Helsingborgs Stad - Avfallstaxa Samtliga priser inklusive moms. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Full text

(1)

Helsingborgs Stad - Avfallstaxa 2015

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

(2)
(3)

Innehållsförteckning

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord ...4

1. Allmänna bestämmelser ...4

2. Grundavgifter ...7

3. Avgifter vid undantag enligt renhållningsordningen ...8

4. Abonnemang för villahushåll ...9

5. Abonnemang för fritidshus ...12

6. Abonnemang för flerfamiljshus och verksamheter ...16

7. Abonnemang för trädgårdsavfall och evenemangstaxa ...23

8. Tilläggstjänster och andra avgifter ...25

9. Slamtömning ...27

Bilagor

1. Serviceavgifter ...32

(4)

Förord

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av avfallstjänster i Helsingborgs Stad. NSR föreslår taxesätt- ning som beslutas av kommunfullmäktige. Verksamheten finansieras

helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering förekommer inte. Avfallshanteringen regleras av Miljöbalken och Avfallsför- ordningen som gäller i hela landet. I Helsingborg Stads Renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen.

1. Allmänna bestämmelser

1.1 Allmänt

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ Miljöbalken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvin- ning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg.

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.

1.2 Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler

NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala av- fallshanteringen i Helsingborgs Stad. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförordningen, andra förordningar utfärdade med stöd av Miljöbalken samt Helsingborgs kommuns Renhåll- ningsordning som du hittar på www.nsr.se

1.3 Definitioner

Grundavgift - Årlig avgift som ska täcka kostnader för drift av återvinnings- central samt behandling av avfall som lämnas på återvinningscentralen, insamling och behandling av grovavfall, farligt avfall och batterier samt kost- nader för kundservice, avfallsplanering, utveckling och information.

(5)

Rörlig avgift - Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och behand- ling av hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnenterns val av behållarstorlek, tömningsintervall mm.

Återvinningspremie - Premie som återbetalas till abonnenter som väljer fyr- fackskärl i villa eller fritidshus. Premiens storlek är beroende av de intäkter NSR får in vid försäljning av tidnings- och förpackningsmaterial.

Villahushåll - Boende i en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende.

Fritidshus - Fastighet som utnyttjas för fritidsändamål och som inte har behov av hämtning av avfallet året runt.

Flerfamiljshus - Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.

Verksamheter - Verksamheter - Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritids- anläggningar, affärer, kontor, hotell, båtklubbar mm som inte är avsedda för boende.

Abonnemang - Regelbunden hämtning med bestämt intervall.

Budning - Beställning vid varje enskild hämtning. Avgift betalas per hämtning.

Tilläggstjänster - Tjänster för att göra din avfallshantering mer bekväm.

I övrigt gäller samma definitioner som anges i Helsingborgs Stads Renhåll- ningsordning.

(6)

1.4 Betalningsskyldighet och betalningsmottagare

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.

Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet.

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR.

1.5 Dröjsmålsränta

Debiteras enligt §6 i Räntelagen (1975:635).

1.6 Moms

Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive lagstadgad moms.

1.7 Särskilda avgifter

För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.

1.8 Tolkningsföreträde

Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande Avfallstaxan.

(7)

2. Grundavgifter

Grundavgift betalas av alla villahushåll, det vill säga fastighetsägare med små- hus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende.

Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling, information, administration, kundservice, fakturering, återvinningscentraler samt insam- ling och behandling av kylmöbler, farligt avfall, småbatterier och grovavfall.

I abonnemanget för villahushåll och fritidshus ingår hämtning av grovavfall vid fastigheten 6 gånger/år efter budning. Grovavfall kan även lämnas på återvinningscentral.

Grundavgift för flerfamiljshus och verksamheter är inkluderad i avgiften per behållare. Hämtning av grovavfall ingår inte i avgiften.

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastig- heter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboliga.

Grundavgift Kr/år

Villahushåll 800 kr

Fritidshus 500 kr

Flerfamiljshus, per lägenhet *)

Verksamhet, per hämtställe *)

Uppehåll 420 kr

Befrielse 420 kr

*) Ingår i den rörliga avgiften

(8)

3. Avgifter vid undantag enligt renhållningsordningen

3.1 Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats

När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll grundavgift. Den rörliga avgiften debiteras på fastighetsinnehavarna som innehar abonnemanget. Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekono- miska ersättningen sinsemellan.

3.2 Uppehåll

Vid uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.

3.3 Befrielse

Vid befrielse från hämtning av rest- och matavfall på grund av att avfallet omhändertas på den egna fastigheten ska grundavgift betalas.

(9)

4. Abonnemang för villahushåll

4.1 2 st fyrfackskärl

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Beräknade intäkter för insamlade förpackningar och tidningar tillgodoräknas kunder med fyrfackskärl i form av en återvinningspremie som dras av från fakturan. Premiens storlek anges i tabellerna med avgift för kunder som haft abonnemang under hela året.

Kärl 1:

• Restavfall och pappersförpackningar i kärlet.

• Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen.

Behållarstorlek Kärl, liter

Tömningar per år

Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år Kärl 1 Kärl 2

370+370 l kärl 26 13 800 kr 1 540 kr -63 kr 2 277 kr

240+240 l kärl 26 13 800 kr 1 425 kr -63 kr 2 162 kr

370+370 l kärl 52 13 800 kr 3 180 kr -63 kr 3 917 kr

240+240 l kärl 52 13 800 kr 2 960 kr -63 kr 3 697 kr

4.2 Tvåfackskärl

Förpackningar och tidningar måste du själv köra till återvinningsstation eller återvinningscentral.

NSR tillhandahåller ett tvåfackskärl med fack för matavfall och restavfall. Pap- perspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Behållarstorlek

Kärl, liter Tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år

240 l tvåfackskärl 26 800 kr 2 655 kr 0 kr 3 455 kr

240 l tvåfackskärl 52 800 kr 3 550 kr 0 kr 4 350 kr

Kärl 2:

• Tidningar, hårdplast- och mjukplast- förpackningar i kärlet.

• Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

(10)

4.3 Övriga abonnemang

NSR tillhandahåller kärl för enbart restavfall med tre olika typer av abonne- mang för villahushåll.

Kompletteringskärl - För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, ex- empelvis stora mängder blöjor, kan abonnemang tecknas i kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl. För extrakärlet betalas ingen grundavgift.

Hemkomposterare - Detta abonnemang erbjuds bara om allt matavfall hem- komposteras och detta är anmält till Miljöförvaltningen. Du måste själv lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Specialdispens - Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemanget krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall från Vårdcentral eller liknande. Intyg skickas till NSR AB, avd Kommun & Hus- håll. Max 2 år i taget.

Abonnemang Behållare Tömningar Grundavgift Rörlig Återvinnings-

premie Total

Komplettering 190 l kärl 26 0 kr 1 800 kr 0 kr 1 800 kr

Hemkompost 190 l kärl 13 800 kr 800 kr 0 kr 1 600 kr

190 l kärl 26 800 kr 1 260 kr 0 kr 2 060 kr

Specialdispens 190 l kärl 26 800 kr 1 320 kr 0 kr 2 120 kr

370 l kärl 26 800 kr 1 880 kr 0 kr 2 680 kr

4.4 Dragväg - villahushåll

Kärlen ska normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice

(11)

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl.

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 7,50 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

13 26 39 52 65

0-2 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

3-10 m 98 kr 195 kr 293 kr 390 kr 488 kr

11-20 m 195 kr 390 kr 585 kr 780 kr 975 kr

21-30 m 293 kr 585 kr 878 kr 1 170 kr 1 463 kr

31-40 m 390 kr 780 kr 1 170 kr 1 560 kr 1 950 kr

41-50 m 488 kr 975 kr 1 463 kr 1 950 kr 2 438 kr

4.5 Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral.

I grundavgiften för villahushåll och fritidshus ingår att grovavfall hämtas 6 gånger per år, max 5 kollin per gång, vid fastställda datum. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte.

Utöver ovanstående kan grovavfall hämtas genom budning mot en särskild avgift.

Framkörningsavgift inkl 5 minuters lastning 350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice senast kl 15 dagen före planerad hämtning.

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 23 Tilläggstjänster och andra avgifter - Sidan 25 Slamtömning - Sidan 27

(12)

5. Abonnemang för fritidshus

Fritidshus - Fastighet som utnyttjas för fritidsändamål.Du kan även välja bland våra abonnemang för villahushåll.

5.1 Tömning av kärlen

Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka under vecka 18-39. Vecka 40-17 kan man beställa tömning av kärlen vid fyra tillfällen. Kontakta NSR:s kundser- vice så tömmer vi kärlen nästa gång våra fordon är i området.

5.2 2 st fyrfackskärl

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Papperspåsar att lägga matavfallet i ingår i abonnemangsavgiften.

Beräknade intäkter för insamlade förpackningar och tidningar tillgodoräknas kunder med fyrfackskärl i form av en återvinningspremie som dras av från fakturan. Premiens storlek anges i tabellerna med avgift för kunder som haft abonnemang under hela året.

Kärl 1:

• Restavfall och pappersförpackningar i kärlet.

• Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen.

Behållarstorlek Kärl, liter

Tömningar per år

Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år Kärl 1 Kärl 2

370+370 l kärl 15 10 500 kr 1 260 kr -16 kr 1 744 kr

240+240 l kärl 15 10 500 kr 1 150 kr -16 kr 1 634 kr

Kärl 2:

• Tidningar, hårdplast- och mjukplast- förpackningar i kärlet.

• Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

(13)

5.3 Tvåfackskärl

Förpackningar och tidningar måste du själv köra till återvinningsstation eller återvinningscentral. NSR tillhandahåller ett tvåfackskärl med fack för mat- avfall och restavfall. Papperspåsar att lägga matavfallet i, innan påsen läggs i rätt fack i kärlet, ingår i abonnemangsavgiften.

Behållarstorlek

Kärl, liter Tömningar per år Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år

240 l tvåfackskärl 15 500 kr 2 075 kr 0 kr 2 575 kr

5.4 Övriga abonnemang

NSR tillhandahåller kärl för enbart restavfall med två olika typer av abonne- mang för fritidshus.

Hemkomposterare - Detta abonnemang erbjuds bara om allt matavfall hem- komposteras och detta är anmält till Miljöförvaltningen. Du måste själv lämna förpackningar och tidningar på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Specialdispens - Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang för blandat hushållsavfall. För att få teckna abonnemanget krävs intyg på att man inte kan sortera sitt avfall från Vårdcentral eller liknande. Intyg skickas till NSR AB, avd Kommun & Hus- håll. Max 2 år i taget.

Abonnemang Behållare

Liter Tömningar

per år Grundavgift Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år

Hemkompost 190 l kärl 15 500 kr 800 kr 0 kr 1 300 kr

240+240 l kärl 190 l kärl 15 500 kr 1 320 kr 0 kr 1 820 kr

5.5 Dragväg - Fritidshus

Kärlen ska normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice. Av

(14)

arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl.

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 7,50 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

15 25

0-2 m 0 kr 0 kr

3-10 m 113 kr 188 kr

11-20 m 225 kr 375 kr

21-30 m 338 kr 563 kr

31-40 m 450 kr 750 kr

41-50 m 563 kr 938 kr

Hämtning av grovavfall - Sidan 11

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 23 Tilläggstjänster och andra avgifter - Sidan 25 Slamtömning - Sidan 27

(15)
(16)

6. Abonnemang för

flerfamiljshus och verksamheter

6.1 Matavfall

100 st 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i flerfamiljshusens abon- nemang för matavfallskärl, fyrfackskärl och tvådelade kärl. Matavfallspåsarna hämtas på Makadamgatan 8 i Helsingborg. Utkörning kan beställas mot avgift, 380 kr per tillfälle. Kontakta NSR:s kundservice för att boka tid för hämtning av matavfallspåsar eller för att boka utkörning.

Behållarstorlek Tömningar per år Total avgift/år

140 l kärl (Verksamheter) 52 1 500 kr

190 l kärl (Flerfamiljshus) 52 1 620 kr

Markbehållare, 1 kbm ** 52 8 500 kr

Budas 730 kr/tömning

Matavfallstank Se slamtömning sidan 28

6.2 Restavfall

Behållarstorlek Tömningar per år Total avgift/år

190 l kärl 52 2 400 kr

370 l kärl 52 3 800 kr

660 l kärl 52 6 700 kr

1000 l kärl * 52 9 600 kr

Markbehållare, 3 kbm ** 52 30 000 kr

Budas 1140 kr/tömning

Markbehållare, 5 kbm ** 52 50 000 kr

Budas 1520 kr/tömning

Container Se sidan 21

* Endast då kärlet står i omedelbar närhet till vårt fordons uppställningsplats. Ej dragväg.

** Kontakta NSR för information om lyftanordning.

Ev. insatssäckar för markbehållare ingår ej i abonnemanget.

(17)

6.3 2 st fyrfackskärl - För mindre flerfamiljshus och verksamheter

NSR tillhandahåller två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner. Man får ha max 3 uppsättningar kärl per hämtställe. Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Se sidan 16.

Kärl 1:

• Restavfall och pappersförpackningar i kärlet.

• Matavfall och färgade glasförpackningar i insatsen.

Grovavfallshämtning ingår ej i abonnemanget.

Behållarstorlek Tömningar per år

Rörlig avgift Återvinningspremie Total avgift/årinkl.

Kärl 1 Kärl 2 moms

370+370 l kärl* 52 13 3 780 kr -63 kr 3 717 kr

*Dragväg - sidan 18. Tömning fler än en gång per vecka erbjuds ej.

6.4 Tvåfackskärl - för mindre flerfamiljshus och verksamheter

Förpackningar och tidningar måste du själv köra till återvinningsstation el- ler återvinningscentral. Man får ha max 3 uppsättningar kärl per hämtställe.

Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Se sidan 16.

NSR tillhandahåller ett tvåfackskärl med fack för matavfall och restavfall.

Grovavfallshämtning ingår ej i abonnemanget.

Behållarstorlek Tömningar per år Rörlig avgift Återvinnings-

premie Total avgift/år inkl. moms

240 l tvåfackskärl* 52 4 150 kr 0 kr 4 150 kr

*Dragväg - sidan 18. Tömning fler än en gång per vecka erbjuds ej.

Kärl 2:

• Tidningar, hårdplast- och mjukplast- förpackningar i kärlet.

• Metallförpackningar och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

(18)

6.5 Restavfall i säck

Inga nya abonnemang kan tecknas. Priserna gäller befintliga abonnemang.

Den 1 januari 2016 upphör detta abonnemangsalternativ av arbetsmiljöskäl.

Behållarstorlek Hämtningar per år Total avgift/år

160-240 liters papperssäck 52 4 500 kr

Taxa för speciella hjälpmedel (tex hiss eller transportband)

Pris per säck och år 1 900 kr

6.6 Tömning av avfall oftare än en gång i veckan

Gäller kärl, säck, container och markbehållare.

Tömningsfrekvens Multiplicera grundpriset

med faktorn

2 ggr/vecka 104 tömn/år 2,2

3 ggr/vecka 156 tömn/år 3,5

4 ggr/vecka 208 tömn/år 4,9

5 ggr/vecka 260 tömn/år 6,4

1 gång varannan vecka - Gäller endast

containers * 0,6

* Nytecknas ej.

6.7 Tömning av komprimerat avfall

Angivna priser för okomprimerat avfall multipliceras med faktorn 3.

6.8 Dragväg - Flerfamiljshus och Verksamheter

Kärlen ska normalt placeras 0-5 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter. Dragväg erbjuds inte för trädgårdskärl och 1000 liters kärl.

(19)

Restavfallskärl, fyrfackskärl och delat kärl

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 7,50 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

52 65 104 156 208 260

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

6-10 m 390 kr 488 kr 780 kr 1 170 kr 1 560 kr 1 950 kr

11-20 m 780 kr 975 kr 1 560 kr 2 340 kr 3 120 kr 3 900 kr

21-30 m 1 170 kr 1 463 kr 2 340 kr 3 510 kr 4 680 kr 5 850 kr 31-40 m 1 560 kr 1 950 kr 3 120 kr 4 680 kr 6 240 kr 7 800 kr 41-50 m 1 950 kr 2 438 kr 3 900 kr 5 850 kr 7 800 kr 9 750 kr

Kärl för matavfall

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 5,00 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

52 65 104 156 208 260

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr 0 kr

6-10 m 260 kr 325 kr 520 kr 780 kr 1 040 kr 1 300 kr

11-20 m 520 kr 650 kr 1 040 kr 1 560 kr 2 080 kr 2 600 kr

21-30 m 780 kr 975 kr 1 560 kr 2 340 kr 3 120 kr 3 900 kr

31-40 m 1 040 kr 1 300 kr 2 080 kr 3 120 kr 4 160 kr 5 200 kr 41-50 m 1 300 kr 1 625 kr 2 600 kr 3 900 kr 5 200 kr 6 500 kr

(20)
(21)

6.9 Grovavfall

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt på återvinningscentral.

Flerfamiljshus och verksamheter kan beställa hämtning av grovavfall mot en särskild avgift. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. Grovavfall lagt i plastsäckar accepteras inte.

Framkörningsavgift inkl 5 minuters lastning 350 kr

Per lastningsminut utöver 5 minuter 100 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice senast kl 15 dagen före planerad hämtning.

6.10 Container - Restavfall

Containerabonnemang nytecknas ej.

Behållarstorlek Tömningar per år Total

avgift/år Budad

tömning

2 kbm 52 24 500 kr 775 kr

3 kbm 52 34 750 kr 970 kr

4 kbm 52 46 125 kr 1 190 kr

5 kbm 52 57 500 kr 1 405 kr

6 kbm 52 68 875 kr 1 625 kr

7 kbm 52 80 250 kr 1 845 kr

8 kbm 52 91 625 kr 2 060 kr

9 kbm 52 103 000 kr 2 280 kr

10 kbm 52 114 375 kr 2 500 kr

Tilläggsavgifter - container Total avgift

Utsättning/Hemtagning 1 265 kr

Dragdon, under 10 meter, per tillfälle 50 kr

Dragdon, över 10 meter, per tillfälle 100 kr

Bomkörning 300 kr

(22)

6.11 Autoflak - Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Fast avgift - Hyra Total avgift/år

18-25 m3 12 218 kr

25-42 m3 16 235 kr

Tömning

Startavgift, 1 timme 800 kr

Per påbörjad halvtimme utöver första timmen 400 kr

Behandlingsavgift

Sorterat restavfall, per ton 1 050 kr

Trädgårdsavfall, per ton 375 kr

Vid osorterat avfall, ton 1 690 kr

Tilläggsavgifter - Autoflak

Utsättning/Hemtagning 280 kr

Losstagning av komprimatorbehållare 70 kr

Nätning 70 kr

Bomkörning 300 kr

Abonnemang för trädgårdsavfall - Sidan 23 Tilläggstjänster och andra avgifter - Sidan 25 Slamtömning - Sidan 27

(23)

7. Abonnemang för trädgårdsavfall och evenemangstaxa

7.1 Trädgårdsavfall

Tömning varannan vecka, under perioden vecka 9-48.

Behållarstorlek Tömningar per år Total avgift/år

370 l kärl 20 850 kr

190 l kärl 20 710 kr

För 1-4 kärl placerade inomhus tillkommer en avgift på 600 kr/år

7.2 Dragväg - Trädgårdsavfall

Av arbetsmiljöskäl erbjuds inte dragväg för trädgårdskärl.

7.3 Evenemangstaxa

Vid tillfälliga evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning via NSR. Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning.

Vid större evenemang (> 40 kärl) offererar vi avfallshämtning separat.

Utsättning, hemtagning och sluttöming, per kärl

Matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar

Kärl, 140, 190, 240, 370 eller 660 liter 150 kr

Utsättning, hemtagning och sluttömning görs vardagar kl. 8-16. Övriga tider offereras.

Kärlhyra, per kärl och dygn

Kärl, 140, 190, 240, 370 eller 660 liter 10 kr

Extra tömning, per kärl

Samtliga fraktioner 50 kr

Extratömning utförs vardagar kl. 8-18. Övriga tider offereras.

Behandlingsavgift ingår i priset.

(24)
(25)

8. Tilläggstjänster och andra avgifter

Felsorteringsavgift

Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter anmodan utgår felsorteringsavgift.

Villahushåll och Fritidshus, per kärl och tillfälle 250 kr

Flerfamiljshus och Verksamheter, per soprum och tillfälle 300 kr Flerfamiljshus och Verksamheter, per markbehållare och tillfälle 1 500 kr

Extra tömning inom tre arbetsdagar, per kärl och tillfälle

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fastighe- ten kan detta hämtas mot särskild avgift.

Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.

140 - 370 l kärl 200 kr

660 - 1000 l kärl 250 kr

Kärl med tidningar och förpackningar, oavsett volym 170 kr

Låst dörr eller grind

Om avfallskärl placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för öppnande. Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås ingår i abonnemanget.

2,50 kr/fraktion och tömning

SMS-tjänst

Du får en påminnelse om att ställa ut dina kärl för tömning och informa- tion om dina kärl. Gäller endast villor.

Anmäl dig på www.nsr.se Utan kostnad

(26)

Abonnemangsändring

Byte/komplettering av kärl 200 kr

Avslut eller paus i abonnemanget samt vid beviljade undantag såsom gemensamma kärl, uppehåll eller befrielse, dvs när kärl ska tas hem till NSR.

Pris per tillfälle.

Tillkommer pris per kärl 200 kr

100 kr Återstart efter paus i abonnemanget. Per tillfälle.

(T ex sommarrestauranger och dispenser) 200 kr

* Ingen avgift vid nytecknande av abonnemang eller vid ändring av abonnemang vid ägarbyte, inom 2 månader

Utkörning av matavfallspåsar

Flerfamiljshus och Verksamheter, per tillfälle 380 kr

Övriga priser, per påbörjad timme

Flakbil/Servicebil med förare 720 kr

Renhållningsfordon (sopbil) med förare 1 000 kr

Extraman 280 kr

Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.

(27)

9. Slamtömning

Abonnemang tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgif- terna som anges gäller vid maximalt 20 meter slang mellan fordonets upp- ställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift ut.

Vid slamtömning ska brunnen eller tanken vara frilagd, väl synlig och lättill- gänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs framgrävning eller handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyft- anordning för lockets avlägsnande utgår särskild avgift.

9.1 Två- och trekammarbrunnar,

minireningsverk, slutna tankar och slamavskiljare

Tömning av två- eller trekammarbrunn - Utförs minst en gång per år enligt Helsingborgs Stads Renhållningsordning.

Minireningsverk

Tömning utförs minst en gång per år enligt Helsingborgs Stads Renhållningsordning.

Instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggning, lätt åtkomligt för vår personal. Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning.

Årlig kampanjtömning inkl 3 kbm slam 913 kr

Budad tömning inom 7 dagar 1 107 kr

Budad tömning, omgående 1 926 kr

Tillägg per kbm slam över 3 kbm 216 kr

Slanglängd över 20 meter, pris per meter 15 kr

(28)

9.2 Fettavskiljare

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom kommunens försorg. Sker enligt Helsingborgs Stads Renhållningsordning minst två gånger per år.

Tömning, schemalagd 1 690 kr

Budad tömning, omgående 2 565 kr

Spolning/rengöring av fettavskiljare 620 kr

Behandlingavgift 687,50 kr/ton tillkommer.

9.3 Matavfallstankar

NSR ansvarar för tömning av matavfall från verksamheter som ger upphov till hushållsavfall, t.ex restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s kundservice.

Tömning 0-5 kbm 914 kr

Behandlingavgift 275 kr/ton tillkommer.

9.4 Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar

Tömning i samband med kampanjtömning av slambrunn 258 kr

Budad tömning inom 7 dagar 690 kr

Budad tömning, omgående 1 838 kr

Behandlingavgift 150 kr/ton tillkommer.

9.5 Toalettbodar

Toalettbod inkl 1 kbm 720 kr

Toalettbod inkl 1 kbm + påfyllning av vatten 863 kr

Toalettbod inkl 1 kbm + påfyllning av vatten + städning 1 015 kr

Saneringsvätska, per liter 130 kr

(29)

9.6 Fosforfällor

Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil.

Tid på plats, per timme 1 588 kr

Behandlingsavgift för slamvolym, per kbm 131 kr

9.7 Extratjänster

Slamsugning, per timme 1 044 kr

Kombispolning 1 336 kr

Extraman, per timme 417 kr

Arbetsledare, per timme 470 kr

Bomkörning 550 kr

Slanglängd över 20 meter, pris per meter 15 kr

Tömning av brunn med tungt lock, över 25 kg, debiteras per påbörjad

timme. Avser två man. 1 463 kr

9.8 Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja

Tömning ska ske minst en gång per år. Behållare tillhandahålles av NSR.

100-liters fat, per fat och tömning 409 kr

200-liters fat, per fat och tömning 637 kr

(30)
(31)

Helsingborgs Stad - Serviceavgifter 2015

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Foto: Rickard Johnsson, Studio-e

(32)

1. Serviceavgifter

1.1 Hämtning av tidningar och förpackningar av papper, hårdplast, mjukplast, metall samt färgat och ofärgat glas.

Pris per år

Kärl Antal/år Tidningar Papper Glas * Metall Hårdplast Mjukplast **

190 l

Kärl 13 390 kr 390 kr 390 kr

26 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr

52 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 370 l

Kärl 13 390 kr 390 kr 390 kr

26 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr

52 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 500 l

Bur *** 13 390 kr 390 kr

26 650 kr 650 kr 650 kr 650 kr

52 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr

660 l

Kärl 13 390 kr

26 650 kr 650 kr 650 kr

52 1 300 kr 1 300 kr 1 300 kr

240 l

Säck 13 650 kr

26 1 300 kr

52 Mark-

behållare 13 7 800 kr 7 800 kr 7 800 kr 7 800 kr 7 800 kr 7 800 kr 26 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr 15 600 kr

Budning 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr 800 kr

* Färgat resp. ofärgat glas

** Max 5 säckar per hämtningstillfälle

*** Nytecknas ej. Kommer att försvinna.

1.2 Tömning oftare än en gång i veckan

Se punkt 6.6 på sidan 18 i avfallstaxan.

(33)

1.3 Dragväg - Tidningar och förpackningar

Kärlen ska normalt placeras 0-5 meter från tomtgräns invid godkänd farbar väg senast kl 06.00 på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.

För att få kärlen hämtade och lämnade inne på tomten tillkommer avgift för dragväg. Avståndet räknas som enkel väg från tomtgränsen fram till kärlen.

Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.

Av arbetsmiljöskäl nytecknas inte dragväg som överstiger 50 meter.

Avgift per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter 5,00 kr

Dragväg

Antal tömningar per år

13 26 52

0-5 m 0 kr 0 kr 0 kr

6-10 m 65 kr 130 kr 260 kr

11-20 m 130 kr 260 kr 520 kr

21-30 m 195 kr 390 kr 780 kr

31-40 m 260 kr 520 kr 1 040 kr

41-50 m 325 kr 650 kr 1 300 kr

1.4 Container - Hämtning av pappersförpackningar. Nytecknas ej.

Behållare Tömningar per år Total avgift per år Budad tömning

2 m3 52 7 000 kr 218 kr

3 m3 52 9 025 kr 257 kr

4 m3 52 11 050 kr 356 kr

5 m3 52 13 975 kr 395 kr

6 m3 52 16 000 kr 434 kr

7 m3 52 18 025 kr 498 kr

8 m3 52 20 050 kr 537 kr

9 m3 52 22 075 kr 614 kr

10 m3 52 24 100 kr 653 kr

(34)

Tilläggsavgifter - Container Total avgift

Utsättning/Hemtagning 720 kr

Dragdon, under 10 meter, per tillfälle 50 kr

Dragdon, över 10 meter, per tillfälle 100 kr

Bomkörning 300 kr

1.5 Ljuskällor och

småelektronik från flerfamiljshus

Insamling av lampor görs i plastbehållare, lysrör i ett papprör och små- elektronik i ett plastkärl. Tömning sker efter schema eller budning.

Tömning, 13 gånger/år 1 625 kr

Tömning, 6 gånger/år 815 kr

Budad tömning 250 kr

1.6 Batterier

Kunder som köper en batteriholk får denna tömd utan kostnad.

Tilläggstjänster och andra avgifter - Se sidan 25 i avfallstaxan.

(35)
(36)

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :