Omsättning: 10,98 MSEK Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK Resultat före skatt: +1,01 MSEK Nettoresultat: +0,83 Kassaflöde: +418 KSEK

Full text

(1)

DELÅRSRAPPORT

2006-11-15

XTRACOM AB (publ)

1 jan-30 sept 2006

Koncernen i sammandrag

• Omsättning: 10,98 MSEK

• Resultat före av- och nedskrivningar: +1,21 MSEK

• Resultat före skatt: +1,01 MSEK

• Nettoresultat: +0,83

Kassaflöde: +418 KSEK

VD har ordet

Xtracom fortsätter att öka kraftigt under tredje kvartalet. Nettoresultatet efter nio månader är en vinst på 0,83 MSEK.

Omsättningen uppgår till 10,98 MSEK. Värt att notera är att bolaget ökar både omsättning och vinst under den period som traditionellt anses vara ett svagt kvartal för konsultverksamhet.

Koncernen fortsätter att rekrytera personal, främst till sin konsultverksamhet inom Verismo Network AB och Systemering AB. Marknaden för konsultverksamheten befinner sig i en högkonjunktur. Det är sannolikt att förvärv av mindre till medelstora konsultbolag blir aktuella inom kort.

Dotterbolaget Xtranet AB har efter periodens utgång valts som leverantör i två projekt; ett i Södertälje och ett i Bjuv. Vi är mycket glada över att ha vunnit dessa affärer i konkurrens med betydligt större aktörer på marknaden. Vi har goda förhoppningar om att ytterligare affärer kommer att avslutas inom kort.

Den 28 augusti förvärvades D&W Teknik AB från Sky Communication AB. D&W Teknik integreras nu in i koncernen och avses tas upp i koncernredovisningen per den 1 oktober 2006. Bolaget, som har 41 anställda, befinner sig i en bransch som har en kraftig tillväxt. Bristen på kunniga bredbandsinstallatörer är stor, men D&W Teknik är väl positionerade för organisk tillväxt under de närmaste kvartalen genom de avtal som redan finns på plats med stora bredbandsoperatörer.

(2)

DELÅRSRAPPORT

Xtracom är ett holdingbolag med olika verksamheter inom IP-relaterade tjänster med fokus på triple-play. Verksamheterna drivs i dotterbolag. Dessa består av

Verismo Network AB, Systemering AB, Xtrafone AB, Xtranet AB samt D&W Teknik AB Verismo Network AB

Lönsamheten inom konsultmarknaden försätter att vara god. Timpriserna fortsätter att stiga då tillgången på kvalificerade resurser är begränsad. Bland Verismos kunder märks företag som Tele2, Citibank och FastTV. Verismo fortsätter att rekrytera personal och det är främst testledare inom telekom, projektledare inom telekom, samt integrationsexperter inom IP-tjänster som efterfrågas.

Systemering AB

Liksom för Verismo så gynnas Systemering av den högkonjunktur som råder på konsultmarknaden.

Xtrafone AB

Xtrafone AB har under hösten fortsatt utveckla sin grossistplattform för IP Telefoni.

En lansering av denna väntas efter nyår.

Xtranet AB

Anbudsförfrågningarna inom bredbandsinfrastruktur fortsätter att växa.

Xtranet har vunnit två anbud och ytterligare två står inför avgörande inom kort. Nya anbud lämnas in kontinuerligt.

Storleken på projekten gör att Xtranet kan komma att behöva skala upp sin

utförandeorganisation. Det är inte osannolikt att ytterligare förvärv måste göras för att säkerställa leveranskapaciteten.

D&W Teknik AB

Bolaget projekterar och installerar bredbandsnät, både på stadsnätsnivå och i fastigheter. Dessutom finns ett gediget kunnande inom koaxialnät.

En ny VD har tillsatts. Sysselsättningsgraden är mycket hög och framtidsutsikterna bedöms som goda.

(3)

DELÅRSRAPPORT

Resultat

Koncernen har under perioden genererat ett positivt nettoresultat på 0,83 MSEK.

Detta ligger i linje med förväntningarna. Resultatet på årsbasis kommer att påverkas av de förvärv som gjort och som kommer att göras. Därför avstår vi från att ge en prognos.

Likviditet och soliditet

Vid utgången av perioden hade koncernen en kassa på 1,2 MSEK. Vid en extra bolagsstämma den 19 september 2006 beslöts att utfärda ett konvertibelt skuldebrev om 3 MSEK riktat mot Sky Communication AB. Likviden för detta skuldebrev erhålls den 17 november 2006. Med bakgrund av detta bedöms likviditeten av styrelsen som tillräcklig för att finansiera bolagets nuvarande verksamhet och organiska expansionsplan. Om förvärv av verksamheter skulle bli aktuellt så kan det innebära att likviditeten måste stärkas.

Soliditeten i bolaget uppgår till 48%.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

2006-10-24

Xtranet AB får genombrottsorder från Telge Nät AB värd 5-6 MSEK över två år

2006-11-14

Xtranet får order från Bjuvbostäder AB på 2,7 MSEK 2006-11-15

D&W Teknik AB får order på 6 MSEK från stor svensk bredbandsoperatör

Personal

Antalet sysselsatta i koncernen var vid periodens utgång 23 personer, varav 1 är kvinna. Utav dessa utgör 10 personer underkonsulter.

Per den 15 november 2006 sysselsätts totalt 64 personer i koncernen, inklusive 41 personer i D&W Teknik AB

Kommande rapporter och möten

(4)

DELÅRSRAPPORT

Adresser och bolagsuppgifter

Xtracom AB Telefon: 08-5250 4250 Skeppargatan 3 Fax: 08-5280 9580 114 52 Stockholm E-mail: info@xtracom.se Org. nr 556634-1300 Web: www.xtracom.se

Ytterligare information

För ytterligare information kontakta:

Per Hallerby, Verkställande direktör Lars Widén, Styrelseordförande Telefon: 070-658 68 68 Telefon: 08-678 39 00

E-mail: per.hallerby@xtracom.se E-mail: lars.widen@xtracom.se

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Koncernens revisor.

(5)

DELÅRSRAPPORT

KONCERNEN

RESULTATRÄKNING (KSEK) Jan-Sept 2006

Nettoomsättning 10 982

Handelsvaror -697

Övriga externa kostnader -4 142

Personalkostnader -5012 Avskrivningar -202 Övriga rörelsekostnader/intäkter 82

Rörelseresultat 1 010

Skatt på periodens resultat 153

Periodens resultat 857

Varav minoritet 32

(6)

DELÅRSRAPPORT

BALANSRÄKNING (KSEK) 2006-09-30

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 1 092 Finansiella anläggningstillgångar 198 Summa anläggningstillgångar 1 290

Omsättningstillgångar

Varulager 0

Kundfordringar 1 996

Skattefordringar 177

Övriga fordringar 38

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1 942

Kassa och bank 1 217

Summa omsättningstillgångar 5 370

SUMMA TILLGÅNGAR 6 660

Eget kapital

Eget kapital koncern 3 258

Minoritetsintresse 25 Summa eget kapital 3 283

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 898

Övriga kortfristiga skulder 2 479

Summa kortfristiga skulder 3 377 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 660

(7)

DELÅRSRAPPORT

KASSAFLÖDESANALYS

Jan – sept

2006 Kassaflöde från den löpande verksamheten 504

Kassaflöde från investeringsverksamhet -421 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 335 Periodens kassaflöde 418

Likvida medel vid periodens början 800

Periodens kassaflöde 418

Likvida medel vid periodens slut 1 218

NYCKELTAL Jan – Sept

2006

Kassalikviditet 159%

Soliditet 48%

Resultat per aktie (kr) 0,016

Eget kapital per aktie (kr) 0,063

Antal aktier per balansdagen 51 092 233 Antal anställda vid periodens utgång 15

Om Xtracom:

Xtracom är ett holdingbolag med olika verksamheter inom IP-relaterade tjänster med fokus på triple-play. Verksamheterna drivs i dotterbolag. Dessa består av Verismo AB, Systemering AB, Xtrafone AB, Xtranet AB, samt D&W Teknik AB Bolaget noterades på Aktietorget i december 2005.

Läs mer på www.xtracom.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :