YTTRANDEN Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Full text

(1)

ESLÖVS KOMMUN

Mari-Liis Männik 0413- 620 49

Detaljplan för Köpmannen 11 i Eslöv Samrådsredogörelse

MOS 2011.0096 2011-14-28

Enligt Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 2011-08-24, § 132, har förslag till rubricerat detaljplan varit föremål för samråd under tiden 2011-09-05 — 2011-09-26, totalt 13 yttranden har inkommit. Sakägare har beretts tillfälle till samråd genom personlig

underrättelse samt genom annons i Skånska dagbladet 2011-09-05 och vecka 36 i Lokaltidningen.

YTTRANDEN

Dessa skrivelser med erinran (m.e.) respektive utan erinran (u.e.) redovisas nedan.

Länsstyrelsen u,e.

Lantmäteriet u.e

Räddningstjänsten Syd u,e.

Skånetrafiken u.e.

TeliaSonera SkanovaAccessAB u. e.

MERAB u.e.

Kommunstyrelsen m. e.

Barn och Familj u. e.

Servicenämnden u.e.

Vård och Omsorg m. e.

Gata, Trafik och Park m.e.

Miljöavdelningen m.e.

Tony Hansson m.e.

Länsstyrelsen

Planläggningen syftar till att möjligheten till bostadsändamål inom den befintliga byggnaden Hotell Sten Stensson Sten vid Stora torg i centrala Eslöv.

Planområdet ligger inom riksintresse för kukurmiljövården. Planförslaget påverkar dock inte värden av riksintresse.

(2)

Lantmäteriet

Lantmäteriet har tagit del av förslaget till detaljplan. Någon fullständig genomgång av

planförslaget har inte skett. Genomgången har främst varit inriktad på genomförandefrågor.

Under rubriken administrativa bestämmelser anges att kommunen inte är huvudman för allmän plats vilket torde vara felskrivning. Planen innehåller ingen allmän plats. I

genomförandebeskrivningen anges dessutom att kommunen är huvudman för allmän plats för anslutande mark.

Lantmäteriet har ingen erinran ur fastighetsbildningssynpunkt.

Kommentar: Administrativ bestämmelse om allmän platsmark utgår.

Räddningstjänsten Syd

Räddningstjänsten Syd har tagit del av insända handlingar och har följande synpunkter:

Rikshänsyn Inget att erinra.

Brandvattenförsörjning

Brandposter finns i Köpmansgatan och i Storgatan.

Insatstid

Området är beläget inom normal insatstid (10 minuter).

Skånetrafiken

Skånetrafiken har inget att erinra mot förslaget.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Räddningstjänstens tillgänglighet

Om bostäderna dimensioneras för utrymning med hjälp av räddningstjänsten krävs

tillgänglighet direkt till fasaden. Räddningstjänstens höjdfordon kan användas vid utrymning om avståndet mellan marken och balkongens överkant eller fönstrets underkant understiger 23 meter (vilket vanligtvis motsvarar åtta våningsplan) under förutsättning att körbar

väg/räddningsväg och uppställningsplatser för höjdfordon finns. Observera att trädplanteringar kan komma att påverka räddningstjänstens möjlighet att genomföra fönsterutrymning. Från högre byggnader samt om tillgängligheten inte kan säkerställas ska utrymning kunna ske utan räddningstjänstens medverkan.

(3)

ESLÖVS KOMMUN

TeliaSonera

TeliaSonera har inget att erinra.

MERAB:

MERAB har inget att erinra under förutsättning att avfallshantering kommer att kunna utföras enligt Renhållningsordningen.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens arbetsutskott bedömer att ärendet under arbetets gång visat sig vara av sådan betydelse att planprocessen bör övergå till att drivas med normalt planförfarande. I övrigt har kommunstyrelsens arbetsutskott inget att erinra mot planförslaget.

Kommentar: Miljö-och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att övergå till normalt planförfarande(2011-10-19, § 170).

Barn och Familj

Planförslaget innebär inga större konsekvenser för Barn och Familjs verksamhet. Barn- och familjenämnden har inget att erinra mot planförslaget.

Servicenämnden Ingen erinran.

Kommentar: Tillgänglighet för rörelsehindrade bevakas i bygglovsskedet.

Vård och Omsorg

Vård och Omsorg har följande synpunkter:

• Vid ombyggnationen av Köpmannen 11 till lägenheter är det av vikt att en trygg boendemiljö beaktas vad gäller både boende och närmiljö.

• Vid nybyggnation ska alltid tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning uppmärksammas.

• Ur socialtjänstens synvinkel är det viktigt att vid nybyggnation bygga lägenheter som kan attrahera olika målgrupper. Det är positivt att lägenheter med en enklare standard byggs. Likaså är det positivt att seniorlägenheter byggs, som ett mellansteg före boende inom äldreomsorgen.

(4)

Miljö och Samhällsbyggnad Gata, Trafik och Park

Den föreslagna blandningen av bostäder och verksamheter kan ge ett positivt bidrag till ett levande centrum. Det skapas förutsättningar för liv och rörelse dygnets alla timmar vilket är viktigt bland annat för tryggheten i centrum.

Det vore önskvärt med ett helhetsgrepp på kvarteret och torgets framtida funktion och gestaltning inklusive trappan på torgets södra del. Man bör fråga sig hur byggnaden och verksamheterna i kv. Köpmannen kan fungera om trappan ligger kvar? Hur kan verksamheterna i botten planet exponeras och hur minskas otryggheten under trappan?

Gata Traflk och Park förutsätter att "tillfarten till fastigheten" (privat bilparkering, sophämtning, varudistribution, flyttfordon osv.) i allt väsentligt kommer att ske från

Södergatan. Köpmansgatan och Stora torg är i första hand avsedda för gång- och cykekrafik, där bikrafik bör undvikas för att kunna erbjuda största möjliga trygghet, säkerhet och trivsel för de oskyddade trafikanterna.

Rubriken Tillgänglighet för funktionshindrade och tillhörande kommentar saknas.

På plankartan sägs att kommunen inte är huvudman för allmän platsmark. Uppgiften är överflödig eftersom planen inte omfattar någon sådan mark (på den allmänna platsmarken som ligger i anslutning till planen är kommunen huvudman).

Det bör fmnas ett fungerande hotell i centralt läge för att serva företagande och näringsliv i staden och kommunen.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Kommentar: och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att inte utöka planområ det till att omfatta trappan och torget. En eventuell omgestaltning eller rivning av trappan behandlas i bygglovsskedet. I plan- och genomförandebeskrivningen förtydligas att tillfarten främst sker från Södergatan. Tillgänglighet fir rörelsehindrade bevakas i bygglovsskedet. Administrativ bestämmelse om allmän platsmark utgår.

Miljö och samhällsbyggnad, Miljö

Stadens centrum tycker miljöavdelningen är av stort allmänt intresse. Därför bör en plan som skall styra utformning av ett kvarter i stadens absoluta centrum genomföras med normalt planförfarande.

Planområdet bör även omfatta trappan som vetter mot Stora torg då den utgör en integrerad del av byggnaden inom planområdet. Den undergång som finns under trappan behöver också ses över.

(5)

ESLÖVS KOMMUN

I planen bör ingå krav på uteplats/-er i nära anslutning till lägenheterna.

Trafikbullret ska inte överstiga infrastrukturpropositionens 1996/97:53 riktvärden.

Kommentar: och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att övergå till normalt

planfilfarande(2011-10-19, §170), men har beslutat att inte utäka planområdet till att omfatta trappan och torget. Trappan och undergången avses behandlas i bygglovsskedet. Detaljplanen kommer fortsatt medge hotellverksamhet, vilket ryms inom bestämmelsen C, centrumverksamhet.

Tony Hansson Sammanfattning:

• Fastigheten Köpmannen 11 i Eslöv är en välkänd siluett för såväl eslövsbor som boende utanför Eslöv. Både hotell och restaurang/konferensanläggning har stort värde för hela Eslöv och ger centrum en hög attraktivitet. Bibehållen verksamhet i fastigheten skapar stora mervärden, och är helt i linje med de politiska styrdokumenten. Dessa värden bör utredas och hänsyn tas i planarbetet.

• Trappans rivning ingår i det avtal som slutits mellan kommunen och fastighetsägaren. En rivning/nybyggnation kommer att påverka intrycket av hela Fastigheten. Detaljplanen ska innefatta även trappan då den är en del av helheten i avtalet.

• Att genomdriva planändringen med enkelt planförfarande strider mot Plan- och bygglagens intentioner. Frågan är av stort intresse för Eslöv och

eslövsborna och ska behandlas på ett juridiskt och demokratiskt korrekt sätt.

Hotell Stensson är den mest kända byggnaden i kommunen tillsammans med Medborgarhuset och Lagerhuset, såväl för eslövsborna som för andra, oavsett vad man har för relation till Eslöv.

Fastigheten är den mest synliga både i olika reklam- och turistbroschyrer eller om du googlar på nätet efter bilder på Eslöv.

Fastigheten byggdes om till hotell och nöjesetablissemang efter en segdragen diskussion i slutet av 80-talet. Politiken insåg då det stora värdet av att ha ett centralt beläget hotell. Man stöttade detta och verkade aktivt för Eslövs bästa.

Hotellet har idag ett stort värde för de flesta eslövsbor, även om gemene man kanske inte alltid använder sig av dess faciliteter. Detärinte vanligt att ta in på hotell i sin egen stad, men det ger en långväga gäst möjlighet att övernatta och möjlighet för föreningar att erbjuda övernattning för större sällskap. Företagen i Eslöv har tydligt uttalat värdet av att kunna erbjuda lokal övernattningsmöjlighet. Utöver hotellet finns Eslövs största restaurang med

(6)

tillhörande konferens och serveringsmöjligheter i Fastigheten. Hotellet är det enda centrala stället som kan erbjuda dans/nattklubb/evenemang och som kontinuerligt gör det.

• Kommunen ska verka för att rivningslov beviljas av trappan

• När detaljplan och byggnadslov erhållits ska nyttjandeservitut avseende trappan tas bort från Fastigheten

• Sökandes bolag ska riva trappan.

• Sökandes bolag disponerar vederlagsfritt marken i 18 månader där trappan stått för att kunna bygga om Fastigheten

• Planarbete avseende trappan ska under 2011 startas för att fastställa användningen av marken där trappan stått

• Sökande har rätt att förvärva marken till ett pris av 1000kr/kvm BTA I och med ovan nämnda avtal är det underförstått att aktuell detaljplaneändring bara är ett steg för att kunna riva trappan då den inte längre fyller någon funktion. Därmed borde även trappan ingå i detaljplaneändringen.

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Trappan utanför hotellet, som i detta läge undantagits från detaljplanen, har under årens lopp blivit en viktig funktion vid många arrangemang i Eslöv och har därmed ett stort värde. Att inte ha med trappan och dess framtid i nuvarande detaljplaneändring ter sig därför felaktigt. I avtalet där kommunledningen sagt sig verka för detaljplandndring fastslås att:

Politiken har i visionerna om Eslöv sagt sig vilja satsa på en utökad turist- och besöksnäring.

Det har önskats ett aktivare näringsliv, förhoppningsvis också med internationell anknytning.

Kommunen bygger en Norrevångshall som ger möjligheter till fler och större arrangemang och turneringar. Vi är alla övertygade att MAX 4 och ESS ska ge Eslöv en rejäl skjuts framåt. Allt detta motverkas av avsaknaden av ett hotell i staden vilket blir följden vid en

detaljplaneändring.

Eslövsborna och politiken önskar också att stadskärnan blir livfullare och attraktivare. Då är en dragare i form av hotell, konferensanläggning, möteslokaler och nöjesplats viktig.

Hanteringen av planärendet visar ett förakt mot den demokratiska och juridiska processen.

Många eslövsbor är upprörda och besvikna över att kommunen bejakar nedläggningen av hotellet. Detta borde respekteras och hanteras i en dialog, inte gömmas i en dold, tyst process i ett enkelt planförfarande.

På kommunens hemsida stod så sent som i juni månad, samtidigt som nämnden beslutade om enkelt planförfarande följande:

(7)

ESLÖVS KOMMUN

Enkelt planförfarande

Ibland kan en förenklad planprocess användas. Förutsättningarna är att förslaget till detaljplan är av begränsad betydelse, saknar intresse för allmänheten och förenligt med översiktsplanen.

Enkelt planförfarande innebär att planutforrnningen sker i direktkontakt med de som är berörda av förslaget. Därför sker inte det formella samrådsförfarandet och förslaget ställs heller inte ut. Miljö och Samhällsbyggnadsnämnden fattar beslut om antagande, på delegation från kommunfullmäktige.

Lagtexten i PBL säger att: Arbetet med att ta fram en detaljplan får förenklas i den utsträckning som anges om planförslaget är förenligt med översiktsplanen och

länsstyrelsens granskningsyttrande... och inte är av stor vikt eller har principiell betydelse och inte heller kan antas medföra en betydande miljöpåverkan samt saknar intresse för

allmänheten...

Nedläggningen av Hotell Stensson, och följaktligen även efterföljande plan avseende trappan, har av nämndens politiker bedöms vara; av begränsad betydelse, sakna allmänt intresse, är förenligt med översiktsplanen, att inga andra än direkt berörda (dvs. endast angränsade fastighetsägare) har intresse av eller behöver höras i frågan. Planen behöver därmed inte ställas ut för allmänhetens beskådande och synpunkter. Allmänheten och den demokratiska processen har på så sätt effektivt tystats.

Eftersom kommunfullmäktige gett Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden delegation på antagande av detaljplaner med enkelt planförfarande och av ringa allmänt intresse kan nämnden därefter inom lyckta dörrar själv anta den nya planen helt utan offentlig debatt.

Nämnden har ju redan konstaterat att det saknas intresse för allmänheten genom att välja enkelt planförfarande. Om planen accepterar bostäder innebär det att ombyggnad kan påbörjas och hotellet kan stängas omgående och för gott.

Det går rykten om att fastighetsägaren gett muntligt löfte att de inte avser stänga eller avveckla hotellverksamheten förrän ett ersättningshotell kan öppna. Det ideförslag på hotellfastighet i Sallius Park, som redovisats för Kommunstyrelsen och pressen, har tagits fram på kommunens egna initiativ. Plansökande fastighetsägare verkar inte på något sätt vara delaktig i eller ha något intresse i detta. Alternativet som förevisats är därmed bara en fasad för att ytterligare stödja nedläggningen av Hotell Stensson. Några avtal som stödjer att verksamheten drivs vidare eller att man är intresserad av att aktivera sig i ett nytt hotell finns inte diariefört i kommunen. De fagra löften som sökande kanske gett under bordet för att få till stånd en snabb detaljplaneändring har inget värde, vare sig för kommunen, nämnden eller för eslövsborna.

(8)

Min förhoppning är att Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden överger tanken på förenklat planförfarande och övergår i ett normalt planförfarande med korrekta och väl underbyggda utredningar och processer, för att därmed ge demokratin en ärlig chans.

Kommentar: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att övergå till normalt

planMarande (2011-10-19, $170) och har beslutat att inte utöka planområdet till att omfatta trappan och torget. Trappan avses behandlas i bygglovsskedet. Detaljplanen kommer fortsatt medge hotellverksamhet, vilket ryms inom bestämmelsen C, centrumverksamhet. Planarbete pågår på fler centrala lägen i Eslöv där centrumverksamheter kan ge möjlighet till etablering av hotell.

Sakägarkretsen har utökats. Miljö och Samhällsbyggnad avser att tillsammans med

Kommunledningskontoret skicka ut en enkät medfrågor om hotellverksamhet till företagare i Eslöv.

SAMLAD BEDÖMNING

Utöver nedanstående justeringar utifrån inkomna yttranden har plan- och genomförandebeskrivningen vidareutvecldats och förtydliganden har gjorts.

• Planen handläggs med normalt planförfarande

• Administrativ bestämmelse om allmän platsmark har utgått

• Tillfarten till fastigheten har förtydligats

Miljö och Samhällsbyggnad Stadsbyggnad

Anna Lyhagen Mari-Liis Männik

Stadsbyggnadschef Planarkitekt

Miljö och Samhällsbyggnad

Postadress 241 80 Eslöv Besöksadress Gröna torg 2 Telefon 0413-620 00 Telefax 0413-625 00 E-post miljo.och.samhallsbyggnad@eslov.se Webb www.eslov.se

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :