Upplands Väsby kommun

13  Download (0)

Full text

(1)

Våga visas kvalitetsuppföljning med enkäter 2016

Pilen Marknadsundersökningar Mars 2016

Må Bra Förskolor AB Pelikanen - Föräldrar Förskola

51 respondenter

(2)

Om undersökningen

Bakgrund

Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en

enkätundersökning i förskola, pedagogisk omsorg och grundskola.

Undersökningen genomförs på samma sätt i alla kommuner och flertalet frågor är gemensamma. I 2016 års undersökning inbjöds totalt 72 725 elever och föräldrar från 859 förskolor och skolor att delta.

Metod

Respondenterna fick fylla i en enkät som distribuerats via de deltagande skolorna. Enkäten innehöll 23-31 påståenden som föräldrar respektive elever fick ta ställning till. En skala i fyra steg användes: Stämmer mycket bra, Stämmer ganska bra, Stämmer ganska dåligt och Stämmer mycket dåligt samt alternativet Vet inte.

Det gick även att svara via internet.

Formulären delades ut från den 25 januari och samlades in fram till den 29 februari 2016.

Urval

Undersökningen är en totalundersökning i de utvalda grupperna, dvs samtliga barn i förskola och pedagogisk omsorg och samtliga elever i förskoleklass, årskurs 3, 5 och 8. I åldrarna upp till och med årskurs 5 svarade barnens föräldrar och från och med årskurs 3 deltog även eleverna själva. Utöver dessa gemensamma

huvudgrupper deltar de årskurser som skolorna själva valt.

Antalet inkomna svar samt svarsfrekvens för den grupp som avses redovisas överst på varje sida.

Läsanvisningar för resultatdiagrammen

Diagrammen visar svarsfördelningen dvs. hur stor andel (%) som valt respektive svarsalternativ för varje påstående. Varje påstående har fyra uppsättningar staplar: genomsnittet för hela kommunen 2016, årets resultat och, om det finns, resultaten från 2015 och 2014. Staplarna för genomsnittet för hela kommunen är blå och röda, medan de gröna och röda hör till den aktuella enheten.

Den mörkgröna eller mörkblå fältet visar hur många som svarat

”Stämmer mycket bra" och den mörkröda till höger visar hur stor andel som svarat ”Stämmer mycket dåligt". De ljusare fälten visar andelarna som svarat något av de två mittenalternativen enligt bilden nedan. Andelen som svarat "Vet inte" visas i grått i mitten.

Siffrorna på staplarna anger procent och summerar till 100%, avrundningar kan dock förekomma.

I den högra kanten av diagrammen finns en summering av

andelarna som svarat Stämmer mycket bra och Stämmer ganska bra, alltså summan av de två gröna eller blå fälten.

Sist i rapporten finns ett spindeldiagram som visar andelen som svarat Stämmer mycket bra eller Stämmer ganska bra, i genomsnitt för frågorna som ligger under varje målområde.

Stämmer mycket bra

Stämmer ganska bra

Vet inte Stämmer ganska dåligt

Stämmer mycket dåligt

(3)

Utveckling och lärande Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 96

2. Verksamheten är stimulerande för mitt barn 96

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 91

2014 96

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 94

3. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling 94

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 89

2014 87

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 91

4. Mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 90

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 85

2014 85

59 69 47

63

60 61 51 46

55 45

53 50

37 27 44

33

34 33 38 40

36 45

33 35

1 2 5

0

2 2 2 6

5 4 7 8

2 2 4 4

4 2 9 4

4 4

7 4

0 0 0 0

0 2

0 4

0 2

0 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(4)

Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 85

5. Jag får tydlig information om hur mitt barn utvecklas 86

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 80

2014 79

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 87

6. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns språk 80

** Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 78

2014 81

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 81

7. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för

matematik 76

*** Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 78

2014 83

** Påståendet 2015 löd: Förskolan arbetar med att utveckla barnens språk

*** Påståendet 2015 löd: Förskolan arbetar med att få barnen att förstå matematik

46 39

42 38

55 41

44 40

49 39

49 50

39 47 38 40

32 39

35 40

32 37

29 33

2 0 2 0

9 14 15

13

14 18

20 10

11 8 15 17

4 4

7 4

5 4

2 4

3 6

4 4

1 2

0 2

1 2

0 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(5)

Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 80

8. Förskolan arbetar med att utveckla mitt barns förståelse för

naturvetenskap och teknik 80

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 2014 Ansvar och inflytande

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 87

9. Mitt barn tränas i att ta ansvar i förskolan 86

** Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 78

2014 87

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 82

10. Mitt barns tankar och intressen tas till vara 80

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 75

2014 77

** Påståendet 2015 löd: Mitt barn uppmuntras till att ta ansvar i förskolan

49 33 0

0

54 51 51

60

45 37

38 33

32 47 0

0

33 35 27

27

36 43 36 44

15 16 0

0

10 14 18

10

15 16 22 17

4 2 0

0

2 0 4 2

3 4 0 2

1 2 0

0

0 0 0 2

1 0 4 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(6)

Normer och värden Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 94

11. Mitt barn är tryggt i förskolan 90

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 96

2014 96

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 76

12. Förskolan arbetar medvetet mot kränkande handlingar som t ex

mobbning 73

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 49

2014 60

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 97

13. Mitt barn trivs i förskolan 94

*** Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 98

2014 98

*** Påståendet 2015 löd: Mitt barn verkar trivas i förskolan

66 59

65 65

49 39 31

33

71 65

67 65

28 31

31 31

27 33 18

27

26 29

31 33

2 4

0 0

19 25 44

37

1 2

0 0 4 4

4 4

4 0 4

2

2 4

2 2 1 2

0 0

1 2 4

2

0 0 0 0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(7)

Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 85

14. Mitt barn har en god arbetsmiljö 76

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 65

2014 81

Skola och hem

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 87

15. Förskolan ger mig möjlighet att vara med och diskutera hur mitt

barn stöds på bästa sätt 82

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 87

2014 77

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 89

16. Förskolan har informerat om läroplanen och annat som styr

förskolan 84

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 71

2014 77

48 35

44 52

52 45 44

48

60 49 35

38

38 41

22

29

35 37

44 29

29 35 36

38

4 2

22

10

4 2

4 17

4 0 4

12

9 18

9 8

8 10

5 0

5 10 15

12 2 4 4 2

2 6

4 6

2 6 11

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(8)

Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 93

17. Jag vet vem på förskolan jag ska vända mig till med olika frågor

eller problem 88

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 2014 Styrning och ledning

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 79

18. Jag har förtroende för förskolechefen 47

** Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 56

2014 75

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 92

19. Mitt barn har kompetent personal 88

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 91

2014 88

** Påståendet 2015 löd: Jag har förtroende för förskolechefen (eller motsvarande)

72 61 0

0

47 25

22 31

64 57 55

56

22 27 0

0

32 22

35

44

28 31

36 33

2 2 0

0

11 16

20

12

3 4

0 2

3 6 0

0

7 20

13 2

4 8 9 4

1 4 0

0

4 18

11 12

1 0 0 6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(9)

Kommunspecifika frågor Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 82

20. Mitt barn får möjlighet till lugn och ro under dagen 84

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 78

2014 88

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 80

21. I förskolan får mitt barn lära sig om miljöfrågor 92

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 85

2014 75

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 87

22. Mitt barn deltar i fysisk aktivitet varje dag 92

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 75

2014 83

48 45

60 63

50 49

65 48

57 51 51

56

35 39

18 25

30 43

20 27

30 41 24

27

9 4 13

6

18 6 13 17

8 6 16

8

7 8

9 6

2 2 2 6

4 2 9 8

2 4

0 0

1 0 0 2

1 0 0 2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(10)

Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 93

23. Jag har haft möjlighet att fritt välja förskola till mitt barn 96

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 91

2014 90

Övergripande frågor

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 93

24. Jag är nöjd med verksamheten i mitt barns förskola 94

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 87

2014 92

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 92

25. Jag kan rekommendera mitt barns förskola 88

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 89

2014 92

77 80 78 77

61 41

56 60

66 51

62 62

17 16 13 13

32 53

31 33

27 37

27 31

1 0 0 0

1 2 0

2

3 6 4

2 3

4 7 6

5 2 13

4

4 4 5 2

3 0 2 4

1 2

0 2

1 2 2 4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(11)

Stämmer bra

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 94

26. Mitt barn går på den förskola som jag vill 96

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 2014

77 75 0

0

17 22 0

0

2 4 0

0

2 0 0

0

1 0 0

0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Stämmer mycket bra Stämmer ganska bra Vet inte Stämmer ganska dåligt Stämmer mycket dåligt

(12)

NKI

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 27. Om du tänker på din förskola i sin helhet, hur nöjd är du då med

den?

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 2014

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 28. Är din förskola lika bra som du hoppades att den skulle vara?

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 2014

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola 29. Tänk dig en perfekt förskola. Hur nära eller långt ifrån ett sådant

ideal tycker du att din förskola kommer?

Må Bra Förskolor AB Pelikanen föregående år 2015 2014

83 82 81 81

79 73

77 74

77 74 73

74

0 20 40 60 80 100

NKI-värde 0-100

(13)

Genomsnittlig andel ”Stämmer bra” per målområde

86

83

83

85 68

91 93

0 20 40 60 80 100

Genomsnitt Upplands Väsby kommun - Föräldrar Förskola Må Bra Förskolor AB Pelikanen - Föräldrar Förskola Utveckling och lärande

Ansvar och inflytande

Normer och värden

Skola och hem Styrning och ledning

Kommunspecifika frågor Övergripande frågor

Figure

Updating...

References

Related subjects :