningstrenden för Sverige och Europa

Intresset för våra kommande produkter har varit tydligt och stort inom gruvindustrin och Building Control.. Dessutom har vi satsat på utveckling av nya produkten tSense som kommer

Livförsäkringsavsättningen inklusive villkorad återbäring speglas av underliggande tillgångar i balansräkningen som värderats till verkligt värde över resultatet och klassifceras

Samarbetet avser produktion och logistik av Bolagets produkt aXiphen® och innebär att Erbo Spraytec producerar en skräddarsydd leveransfärdig aXiphen-produkt i pulverform, för

• I maj inledde bolaget processen för en ansökan om godkännande enligt GRAS (Generally Recognized As Safe) för att kunna inleda försäljning av aXiphen® på den

Bolaget har i en in vitro studie på celler påvisat selektiv specificitet för TRPV1-receptorn, vilket öppnar långsiktigt intressanta möjligheter för flera olika

• I februari meddelades vidare att, i linje med den plan som tidigare kommunicerats, en ny ansökan lämnats in om godkännande för produkten aXiphen® enligt europeiska Novel Food..

årsredovisningen och koncernredovisningen har jag även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Gaming Corps AB för år 2017 samt haft

Kostnaderna för forskning och utveckling står för den största delen av Bolagets kostnader och uppgick för perioden januari till juni till 16 618 (15 658) KSEK.. Marknad-