Plan mot trakasserier, kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Full text

(1)

Plan mot trakasserier,

kränkande behandling, mobbning

diskriminering och

Praktiska Umeå

2011/2012

(2)

Innehållsförteckning:

Grunduppgifter ... 2

Utvärdering ... 3

Främjande insatser... 3

Kartläggning ... 4

Förebyggande åtgärder... 5

Rutiner för akuta situationer ... 7

Praktiska Umeås plan mot diskriminering och kränkande behandling

Grunduppgifter

Verksamhetsformer som omfattas av planen Gymnasieskola

Ansvariga för planen

Rektor ansvarar för att det varje år upprättas en ny plan och att den tidigare planen utvärderas.

Vår vision

På Praktiska i Umeå ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad eller på något sätt illa behandlad. Det ska kännas tryggt att vara elev eller personal på skolan.

Planen gäller från 2011-08-22 Planen gäller till 2012-06-30 Elevernas delaktighet

Elevrådet involveras för att ge elevernas syn och delaktighet i arbetet med planen. Samtliga elever på skolan skall ges möjlighet till delaktighet i planen. Detta görs genom klassråden, och till sist elevrådet vars synpunkter skall beaktas vid framtagande och revideringar av planen.

Vårdnadshavarnas delaktighet

Planen läggs ut på skolans datanät och vi uppmanar vårdnadshavarna att läsa den och komma med synpunkter. Via en årlig enkätundersökning framkommer också föräldrarnas åsikter om delaktighet i planen och skolans verksamhet.

Personalens delaktighet

Alla som jobbar på Praktiska i Umeå ska aktivt ta del av och utveckla planen. Planen finns tillgänglig för alla på skolans datanät. Det finns en brevlåda där man anonymt kan lämna åsikter om skolan och däribland också lämna synpunkter på förändring/utveckling av planen.

Förankring av planen

Genom att diskutera planen på personalmöten och andra former av värdegrundsarbeten blir planen en grundbult i värdegrundsarbetet på skolan.

(3)

Utvärdering

Tidigare planer har utvärderats och resultatet har visat att skolans arbete med Likabehandling inte varit tillräckligt tydligt. Skolledningen har därför förankrat denna plan genom fortbildningsinsatser i

personalgruppen och en temadag för hela skolan i samband med höstterminsupptakten.

Årets plan ska utvärderas senast 2012-02-28 Utvärdering av årets plan

Årets plan ska utvärderas genom att elevrådet får granska den på ett elevrådsmöte i februari. De får där skriva ner synpunkter och lägga till det de vill och sedan prata om den tillsammans med skolledningen.

Övrig skolpersonal ska granska och komma med synpunkter på planen i januari. Efter att alla fått komma med synpunkter och diskussion förts med skolledning förändras planen.

Ansvarig för att årets plan utvärderas är rektor.

Främjande insatser

Främja likabehandling oavsett funktionsförmåga

Områden som berörs av insatsen: Kränkande behandling och Funktionsnedsättning.

Mål och uppföljning: Alla elever ska ges möjlighet att delta i alla aktiviteter oavsett funktionsnedsättning eller ej.

Uppföljning av detta sker via den årliga utvärderingsenkäten.

Insats: Anpassa de gemensamma aktiviteterna och hur de utformas så att alla elever kan delta. Det kan handla om att hitta sätt att kunna hänga med på aktiviteter eller utflykter. På så sätt visar skolan genom handling att alla elever är lika mycket värda.

Ansvarig: Rektor

Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret.

Främja likabehandling avseende sexuell läggning och könsidentitet

Områden som berörs av insatsen: Könsidentitet eller könsuttryck och Sexuell läggning.

Mål och uppföljning: Eleverna ska få insikt i att det förekommer olika typer av sexuell läggning och könsidentitet. De ska även få möjlighet att uttrycka sina åsikter i ämnet samt diskutera de fördomar som finns i samhället kring detta.

Utfallet av detta arbete följs upp genom klassråd i slutet av varje termin.

Insats: Inom ämnet svenska uppmärksamma språkets betydelse för skapande av fördomar och möjlighet till överbryggande av dessa.

Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om människor baserat på kön och sexuell läggning som kan förekomma i media och litteratur.

Ansvarig: Språklärarna.

Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret.

(4)

Främja likabehandling oavsett kön Områden som berörs av insatsen: Kön.

Mål och uppföljning: Alla elever, oavsett kön, ska ha lika stort inflytande över skolan och i undervisningen.

Eleverna ska känna att de får lika mycket utrymme.

Detta följs upp i utvärderingsenkäten som kommer ut årligen.

Insats: Skolan ska arbeta för att öka likvärdigheten mellan skolans olika program med målet att ge eleverna samma ekonomiska förutsättningar oavsett om programmet domineras av killar eller tjejer.

Ansvarig: Rektor, Mentorer.

Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår under hela läsåret.

Främja likabehandling oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen: etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning.

Mål och uppföljning: Eleverna ska ha kunskap om vad rasism är. De ska också vara medvetna om vad fördomar är och hur fördomar och stereotypa föreställningar förekommer i media eller läromedel gällande etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning.

Vi följer upp detta via en utvärderingsenkät. Personalen utvärderar via personalmöten.

Insats: Tillsammans med eleverna analysera och diskutera fördomar och stereotypa föreställningar om olika etniska grupper, religioner eller andra trosuppfattningar som kan förekomma i media eller läromedel.

I de kärnämnena skall teman som jämställdhet, rasism och tolerans ingå.

Ansvarig: Lärare i kärnämnena.

Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår hela läsåret.

Kartläggning

Kartläggningsmetoder:

Genom temadagen om likabehandling, klassråd, personalmöten och utvecklingssamtal samt genom möten i elevhälsoteamet kartläggs risker för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling i

verksamheten.

Vi är en liten skola och det är främst genom det "nära" samtalet vi utvärderat likabehandlingsarbetet.

Planen anslås i korridoren för alla att läsa och kommentera. Elevrådet ges möjlighet att läsa och kommentera i ett separat möte.

Områden som berörs i kartläggningen: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Hur eleverna involveras i kartläggningen: Genom en uppstartsdag på temat likabehandling samt täta kontakter och samtal med eleverna, via klassråd och elevrådet.

Hur personalen involveras i kartläggningen: Diskussioner inom personalgruppen, med representanter från elevhälsoteamet, kartläggning av elevers studiesituation och genom tät kontakt med eleverna.

(5)

Resultat och analys: Det finns inga synbara tecken på rasistiska budskap som t ex ritade hakkors och teckningar med rasistiska motiv på skolan. Det har däremot förekommit att elever och även personal uttryckt åsikter som kan uppfattas som rasistiska och kränkande.

Homo- och bisexualitet är relativt osynlig i undervisningen men ett naturligt inslag i skolans vardag.

I korridoren finns, b la utanför matematiksalen och byggsalen, skymda platser där det kan vara svårt för personal att se vad som händer. Där vistas dock få elever. Det är lite uppsyn vid skolans entréer och där kan incidenter uppstå. Skolan har under stora delar av veckan relativt få elever i lokalerna och det ger eleverna mindre stress och risk för konflikter.

Verkstadsmiljö och arbetsplatsjargong kan vara upphov till att pojkar och flickor behandlas olika eller att språket blir grovt. Våra elever är ofta ute på arbetsplatsförlagd utbildning där de ensamma möter

arbetskamrater och arbetsgivare som är äldre och där det kan vara svårt att våga ge uttryck för åsikter och känslor. Det är därför viktigt att det finns en tät kontakt mellan eleven, mentor och APL-platsen, så att skolan kan ansvara för elevens rätt till en diskriminerings- och kränkningsfri skolgång..

Vi har elever med olika religion och trosuppfattning vilket bland annat visar sig genom vad de äter. Skolan serverar såväl mat utan fläskkött, vegetariska alternativ och veganmat. Antalet valmöjligheter är färre för elever med specialkost och det är därför extra viktigt att den maten är bra. Här finns ett arbete att göra för skolan för att diskriminering inte ska förekomma.

Förebyggande åtgärder

Att öka kunskapen om elevers och lärares rättigheter och skyldigheter Områden som berörs av åtgärden: Kränkande behandling

Mål och uppföljning: Ingen, vare sig elev eller personal ska brista i kunskapen om vilka rättigheter och skyldigheter som var och en har enligt Likabehandlingslagstiftningen. Alla, både lärare och elever ska känna till hur de ska agera om kränkning eller diskriminering uppstår.

Åtgärd: Utbilda personal och elever om Likabehandling, mobbning, kränkning och diskriminering.

Motivera åtgärd: Om elever och personal vet vilka spelreglerna är kan vi tillsammans arbeta för en bättre och tryggare arbetsmiljö.

Ansvarig: rektor

Datum när det ska vara klart: i samband med terminsstart, nya elever och nyanställningar, hela läsåret.

Att motverka rasism och främlingsfientlighet

Områden som berörs av åtgärden: Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma rasism eller främlingsfientlighet i verksamheten.

Utvärdering sker via klassråd och arbetslagsträff i april där vi tar upp frågor om rasism och främlingsfientlighet. Särskilda uppföljningsfrågor ställs i den årliga enkätundersökningen i maj.

(6)

Åtgärd: Vi arbetar under en temadag kring språkbruk och nolltolerans. Temadagen följs upp av tematiska ämnen i de olika kärnämnena kring rasism och främlingsfientlighet.

Vi tillämpar nolltolerans för nedvärderande språkbruk och jargong och har tät kontakt med vårdnadshavare när en elev talar nedsättande i relation till etnisk tillhörighet.

Det viktigaste är ändå värdegrunden. Att vi skapar ett klimat på skolan där alla som inte har rasistiska åsikter verkligen vågar stå för sin sak. Att vi skapar ett klimat där vi vågar ta diskussion och att allas åsikter kommer fram.

Motivera åtgärd: Det finns få tendenser till främlingsfientlighet och rasism på skolan men om

värdegrundsarbetet inte hålls levande under hela läsåret kan oönskade tendenser få fotfäste. Genom att lära eleverna om hur lika olika kan vara och vad främlingsfientlighet och rasism kan leda till kan vi hjälpa eleverna att göra ett aktivt val för alla människors lika värde.

Vi vill stävja språkbruket genom att ha nolltolerans och snarast kontakta hemmet samt konfrontera vid rasistiska kommentarer.

Ansvarig: Temadag- rektor, uppföljning av temadagen: Mentorer och lärare: Stävja språkbruket: Alla som jobbar på skolan, kontakt med hemmet sker genom mentor. Ämnesteman kring rasism och

främlingsfientlighet – kärnämneslärare.

Datum när det ska vara klart: Pågår hela läsåret.

Att motverka diskriminering på grund av religion och annan trosuppfattning Områden som berörs av åtgärden: Religion eller annan trosuppfattning

Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma att elever känner sig kränkta på grund av annan religion eller trosuppfattning.

Utvärdering sker genom klassråd och personalmöten samt att detta betonas i mentorssamtal med elever som p.g.a. annan religion och trosuppfattning löper risk för att känna sig utsatta.

Åtgärd: Skolledningen samverkar med lunchleverantören för att utveckla utbudet av specialkost.

kontrollerar hur variationen av mat för de som inte äter fläskkött ser ut idag och rapporterar detta till.

Mentorerna ska bli bättre på att informera kökspersonalen om specialkost.

I ämnet religion lyfter läraren fram och drar nytta av de olika trosuppfattningar och religioner vi har på vår skola.

Motivera åtgärd: Då det finns elever som uttryckt att maten för de som äter specialkost saknar variation riskerar elever att diskrimineras. Skolan måste agera genom att aktivt lyssna till elevernas åsikter.

Ansvariga: Skolledning, mentorer, cateringföretag.

Datum när det ska vara klart: Februari 2012 . Att motverka diskriminering på grund av kön Områden som berörs av åtgärden: Kön.

Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma sexuella trakasserier i verksamheten.

Utvärdering sker via klassråd och arbetslagsträff i april där vi tar upp frågor om sexuella trakasserier.

Särskilda uppföljningsfrågor ställs inom ramen för den årliga enkätundersökningen som genomförs i maj

(7)

Åtgärd: Ämnet sexuella trakasserier tas upp på personalmöte och vi diskuterar språkbruk och

förhållningssätt. Därefter tas detta upp av mentorerna via klassråd. I ämnet svenska används kön och språk som en röd tråd under hösten. I kärnämnena genomförs tematiska arbeten kring kvinnohistoria mm.

Motivera åtgärd: Vi vill stävja språkbruket och medvetandegöra personal såväl som elever om risken för att någon uppfattar jargong och verkstadsspråk som "grabbigt" och nedlåtande mot kvinnor. Vi vill också väcka elevernas intresse för hur mäns och kvinnors situation förändrats genom tiderna för att skapa en tydligare bild av varför samhället ser ut som det gör idag. Genom en ökad kunskap kan eleverna göra självständiga val och förhoppningsvis undvika att styras av inarbetade könsroller.

Ansvariga: personalmöte - rektor, mentorer - klassråd, undervisande lärare - lektioner.

Datum när det ska vara klart: mars 2012.

Att motverka diskriminering på APL-platserna

Områden som berörs av åtgärden: kränkande behandling, kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och sexuell läggning.

Mål och uppföljning: Det ska inte förekomma någon form av kränkning eller diskriminering på APL- platserna.

Åtgärd: Vi informerar om och försöker få handledarna på företagen insatta i vår plan via lärlingsråd, handledarintroduktion och vid lärarnas APL-besök.

Mentorerna informerar sig om att praktikanordnaren har rutiner för att upptäcka, utreda och åtgärda trakasserier och kränkande behandling.

Skolledningen och mentorerna gör tydligt för eleverna var de vänder sig och hur de ska gå tillväga om någon upplever sig kränkt, trakasserad eller diskriminerad på sin APL-plats.

Motivera åtgärd: Genom att betona planen vid kontakt med handledarna och företagarna vill vi göra företagen uppmärksamma på skolans ansvar och att de genom att ta emot en elev från oss också blir ansvariga för att samma regler bör gälla på företaget.

Genom att eleverna får reflektera över planen tillsammans med personalen medvetandegör vi eleverna om att planen även gäller på företaget. Det ska vara tydligt för eleverna vem de vänder sig till (mentor) om de känner sig utsatta på arbetsplatsen.

Ansvariga: Mentor - informerar företag, handledare och elever, Skolledning och mentorer – lärlingsråd.

Datum när det ska vara klart: Arbetet pågår hela läsåret.

Rutiner för akuta situationer

Policy: Det ska råda nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling i vår skola.

Rutiner för att tidigt upptäcka trakasserier och kränkande behandling:

I vår lilla skola ser alla eleverna och det är alltid nära till lärare och annan personal.

Elever och föräldrar kan alltid vända sig till någon av skolans personal om elever upplever sig kränkta, trakasserade, mobbade eller diskriminerade.

(8)

Skolan är alltid skyldig att agera när något händer!

Om skolan får kännedom om att en elev kan ha blivit utsatt för trakasserier, kränkande behandling mobbning eller diskriminering följs nedanstående plan:

 Om någon känner sig utsatt bör han/hon om möjligt prata med någon personal på skolan så att skolan kan agera.

 Om någon blir vittne till att någon blir utsatt ska han/hon ingripa för att stoppa det som pågår eller tillkalla hjälp.

 Om någon får kännedom om att någon annan blivit utsatt, bör han/hon informera någon av skolans personal så att skolan kan agera.

 Personal som får kännedom om att någon blivit utsatt. Som hjälp för detta kan blanketten

”incidentrapport” (se bilaga 1) användas. Dokumentationen samt muntlig rapport skall alltid utan dröjsmål lämnas till rektor/utbildningschef för beslut om vidare hantering.

 Rektor/utbildningschef beslutar om fortsatt arbete.

Rutiner för uppföljning

Rektor ansvarar för att åtgärderna utvärderas.

Vid varje avslutat möte eller utförd utvärdering bokas en ny tid in för uppföljning tills samtliga parter är överens om att ärendet kan avföras.

Vid uppföljning går berörda parter igenom de åtgärder som gjorts och dokumenterar vad som fungerat bra/dåligt.

Rutiner för dokumentation

Vid all form av diskriminering eller kränkande behandling samt misstanke om att detta förekommer ska all personal på skolan dokumentera detta. Dokumentationen skall biläggas elevakten.

Ansvarsförhållande

Alla på skolan ansvarar för att vid förekomst av diskriminering och kränkande behandling agera enligt denna plan.

Rektor ansvarar för att dokumentation, utredning och anmälan till huvudmannen sker. Ansvarsområden delegeras enligt rektors beslut beroende på vilka som är berörda vid det aktuella ärendet.

(9)

Bilaga 1.

Dokumentation - Incidentrapport

Tidpunkt för händelsen Datum:_______________________

Klockan:_________________

Aktivt agerande personer

Namn:________________________________Klass:_____________

Namn:________________________________Klass:_____________

Namn:________________________________Klass:_____________

Namn:________________________________Klass:_____________

Inblandade personer

Namn:________________________________Klass:_____________

Namn:________________________________Klass:_____________

Namn:________________________________Klass:_____________

Namn:________________________________Klass:_____________

Typ av incident

Fysikt våld Trakasserier

Hot om våld Skriftlig kränkning, mail, brev etc.

Kränkande tilltal Kränkning via telefon

Sexuella anspelningar Utfrysning, negativt kroppsspråk Kränkande språk, bristande respekt Skadegörelse

Misstanke om drogpåverkan Stöld

Lokal/plats

Klassrum Matsal

Korridor, offentliga utrymmen Utanför skolan

Gymnastikhall Omklädningsrum

Annan plats

Bedömning

Har aldrig iakttagits tidigare (engångsföreteelse) Har inträffat tidigare

Har inträffat upprepade gånger

(10)

Kort beskrivning av det inträffade

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Vidtagna åtgärder

Samtal har skett med de inblandade Klasslärare/klassföreståndare informerad * Vårdnadshavare informerad av mentor/klf * Skolsköterska informerad

Kurator informerad Rektor informerad *

* är obligatoriska uppgifter

Ärendet bör utredas vidare

Hur?

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_____

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Datum 20____-____-____

_____________________________________ ____________________________________

Uppgiftslämnare Uppgiftslämnare

Originalet lämnas till rektor!

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :