Avropsinformation. Allmän info. Säljare Avtalstecknare id: Köpare. Övrigt SLL530. Fysioterapiutrustning. Medema Physio AB

Full text

(1)

Avropsinformation

2004-05-26

Allmän info

Beteckning nr: SLL530

Beteckning: Fysioterapiutrustning

Avtalsnr:

530404

Avtalsdatabas länk:

www.ls.sll.se

Avtalets giltighetstid:

2004-07-01 2007-06-30

Version:

001

Förlängning t o m:

Säljare

Avtalstecknare id:

7300009000661

Avtalstecknare: Medema Physio AB

Organisationsnr:

556399-7542

Kontaktperson avtal:

Marianne Hesslow

Telnr:

08-404 12 00

Faxnr:

08-280015

Länk till leverantörsregister:

www.emilia.st

Mailadress:

marianne.hesslow@medema.se

Ordermottagare id:

Ordermottagare:

Kontaktperson:

Telnr: Faxnr:

Mailadress:

Köpare

Köparens id

7381036400006

Köpande organisation

Stockholms läns landsting

Köpare/avropare:

SLL, Gotlands kommun, Örebro läns landsting

Upphandlande enhets id:

7381036400013

Upphandlande enhet:

SLL Upphandling

Kontaktperson:

Anne-Cathrine Samfors

Telnr:

08- 690 5717

Faxnr:

08-690 5944

Mailadress:

anne-cathrine.samfors@sll.se

Övrigt

Lev villkor

DDP

Lev tid:

Se prislistan

Vite:

Enl Avtal punkt 3.7, 1% per arbetsdag dock max 15%

Övrigt:

Prislistenr:

530404-001

Leveransvillkor: DDP = Fritt levererat köpare/avropare

(2)

AVTAL Sid 1 (7)

Avtalsnr 530404

LS 0311-2818

Objekt SLL 530, Fysioterapiutrustning

Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, nedan benämnd SLL, samt Gotlands kommun och Örebro läns landsting.

Medema Physio AB, organisationsnummer 556399-7542, nedan benämnd Leverantören, har följande avtal träffats avseende successiva leveranser av artiklar ingående i bifogad prislista bilaga 1.

3.1 Definitioner Arbetsdag

Med Arbetsdag avses helgfri måndag till fredag, Midsommarafton, julafton och nyårsafton likställs med helgdag.

Avropande enheter

SLL och dess entreprenörer samt Gotlands kommun och Örebro läns landsting Avtal

Med Avtal avses detta avtalsdokument och därtill hörande bilagor.

Beställning/Avrop

Med Beställning eller Avrop avses de specificerade order som läggs av Avropande enheter enligt detta Avtal.

Leveranstid

Med Leveranstid avses tiden, från det att Beställning läggs till dess att leverans av Varor sker.

SLL

Med SLL avses Stockholms läns landsting med dess förvaltningar, bolag och stiftelser.

Statistikperiod

1= 2004-07-01—2005-06-30 2= 2005-07-01—2006-06-30 3= 2006-07-01—2007-06-30

4= 2007-07-01—2008-06-30 (ev optionsår) Tidsfönster

Med Tidsfönster avses det i Avropsavtal överenskomna tidsintervallet mellan två klockslag då leverans skall ske.

Varor

De i bifogade prislista specificerade artiklarna.

3.2 Omfattning

Leverantören åtar sig att till Avropande enheter, vid avrop, tillhandahålla/leverera Varor i enlighet med

detta Avtal.

(3)

Avtalshandlingarna kompletterar varandra. Förekommer mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning:

A Detta avtalsdokument med bilagor 1 - 2

1. Prislista nr 530404-001, sid 1 - 15 med avropsinformation 2. Koncernöversikt

B Avropsavtal/beställning C Förfrågningsunderlag D Leverantörens anbud 3.3 Avtalsperiod

Avtalet gäller fr o m 1 juli 2004 t o m 30 juni 2007.

Vid avtalsperiodens utgång upphör Avtalet att gälla utan uppsägning. SLL har rätt att förlänga Avtalet med upp till ett (1) år. SLL skall skriftligen påkalla förläng-ning senast 3 månader innan Avtalet upphör.

Oaktat ovanstående avtalstid äger SLL rätt att förlänga avtalstiden i lämplig omfattning, dock högst ett (1) år i det fall en överprövning enligt Lag (1992:1528) om offentlig upphandling föranleder försening vid

kommande upphandling.

3.4 Avrop och beställning

Enheter som omfattas av detta Avtal har rätt att Avropa/Beställa och Leverantören skall ta emot beställningar fram till avtalsperiodens utgång för leverans inom den angivna Leveranstiden.

Entreprenörer till SLL har endast rätt att beställa Varor för förbrukning inom entreprenader tecknade med SLL.

3.5 Leveranstid

Leverans skall ske på i prislistan angiven tid per artikel och beställningsbar enhet.

3.6 Leveransvillkor

Leverans skall ske fritt levererat till Avropande enhet inklusive emballage och transportförsäkring inom SLL. Detta gäller även för Gotlands kommun och Örebro läns landsting.

3.7 Påföljder vid leveransförsening

Leverans skall anses vara försenad om leveransen inträffar senare än Avtalad Leveranstid.

Försening berättigar Avropande enhet till vite. Vite skall utgå för varje påbörjad Arbetsdag som förseningen varar med 1 % av värdet av den del av varorna som till följd av förseningen inte kunnat tas i bruk. Dock skall vitet i sin helhet inte överstiga 15 % av sagda värde.

3.8 Ersättning

Priser framgår av Prislista, bilaga A1

Beställningsdagens avtalade pris skall gälla.

Angivna priser är i SEK och exklusive mervärdesskatt. Faktureringsavgifter eller andra motsvarande avgifter

får inte utgå. Inte heller får några pristillägg utgå som inte har avtalats mellan Parterna.

(4)

Prisjusteringsklausul

a) Priset skall vara fast under tolv (12) månader räknat från den 1 juli 2004.

Efter den 1 juli 2005 gäller punkterna b – f

b) Om Leverantörens kostnader avseende den vara (de varor) som omfattas av detta Avtal skulle förändras med minst tre (3) procent jämfört med

kostnaderna under offertmånaden, skall vardera parten äga rätt att begära justering av priset med ett belopp motsvarande kostnadsförändringen.

c) Begäran om prisändring enligt punkt b skall framställas skriftligen senast åtta veckor före den dag fr.o.m. vilken det justerade priset skall gälla.

Överenskommen prisändring skall gälla under minst tolv (12) månader.

Det förutsätts att respektive part vid begäran om prisändring antingen hänvisar till ett överenskommet index eller på annat sätt gör sannolikt att den åberopade kostnadsförändringen inträffat. Prisändringsbegäran skall vara väl dokumenterad med underlag utfärdade av råvaruleverantör, tillverkare eller dylikt samt specificerad med procentuell uppdelning av ändringarna på till exempel råvaror, material, arbetskostnader,

valutaförändringar, transporter mm.

d) Om enligt ovan begärd prisjustering inte accepteras skall den part vars begäran avslagits äga rätt att frånträda avtalet avseende aktuell vara med verkan åtta (8) veckor efter det att begäran om prisjustering framställdes.

fram till denna tidpunkt skall i så fall det ursprungliga avtalade priset gälla.

e) Prisjustering får ej ske i strid mot vid varje tillfälle gällande allmänna prisregleringsbestämmelser.

f) Prisjustering får endast ske vid månadsskifte.

Valutajusteringar behandlas inom prisjusteringsklausulen.

Prisjusteringsklausulen gäller även i de fall någon av Parterna begär prisjustering i samband med en avtalsförlängning.

3.9 Fakturering och betalning

Avropande enhet faktureras för utförd leverans. I avropsavtalet/beställningen angiven fakturaadress, beställningsnummer eller motsvarande skall tydligt framgå av fakturan.

Betalning skall ske senast trettio (30) dagar efter inkommen och godkänd faktura.

Vid försenad betalning äger Leverantören rätt till dröjsmålsränta enligt gällande räntelag.

3.10 Utbildning och information ----

3.11 Bruksanvisning

Bruksanvisning, instruktioner samt övrig dokumentation bör vara skriven på svenska. Brister Leverantören i

detta hänseende utgår vite med 0,5% av beställningssumman per påbörjad vecka räknat från dagen för

leverans till dess erforderlig dokumentation på svenska överlämnats till Avropande enhet. Vite kan maximalt

utgå med 5%.

(5)

3.12 Kvalitet och utförande

Levererade Varor skall överensstämma med lämnade anbudsprover och broschyrer och i Förfrågningsunderlagets kravspecifikation uppställda krav. Konstruktion, utförande, material,

förpackningsstorlek eller sammansättning får inte ändras under avtalsperioden utan SLL Upphandlings, i förväg inhämtade, skriftliga godkännande.

Sterila artiklar skall ha minst ett (1) års hållbarhet kvar vid leverans.

3.13 Godsmärkning

Godset skall vara märkt med beställningsnummer och den internadress som finns på beställningen.

3.14 Krav på förpackning

Förpackningarna skall vara tydligt märkta med storlek och antal.

Transportförpackningarna skall vara av starkt material, väl förslutna och tydligt märkta på en kortsida och en långsida med innehåll och antal (fp x antal) och för sterila Varor även datum och batch-nummer.

Följesedeln med kundens ordernummer skall var fäst, väl synlig, utanpå transportförpackningen.

3.15 Returer

Returer som inte beror på felbeställning skall accepteras inom en (1) månad från leveransdatum.

3.16 Garanti

Leverantören garanterar levererade artiklar inom den tid som finns märkt på respektive förpackning som giltighetstid, hållbarhetstid eller dylikt.

För artiklar där någon tid enligt ovan inte är angiven börjar en garantitid om ett (1) år att löpa vid leverans.

I garantiåtagandet ingår samtliga kostnader såsom kostnader för reservdelar, arbete, resor, traktamenten och transporter.

3.17 Reservdelslager

Leverantören är skyldig att hålla reservdelslager under en period av minst tio (10) år.

3.18 Statistik

Leverantören skall, kostnadsfritt, en (1) gång per år, senast en (1) månad efter statistikperiodens slut, lämna statistikuppgifter över utförda leveranser, totalt antal och kronor för respektive artikel (samtliga avropares order sammanräknade). Försäljning till bolag och stiftelser inom SLL och SLLs entreprenörer skall också räknas in. Hänvisning skall ske till positionsnummer angivna i anbudsförfrågan och avtal. I de fall någon artikel eller del därav innehåller PVC skall statistik lämnas på vilket antal som sålts och hur många kilo PVC detta resulterat i. Statistikblanketter tillhandahålles av SLL Upphandling. Vid för sent inkommen statistik utgår vite med 1.000:- per påbörjad vecka som förseningen varar. Vite kan maximalt utgå med 10.000:-.

3.19 Force majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om

underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befrielsegrund”), som ligger utanför Parts kontroll och som

förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

(6)

Såsom Befrielsegrund skall anses eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft, avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden samt försening av leverans från underleverantör, om förseningen har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

Förbehållet om avtalsenlig konflikt på arbetsmarknaden skall inte anses som Befrielsegrund om Part själv är föremål för eller vidtar sådan konflikt.

För att få befrielse enligt ovan skall Part utan dröjsmål skriftligen meddela den andra Parten härom. Skriftligt meddelande skall också lämnas utan dröjsmål vid Befrielsegrundens upphörande.

Part skall vidta skäliga ansträngningar för att mildra omfattningen och effekten av Befrielsegrund och återuppta fullgörandet av de förpliktelser som hindrats så snart det praktiskt kan ske.

Då Befrielsegrund har varat i trettio (30) dagar äger den Part, som inte har åberopat Befrielsegrunden, rätt att skriftligen frånträda detta Avtal eller del därav.

3.20 Förtida upphörande

SLL har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till omedelbart upphörande om

• Leverantören försätts i konkurs, träder i likvidation, ställer in betalningarna eller på annat sätt kan antas vara på obestånd.

SLL har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

• Leverantören inte fullgör de betalningsskyldigheter avseende skatter, sociala avgifter och övriga betalningsåligganden som enligt lag eller kollektivavtal åvilar arbetsgivare.

• Leverantören i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter avsändandet av skriftligt meddelande därom.

• Leverantören bryter mot lag, förordning eller av myndighet utfärdad föreskrift

Leverantören har rätt att säga upp detta Avtal eller del därav till upphörande trettio (30) dagar efter avsändandet av den skriftliga uppsägningen, om

• SLL i väsentligt hänseende åsidosätter sina skyldigheter enligt detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftligt meddelande därom.

• SLL är i dröjsmål med betalning enligt punkter 3.9 ovan och inte erlägger betalning till Leverantören senast trettio (30) dagar efter skriftlig anmaning därom.

3.21 Kontaktpersoner

Kontaktpersoner angående detta Avtal är för SLL: Anne-Cathrine Samfors, tel nr 08-690 57 17 Leverantören: Marianne Hesslow, tel nr 08-404 12 00 3.22 Tillägg och ändringar

Tillägg och ändringar i detta Avtal skall för att gälla vara skriftliga och undertecknade av behöriga företrädare för båda Parter samt tydligt anges såsom ändringar i eller tillägg till detta Avtal.

3.23 Överlåtelse av Avtalet

(7)

Detta Avtal får inte, utan SLL Upphandlings i förväg inhämtade skriftliga medgivande, överlåtas på annan Leverantör.

3.24 Övrigt

Beträffande positionsnummer 2.20, 7.39, 7.49, 7.54 finns ytterligare Leverantörer antagna.

A. Utförandekrav miljö

Leverantören skall senast ett (1) år efter avtalsperiodens start ha ett strukturerat och dokumenterat

miljöarbete som är öppet för granskning av SLL. Miljöarbetet skall vara aktivt under hela avtalsperioden.

Detta innebär att det minst skall finnas en miljöpolicy, mätbara och tidssatta mål för miljöarbetet med ansvarsfördelning. Miljöarbetet skall följas upp minst en gång per år. Miljöledningsarbetet innebär att leverantören själv organiserar sitt arbete med att se till att dessa krav efterlevs.

Årlig rapportering av miljömål och måluppfyllelse levereras på anmodan.

3.26 Tvist

Tvist i anledning av detta Avtal, vilka ej kan göras upp i godo, skall slutligt avgöras av allmän domstol med tillämpning av svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.

____________________________________

Detta Avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka Parterna erhållit var sitt.

Underskrift av behörig avtalstecknare

För Medema Physio AB För Stockholms läns landsting

Datum Datum

……… ………..

Underskrift Per Dahlgren

….……… ………..

(namnförtydligande) Margareta Eriksson

(8)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Bollar, kuddar, mattor Posnr 2

Bollar med tillbehör

Medicinboll 1,0 kg 67370 NE 145,00 1 145,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Medicinboll 1,5 kg 67371 NE 190,00 1 190,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Medicinboll 2,0 kg 67372 NE 205,00 1 205,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Medicinboll 3,0 kg 67373 NE 280,00 1 280,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Medicinboll 4,0 kg 67374 NE 380,00 1 380,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Medicinboll 5,0 kg 67375 NE 440,00 1 440,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kuddar

Bobathrulle 20x100 cm hård 6376 CT 660,00 1 660,00 SU 1 20

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Bobathrulle 25x100 cm hård 6378 CT 700,00 1 700,00 SU 1 20

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Bobathrulle 30x100 cm hård 6375 CT 840,00 1 840,00 SU 1 20

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 1 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(9)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Bobathrulle 40x100 cm hård 6374 CT 920,00 1 920,00 SU 1 20

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Bobathrulle 50x100 cm hård 6373 CT 1 070,00 1 1 070,00 SU 1 20

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kil-/sittkudde, 39x37x10 cm 67548 CT 162,00 1 162,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kil-/sittkudde, 39x37x6 cm 67546 CT 152,00 1 152,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kil-/sittkudde, 39x37x8 cm 67547 CT 155,00 1 155,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kilkudde K1, 65x35x35 cm 67541 CT 380,00 1 380,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kilkudde K2, 43x13x10 cm 67542 CT 152,00 1 152,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kilkudde K3, 26x13x8 cm 67543 CT 152,00 1 152,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kilkudde K4, 27x16x15 cm 67544 CT 152,00 1 152,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kilkudde K5, 25x25x12 cm 67545 CT 149,00 1 149,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kilkudde K6, 90x60x32 cm 67540 CT 590,00 1 590,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 2 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(10)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Bänkar, pallar, tippbrädor Posnr 4

Pallar och stolar

Behandlingspall Fisken höjdreglerbar m gasfjäder 42806 CT 2 570,00 1 2 570,00 SU 1 5

55-75 cm Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Gymnastikpall, träsits med handtagshål höjd 25 cm 42801 CT 567,00 1 567,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Gymnastikpall, träsits med handtagshål höjd 48 cm 42802 CT 580,00 1 580,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Elektroterapiutrustning Posnr 5 Elektroterapi

Elektrod kolgummi 30x30 mm 50204 BG 30,00 1 30,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Elektrod kolgummi 50x100 mm 50206 BG 35,00 1 35,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Elektrod kolgummi 50x50 mm 50205 BG 30,00 1 30,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Elektrod kolgummi diameter 25 mm 50199 BG 25,00 1 25,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Elektrod kolgummi diameter 30 mm 50201 BG 25,00 1 25,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 3 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(11)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Elektrod kolgummi diameter 40 mm 50202 BG 30,00 1 30,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Elektrod kolgummi diameter 95 mm 50203 BG 85,00 1 85,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Fyrvägskabel till EMS 950 501012 BG 1 350,00 1 1 350,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kabel EMS 950, blå 75 cm 501014 BG 350,00 1 350,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kabel EMS 950, gul 75 cm 501015 BG 350,00 1 350,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Tvåvägskabel till EMS 950 501013 BG 1 250,00 1 1 250,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kompressionsbehandling Posnr 6 Cyklisk kompressionsutrustning

Medi-Press Pulsator 5000 m graderad tryckskala M5025 CT 2 795,00 1 2 795,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Tryckstövel halvben längd 53 cm M5530 BG 795,00 1 795,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Tryckstövel helben längd 86 cm M5860 BG 1 050,00 1 1 050,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 4 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(12)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Tryckärm 77 cm M5770 BG 710,00 1 710,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Splint

Urias splint 20 cm hand, dubbelkammare 970005 BG 190,00 1 190,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint 40 cm armbåge 970004 BG 255,00 1 255,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint 53 cm halv arm 970003 BG 306,00 1 306,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint 60 cm vad/lår, dubbelkammare 970007 BG 395,00 1 395,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint 70 cm kort arm 970002 BG 357,00 1 357,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint 70 cm vad/lår, dubbelkammare 970006 BG 420,00 1 420,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint 80 cm lång arm 970001 BG 374,00 1 374,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint fot 970008 BG 327,00 1 327,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Urias splint helt ben med sula 9700120 BG 459,00 1 459,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 5 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(13)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Urias splint helt ben utan sula 9700020 BG 495,00 1 495,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Träningsutrustning Posnr 7

Balansredskap

Balansplatta Medema, två olika höjdlägen, diameter 27401 CT 354,00 1 354,00 SU 1 5

45 cm Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Balansplatta Rock, diameter 40 cm 29000 BG 145,00 1 145,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Tillsats till balansplatta Rock 29002 BG 93,00 1 93,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Hantlar och hantelställ

Hantelställ i trä för väggmontage 2088 CT 230,00 1 230,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Hantelvagn Lojer med hjul och fyra hyllplan 2098 CT 2 510,00 1 2 510,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kromad hantel 0,5 kg 2089 CT 55,00 1 55,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kromad hantel 1,0 kg 2090 CT 65,00 1 65,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 6 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(14)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Kromad hantel 1,5 kg 2100 CT 85,00 1 85,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kromad hantel 2,0 kg 2091 CT 115,00 1 115,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kromad hantel 3,0 kg 2092 CT 215,00 1 215,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kromad hantel 4,0 kg 2093 CT 245,00 1 245,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kromad hantel 5,0 kg 2094 CT 350,00 1 350,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kulhantel gjutjärn 1 kg 2080 CT 35,00 1 35,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kulhantel gjutjärn 2 kg 2081 CT 57,00 1 57,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kulhantel gjutjärn 3 kg 2082 CT 80,00 1 80,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kulhantel gjutjärn 4 kg 2083 CT 110,00 1 110,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Kulhantel gjutjärn 5 kg 2084 CT 132,00 1 132,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinylklädd hantel 1 kg 2P-014100 CT 47,00 1 47,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 7 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(15)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Vinylklädd hantel 2 kg 2P-015100 CT 70,00 1 70,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinylklädd hantel 3 kg 2P-016100 CT 90,00 1 90,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinylklädd hantel 4 kg 2P-017100 CT 120,00 1 120,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinylklädd hantel 5 kg 2P-018100 CT 145,00 1 145,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Träningsband

Ankelfäste till Thera-Band, 1 par 2144 PR 85,00 2 42,50 TU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Dörrstopp till Thera-Band 2177 BG 45,00 1 45,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Stroppar till Thera-Band, 1 par 2167 PR 30,00 2 15,00 TU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 23 m blå extra hård 20350 CT 510,00 1 510,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 23 m grön hård (latexfri) 20340 CT 475,00 1 475,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 23 m gul lätt (latexfri) 20320 CT 405,00 1 405,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 8 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(16)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Thera-Band Träningsband 23 m röd medium (latexfri) 20330 CT 440,00 1 440,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 23 m svart väldigt hård 20360 CT 540,00 1 540,00 SU 1 5

(latexfri) Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m blå extra hård (latex) 2048 CT 590,00 1 590,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m grön hård (latex) 2047 CT 555,00 1 555,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m gul lätt (latex) 2045 CT 475,00 1 475,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m röd medium (latex) 2046 CT 515,00 1 515,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m silver super hård 2141 CT 880,00 1 880,00 SU 1 5

(latex) Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m svart väldigt hård 2049 CT 640,00 1 640,00 SU 1 5

(latex) Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Thera-Band Träningsband 45 m vit mycket lätt (latex) 2139 CT 440,00 1 440,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Träningscykel

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 9 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(17)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Monark 915E 2915E CT 4 095,00 1 4 095,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Monark Ergomedic 828E, pulsmätning ingår 2828E CT 9 550,00 1 9 550,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Träningscykel, tillbehör

Monark extra stor och bred sadel 29112-66 CT 265,00 1 265,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschetter

Viktmanschett 0,25 kg 2250 CT 76,00 1 76,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 0,25 kg för barn 2350 CT 85,00 1 85,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 0,25 kg våtbruk för barn 2356 CT 105,00 1 105,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 0,5 kg 2251 CT 78,00 1 78,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 0,5 kg för barn 2351 CT 90,00 1 90,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 0,5 kg våtbruk för barn 2357 CT 115,00 1 115,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 10 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(18)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Viktmanschett 0,75 kg 2252 CT 82,00 1 82,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 1 kg 2253 CT 85,00 1 85,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 1 kg för våtbruk 2053 CT 100,00 1 100,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 1,0 kg för barn 2353 CT 105,00 1 105,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 1,0 kg våtbruk för barn 2359 CT 130,00 1 130,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 1,5 kg för barn 2354 CT 125,00 1 125,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 1,5 kg våtbruk för barn 2360 CT 140,00 1 140,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 2 kg 2255 CT 90,00 1 90,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 2 kg för våtbruk 2055 CT 115,00 1 115,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 2,0 kg för barn 2355 CT 135,00 1 135,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 2,0 kg våtbruk för barn 2361 CT 150,00 1 150,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 11 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(19)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Viktmanschett 3 kg 2257 CT 100,00 1 100,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 3 kg för våtbruk 2057 CT 130,00 1 130,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 4 kg 2259 CT 130,00 1 130,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 4 kg för våtbruk 2059 CT 160,00 1 160,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 5 kg 2261 CT 160,00 1 160,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Viktmanschett 5 kg för våtbruk 2061 CT 170,00 1 170,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Värme och kylbehandling Posnr 8 Värmepackning/kylpackning

Frotte till extra stor/ryggpackning 15111 CT 310,00 1 310,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Frotte till nackpackning 15112 CT 225,00 1 225,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Frotte till standardpackning 15110 CT 230,00 1 230,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 12 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(20)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Lerpackning extra stor 37x60 cm 15104 CT 305,00 1 305,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lerpackning halvstorlek 12x30 cm 15106 CT 105,00 1 105,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lerpackning knä/skuldra med hål 25x50 cm 15105 CT 275,00 1 275,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lerpackning nacke 13x60 cm 15102 CT 150,00 1 150,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lerpackning rygg 25x60 cm 15103 CT 250,00 1 250,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Lerpackning standard 25x30 cm 15100 CT 140,00 1 140,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Mikropackning nacke 17x61 cm 171005 CT 330,00 1 330,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Mikropackning nacke/rygg/skuldra 47x40 cm 170006 CT 440,00 1 440,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Mikropackning rygg 38x56 cm 171004 CT 510,00 1 510,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Mikropackning standard 30x30 cm 171003 CT 300,00 1 300,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Paraffin 16 kg (16 tackor x 1 kg) 19010 CT 1 380,00 1 1 380,00 TU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 13 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(21)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Paraffin 18 kg (36 påsar x 0,5 kg) 19008 CT 1 240,00 1 1 240,00 TU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Paraffin 3 kg (6 påsar x 0,5 kg) 19007 CT 220,00 1 220,00 TU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Paraffin 4 kg (4 tackor x 1 kg) 19009 CT 425,00 1 425,00 TU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Sensaflex mikro-/kylpackning ansikte 17x38 cm 1546 CT 185,00 1 185,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Sensaflex mikro-/kylpackning large 25x33 cm 1543 CT 165,00 1 165,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Sensaflex mikro-/kylpackning nacke 15x51 cm 1544 CT 160,00 1 160,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Sensaflex mikro-/kylpackning small 15x25 cm 1542 CT 110,00 1 110,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinyl-Terri till extra stor/ryggpackning 15121 CT 420,00 1 420,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinyl-Terri till standardpackning 15120 CT 310,00 1 310,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Övrig fysioterapiutrustning Posnr 9 Förbrukningsmaterial

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 14 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

(22)

PRISLISTA: SLL530 Fysioterapiutrustning

Prislista gilt fr o m: 2004-07-01 Avtalsnr: 530404 Prislista gilt t o m: 2007-06-30 Prislistenr 530404-001

Leverantör Medema Physio AB

Produktgrupp Lev artnr Varumärke Fp typ Pris/fp Antal/fp Jämf.pris Fp nivå KT Lev tid Ändr.

Leverantörens artikelbenämning EAN nr artikel Sterilt

Coachtejp oelastisk 9,1 m x 3,8 cm 81202 BG 32,00 1 32,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Mätutrustning

Myrinmätare 91821 CT 1 150,00 1 1 150,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Måttband av plast 150 cm 91807 BG 20,00 1 20,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinkelmätare typ Brodin 21 cm 91811 BG 90,00 1 90,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

Vinkelmätare typ Brodin 31 cm 91808 BG 130,00 1 130,00 SU 1 5

Antal i avdfp: Antal i trpfp: Antal i pallfp:

KT = Minsta beställningsbara kvantitet av en artikel Fp nivå: SU=ST TU=Avdfp DU=Trpfp 2004-05-26 Sida 15 av 15

Fp typ: NE=St PK=Fp CT=Krt BG=Påse BX=Ask ST=Ark BE=Bunt CX=Burk BO=Flaska EN=Kuvert CS=Låda PR=Par RL=Rulle PI=Rör STE=Set Ändringsinformation: 1=ny 2=borttag 3=ändring övrigt (pris/lev artnr/lev byte), blankt=oförändrad

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :