• No results found

Anmälan Försäljning av folköl & receptfria läkemedel

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmälan Försäljning av folköl & receptfria läkemedel"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Anmälan Försäljning av folköl & receptfria läkemedel

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnummer Bankgiro

335 80 GNOSJÖ Storgatan 15 0370-33 10 00 212000-0506 542-4163 www.gnosjo.se

Nedan lämnade personuppgifter registreras i Gnosjö kommuns administrativa system EDP och Comprima för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Vi hanterar dina personuppgifter med stöd av Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:20) om handel med vissa receptfria läkemedel och Alkohollagen. Personuppgifterna hanteras i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR). För ytterligare information om hur Gnosjö kommun arbetar med behandling av

personuppgifter, se www.gnosjo.se.

Företag

Registrerat firmanamn Person-/organisationsnummer

Utdelningsadress Postnummer Ort

Fakturaadress (om annan än ovan)

Postnummer Ort

Kontaktperson / Ägare Telefon E-post

Försäljningsställe Försäljningsställets namn

Gatuadress Postnummer Ort

Verksamhetens inriktning

☐ Livsmedelsbutik ☐ Restaurang ☐ Hotell ☐ Camping

☐ Annan inriktning, ange vad

☐ Säsongsförsäljning, ange tidsperiod Försäljningsansvarig

Namn Telefon E-post

Anmälan gäller

☐ Nyanmälan ☐ Ägarbyte ☐ Ändring i försäljning ☐ Avanmälan Datum då försäljning ska starta Datum då förändring sker Datum då försäljning upphör Försäljning av följande produkter

☐ Folköl (>2,25 och ≤3,5 vol-% alkohol) ☐ Receptfria läkemedel Bilagor

☐ Kopia av egenkontrollprogram för hanteringen av anmälda produkter Underskrift

Firmatecknarens underskrift Datum Namnförtydligande

Enligt personuppgiftslagen (1998:204) får register upprättas om det är nödvändigt för att

arbetsuppgifter i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras. Dina uppgifter kommer att

lagras i ett dataregister för att kommunen ska kunna fullgöra sitt tillsynsansvar.

(2)

Anmälan Försäljning av folköl & receptfria läkemedel

Postadress Besöksadress Telefon Organisationsnummer Bankgiro

335 80 GNOSJÖ Storgatan 15 0370-33 10 00 212000-0506 542-4163 www.gnosjo.se

Vad säger reglerna

En verksamhetsansvarig får inte tillhandahålla alkohol eller vissa receptfria läkemedel för försäljning till konsumenter utan att först ha anmält försäljningen till den kommun där försäljningen ska ske.

Verksamhetsansvarig ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram. Till anmälan ska verksamhetsansvarig foga

egenkontrollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens tillsyn. Om uppgifterna ändras ska det anmälas till kommunen utan dröjsmål.

Viktigt att veta om anmälan

Du ska anmäla försäljningen innan du börjar sälja. Skicka din anmälan om försäljning till den kommun där försäljningen ska ske. Om något som du har anmält förändras ska du anmäla även det till kommunen utan dröjsmål. Om du medvetet eller av oaktsamhet har anmälningspliktiga varor tillgängliga för försäljning till konsumenter utan att du har anmält det så kan du bli dömd för olovlig försäljning, dvs. böter eller fängelse i högst sex månader. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som beskriver de rutiner och arbetssätt ditt försäljningsställe har för att följa gällande regler. Kommunen tar ut en avgift för tillsynsverksamheten. På kommunens hemsida finns gällande taxa. Kommunen och polisen ansvarar för omedelbar tillsyn över handel inom kommunen. Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn inom länet. Statens folkhälsoinstitut ansvarar för central tillsyn.

Värt att veta vid försäljning av folköl och vissa receptfria läkemedel till konsumenter Du ska anmäla all typ av försäljning av folköl och receptfria läkemedel oavsett var försäljningen sker.

Till exempel ska även försäljning via torghandel, mässor, automater eller Internet anmälas.

Du ska informera din personal om reglerna för försäljning.

Ingen i personalen får sälja eller på annat sätt lämna ut en vara till någon som inte fyllt 18 år.

Kassapersonal bör alltid begära legitimation om kunden ser ut att vara yngre än 25 år.

Du eller någon i personalen får inte sälja alkohol eller receptfria läkemedel om ni misstänker att kunden kommer att lämna tobaksvaran till någon som är under 18 år (langning).

Du ska sätta upp skyltar/dekaler för att informera om åldersgränsen.

Skatt ska vara betald för varor som du säljer. Kontakta Skatteverket om du har frågor om varuskatt.

Varningstexter på folköl och receptfria läkemedel ska vara på svenska.

Egenkontrollprogram

Den som säljer folköl eller vissa receptfria läkemedel ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över

försäljningen. Egenkontrollen innebär att den ansvarige för försäljningen ska ta fram ett program där det framgår hur denne med eventuell personal arbetar för att reglerna i lagstiftningen följs. Av egenkontrollprogrammet bör det framgå hur åldersgränser och andra bestämmelser tillämpas och övervakas. Programmet ska vara skriftligt och kunna uppvisas på uppmaning av tillsynsmyndighet.

Egenkontrollprogram – exempel på innehåll

Kunskap/utbildning – hur informeras personalen om reglerna och vilka är företagets interna rutiner?

Försäljningsansvarig – vem är försäljningsansvarig och vilka instruktioner har denne för att sköta sin uppgift?

Information till kunderna – vilka skyltar finns om åldersgränser och hur placeras dessa skyltar i lokalen?

Kassarutiner – vad ska personalen tänka på för att förhindra försäljning till underåriga eller påverkade personer

Åtgärder – vilka åtgärder kan vidtas om försäljningsbestämmelserna inte efterlevs?

Dokumentation – hur dokumenteras utbildningstillfällen, kontroll av skyltar med mera?

References

Related documents

 Socialnämnden antar Tillsynsplan för 2020 avseende tobak, folköl, elektroniska cigaretter och dess påfyllnadsbehållare samt handel med vissa receptfria läkemedel, enligt bilaga

Gällande handeln med vissa receptfria läkemedel ska försäljaren anmäla det till Läkemedelsverket som kontinuerligt förser kommunen med aktuella försäljaruppgifter..

Avgift enligt denna taxa gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen (SFS 2010:1622), lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (SFS 2009:730), samt lag om tobak

4 § Miljö och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa och fastställd timtaxa (timavgift) med en procentsats som motsvarar utveckling

Avgifter för serveringstillstånd, tobaks- tillstånd, tillsyn av alkohol, tobak, folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare samt kontroll av vissa

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas

av tobak samt anmälningspliktig försäljning av folköl och vissa receptfria läkemedel utgörs av en fast årlig avgift.. Avgiften ska betalas inom den tid som anges i beslut

Miljö och Byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för