• No results found

Anmält förhinder: Lennart Eriksson, Marie Långsved och adjungerad Marie Kindstedt.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Anmält förhinder: Lennart Eriksson, Marie Långsved och adjungerad Marie Kindstedt."

Copied!
5
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2006-08-05 I SVENSHÖGEN

Närvarande: Kjell Nielsen, Johan Andersson, Ingela Sandström, Marie Ullatti, Eva Toresson, Anne-Marie Öhqvist, Calle Borgström och adjungerad Gertie Björklund.

Anmält förhinder: Lennart Eriksson, Marie Långsved och adjungerad Marie Kindstedt.

§ 23 Mötets öppnande

Ordförande hälsade speciellt Gertie Björklund välkommen och förklarade mötet öppnat.

§ 24 Godkännande av dagordning

Dagordningen genomlästes och godkändes med tillägg under Övrigt:

Databasen och Utmärkelser.

§ 25 Val av justeringsperson

Valdes Johan Andersson att jämte ordförande justera protokollet.

§ 26 Godkännande av föregående mötesprotokoll

Genomgicks föregående mötesprotokoll som godkändes och lades till handlingarna.

§ 27 Konfirmering av AU-beslut Inga AU-beslut har tagits.

§ 28 Inkomna skrivelser

48/06 från SKK Betr utmärkelse som delas ut i samband med kennelfullmäktige. Hänskjuts till nästa möte.

57/06 från SKK Inbjudan till Steg-2 utbildning för kassörer den 27-28 januari 2007. Hänskjuts till nästa möte.

59/06 från SKK Kompetenscentrum smådjur erbjuder i samarbete med SKK kursen: Skelett- och ledhälsa hos hund.

Beslutade styrelsen att inbjudan skall in i Skocken och på hemsidan.

60/06 från SKK Kennelfullmäktige 1-3 juni 2007. Motioner. Hänskjuts till nästa möte.

61/06 från SKK Svar på avelsrådets förfrågan ang mätningen av vår ras inte skett på samtliga SKK utställningar.

62/06 från SKK Etiska riktlinjer för avelsfunktionärer. Kopieras till samtliga i styrelsen samt avelsrådet.

§ 29 Utgående skrivelser Inga utgående skrivelser

§ 30 Ansökan om SBC arrangemang

Beslutade styrelsen att ansökan till de olika större SBC arrangemangen skall ansökan vara inne 365 dagar innan. Detta beslut upphäver § 10 fört vid SBC styrelsemöte protokoll 2003-08-31.

Paragrafen förklarades omedelbart justerad.

(2)

§ 31 Rapport från Ordförande

Kände sig mycket olycklig över att han inte kunnat delta vid SBC famlijehelg på grund av komplikationer efter sin sjukhusvistelse. Han tackade för ”krya på dig” hälsningen och hoppades att det skulle bli bättre.

Ordförande berättade vidare att han deltar på Läns klubbarnas möte under hösten.

§ 32 Rapport från Kassören

Redovisade balansrapport enligt följande

Kassa 6 779,00

Växelkassa prylshopen 1 563,00

Postgiro 685,00

Föreningskonto 94 164,58 103 191,58

Aktivitetsektionen klargjorde den större summan för priser/rosetter att det var inköp även för 2007.

Styrelsen beslutade att kassören skall ge en ekonomisk redovisning hur arrangemangen gått ihop till respektive sektionen. Detta skall ske inom skälig tid.

§ 33 Rapport från sektionerna Uppfödarsektionen

Uppfödarkonferensen är bokad och klar till hösten.

Förfrågan från danska bearded collie ägare som vill anmäla men som inte är medlemmar. Beslutade styrelsen att dom får anmäla i mån av plats.

Omplaceringslistan

Diskuterades omplacering hur policyn skall vara. Beslutade styrelsen att inga ändringar skall göras.

Valphänvisningsregler

Reglerna är under arbete och kommer att redovisas under uppfödar- konferensen där vidare arbete/korrigeringar kommer att göras.

Aktivitetsektionen

A-M berättade om att Familjehelgen att genomförts med bra funktionärer och allt flöt på bra. Redogörelse kommer i Skocken.

All-round plaketterna

Statuterna genomarbetades under familjehelgen och dom börjar nu bli klara.

A-M tog upp att en grupp bör sättas samman för arbetet med ras-profilen i enighet med RAS. A-M fick uppdraget att sätta samman gruppen och att hålla styrelsen underrättad.

Viltspår

Diskussion om att det skall tas bort viltspårschampionatet för en hel del raser, däribland bearded collie. A-M fick i uppdrag att ta reda på hur det ligger till.

(3)

Vallningssektionen

CB informerade att han sänt in en revidering till SKK angående regler för anlagstestet.

Kom upp ett förslag att eventuellt arrangera en landskamp i vallning mellan Sverige och Danmark. CB tittar på möjligheterna.

SBC vallningssektion är inbjudna till Mullsjö för att lyssna på ett föredrag från en representant ur AKC. Beslutade styrelsen att skicka en från sektionen, CB fick uppdraget.

Distriktsombudssektionen

ET informerade om att det har varit några byte på DO.

Planerna för en DO-konferens är på gång.

Utställningssektionen Statuter

Ungdomsresestipendium föredrogs och efter några justeringar godkändes det.

Sätts in i Skocken och på hemsidan.

Poängberäkning

Styrelsen fick i uppdrag på årsmötet att utarbeta/titta på nya

poängberäkningar för bl a utställning. MU redogjorde för ett förslag som styrelsen skall titta på. Beslutet hänskjuts till nästa möte.

Arbetsbeskrivningar och statuter Dessa bör ligga på hemsidan.

Kommittéernas sammansättning bör också finnas där.

MU får i uppdrag att kontakta ML för att utarbeta ett förslag.

Skocken

Styrelsen beslutade att enligt MU förslag att göra ett utskick till samtliga domare om dom fortfarande är intresserade av att få vår medlemstidning.

Världsvinnarutställningen 2008

Det har genomförts 2 st möte inför circuit utställningar som kommer att genomföras i samband med VV-08. Kostnaderna blir ganska dyra men det innebär även att SKK gör mycket av arbete t ex anmälningar, PM, katalog etc.

Specialen kommer att hållas dagen efter världsvinnarutställningen och platsen är bestämd till Strängnäs. Domareförslag togs upp och det kan tänkas vi behöver 2 st.

Nya domare på vår ras

Förslag till hur ansökan för nya domare skall göras.

- Deltaga på en rasspecial - Passiv elevtjänstgöring 2 st - Kännedom av raskompediumet Beslutade styrelsen godkänna förslaget.

(4)

Hemsidan

Översättning till engelska på valda delar skall göras och varje sektionen tittar på sina sidor.

Agria

Den årliga utvärderingen med Agria beslutade styrelsen att MU i fortsättningen sköter och hon väljer själv sin medarbetare.

Resultatredovisning

Berättade MU att SBC att anslutit sig till SKK elektroniska resultatredovisning.

Gertie Björklund är ansvarig för rapporteringen.

Julkort

Beslutade styrelsen att även detta år skall julkort skickas. Fjorårets julkort kommer att säljas på Prylshopen och blir det några över använder styrelsen dessa och eventuellt kommer serien att kompletteras. Ansvarig för layout och anskaffning är Gertie Björklund.

Extra inbjudan

I samband med specialen i Tvååker skickades en inbjudan ut till de som bodde i närheten av utställningen. Det gav ett antal extra anmälningar.

Beslutade styrelsen att prova på detta någon gång till i framtiden.

Domare 2007

Domarna för våra specialer 2007 presenterades och kommer att läggas ut på hemsidan.

Informationssektionen Radannons i Hundsport

Denna annons skall omgående sättas in i Hundsport och vi har blivit lovade att få med den till nr 9 2006. ML får uppdraget att kontakta annonsavdelningen omgående.

Julannons i Hundsport

Förfrågan till uppfödare om det finns intresse för en annons till nr 12 2006 skall göras omgående. MU och ML får uppdraget att höra sig för och även sätta ut det på hemsidan och i Skockens september nummer.

ML och GB förbereder julannonsen.

Styrelsen tar beslut om klubben skall sponsra annonsen vid nästa möte.

Annonspriser

Förslag från ML att sänka annonspriserna till julnumret av Skocken 2006.

Beslöt styrelsen att pröva detta år och se om det blir fler annonser.

Webbmaster

Mailadressen till webbmaster har blivit hårt drabbad av spam.

Beslutade styrelsen att webbmaster får ordna ett spamfilter (SpamDrain).

IS skickar adressen till GB som hjälper webbmaster.

(5)

Mailadresser

Beslutade styrelsen att SBC mailadresser omgående skall flyttas till SBC eget webbhotell.

Prylshopen

Prylshopen har ett önskemål om att få tillhöra en sektion.

Beslutade styrelsen att den skall tillhöra informationssektionen med omedelbar verkan.

§ 34 Övrigt Databasen

Gertie Björklund redovisade kostnaderna SKK databas om SBC skulle köpa denna och behoven av uppdatering. Styrelsen ansåg att dessa kostnader är alldeles för höga.

Styrelsen beslutade tillsätta en IT-grupp som skall handha den av GB skänkta databas. Denna skall sammanlänkas med medlemsregister, anmälningsbas etc och allt skall ligga på samma webbhotell. Om det visar sig att vårt

nuvarande inte är tillräckligt får vi köpa till mer. IT-gruppen skall vara

huvudansvarig och sköta samtliga program. Tillgång till register/baser får de som har användning av dem, t ex kassör för att registrera betalningar, utställningssektionen för att kunna tillverka PM, kataloger m m.

IT-gruppens sammanhållande till styrelsen blir Ingela Sandström med Gertie Björklund. IS och GB tar fram förslag som presenteras för styrelsen vid nästa möte. GB knyter lämpliga personer med stort kunnande till sig.

En kopia av medlemsregistret skall omgående sändas till GB. Lennart ser till att det sker.

Punkten förklarades omedelbart justerad.

§ 35 Nästa möte

Nästa möte 2006-09-17 kl 12:00 i Svenshögen

§ 36 Mötet avslutades

Ordförande tackade för väl genomfört möte och avslutade detsamma.

Ingela Sandström Sekreterare

Kjell Nielsen Johan Andersson

Ordf Justeringsperson

References

Related documents

när grefve Herman red från Kungsborg, om aftonen, voro hans tankar uteslutande sysselsatta med att söka utreda på hvad fot Jacobo egentligen stod till den unga enkan. Hon hade

Att ge anställda inom välfärden möjlighet att göra ett bra jobb är nyckeln till den kvalité som de boende i din kommun eller ditt landsting förtjänar.... Personalpolicyn –

bordläggas till nästa sammanträde med valberedningen för inhämtande av underlag i form beslut med förslag till lekmannarevisor och suppleant från

Vi bedömer att det endast delvis finns skriftliga rutiner som är kända och tillämpas för handläggning, uppföljning och informationsöverföring.. Vi grundar vår bedömning på det

Iakttagelser - Det finns rutiner för att hantera avvikelser mot området, samt nyckeltal för styrning samt kommunikationsvägar mot ledande personer ... Bedömning och

Syftet är även att ge medarbetarna en bild av hur alla individuellt kan bidra till god kvalitet i kommunens grunduppdrag, samtidigt som en gemensam bild av hur arbetet mot

The exhibition Centauring together with a video documentation of the live performance of ONE – I leave the skin dead and dry shining light behind me concludes the series of

serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt. 14 § AL framgår att ett serveringstillstånd ska avse ett visst avgränsat utrymme, vilket medför att det även kan avse