Delårsrapport 1. januari-mars 2021

Full text

(1)

Delårsrapport 1

januari-mars 2021

(2)

Delårsrapport 1 / 2021

Periodutfall

Resultat Region Gotland +111 mnkr

Nämndernas budgetavvikelse +19 mnkr

Årsprognos

Prognos Region Gotland +96 mnkr

Budgeterat resultat +87 mnkr

Budgetavvikelse +9 mnkr

Nämndernas budgetavvikelse -71 mnkr

Investeringsbudget inkl. exploatering 1 059 mnkr Investeringsprognos inkl. exploatering 789 mnkr

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03

(3)

Sammanfattning

• Budgeterat resultat uppgår till minst 1% av nettokostnaden

Målet uppfyllt enligt prognos

• Resultatet uppgår till minst 1% av nettokostnaden

Målet uppfyllt enligt prognos

• Den ekonomiska ställningen stärks genom att soliditeten varje år förbättras och närmar sig 45%

Målet är delvis uppfyllt enligt prognos

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03

(4)

Resultaträkning, mnkr

Budget 2021

Utfall jan-mars

2021

Utfall jan-mars

2020Prognos 2021 Bokslut 2020

Intäkter 4 156 993 958 4 214 4 394

Kostnader -9 489 -2 297 -2 261 -9 675 -9 581

Avskrivningar -300 -72 -67 -295 -282

Verksamhetens netto-

kostnader -5 633 -1 376 -1 370 -5 756 -5 469

Skatteintäkter 4 015 1 048 1 010 4 131 3 952

Generella statsbidrag och

utjämning 1 724 429 391 1 715 1 692

Verksamhetens resultat 106 101 31 90 175

Finansiella intäkter 15 16 1 31 30

Finansiella kostnader -34 -6 -27 -25 -50

Årets resultat 87 111 5 96 155

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03

(5)

Sammanställning per nämnd

Nämnd Budget Utfall Avvikelse Års

-budget Prognos Helårs- Bokslut jan-mars jan-mars jan-mars 2021 2021 avvikelse 2020

Regionstyrelsen 119 123 -4 486 497 -11 25

varav

politikerorganisationen 8 7 1 31 29 2 4

regionstyrelseförvaltningen 97 101 -4 400 408 -8 26

räddningstjänst 14 15 -1 55 60 -5 -5

Tekniska nämnden 42 59 -17 181 228 -47 -30

Miljö- och byggnämnden 7 7 0 30 31 -1 -1

Barn- och utbildningsnämnden 311 309 2 1 250 1 263 -13 12

Gymnasie- och vuxenutbildnings-

nämnden 81 77 4 329 328 1 -2

Socialnämnden 359 349 10 1 468 1 468 0 16

Hälso- och sjukvårdsnämnden 462 438 24 1 821 1 821 0 9

Summa 1 381 1 362 19 5 565 5 636 -71 29

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-03

(6)

Arbetsutskottets förslag till beslut

Förslag till beslut delårsrapport 1 2021

• Delårsrapport 1 2021 för Region Gotland godkänns.

• Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom beslutad budget.

• Nämnderna uppmanas att snarast vidta nödvändiga beslut och åtgärder om underskott i ordinarie verksamhet befaras.

• Nämnder som prognostiserar underskott med anledning av

pandemin uppmanas att göra en särskild redovisning av

uteblivna intäkter och ökade kostnader i samband med

delårsrapport 2.

(7)

Resultat budgetberedning

(8)

Sammanfattning driftbudget 2022

Personalkostnadskompensation med särskild satsning på jämställdhet och bristyrken

Tillskott via resursfördelningsmodellerna för ett ökat antal barn och elever i förskola,

grundskola och gymnasieskola, ökat antal äldre inom äldreomsorgen samt medicinteknisk

utveckling

(9)

Sammanfattning driftbudget 2022

Effektivisering i verksamheten motsvarande 150 mnkr på 3 år.

43 mnkr 2022

Ramtillskott på sammanlagt 58 mnkr

Driftbudgeten för nämnderna ökar med sammanlagt

4,0 procent

(10)

Sammanfattning driftbudget 2022

Budget 2021: 5 565 443 tkr

Budget 2022: 5 785 740 tkr

Ökning: 220 297 tkr (4,0 %)

(11)

Sammanfattning investeringar

Investeringsbudget 2022: 555 mnkr

2023: 563 mnkr Alléskolan

Tingsbrogården

Nytt äldreboende i Klintehamn

Fortsatt stora satsningar på VA-verksamhet

(12)

Driftbudget 2022 Belopp, mnkr

Personalkostnadskompensation

Generell personalkostnadskompensation 1,9 % 68,6

Jämställdhet och brist 11,4

Summa 80,0

Externa avtal RS 1,1

Externa avtal TN 3,0

Externa avtal BUN 3,8

Externa avtal GVN 0,8

Externa avtal SON 9,0

Externa avtal HSN 9,5

Delsumma externa avtal 27,2

Interna priser RSF 4,2

Interna priser TKF 1,7

Internhyror höjning 2,5 procent 10,4

Delsumma interna priser 16,3

Summa interna kostnadsökningar och externa avtal 43,5

(13)

