• No results found

Å R S R E D O V I S N I N G

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Å R S R E D O V I S N I N G"

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Innehåll Sida

- förvaltningsberättelse 2

- resultaträkning 3

- balansräkning 4

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31.

Org.nr. 802441-6003

för

Förening Station Linné

- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5

- tilläggsupplysningar 6

- underskrifter 8

(2)

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Föreningen genomförde under året en brevkampanj för att samla in pengar till stiftelsen. Kostnaderna för denna kampanj (trycksaker och porto) uppgick till 4 272 kr. Föreningen hade också kostnader om 7 223 kr för att granska stiftelsestadgarna och 2 500 kr för att värdera stationsfastigheten i samband med

Föreningens kostnader omfattade 5 539 kr för mat i samband med möten och utskick av kallelse till årsstämman. Till styrelsemedlemmarna betalades det ut 2 425 kr i reseersättning.

Bankkostnaderna var 765 kr och revisionskostnaderna 5 000 kr. Totalt hade föreningen alltså kostnader för sin egen verksamhet på 13 729 kr, vilket resulterade i ett överskott på drygt tusen kronor i denna del av verksamheten eftersom inkomsterna uppgick till 15 835 kr. Av denna summa använde dock föreningen 530 kr för att sponsra Naturforum.

Föreningen tog under året emot donationer för stiftelsens räkning från en Gynnare (50 000 kr) samt två nya Medstiftare (a´ 10 000 kr), totalt 70 000 kr. Föreningen sålde också en pelarborr och en svarv för totalt 20 000 kr, för att göra det möjligt för stiftelsen att senare köpa loss stationsfastigheten från staten.

Verksamheten

Förening Station Linné hade under år 2009 totalt 65 medlemmar och stödmedlemmar vars avgifter uppgick till 11 020 kr.

Föreningen hade också inkomster på 4 815 kr för mat i samband med årsstämman.

Resultatdisposition

Förslag till disposition av föreningens vinst

Till stämmans förfogande står

balanserad förlust -835

årets vinst 7 576

6 741 Styrelsen föreslår att

i ny räkning överföres 6 741

6 741

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar.

Föreningen mottog bidrag på 30 000 kr för att organisera Naturforum 2009. Utgifterna för Naturforum uppgick till 30 535 kr.

Föreningen hade under 2008 mottagit två bidrag till en ny väderstation, från Sparbanksstiftelsen Öland och Mörbylånga kommun, totalt 114 580 kr. Under 2009 fick Porten till Alvaret AB i uppdrag av föreningen att köpa in och installera väderstationen och pengarna överfördes därför till bolaget.

för att granska stiftelsestadgarna och 2 500 kr för att värdera stationsfastigheten i samband med förhandlingarna med Fastighetsverket. Totalt hade föreningen alltså stiftelserelaterade kostnader på 13 995 kr.

Sida 2 av 8

(3)

RESULTATRÄKNING

2009-01-01 2008-01-12

Not 2009-12-31 2008-12-31

Rörelsens intäkter m.m.

Nettoomsättning 1 180 415 177 781

180 415 177 781

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 -172 839 -178 616

-172 839 -178 616

Rörelseresultat

7 576 -835

Årets resultat

7 576 -835

(4)

BALANSRÄKNING

2009-12-31 2008-12-31 Not

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 3 100 000 100 000

100 000 100 000

Summa anläggningstillgångar 100 000 100 000

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 61 500 67 000

61 500 67 000

Kassa och bank 161 829 95 652

Summa omsättningstillgångar 223 329 162 652

SUMMA TILLGÅNGAR 323 329 262 652

SUMMA TILLGÅNGAR 323 329 262 652

Sida 4 av 8

(5)

BALANSRÄKNING

2009-12-31 2008-12-31 Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

5

Insatskapital 250 000 180 000

Balanserad vinst eller förlust -835 0

Årets resultat 7 576 -835

Summa eget kapital 256 741 179 165

Kortfristiga skulder

Skulder till koncernföretag 36 600 0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 29 988 83 487

Summa kortfristiga skulder 66 588 83 487

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 323 329 262 652

POSTER INOM LINJEN

Ställda säkerheter

Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Inga Inga

(6)

UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER

Not 1 Nettoomsättning 2009 2008

Nettoomsättning uppdelad på projekt Personal

Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats.

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Redovisningsprinciper

Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från Bokföringsnämnden. När allmänna råd från Bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år.

ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan.

Värderingsprinciper m.m.

Nettoomsättning uppdelad på projekt

Naturforum 20 000 75 000

Brachycera workshop 0 34 800

Väderstation 114 580 0

134 580 109 800

Nettoomsättning uppdelad på intäktsslag

Insamling och försäljning (fg år varuförsäljning) 34 815 20 681

Uthyrning 0 10 500

Medlemsavgifter 11 020 15 800

Kommunalt bidrag 54 580 20 000

Övriga bidrag 80 000 1 000

180 415 67 981

Not 2 Övriga externa kostnader 2009 2008

Naturforum 30 535 86 012

Brachycera workshop 0 34 800

Varuinköp 0 22 193

Väderstation 114 580 0

Övriga kostnader 27 724 35 611

172 839 178 616

Sida 6 av 8

(7)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Not 3 Andelar i koncernföretag 2009-12-31 2008-12-31

Företag Antal /Kapital-

Organisationsnummer Säte andel %

100 100 000 100 000

556762-0389 Mörbylånga 100%

100 000 100 000

Uppgifter om eget kapital och resultat Eget kapital 100 000

Porten till Alvaret AB hade sitt första årsbokslut 2009-12-31, då dess resultat ej är fastställt vid denna årsredovisnings avlämnande kan upplysning om årets resultat ej anges.

Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2009-12-31 2008-12-31

Projektstöd från Leader till projektet Naturforum 61 500 61 500 Projektstöd från Ölands Ornitologiska Förening

till projektet Naturforum 0 5 500

61 500 67 000

Porten till Alvaret AB

Porten till Alvaret AB

Not 5 Eget kapital

Ändamålsbestämda medel Fritt eget kapital

180 000 -835

70 000 0

7 576

250 000 6 741

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2009-12-31 2008-12-31

Stipendium från Baltic Sea Balance till matteläger 0 5 000

Projektstöd från Sparbanksstiftelsen Öland 0 60 000

Bidrag från Sveriges Lantbruksuniversitet

till Brachycera workshop 0 6 487

Övriga upplupna kostnader 29 988 12 000

29 988 83 487

Insatser

Belopp vid årets ingång

Årets vinst

Belopp vid årets utgång

(8)

T I L L Ä G G S U P P L Y S N I N G A R

Färjestaden 2010-03-19

Fredrik Ronquist Dave Karlsson

Ordförande

Karin Ohlsson Jonas Svensson Jan Tengö

Eje Rosén Renate Foks Pav Johansson

Gunilla Kullenberg Helena Lager Monica Orthagen

Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2010.

Christian Johansson Hans Karlsson

Auktoriserad revisor

Vår revisionsberättelse har lämnats den mars 2010.

Sida 8 av 8

References

Related documents

Komplexa beräkningar och betydande bedömningar inkluderar tolk- ning av kraven som återspeglas i bankens modell för beräkning av för väntade kreditförluster, fastställande av

En elektronisk underskrift får inte förvägras rättslig verkan eller giltighet som bevis vid rättsliga förfaranden enbart på grund av att underskriften har elektronisk form eller

Stifta AB verkar som en redovisningsbyrå med specialistkompetens inom stiftelsepension till anslutna företag som till huvuddelen är familjeägda företag samt ger råd och service till

* Kontakt med enterprenörer för att sälja in förberedande anslutningar till nya projekteringar i Sätila tätort. Därutöver har styrelsen arbetat med genomgång av medlemsregister

Förslagen som klubbades var dels en renovering av samtliga balkonger, inklusive förstärkning och underhåll av balkongfundament, dels byte av samtliga fönster och fönsterramar,

För granskning av föreningens årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens förvaltning utses 1 till 2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter av ordinarie

Vi har ett mycket bra samarbete med bland andra Kammarkollegiet, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket, men också privata aktörer inom bank och försäkring använder våra

En av föreningens lägenheter som stod tom vid förvärvet har hyrts ut på rivningskontrakt i väntan på renovering och försäljning som bostadsrätt..

I mars beslutade Stortinget att ge den norska regeringen i uppdrag att utreda finansiering och dragning av en ny förbindelse och i september beslutade den norska regeringen att

Carina Bryntesson carina.bryntesson@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign Katarina Nydahl katarina.nydahl@skoldkortelforbundet.se Method: BankID SE Action: Sign

Vi utvecklar för den globala marknaden och för större konsumentgrupper där våra erbjudanden vävs samman till målsättningen mot en

Svenska familjer, ledsagare och barn, sammanlagt 85 personer från LKG-föreningarna och från Kraniofaciala föreningen i Sverige har tillsammans med sina barn träffats på Odd

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp i komponenter läggs till i anskaffningsvärdet om de beräknas ge företaget framtida ekonomiska fördelar, till den

Under slutet av året, försålde bolaget Färgaffären till kommunen, för att i ett senare skede rivas till förmån för en omläggning av Alsborgsgatan.. Vidare har vi köpt mark, del

Sedan bolaget började med att hyresgästerna själva kan beställa stan- dardhöjande åtgärder via vår tillvallista, så har ett antal av hyresgästerna gjort åtgärder bl.. a

dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.. Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen

Svenska Konståkningsförbundet har under året genomfört och utvecklat flera verksamhetskritiska projekt - Viktoria Helgesson 5:a på EM i Sheffield, GBR.. - Joshi Helgesson 10:a på

Stambytet påbörjades i slutet av 2021 i A-huset och kommer att pågå fram till 2023. Vår projektledning heter Pefekta och vår generalentreprenör heter FMS

Nu är det möjligt att köpa och sälja aktier i Redab Properties Plc. För att underlätta för våra aktieägare att handla aktien beslutade sig Redab för att anlita Leox

Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direk- törens förvaltning för Cortus Energy AB

Beträffande Nordvästra Skånes Scoutdistrikts verksamhet under 2019 hänvisas till separat upprättad

Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar... UPPLYSNINGAR TILL

Föreningen är moderförening, men med stöd av ÅRL 7 kap 3 § upprättas inte någon koncernredovisning. Not 8 Definition av