• No results found

Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr 1907/2006

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Säkerhetsdatablad enligt Förordning (EG) nr 1907/2006"

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida 1 av 5

MILJÖCERTIFIERADE ENLIGT ISO 14001

Säkerhetsdatablad

enligt Förordning (EG) nr 1907/2006 Utgiven: 2010-11-02

neodisher LaboClean FT

Revisionsdatum: 2011-11-10 Art.Nr: DRW4100

1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: neodisher LaboClean FT Användningsområde: Rengöringsmedel

Importör/Distributör: Ecowest AB, Tackjärnsgatan 3, 417 07 GÖTEBORG Telefon: 031-744 50 90, Fax: 031-744 50 99

E-post: info@ecowest.se

Hemsida: www.ecowest.se

Tillverkare: Chemische Fabrik Dr. Weigert GmbH & Co. KG, D-20539 Hamburg Tel: +49 40 789 600

SOS-TELEFON: 112 (Begär Giftinformationscentralen)

2. Farliga egenskaper Klassificering: C R35, N R50 Farobeteckningar: Frätande, Miljöfarlig R-fraser:

R35 Starkt frätande

R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer S-fraser:

S 26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

S 45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

S 50 Blanda inte med syror.

S 61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatasblad.

S 27/28 Vid kontakt med huden, tag genast av alla nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket vatten.

S 36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

Sammansättning på etiketten:

Kaliumhydroxid, Natriumhypoklorit (lösning 1-5% aktivt klor) Andra faror

Varning! Får ej användas tillsammans med andra produkter. Kan avge farliga gaser (klor).

3. Sammansättning/Information om beståndsdelar Kemisk benämning (Blandning)

Farliga komponenter

EG-Nr. CAS-Nr. Kemiskt namn Halt Klassificering

215-181-3 1310-58-3 Kaliumhydroxid 5-15 % Xn, C R22-35

231-668-3 7681-52-9 Natriumhypoklorit 1-5 % C, N R34-31-50

Fullständig ordalydelse till varje R-fras finns i avsnitt 16

(2)

Sida 2 av 5 4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Sörj för god ventilation. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Hudkontakt

Tvätta genast med tvål och vatten och skölj av väl. Om besvär kvarstår kontakta läkare.

Ögonkontakt

Skölj genast med ljummet vatten, även under ögonlocket, i minst 15 minuter. Kontakta därefter ögonläkare.

Förtäring

Spola ur munnen med vatten. Framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare.

Information till läkare Symptomatisk behandling.

5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel

Vattendimma, vatten eller skum.

Släckmedel som inte får användas av säkerhetsskäl Inga kända.

Särskilda risker vid exponering som orsakas av ämnet eller preparatet i sig eller av förbränningsprodukter eller gaser som uppstår vid brand

Inga kända.

Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal Använd skyddsutrustning.

Övrig information

Släckningsåtgärderna anpassas till omgivningen.

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder

Använd skyddsutrustning enligt punkt 8. Håll oskyddade personer på avstånd.

Miljöskyddsåtgärder

Tillse att produkten i koncentrerad form ej når avlopp, vattendrag eller grundvatten.

Saneringsmetoder

Använd absorberande material såsom sand, kiselgur, syrabindare, universalbindare. Avfall skall hanteras som farligt avfall enligt punkt 13.

7. Hantering och lagring Hantering

Rekommendation för säker hantering

Säkerställ att produkten inte kommer i kontakt med huden och ögonen.

Information om brand- och explosionsskydd Särskilda skyddsåtgärder är inte nödvändigt.

Lagring

Krav på lagerlokaler och förvaringskärl

Produkten är mycket känslig för värme och solljus. Skyddas mot UV-strålning/solljus och värme.

(3)

Sida 3 av 5 Utgiven: 2010-11-02

neodisher LaboClean FT

Revisionsdatum: 2011-11-10 Art.Nr: DRW4100

8. Begränsning av exponeringen / Personligt skydd Gränsvärden för exponering

Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar

CAS-nr. Ämne ml/m³ mg/m³ f/ml Kategori Anm.

1310-58-3 Kaliumhydroxid - -

- 2

NGV (8 h) KTV (15 min)

Begränsning av exponeringen

Skyddsåtgärder och åtgärder beträffande hygien Hantera alltid kemikalier med varsamhet.

Tvätta händerna före paus och vid arbetsdagens slut. Ät, drick, rök eller snusa inte under hanteringen.

Tag genast av alla nedstänkta kläder.

Andningsskydd

Om produkten används i höga koncentrationer eller om ventilationen är otillräcklig, rekommenderas masker och filter för damm (P2).

Handskar

Typ av kemikalieskyddshandskar väljs arbetsplatsspecifikt beroende på koncentrationen av

riskämnen och -mängd. Vid hantering med kemiska ämnen får enbart kemikalieskyddshandskar med CE-märke inklusive fyraställig kontrollnummer användas. Vid återanvändning rengörs handskarna före avtagning och förvaras väl ventilerat.

Användningstid vid tillfällig kontakt (stänk) samt vid permanent kontakt (>4 tim):

Lämpligt material:

Butylgummi.FKM (Fluorkautschuk (Viton)). NBR (Nitrithandskar). CR (polychloroprenes, Kloroprenkautschuk). NR (Naturkautschuk, Naturlatex). PVC (Polyvinylklorid).

Det rekommenderas att klarlägga ovan nämnda handskars beständighet mot kemikalier vid vissa användningar med tillverkaren.

Ögonskydd

Skyddsglasögon med sidoskydd. Tättslutande skyddsglasögon. EN 166 Hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder. Tag genast av alla nedstänkta kläder.

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Allmänna upplysningar

Fysikaliskt tillstånd: Flytande

Färg: Ljusgul

Lukt: Karaktäristisk

Viktig hälso-, säkerhets- och miljöinformation pH-värde (konc prod): ca. 14

Tillståndsförändring

Kokpunkt/kokpunktsintevall: ca. 100 °C Flampunkt: Ej användbar Densitet: 1,4 g/cm3

Viskositet: < 50 mPas (koncentrat, 20 ºC) Vattenlöslighet: Lättlöslig

10. Stabilitet och reaktivitet Material som skall undvikas Reagerar med syra.

Farliga sönderdelningsprodukter Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

(4)

Sida 4 av 5 11. Toxikologisk information

Akut toxicitet

Akut toxicitet, oral LD50: beräknad. mg/kg bw: > 3300 Frätande och irriterande effekter

Starkt frätande.

Ytterligare information

Akut toxicitet, hudirritation, slemhinneirritation och mutagent potential av tillverkningen värderades av tillverkaren baserad på till huvudkomponenterna föreliggande data. Till enstaka huvudkomponenter finns delvis databrist. Enligt tillverkarens erfarenhet förväntas inga risker utöver märkningen. Inordningen har företagits enligt preparatdirektivets (1999/45/EG) beräkningar.

12. Ekologisk information Persistens och nedbrytbarhet Ej användbar. Produkten är oorganisk.

Skadliga effekter

Produkten är alkalisk och måste neutraliseras före avledning till avloppsnätet/reningverk.

Ytterligare information

Värderingen företogs med hänsyn till preparatdirektivets (1999/45/EG) beräkningssätt.

13. Avfallshantering Rekommendation

Rester som blir avfall: Spill och avfall skall hanteras som farligt avfall. Se

Avfallsförordningen (2001:1063).

Förorenade förpackningar: Skall rengöras med vatten och i möjligaste mån recirkuleras eller återvinnas.

Ecowest AB är ansluten till Reparegistret AB.

Avfallshanteringen måste alltid ske i enlighet med de lokala renhållningsbestämmelserna

14. Transportinformation

Internationella regler: UN-Nr: 1719

Transportbenämning: KAUSTIK ALKALI, FLYTANDE, N.O.S. (innehåller kaliumhydroxid och natriumhypoklorit)

Land: ADR/RID: Klass 8

ADR/RID: Förpackningsgr. II

Klassificeringskod: C5

Faroklass: 80

Tunnelrestriktionskod: E

Begränsad mängd: 1 liter Övriga relevanta upplysningar (Landsvägstransport)

: 274 : 2

: E

Sjö: IMDG, EmS F-A, S-B

IMDG-klass 8

Marine pollutant: Ja

Begränsad mängd: 1 liter Övriga relevanta upplysningar (Sjötransport/sjöfrakt)

: 274, 944

Varningsetiketter: Kollin ska vara tydligt och varaktigt märkta med UN-nummer och med etikett nr 8

och symbol för miljöfarligt ämne.

(5)

Sida 5 av 5 Utgiven: 2010-11-02

neodisher LaboClean FT

Revisionsdatum: 2011-11-10 Art.Nr: DRW4100

15. Gällande föreskrifter

Produkten är inordnad och kännetecknad enligt EU-riktlinjerna och respektive nationella lagar.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk

kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

16. Annan information

Ändringar vid revision: Avsnitt 2, 8, 14, 15 Använda R-fraser under punkt 3: R 22 Farligt vid förtäring.

R 31 Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.

R 34 Frätande.

R 35 Starkt frätande.

R 50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Ytterligare information

Informationen är baserad på aktuell kunskapsnivå men innehåller emellertid ingen försäkran om

produktegenskaper samt upprättar inte ett förhållande baserat på ett lagligt kontrakt. Produktmottagaren är ensam ansvarig för att åtfölja gällande lagar och förordningar

Produkten är bedömd, klassificerad och märkt av Dr Weigert GmbH enligt gällande föreskrifter.

Ni kan hämta säkerhetsdatablad och produktdatablad på vår hemsida: www.ecowest.se

OBS!

Fakta som angivits i denna varuinformation är vad vi känner till vid tryckningstillfället. Det är viktigt att de angivna råden för lagring, bearbetning, transport och avfallshantering följes. Denna varuinformation kan inte användas till andra produkter. Den på detta säkerhetsdatablad redovisade produkten skall inte spädas, blandas eller på annat sätt bearbetas med någon produkt utan att man följer säkerhetsdatabladet, såvida det inte uttryckligen finns något annat som kan ge anledning till detta.

References

Related documents

S28 - Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket tvål och vatten S36/37/39 - Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.. S45 -

Skyddsfraser: S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller

S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/37/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon

Produkten uppfyller inte kriteriet för PBT eller vPvB enligt Förordning (EC) Nr 1907/2006, Annex XIII.. AVSNITT 3: Sammansättning/information

jonblandning: bensensulfonsyra, mono-C10-13-alkylderivat, natriumsalter Inga tillgängliga data. Brandfarlighet (vätska):

11.1 Information om toxikologiska effekter Inga testdata finns tillgängliga för blandningen. Uppgifter om ämnen, när relevanta och sådana finns, finns

natriumhypokloritlösning Inga bevis för cancerogenitet, negativa testresultat Amines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl, N-oxides Inga bevis för cancerogenitet,