Driftbudget 2022 Belopp, mnkr

Resursfördelningsmodell som kompenserar för förändring i demografi och medicinskteknisk utveckling

Barn- och utbildningsnämnden 3,6

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 6,3

Socialnämnden (äldreomsorg) 29,9

Hälso- och sjukvårdsnämnden 45,5

Tillskott resursfördelningsmodeller 85,3

Effektivisering

Regionstyrelsen -3,1

Tekniska nämnden -4,4

Miljö- och byggnämnden 0

Barn- och utbildningsnämnden -7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden -1,9

Socialnämnden -10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden -16,5

Summa effektivisering -43,3

(14)

Driftbudget 2022 Belopp, mnkr

Ramtillskott

RS: Generellt ramtillskott 4,1

RS: Office 365 4,0

RS: Fakturahantering- och e-handelssystem inkl. support 2,8

RS: E-arkiv 2,5

RS: Skydd mot belastningsattacker 0,8

RS: Etablering Blått Centrum 0,5

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola 1,0

RS: Trygghetsboende 0.6

RS/Valnämnd: VAL 2022 1,7

TN: Generellt ramtillskott 1,0

TN: Allmän kollektivtrafik 5,6

TN: Särskild kollektivtrafik 0,5

TN: Kapitalkostnader 1,5

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering 3,5

MBN: Planberedskap 1,0

MBN: Världsarvssamordnare 0,8

(15)

Driftbudget 2022 Belopp, mnkr

Ramtillskott forts

BUN: Generellt ramtillskott 5,0

BUN: Barn- och elevhälsa 2,0

BUN: Kompetensförsörjning 1,0

BUN: Hyreskostnader 2,1

GVN: Generellt ramtillskott 1,0

GVN: Arbetsmarknadsinsatser 2,0

SON: Våld i nära relation 2,6

HSN: Generellt ramtillskott 5,0

HSN: Första linjen mottagning 4,7

ÖFN: Kansliresurs 0,7

Summa ramtillskott 58,0

Ökning av förväntade reavinster -10,0

Budgeterat resultat 2022 101,5

(16)

Driftbudget 2022 Budget 2021,

tkr Förändring

enligt plan Förändring

BuB Budget 2022,

Regionstyrelsen 486 673 -7 150 9 582 tkr496 255

Tekniska nämnden 180 707 7 000 17 650 198 357

Miljö- och byggnämnden 30 034 1 800 31 834

Barn- och utbildningsnämnden 1 249 793 10 259 1 260 052

Gymnasie- och

vuxenutbildningsnämnden 328 738 8 193 336 931

Socialnämnden 1 468 460 31 313 1 499 773

Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 821 038 -3 000 48 200 1 866 238

Total budget 5 565 443 126 997 5 689 440

Personalkostnadskompensation 80 000 80 000

Interna priser, RSF och TKF 5 900 5 900

Hyra 2,5% 10 400 10 400

Summa 5 565 443 -3 150 223 297 5 785 740

(17)

Plankalkyl 2022-2024 efter budgetberedningen

Budget 2022 Plan 2023 Plan 2024

Nämndernas nettokostnader -5 829 -5 912 -5 994

Effektivisering 44 98 150

Prisökningsreserv -33 -66

Personalkostnadskompensation -100 -200

Finansförvaltning -82 -79 -97

Verksamhetens nettokostnader -5 867 -6 026 -6 207

Intäkter i form av skatteintäkter och

generella bidrag 5 990 6 112 6 271

Finansnetto -21 -31 -37

Årets resultat 102 55 27

Finansiellt mål 117 121 124

(18)

Investeringar 2022-2023

Investeringar i skattefinansierad

verksamhet Belopp

Alléskolan 140 mnkr totalt

Äldreboende Klintehamn 70 mnkr i perioden 120 mnkr totalt Om- och tillbyggnad Tingsbrogården 58 mnkr totalt

Summa totalt 2022: 384 mnkr

2023: 426 mnkr

Investeringar i avgiftsfinansierad

verksamhet Belopp

Fortsatta stora VA investeringar 125 mnkr per år Anpassning av landgång och bilramp

färjeläge 7 i Visby hamn 30 mnkr 2022

Summa totalt 2022: 171 mnkr

2023: 137 mnkr

(19)

Investeringsbudget, mnkr Budget 2022 Budget 2023 Plan 2022-2026

Regionstyrelsen/RSF 40,0 34,0 176,0

Regionstyrelsen / Räddningstjänst 6,0 6,0 30,0

Tekniska nämnden/TKF 285,8 261,5 1 408,1

Miljö- och byggnämnden 0,5 0,5 2,5

Barn- och utbildningsnämnden 108,5 105,0 408,5

Gymnasie- och

vuxenutbíldningsnämnden 10,5 9,5 41,5

Socialnämnden 54,5 96,0 409,4

Hälso- och sjukvårdsnämnden 49,0 50,0 242,0

Total investeringsbudget 554,8 562,5 2 718,1

varav avgiftsfinansierad verksamhet 170,8 136,9 806,3

Varav skattefinansierad verksamhet 384,1 425,6 1911,9

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :