Ulrika Thulin, (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Full text

(1)

Utdragsbestyrkande

Beslutande Ulrika Thulin, (s), ordförande

Sven-Erik Sjöstrand, (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson, (c), 2:e vice ordförande

Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef

Cecilia Håkansson, assistent Christer Bergström, KPA (§ 46)

Myrthel Sjöström, personalchef (§ 46) Anders Ottosson, ekonomichef (§§ 46-53)

Lars Svensson, ordförande personalutskottet (§ 46) Lena Thore, stadsarkitekt (§§ 56-58)

Monica Magnusson, bostadsanpassningsansvarig (§§ 49-53, 61)

Utses att justera Arnold Andréasson

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2009-02-18

Underskrifter Sekreterare

Paragrafer

46 - 67

Cecilia Håkansson

Ordförande

Ulrika Thulin

Justerare

Arnold Andréasson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2009-02-11

Datum för anslags uppsättande 2009-02-19 Datum för anslags nedtagande 2009-03-13 Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret

Underskrift

Cecilia Håkansson

(2)

Utdragsbestyrkande

KPA – information Dnr 2009.31

Christer Bergström från KPA medverkar och

informerar om olika pensionsformer och de olika val av pension man som anställd i Perstorps kommun kan göra.

Arbetsutskottet beslutar,

att tacka för och notera informationen

(3)

Utdragsbestyrkande

Reglemente för intern kontroll Dnr 2009.32

Följande skrivelse har inkommit från ekonomichefen.

”Gällande reglemente för intern kontroll antogs av kommunfullmäktige den 15 mars 2004 (§ 13).

Enligt reglementet ska varje nämnd senast den 31 januari varje år rapportera till kommunstyrelsen, resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom respektive nämnd.

En utvärdering visar på att den antagna tidsgränsen är för snäv, och med anledning av detta föreslås att rapportering till kommunstyrelsen ska ske senast den 28 februari varje år.

Reglemente för intern kontroll med nedan angivet förslag till förändring, bilägges denna skrivelse.

Förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att i gällande reglemente för intern kontroll (§ 9), ändra datum för nämndernas

rapporteringsskyldighet till den 28 februari varje år.”

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta,

att i gällande reglemente för intern kontroll (§ 9), ändra datum för nämndernas

rapporteringsskyldighet till den 28 februari varje år.

(4)

Utdragsbestyrkande

Rapport av granskning enligt kontrollplan år 2008 inom ks Dnr 2009.33

Rubricerade rapport har inkommit från ekonomichefen, med följande förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar,

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen beslutar,

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

(5)

Utdragsbestyrkande

Granskning av intern kontrollplan år 2008 inom räddningsnämnden Dnr 2009.34

Rubricerade rapport har inkommit från ekonomichefen, med följande förslag till beslut:

Räddningsnämnden beslutar,

att med godkännande överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Arbetsutskottets förslag till beslut, Räddningsnämnden beslutar,

att med godkännande överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

(6)

Utdragsbestyrkande

Förslag till intern kontrollplan för kommunstyrelsen under år 2009 Dnr 2009.35

Ekonomichefen har utarbetat ett förslag till plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområde för år 2009.

Arbetsutskottets förslag till beslut, Kommunstyrelsen beslutar,

att anta plan för intern kontroll inom kommunstyrelsens verksamhetsområden under år 2009 enligt utarbetat förslag.

(7)

Utdragsbestyrkande

Intern kontrollplan för räddningstjänsten 2009 Dnr 2009.36

Intern kontrollplan för räddningstjänsten har upprättats för år 2009. Räddningsnämnden föreslås besluta,

att antaga plan för intern kontroll inom räddningsnämndens verksamhetsområden under år 2009.

Arbetsutskottets förslag till beslut, Räddningsnämnden beslutar,

att antaga plan för intern kontroll inom räddningsnämndens verksamhetsområden under år 2009.

(8)

Utdragsbestyrkande

Förköpsyttrande och hyresnämndsprövning Linden 10 Dnr 2009.25

Från Sparbanken Gripen har inkommit en anhållan om kommunens yttrande huruvida kommunen har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt alternativt rätt till

hyresnämndsprövning gällande Linden 10.

Hyresgästföreningen region Norra Skåne har meddelat att de inte har några invändningar avseende förvärvet.

Arbetsutskottet beslutar

att avstå från rätten till förköp och rätten till hyresnämndens prövning.

Delgivning

Sparbanken Gripen

(9)

Utdragsbestyrkande

Förköpsyttrande och hyresnämndsprövning Orren 7 Dnr 2009.27

Från Valvet Mäklarfirma har inkommit en anhållan om kommunens yttrande huruvida kommunen har för avsikt att utnyttja sin förköpsrätt alternativt rätt till

hyresnämndsprövning gällande Orren 7.

Hyresgästföreningen region Norra Skåne har meddelat att de inte har några invändningar avseende förvärvet.

Arbetsutskottet beslutar

att avstå från rätten till förköp och rätten till hyresnämndens prövning.

Delgivning

Valvet Mäklarfirma

(10)

Utdragsbestyrkande

Perstorp Specialty Chemicals: Ansökan om tillstånd till utökad produktion av neopentylglykol m.m. Dnr 2008.119

Rubricerade ärende har inkommit från Växjö tingsrätt och kommunen bereds tillfälle att yttra sig senast 2009-02-24.

Tidigare i samma ärende har arbetsutskottet uppdragit åt plan- och miljönämnden att yttra sig för kommunens räkning.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt plan- och miljönämnden att fortsättningsvis yttra sig i ärendet.

Delgivning PMN

(11)

Utdragsbestyrkande

Remiss förstudie – Grundvattenskydd Oderljunga Dnr 2009.26

Rubricerade ärende har inkommit från Vägverket. Oderljunga vattentäkt finns med i Vägverkets plan för vattenskydd 2008- 2010 med planerade åtgärder 2009-2010. Man har tagit fram två olika alternativ till åtgärder och vill ha kommunens yttrande senast 2009-02-26.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till tekniska chefen och miljöchefen att inkomma med ett förslag till yttrande till arbetsutskottet senast 2009-03-09.

Delgivning Teknisk chef Miljöchef

(12)

Utdragsbestyrkande

Detaljplan för Statoil Dnr 2009.37

Rubricerade ärende har inkommit från stadsarkitekten som deltar på mötet och föredrar ärendet muntligen.

Förslag till beslut

att uppdra till plan- och miljönämnden att uppdra till stadsarkitekten att medverka till att detaljplan blir gjord för del av Rönnen 4 och del av Perstorp 23:4.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till plan- och miljönämnden att uppdra till stadsarkitekten att medverka till att detaljplan blir gjord för del av Rönnen 4 och del av Perstorp 23:4.

Delgivning PMN

Stadsarkitekt

(13)

Utdragsbestyrkande

Detaljplan för del av Perstorp 21:1 Dnr 2009.38

Rubricerade ärende har inkommit från stadsarkitekten som deltar på mötet och föredrar ärendet muntligen.

En företagare på orten som behöver bygga garage till sin verksamhet och en presumtiv biltvättsägare kan tänka sig att ha sin verksamhet på del av fastigheten Perstorp 21:1.

Gällande plan består av användningsområdena park och prickmark d v s mark som inte får bebyggas.

Förslag till beslut

att uppdra åt stadsarkitekten att göra detaljplan för del av Perstorp 21:1.

att uppdra åt kommunjuristen att utreda om den presumtiva biltvättsägaren skall betala del av detaljplaneavgiften.

Arbetsutskottet beslutar,

att ta upp ärendet i plankommittén.

Delgivning Plankommittén

(14)

Utdragsbestyrkande

Detaljplan för del av Perstorp 23:4 – Jeans Damm Dnr 2009.39

Rubricerade ärende har inkommit från stadsarkitekten som deltar på mötet och föredrar ärendet muntligen.

Byggföretaget Existensia har visat intresse för att bygga bostäder för intressegruppen äldre personer. Existensia vill bygga på del av fastigheten Perstorp 23:4 vid Jeans damm.

Enligt gällande detaljplan har hela det föreslagna detaljplaneområdet användningsområdet park.

Förslag till beslut

att uppdra till stadsarkitekten att upprätta ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 23:4.

Arnold Andréasson yrkar att ärendet inte ska behandlas vidare.

Kommunstyrelsens ordförande föreslår att ärendet behandlas i plankommittén.

Ordförande ställer proposition på Arnold Andréassons yrkande mot sitt eget och finner därmed att:

Arbetsutskottet beslutat,

att ta upp ärendet i plankommittén.

Arnold Andréasson avstår från att medverka i beslutet till förmån för eget yrkande.

(15)

Utdragsbestyrkande

Kommunövergripande styrdokument för EU/internationellt arbete i Skåne Nordost Dnr 2009.40

Rubricerade ärende har inkommit från kommunstyrelsens ordförande. Dokumentet syftar till att skapa ett gemensamt operativt arbetsredskap för samtliga kommunala

förvaltningsgrenar i styrelser och nämnder. Det ska vara ett komplement till den antagna strategin för EU-kontor Skåne Nordost (2008-09-08) och klargöra det politiska ansvaret i respektive kommun. Det ska även förtydliga uppdrag och ansvar gentemot EU-kontor Skåne Nordost.

Arbetsutskottets förslag till beslut,

Kommunstyrelsen förslår fullmäktige besluta, att anta det kommunövergripande styrdokumentet.

(16)

Utdragsbestyrkande

Söderåsens miljöförbund Dnr 2006.473

Samverkansarbetet för bildande av ett för Perstorp, Klippan, Bjuv, Svalöv och Örkelljunga gemensamt miljöförbund har nu kommit så långt att det är dags att besluta om bildandet av förbundet enligt följande:

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar,

att som medlemskommun delta i bildandet av Söderåsens Miljöförbund, med förbundsbildning från och med den tidpunkt då förbundsordning antagits av samtliga medlemskommuners fullmäktige,

att verksamhetsöverföring sker 2009-09-01,

att en interimsstyrelse inrättas från 2009-05-01 för att leda arbetet inför den nya organisationen,

att utse två ledamöter och två ersättare i interimsstyrelsen, där en ledamot och en ersättare skall representera majoritet och motsvarande för opposition,

att anta samverkansavtal, förbundsordning och reglemente (bilaga 1-3),

att anta förslag till medlemsbidrag samt budgetförslag där båda skall tillämpas proportionellt med fyra tolftedelar för 2009 (bilaga 4),

att anta förslag till taxa för förbundet (bilaga 5), samt

att beslutet i Perstorp förutsätter likalydande beslut i alla medlemskommuner.

Arnold Andréasson yrkar att Perstorp för närvarande inte

ansluter till miljöförbundet. Kommunstyrelsens ordförande yrkar att ärendet går vidare enligt liggande förslag.

Kommunstyrelsens ordförande ställer proposition på Arnold Andréassons avslagsyrkande gentemot sitt eget och finner därmed att:

(17)

Utdragsbestyrkande

att föra ärendet vidare till kommunstyrelsen, samt

att kalla till MBL-förhandling.

Delgivning Personalchef

(18)

Utdragsbestyrkande

Bostadsanpassningsärende Dnr 2009.41

Rubricerade ärende har inkommit från

bostadsanpassningsansvarig som deltar på mötet och redogör för ärendet muntligen och skriftligen.

Ansökningen gäller en trapphiss som enligt offert från

fastighetsingenjören kostar 80 000 kronor (inklusive moms) för leverens och montering.

Arbetsutskottet beslutar, att bevilja ansökan.

Delgivning

Bostadsanpassningsansvarig

(19)

Utdragsbestyrkande

Ansökan om bidrag från Städa Sverige Dnr 2009.42

Från Städa Sverige har inkommit en ansökan om bidrag till kampanjen med samma namn. Perstorps kommun har varit med varje år sedan 2000. Bidraget har legat konstant på 8 300 kronor.

Kampanjen Städa Sverige ger bl a följande:

 Ett renare och vackrare Sverige

 Framtida nedskräpning minskar

 En miljon kg skräp städas upp från naturen varje år

 Ökade intäkter till idrottsföreningar genom miljöarbete

 Påverkar allmänhetens inställning till nedskräpning

 Kampanjen ökar miljömedvetandet i hela vårt samhälle

 Vägverket får mer städjobb utfört vilket leder till säkrare och bättre vägar

Arbetsutskottet beslutar, att bevilja ansökan

Delgivning Städa Sverige Ekonomichef

(20)

Utdragsbestyrkande

Information om genomförda aktiviteter/möten

Kommunchefen redogör muntligen för hittills genomförda aktiviteter och möten.

Arbetsutskottet beslutar, att tacka för informationen

(21)

Utdragsbestyrkande

Uppdrag från fullmäktige Dnr 2008.61

I samband med att beslut om budget 2009 togs av fullmäktige i november 2008 fick kommunstyrelsen ett antal uppdrag enl nedan:

att uppdra åt kommunstyrelsen senast till fullmäktiges sammanträde i juni månad 2009, presentera en förändring av regelsystemet för idrottsföreningar, med målsättningen att kommunen erhåller ersättning vid upplåtelse av lokaler, personal mm. och att detta gäller från och med budgetåret 2010,

att uppdra åt kommunstyrelsen se över strategi och behov av ytterligare industrimark,

att uppdra åt kommunstyrelsen tillse att den fysiska

närvaron förstärks av fastighetsskötare/vaktmästare på varje skolenhet,

att uppdra åt kommunstyrelsen utreda möjligheten att förlägga en utbildningsenhet avseende hantering av farliga ämnen under räddningsnämndens

ansvarsområde,

att uppdra åt kommunstyrelsen utreda nyttjandegraden i kommunens samtliga lokaler med målsättningen att effektivisera lokalbehovet,

att uppdraga åt kommunstyrelsen tillse, att i de fall prognostiserade underskott redovisas i nämnder och styrelses verksamheter, att respektive nämnd månaden efter redovisningen, redovisar åtgärder för att finansiera kostnadsökningarna som föranlett det prognostiserade underskottet,

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra åt kommunchefen att fördela arbetet.

(22)

Utdragsbestyrkande

Tillägg till översiktsplan för Örkelljunga kommun, Tema Vindkraft Dnr 2007.218

Från Örkelljunga kommun har inkommit ett förslag till tillägg till deras översiktsplan, Tema Vindkraft.

Kommunen bereds tillfälle att yttra sig senast 2009-04-03.

Arbetsutskottet beslutar,

att uppdra till stadsarkitekten att inkomma med ett förslag till yttrande till arbetsutskottet senast 2009-03-18.

Delgivning Stadsarkitekt

(23)

Utdragsbestyrkande

Meddelanden

1. Lsty: Ändrade rutiner för begravningsombuden i Skåne län 2. Regionala tillväxtnämnden: Protokoll 2008-09-26, 2008-10-

20, 2008-12-05

3. Växjö tingsrätt, Miljödomstolen: Domslut Perstorp Specialty Chemicals ang verksamhet vid ångcentralen

4. Växjö Tingsrätt: Dom ang Haanpaa AB

5. Regionala tillväxtnämnden: Protokoll 2008-09-26, 2008-10- 20, 2008-12-05,

Arbetsutskottet beslutar,

att notera meddelandena och att lägga dem till handlingarna.

(24)

Utdragsbestyrkande

Inbjudningar

1. KfSk: Kommunmöte kring arbetsmarknad, näringsliv och besöksnäring samt frågor inom integrations- och

migrationsområdena, 2009-03-13 Kristianstad

2. Brå mfl: Konferens om samverkan mellan kommun och polis, 2009-03-25, Stockholm

3. CEMR: Kongress, 2009-04-22 – 24, Malmö

4. Lsty: Regional övning med pandemiscenario, 2009-09-08 5. KfSk: Kommunal protokollskrivning i praktiken, 2009-03-09,

Sturup

6. KfSk: Styr eller avgå! Fungerar rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän? 2009-03-20, Lund 7. KfSk: Aktiv klagomålshantering – från missnöje till

nöjda....2009-03-26, Åhus

8. Invest in Skåne mfl: Skånsk samverkan på den internationella marknaden, 2009-03-19, Lund

9. Polismyndigheten: Inbjudan till erfarenhetsutbyte, dialog och samråd, 2009-03-03 Hässleholm

Arbetsutskottet beslutar,

att anmäla Sven-Erik Sjöstrand till inbjudning nr 9, samt

att i övrigt notera och lägga inbjudningarna till handlingarna.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :