Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år.

Full text

(1)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 1 (10)

NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293

Delårsrapport

1/1 – 31/3 2010

Faktureringen under perioden uppgick till 1,7 MSEK (2,3 MSEK).

Resultatet efter skatt för perioden uppgår till -1,6 MSEK (-2,0 MSEK) vilket är en förbättring med 0,4 MSEK (20 %) jämfört med föregående år.

Resultatet per aktie för perioden uppgår till -0,02 SEK (-0,03 SEK) / 69 milj aktier.

Leveranser har påbörjats till Landstinget i Kalmar, som kommer att använda NFO Sinus för energieffektiv styrning av fläktar och pumpar till tre sjukhus i länet: Det nya Länssjukhuset i Kalmar samt sjukhusen i Oskarshamn och Västervik. Det kommer även att bli en hel del utbyte av befintliga PWM- omriktare till NFO Sinus.

Förhandlingar pågår om ytterligare sjukhusprojekt.

Svedbergs har nu lanserat ”Det tysta badkaret” som ingår i Cyrba-projektet med en vattenkyld version av NFO-omriktaren. Fördelen med NFO-omriktaren är dels den tysta och störningsfria funktionen dels möjligheten att koppla in systemet till jordfelsbrytare 30 mA, vilket är ett krav för elektrisk utrustning i bostadsmiljö. Svedbergs lansering förväntas bli startskottet för fler

badkarstillverkare att teckna avtal om att få använda tekniken.

En större internationell försvarskoncern har visat intresse för NFO Sinus och har nu en produkt för omfattande test och utvärdering.

NFO Drives har blivit nominerat till Världsnaturfondens utmärkelse Climate Solver. WWF väljer varje år ut ett antal företag som man anser har en

nyckelteknologi som tjänar som inspirerande exempel för omvärlden och som utgör en utmaning för andra för att ta fram nya tekniska innovationer som gynnar vår miljö.

Avtal har tecknats med Binar AB om att på licensbas använda NFO-tekniken i deras intelligenta och ergonomiska lyftprodukter för industrin.

Omriktare i de högre effektklasserna innehållande nya moderna IGBT-

transistorer är klara att fasas in i produktionen. En av fördelarna med de nya transistorerna är lägre tillverkningskostnad.

Bolaget ställde ut på den stora NordByggmässan i Stockholm i mars. Ett flertal

nya kontakter knöts och uppföljningen pågår av ett antal intressanta projekt.

(2)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 2 (10)

Händelser efter periodens utgång:

Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Gunnar Karlsen Sverige AB, som ingår i den norska GK-koncernen. Frekvensomriktaren NFO Sinus blir nu prioriterad produkt inom företaget och kommer i stort sett att användas i alla kommande energieffektiviseringsprojekt upp till 15 kW.

Vid bolagsstämman i april utsågs en ny styrelse bestående av Svante Carlsson (ordf., omval), Lennart Persson (omval), Ulf Hugmark (nyval) och Jan R.

Nilsson (nyval). Lars Elmberg utsågs till suppleant.

Nästa delårsrapport offentliggörs 2010-08-20

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Den långa och kalla vinter som varit har under årets första kvartal har fördröjt många projekt inom byggindustrin, vilket har påverkat orderingången till NFO negativt. Förutom det så har även avropen på sjukhusordrarna till Kalmar läns landsting försenats. Detta ser vi dock enbart som en temporär fördröjning av intäkterna, men det påverkar naturligtvis kvartalets resultat negativt.

NFO Drives har inlett affärsdiskussioner med ett tyskt företag som producerar laser- och vattenshower för både permanenta och temporära tillställningar. Det krävs många omriktare för en uppsättning och man är tvungen att använda jordfelsbrytare till alla omriktare. Med konventionella omriktare får man då stora problem eftersom de ger läckströmmar till jord som gör att jordfelsbrytarna löser ut. Företaget hade fått en preliminär beställning på ett stort antal omriktare för leverans under det första halvåret 2010, som skulle användas i ett evenemang med offentlig finansiering. I sista stund minskades ordern betydligt eftersom det blev politiskt känsligt att göra en så stor investering. Företaget är dock mycket nöjt med NFO Drives och dess produkter och det finns förhoppningar om ett flertal order framöver.

Ett långsiktigt samarbetsavtal har tecknats med Gunnar Karlsen Sverige AB, som ingår i

den norska GK-koncernen. Man har totalt runt 8 000 kontrakterade fastighetskunder för

vilka man tar helhetsansvar för drift och energioptimering. Frekvensomriktaren NFO Sinus

blir nu prioriterad produkt inom företaget och kommer i stort sett att användas i alla

kommande energieffektiviseringsprojekt upp till 15 kW. GK ser en stor fördel i att använda

(3)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 3 (10)

NFO Sinus i ROT-projekt då omriktaren är störningsfri och därför varken behöver skärmade kablar eller EMC-filter. Det befintliga oskärmade kablaget kan därför utnyttjas varvid installationen går mycket snabbare och blir billigare. Ett stort antal projekt planeras med start i höst och förväntningarna på detta samarbete är stora.

De OEM-projekt som drivs löper på enligt plan. Det stora multinationella företaget, som bolaget tidigare talat om, har nu utsatt produkten för hårda tester både i laboratorier och i fält med positivt resultat. NFO Drives har också godkänts som leverantör av kunden.

Slutgiltiga avtalsförhandlingar har nu inletts. Leveranser i full skala beräknas kunna starta under senare delen av 2010.

Samtidigt driver NFO Drives förhandlingar med några olika elektroniktillverkare för att ha en underleverantör som producerar omriktare till bolagets större kund som nämns ovan. Detta kommer att innebära en effektivare produktion som på sikt även kommer att påverka tillverkningen av våra standardomriktare.

Bolaget ser hur omsättningen i både antalet produkter och i kronor har potential att öka

väsentligt inom en kort framtid, och försöker nu rusta sig på alla tänkbara sätt för att möta

de nya utmaningar som man kommer att ställas inför.

(4)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 4 (10) FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 20100101-20100331

Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapital Årets resultat Eget kapital Ingående balans 6 420 110 78 461 300 -64 388 378 -6 862 851 13 630 181

Kostnader för emission 30 700

Riktad emission 492 400 -492 400

Periodens resultat enligt KKR -1 535 587 -1 535 587

Disp.enligt bolagsstämmobeslut -6 862 851 6 862 851

Utgående balans 6 912 510 78 461 300 -71 712 929 -1 535 587 12 125 294

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL FÖREGÅENDE ÅR 20090101-20090331 Koncernen

Aktiekapital Reservfond Fritt eget

kapital Årets resultat Eget kapital Ingående balans 6 420 110 78 461 600 -55 503 655 -12 076 023 17 302 032

Riktad emission

Kostnader för emission

Periodens resultat enligt KKR -2 021 368 -2 021 368

Disp.enligt bolagsstämmobeslut -12 076 023 12 076 023

Utgående balans 6 420 110 78 461 600 -67 579 678 -2 021 368 15 280 664

(5)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 5 (10)

RESULTATRÄKNING

(SEK) 20100101-

20100331 20090301-

20090331 (1

3 mån 3 mån

Nettoomsättning 1 663 740 2 254 708

Förändring av lager av färdiga varor 10 466 18 991

Aktiverat arbete för egen räkning 276 205 179 204

Övriga rörelseintäkter 0 0

1 950 411 2 452 903

Rörelsens kostnader

Komponenter och förnödenheter -540 062 -1 090 913

Övriga externa kostnader -1 045 300 -1 467 386

Personalkostnader -1 400 946 -1 406 335

Av/nedskrivningar av immateriella och materiella

anläggningstillgångar -503 447 -520 495

Övriga rörelsekostnader 0 0

-3 489 755 -4 485 129

Rörelseresultat -1 539 344 -2 032 226

Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter och liknande resultatposter 13 756 11 534

Räntekostnader och liknande resultatposter -9 999 -676

3 757 10 858

Resultat efter finansiella poster -1 535 587 -2 021 368

Periodens resultat -1 535 587 -2 021 368

(6)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 6 (10)

BALANSRÄKNING

(SEK) 20100331 20091231

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Balanserade utvecklingskostnader mm 4 501 279 4 452 483

Patent 566 111 592 858

5 067 390 5 045 341

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer 60 430 60 865

60 430 60 865

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 842 705 6 004 561

5 842 705 6 004 561

Summa anläggningstillgångar 10 970 525 11 110 767

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Komponenter och förnödenheter 1 421 412 1 344 222

Färdiga varor 1 003 149 486 243

2 424 561 1 830 465

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 880 145 1 027 618

Övriga fordringar 1 175 952 953 658

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 442 814 382 021

2 498 911 2 363 297

Kassa och bank 813 530 3 079 086

Summa omsättningstillgångar 5 737 002 7 272 848

SUMMA TILLGÅNGAR 16 707 527 18 383 615

(7)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 7 (10)

BALANSRÄKNING

(FORTS.)

20100331 20091231

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital 6 912 510 6 420 110

Reservfond 78 461 300 78 461 300

85 373 810 84 881 410

Fritt eget kapital

Fria reserver -71 712 929 -64 388 378

Periodens resultat -1 535 587 -6 862 851

-73 248 516 -71 251 229

Summa eget kapital 12 125 294 13 630 181

Långfristiga skulder

Övriga långfristiga skulder 0 0

Summa långfristiga skulder 0 0

Kortfristiga skulder

Kortfristig låneskuld 0 0

Leverantörsskulder 734 959 781 377

Övriga skulder 1 110 805 1 199 296

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 736 469 2 772 761

Summa kortfristiga skulder 4 582 233 4 753 434

SUMMA EGET KAPITAL OCH

SKULDER 16 707 527 18 383 615

Ställda säkerheter 5 043 356 5 086 110

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(8)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 8 (10)

KASSAFLÖDESANALYS

(Enl FAR indirekt metod)

20100101-

20100331 20090301-

20090331 (1

Den löpande verksamheten

Resultat efter finansiella poster -1 535 587 -2 021 368

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet,

m.m. 665 303 682 352

-870 284 -1 339 016

Kassaflöde från den löpande verksamheten före

förändringar av rörelsekapital -870 284 -1 339 016

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) resp minskning (+) av

varulager -594 095 492 697

kortfristiga fordringar -135 614 -305 451

Ökning (+) resp minskning (-) av

kortfristiga skulder -171 201 36 771

Kassaflöde från den löpande verksamheten -1 771 194 -1 114 999

Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar i immateriella

anläggningstillgångar (-) -516 747 -466 871

Bruttoinvesteringar i materiella

Anläggningstillgångar (-) -8 316 -119 864

Kassaflöde från

investeringsverksamheten -525 063 -586 735

Finansieringsverksamheten

Nyemission (+) 30 700 0

Upplåning/amortering, långfristiga lån (+/-) 0 -3 369

Kassaflöde från

finansieringsverksamheten 30 700 -3 369

Periodens kassaflöde -2 265 557 -1 705 103

Likvida medel vid periodens början 3 079 086 3 479 489

Likvida medel vid periodens slut 813 529 1 774 386

1) NFO Drives AB har 2009-07-20 genom fusion absorberat sina två helägda dotterbolag

NFO Control AB och NFO Invest AB. Kvartalets belopp har därför jämförts med koncernens motsvarande belopp för föregående år.

(9)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 9 (10)

Nyckeltal

20100101-

20100331 20090301-

20090331

Omsättning, kr 1 663 740 2 254 708

Rörelseresultat, kr -1 539 344 -2 032 226

Resultat efter finansiella poster, kr -1 535 587 -2 021 368

Bruttomarginal, % -62,26% -67,05%

Rörelsemarginal, % -92,52% -90,13%

Nettomarginal, % -92,30% -89,65%

Justerat eget kapital, kr 12 125 294 15 280 655

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital, % -11,85% -12,36%

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % -11,92% -12,41%

Soliditet, % 72,57% 79,54%

Skuldsättningsgrad, ggr 0,00 0,00

Räntetäckningsgrad, ggr 152,57 2989,19

Medeltalanställda 8 7

Investeringar immatr anläggningstillgångar, kr 516 747 466 871 Investeringar matr anläggningstillgångar, kr 8 316 119 864

Vinst per aktie, kr -0,02 -0,03

Vinst per aktie, kr efter fulltecknad konv em - -

Eget kapital per aktie 0,18 0,24

Kvotvärde 0,10 0,10

Genomsnittligt antal aktier 69 125 103 64 201 103

Antalet aktier vid perioden utgång 69 125 103 64 201 103 Antalet aktier vid per utg eft fullteckn konv em - -

Definitioner

Bruttomarginal

Rörelseresultat före avskrivningar i procent av omsättningen

Rörelsemarginal

Rörelseresultat efter avskrivningar i procent av omsättningen

Nettomarginal

Resultat före skatt i procent av omsättningen

Justerat eget kapital

Eget kapital + obeskattade reserver – latent skatt Sysselsatt kapital

Eget kapital ökat med räntebärande skulder

(10)

NFO DRIVES AB – Delårsrapport Q1, 2010 sida 10 (10)

Räntabilitet på genomsnittligt sysselsatt kapital

Resultat före skatt ökat med finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital

Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital Nettoresultat i procent av genomsnittligt eget kapital

Soliditet

Eget kapital i procent av balansomslutningen

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder i förhållande till eget kapital

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt ökat med räntekostnader i förhållande till räntekostnader

Andel riskbärande kapital

Summan av eget kapital, minoritetsandelar, uppskjutna skatteskulder samt konvertibla förlagslån som senare konverterats i procent av totala tillgångar.

Vinst per aktie

Nettoresultat i förhållande till antalet aktier vid årets utgång

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :