Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 18 maj 2018, kl ANSLAG/BEVIS

Full text

(1)

Plats och tid Svea Hund, Kommunhuset i Tomelilla, den 18 maj 2018, kl. 08.30-11.15

Beslutande Maria Mickelåker (C), ordförande

Lotta Hedström (MP), 1:e vice ordförande

Torgny Larsson (S), ersättare för Inger Åbonde (S) Övriga närvarande Se sidan två.

Utses att justera Torgny Larsson (S) Justerade paragrafer §§ 26-33

Justeringens plats Kommunkansliet 30 maj 2018 och tid

Underskrifter Sekreterare

Johan Linander

Ordförande

Maria Mickelåker (C)

Justerare

Torgny Larsson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Sammanträdesdatum 18 maj 2018

Datum då anslaget sätts upp 30 maj 2018 Datum då anslaget tas ned 25 juni 2018

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet, kommunhuset, Gustafs Torg 16

(2)

Övriga närvarande Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kanslichef Johan Linander

Bygglovschef Ingrid Järnefelt Fastighetschef Ulrika Olsson

Kommunekolog Charlotte Lindström Planeringsingenjör Håkan Berggren Landskapsingenjör Matilda Dahlin Projektledare fiber Monika Jingmond Energi- och klimatrådgivare Eva Hansson

Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

§ 26 Ändringar i föredragningslistan

§ 27 Dialoger och informationsärenden kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 18 maj 2018

§ 28 Dialogärende - Inriktning för kommunens engagemang i dikningsföretag

§ 29 Investering - restaurering av stadsparken

§ 30 Ansökan om statsbidrag -Lekplats Spjutstorp

§ 31 Ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamverkan mot främmande invasiva arter

§ 32 Utvärdering Torgetprojektet sommaren 2017

§ 33 Svar på remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne _________

(3)

Kssamu § 26 Dnr KS

Ändringar i föredragningslistan

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

På förslag av ordförande Maria Mickelåker (C) beslutar kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott om följande ändring i föredragningslistan:

- Dialogärende plan- och exploateringsenheten tas bort.

_________

(4)

Kssamu § 27 Dnr KS 2018/2

Dialoger och informationsärenden 2018

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Fastighetschef Ulrika Olsson informerar bland annat om följande:

- Genomgång av interna budgetförändringar.

- Slutbesked och allt annat färdigt på Odenslundsskolan.

- V. 27 är utbyggnaden av Smedstorps skola klar.

- Allt går enligt plan vid utbyggnaden av Ängens förskola, Pantern 6.

Planeringsingenjör Håkan Berggren informerar bland annat om följande:

- Genomgång av upphandlingen av snöröjning. Underlaget kommer att skickas ut till utskottets ledamöter och ersättare.

- Ett företag har ansökt om att få ha en cafévagn i järnvägsparken.

Gällande regelverk gör att det inte finns möjlighet för att tillåta denna ansökan. Förvaltningen tar fram ett förslag på nödvändiga

förändringar för att kunna tillåta en cafévagn på stationsområdet.

- Vid dialogerna om Natur- och parkprogrammet i kommunens olika delar har många synpunkter om statliga vägar framförts.

Förvaltningen kommer att sammanställa synpunkterna i en skrivelse till Trafikverket. Skrivelsen ska skickas till utskottets ledamöter på dialog innan den sänds till Trafikverket.

Landskapsingenjör Matilda Dahlin informerar bland annat om följande:

- Lekplatserna i Lunnarp och Smedstorp är klara och invigningar planeras. Söndagen den 27 maj invigs lekplatsen i Smedstorp, Torgny Larsson (S) deltar.

- Förnyelsen av Stadsparken pågår. Har röjt runt dammen och bytt

(5)

§ 27 forts.

Information energi- och klimatrådgivare Eva Hansson informerar bland annat om följande:

- Tomelilla kommun har tillsammans med Ystads kommun beviljats stöd för energi- och klimatrådgivning 2018-2020, totalt 1 259 000 kr.

Genomgång av hur verksamheten fungerar.

- Under 2018-2019 kommer rådgivningen delta i ett nationellt

insatsprojekt om solel. Syftet är att öka målgruppernas kunskaper så att de kan göra mer informerade beslut om solcellsinstallationer.

Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl informerar bland annat om följande:

- Toaletten i Centrumhuset i Brösarp är nu färdigrenoverad.

- Avtal med Rindi Syd AB om reservkraft har slutits. Därmed behöver inte kommunförvaltningen göra stora nyinvesteringar på

reservkraftverk.

- Kultur- och fritidsnämnden ska ta fram förslag på nytt namn på Vattenverksvägen.

- Rekrytering av VA-chef har påbörjats. Samtidigt sökes samarbete med Simrishamns kommun. Diskussion om möjligheter till samordning.

Utskottet är positivt till detta.

- Diskussion om ”stenkorgarna” på Torget. De som är sönder ska tas bort eller repareras, dessutom täcker den ena korgen gladan som finns i stenläggningen på Torget.

- Diskussion om ”vattenbänk” vid kommunhusets stuprör.

Förvaltningen ska titta på utformning och kostnad.

- Arbetet med smutsjorden strax öster Granebo fortlöper tillsammans med Miljöförbundet.

- Fördämningen i bäcken strax öster Granebo är lämnat till Gatukontoret.

Projektledare Fiber Monika Jingmond informerar bland annat om följande:

- Genomgång av utbyggnaden av fiber i norra delen av kommunen. IP Only har dragit sig ur området vid Eljaröd där kommunen själv kommer att bygga ut.

(6)

§ 27 forts.

Kommunekolog Charlotte Lindström informerar bland annat om följande:

- LONA-projektet för Kronoskogen är färdigt och bidraget har erhållits.

- LONA-projektet Järnvägsbron över Trydeån i Fyledalen är snart färdigt.

- LONA-projekt Bollerup, ridstigen är anlagd.

- LONA-projekt Onslunda, unika fladdermöss har upptäckts.

- Dialog om natur- och parkprogrammet har hållits i Tryde och Bollerup.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kansliavdelningen, handlingsid: Ks 2018.1948.

LONA - Verksamhetsrapport Bollerup, handlingsid: Ks 2018.1833.

LONA – Verksamhetsrapport Onslunda 2018, handlingsid: Ks 2018.1950.

LONA - Verksamhetsrapport Järnvägsbron 2018, handlingsid: Ks 2018.1832.

LONA – Kronoskogen, handlingsid: Ks 2018.980.

Medborgardialog angående natur- och parkprogrammet Tryde 2018-04-19, handlingsid: Ks 2018.1951.

Information om energi- och klimatrådgivning, handlingsid: Ks 2018.1952.

_________

(7)

Kssamu § 28 Dnr KS 2018/137

Dialogärende - Inriktning för kommunens engagemang i dikningsföretag

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att ärendet ska tas upp som beslutsärende vid utskottets sammanträde den 17 augusti 2018.

Ärendebeskrivning

Kommunen är delägare i ett antal dikningsföretag. Dikningsföretagen är ägare och förvaltare av vattenanläggningar som via förrättningar har ansvar för anläggningen. Dikningsföretagen är samfälligheter med, ofta, flera medlemmar. Till dikningsföretaget hör handlingar om hur

vattenanläggningen ska vara utformad och en fördelningslängd. Varje dikningsföretag ska vid en stämma utse en styrelse som ansvarar för att vattenanläggningens funktion, enligt handlingarna, fungerar och att det sker en utdebitering till delägarna enligt den fastställda kostnadsfördelningen.

Många dikningsföretag är gamla och de är ofta underdimensionerade för de flödena som råder idag.

Samhällsbyggnad har under åren hjälpt insomnade dikningsföretag att starta upp igen. Detta har skett med hjälp av sakkunniga inom markavvattning och genom att förvaltningen kallat delägarna till en stämma.

Kommunförvaltningen förväntas ofta ta större ansvar än övriga delägare än vad förrättningarna medger. Förvaltningen ska enbart ta ett ansvar som överensstämmer med förrättningarna annars överträder kommunen sina befogenheter.

Det är också angeläget att kommunen, som delägare, tar sitt ansvar som delägare enligt fastställda handlingar. Det är också angeläget att kommunen ställer krav på att dikningsföretagen genomför den egenkontroll enligt Miljöbalken 26 kap 19 §. Jordbruksverket har i en rapport ”Underhåll ditt dike för ett rikare odlingslandskap” Jordbruksinformation 2018-1 bra förslag på hur egenkontrollen kan genomföras.

(8)

§ 28 forts.

Förvaltningen anser att det inte är rimligt på grund av tidsåtgången att förvaltningen väljs in i dikningsföretagens styrelser. Det är inte heller rimligt att kommunens tjänstemän blir styrelseledamöter i dikningsföretag eftersom de som väljs som ledamöter har ett personligt ansvar.

Ärendet tas upp som beslutsärende på samhällsbyggnadsutskottets sammanträde den 17 augusti 2018.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar lägga informationen till handlingarna.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse kommunekolog Charlotte Lindström, handlingsid:

Ks.2018.1963.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kommunekolog Charlotte Lindström

(9)

Kssamu § 29 Dnr KS 2017/214

Investering - restaurering av stadsparken

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att föreslå

kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för projektet ”Restaurering av Stadsparken”.

Ärendebeskrivning

Enligt kommunstyrelsens reglemente § 8 är det kommunstyrelsen som beslutar i frågor gällande ansökningar av bidrag.

En restaurering av Stadsparken i Tomelilla inleddes under hösten 2017 och beräknas vara klar under 2020. Förvaltningen ser möjlighet att inom detta projekt ansöka om statsbidraget ”Bidrag för grönare städer” hos Boverket.

Statsbidrag för grönare städer utgår med max 50%. Bidraget går att söka för de resterande projektåren i Stadsparken och behöver därmed inte sökas årligen. Förvaltningen arbetar för närvarande enligt antagen utvecklingsplan för Stadsparken utvecklingsplanen ligger även till grund för kommande arbeten.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att föreslå

Kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för projektet ”Restaurering av Stadsparken”.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse landskapsingenjör Matilda Dahlin, handlingsid: Ks 2018.1964.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(10)

Kssamu § 30 Dnr KS 2018/134

Ansökan om statsbidrag - Lekplats Spjutstorp

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att föreslå

kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för nybyggnation av lekplats i Spjutstorp.

Ärendebeskrivning

Enligt Kommunstyrelsens reglemente § 8 är det kommunstyrelsen som beslutar i frågor gällande ansökningar av bidrag.

En ny lekplats kommer under vintern att byggas i Spjutstorp. Förvaltningen ser möjligheten att för detta projekt ansöka om statsbidraget ”Stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden”. Bidraget kan utgå med maximalt 50%.

Förvaltningen har påbörjat planeringsfasen och tagit fram en ritning.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att föreslå

Kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att söka statsbidrag för nybyggnation av lekplats i Spjutstorp.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse landskapsingenjör Matilda Dahlin, handlingsid: Ks 2018.1966.

_________

Beslutet skickas till:

Kommunstyrelsen

(11)

Kssamu § 31 Dnr KS 2018/136

Ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamverkan mot främmande invasiva arter

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att kommunen ska delta i LEADER-projektet om samverkan mot främmande invasiva arter.

Ärendebeskrivning

Tomelilla kommun vill tillsammans med kommunerna Sjöbo, Ystad och Simrishamn skapa förutsättningar för ett målinriktat och kraftfullt

samverkansarbete mot främmande invasiva arter i sydöstra Skåne. Ystads kommun har lämnat in en preliminär ansökan till LEADER om en förstudie om samverkan kring arbetet mot främmande invasiva arter. Projektledaren anställs av Ystads kommun som är projektägare för projektet.

En främmande art tillhör inte det ursprungliga ekosystemet och har ofta flyttats med människans medvetna eller omedvetna hjälp. Vissa främmande arter har vi nytta av, t ex potatis och vete. Andra främmande arter är invasiva, d v s de får fäste, förökar sig, sprider sig kraftfullt och konkurrerar ut arter i det ursprungliga ekosystemet, t ex jätteloka och vresros.

Främmande invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald och ett lagförslag som ska säkerställa att Sverige lever upp till den gällande EU-förordningen från 2014 rörande dessa kommer sannolikt att antas under 2018.

Invasiva främmande arter leder till stora kostnader för samhället. På EU-nivå beräknas kostnaden för invasiva främmande arter uppgå till 12 miljarder euro per år. I Sverige finns i nuläget cirka 1 500 främmande arter. De flesta av dessa orsaker inga problem men en del arter sprider sig snabbt i för dem gynnsamma miljöer och kan då bli invasiva.

(12)

§ 31 forts.

Detta innebär att deras introduktion eller spridning hotar eller inverkar negativt på den biologiska mångfalden och relaterade ekosystemtjänster och kan i vissa fall skada människors hälsa och ekonomi. Närmare 400 av de främmande arterna bedöms vara av invasiv karaktär. Sydöstra Skåne är med sin unika och stora artrikedom, sina milda vintrar och sin geografiska position nära kontinenten en extra utsatt region.

Behov finns av att bygga ett kunskapsmässigt och organisatoriskt ramverk för arbetet mot främmande invasiva arter i sydöstra Skåne. En resurs i form av en projektledare behövs under sex månader för att genomföra förstudien.

Utgångspunkt för arbetet är nationell och internationell dokumentation av erfarenheter rörande kartläggning och bekämpning av invasiva arter, lagstiftning och lagförslag under utarbetande i Sverige. Arbetet kommer också att innefatta kommunikation med och identifikation av intressenter och aktörer såsom myndigheter, föreningar, organisationer och

privatpersoner.

Tanken är att arbetet med förstudien ska lägga grunden till det nätverk och engagemang mellan aktörerna som krävs för att insatserna ska bli effektiva och långsiktiga. Främmande invasiva arter tar inte hänsyn till

kommungränser och därför behövs ett samarbete med angränsande

kommuner. Eftersom antalet invasiva främmande arter är stort bör ett antal gemensamma fokusarter väljas ut.

Ansökan är inlämnad i preliminärt skick till LEADER. Förhoppningsvis behandlas ansökan på LAG-möte under maj månad 2018. Projektledaren ska helt finansieras via LEADER. Kommunens medfinansiering sker inom ramen för det bidrag till LEADER. För förstudien söks ett bidrag på 350 000 kr.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att kommunen ska delta i LEADER-projektet om samverkan mot främmande invasiva arter.

(13)

§ 31 forts.

Beslutsunderlag

Preliminär ansökan till LEADER om projektstöd för förstudie om kommunsamverkan mot främmande invasiva arter, handlingsid: Ks 2018.1967.

Projektmall invasiva arter, handlingsid: Ks 2018.1968.

Aktivitetsplan invasiva arter, handlingsid: Ks 2018.1969.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Kommunekolog Charlotte Lindström Ekonomichef Anders Eriksson

(14)

Kssamu § 32 Dnr KS 2016/306

Utvärdering Torgetprojektet sommaren 2017

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar ge förvaltningen i uppdrag att, till utskottets sammanträde den 17 augusti 2018, göra en utvärdering av Torgetprojektet sommaren 2017 utifrån en sammanställning av remissvaren, samt lägga fram alternativa förslag på hur Torget ska utformas framöver.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2016-08-31 § 158 att arbeta med Torgets gestaltning och gav förvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för omgestaltning av torget med angränsande infarter. I etapp 1 har

förvaltningen arbetat med Torget. I tre dialogmöten med allmänhet,

företagare runt Torget och tillgänglighetsrådet togs en lista på problem och önskemål om förändringar fram. Förvaltningen ställde samman de inkomna lösningarna. Eftersom en framtida omläggning av Torget är en stor

utgiftspost, föreslog förvaltningen en tillfällig omläggning av Torget som försök under sommaren 2017. Syftet med omläggningen var att testa några av de förslag som föreslagits av medborgarna under dialogmötena. Beslut om pilotprojektet fattades av kommunstyrelsen 2017-03-17 § 64.

Under sommaren 2017 samlades en del material in, bland annat mättes trafikhastigheterna vid flera tillfällen. En enkät lämnades ut till företagarna, runt Torget. Under hösten 2017 ordnades uppföljande dialogmöten med de grupper som deltog i inledningen. Samhällsbyggnadsutskottet utökade också intressegrupperna med skolan. Elevråden från fyra mellanstadieskolor har därför deltagit i början av april 2018 med synpunkter om sommarens pilotförsök på Torget.

(15)

§ 32 forts.

Torget är en viktig plats i Tomelilla, vilket det oväntat stora engagemanget kring pilotförsöket med omläggningen av Torget visar. De inledande

dialogmötena var därför välbesökta, och genomförandet av Torgförsöket har väckt många reaktioner, både positiva och negativa, bland kommunens invånare och företagarna runt Torget. Samhällsbyggnadsutskottet har därför beslutat att som ett led i utvärderingen av torget remittera underlaget för utvärdering till samtliga partier för yttrande.

Beslutsunderlag

Begäran om yttrande över inkommit underlag för utvärdering av pilotprojektet Torget sommaren 2017, handlingsid: Ks 2018.2081.

Sammanställning och Inkomna synpunkter vid dialog med skolor 4 april 2018, handlingsid: Ks 2018.2082.

A1-A1 Sammanställning dialog med Allmänheten, handlingsid: Ks 2018.2083-2086.

Fö1-Fö5 Sammanställning dialog med Företagarna, handlingsid: Ks 2087- 2091.

Remissvar från Centerpartiet kring pilotprojektet Torget 2017, handlingsid:

Ks 2018.1904.

Remissvar från Socialdemokraterna ang. Torget sommaren 2017, handlingsid:

Ks 2018.1909.

Remissvar från Moderaterna kring pilotprojektet Torget 2017, handlingsid:

Ks 2018.1987.

Tidigare behandling

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 65/2017:

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar att förvaltningen ska genomföra en bred och förutsättningslös insamling av åsikter kring

pilotprojektet Torget Tomelilla sommaren 2017.

(16)

§ 32 forts.

Förslag till beslut under sammanträdet

Lotta Hedström (MP) yrkar att samhällsbyggnadsutskottet ska besluta ge förvaltningen i uppdrag att, till utskottets sammanträde den 17 augusti 2018, göra en utvärdering av Torgetprojektet sommaren 2017 utifrån en

sammanställning av remissvaren, samt lägga fram alternativa förslag på hur Torget ska utformas framöver.

Beslutsgång

Efter ställd proposition finner ordförande att samhällsbyggnadsutskottet beslutar i enlighet med Lotta Hedströms förslag.

_________

Beslutet skickas till:

Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl Bygglovschef Ingrid Järnefelt

(17)

Kssamu § 33 Dnr KS 2018/135

Svar på remiss - Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar godkänna förvaltningens förslag till remissvar.

Ärendebeskrivning

Handlingsplan för fossilfria drivmedel i Skåne fokuserar på användning, produktion och distribution av fossilfria drivmedel och utveckling av kunskap och miljömässig och social hållbarhet. Planen utgör en del av Miljöstrategiskt program för Region Skåne och Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

Syftet med handlingsplanen är att beskriva insatser som Region Skåne och andra aktörer kan genomföra för att:

 Stödja omställningen mot ett klimatneutralt och fossilbränslefritt transportsystem i Skåne

 Skåne ska fånga nya möjligheter till företagande i denna omställning

 Samband mellan användning av drivmedel och människors hälsa ska bli tydliga.

Insatsområden som identifierats är Gemensamt lärande och påverkan, Miljömässig och social hållbarhet, Användning, Produktion och Distribution För varje område återfinns förslag på insatser, några av dessa är prioriterade

med förslag på aktörer som är lämpliga att vara drivande.

De insatser och de prioriteringar som återfinns i handlingsplanen är förslag.

Region Skåne ber särskilt om synpunkter på följande frågor:

 Är de föreslagna insatserna relevanta? Saknas några insatser?

 Är de föreslagna prioriteringarna riktiga? Ska några andra insatser prioriteras?

 Vad av de föreslagna insatserna gör vi idag?

Synpunkter ska vara inkomma senast den 25 maj 2018.

(18)

§ 33 forts.

Synpunkter från Tomelilla kommun

Många av de insatser som beskrivs och prioriteras i handlingsplanen pågår redan idag inom Tomelilla kommun och i sydöstra Skåne. Laddstolpar finns etablerade i alla kommuner och det finns även tillgång till tre tankställen för biogas i området. Tomelilla kommun har valt att anta utmaningen 100%

fossilbränslefri kommun 2020 och jobbar aktivt för att uppnå syftet och målen med utmaningen.

I sammanfattningen för planen står det att handlingsplanen beskriver insatser inom drivmedelsområdet som kan utföras av olika aktörer för att det skånska transportsystemet ska bli klimatneutralt och fossilbränslefritt 2030.

I de flesta insatsområdena är enbart Region Skåne identifierad som drivande aktör, även övriga aktörer bör identifieras för att handlingsplanen ska få en tyngd även hos kommuner, näringsliv och andra viktiga deltagare.

Hur kopplar handlingsplanen till Länsstyrelsen i Skånes arbete med miljömålsåtgärder samt Skånes klimat- och energistrategi, det behöver förtydligas för att inte kommunerna ska ha flera olika dokument att förhålla sig till.

Det hade varit bra om en handlingsplan eller strategi för denna typ av frågor hade gjorts gemensamt inom samarbetet klimatsamverkan Skåne,

prioriteringarna blir tydligare och antalet dokument kan reduceras. Detta gör att arbetet kan koncentreras och få en tydligare prioritering även hos

kommunerna.

Kopplingen mellan mål, delmål, utmaningar och insatser är inte helt tydlig och kan vara bra att illustrera med schema/process eller dylikt.

Lokala drivmedel (ex. biogas) bör lyftas tydligare i prioriteringarna, med koppling till den inledande texten gällande syftet med handlingsplanen.

Diskussionen gällande HVO och dess komplexitet och utmaningar är bra (s.

11). Det saknas dock koppling i insatserna till HVO och hur utmaningarna ska hanteras.

(19)

§ 33 forts.

Kartan sidan 16; det finns ett tankställe för gas i Tomelilla och ett i Simrishamn. Otydligt i kartan.

Karta sidan 17; Otydligt gällande var laddplatser finns, I Tomelilla kommun finns snabbladdare i Svampakorset samt semisnabbladdare i Brösarp, Skåne Tranås, Tomelilla (2st) och i Smedstorp (som inte finns med på kartan).

Insatser

Insatsområden behöver förtydligas med exempelvis en tabell som beskriver insatsen och viktiga aktörer.

Gemensamt lärande och påverkan

De föreslagna prioriterade insatserna är bra, men behöver tydliggöras och beskrivas hur arbetet ska genomföras. Begreppet ”stödja och påverka” är otydligt och behöver specificeras.

Prioriterade insatser

Stödja beteendepåverkan genom att informera om total ägandekostnad;

Här beskrivs att det behövs en insats för att påverka beteende, men detta bör utvecklas med exempel på insatser.

Viktiga aktörer att involvera är exempelvis; bilfirmor, kommuner, energi- och klimatrådgivare.

Påverka drivmedelsval vid godstransporter;

Samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer bör lyftas fram som en insats.

Övriga insatser;

Även regionala och kommunala politiker vara en del i påverkansarbetet, på samma sätt som på nationell och EU-nivå.

Miljömässig och social hållbarhet Prioriterade insatser;

Analysera hälsoeffekter från användning av drivmedel;

Insatsen ska vara en prioriterad del i det övergripande arbetet med hållbar utveckling och insatser för att främja hälsoarbetet.

För handlingsplanens del bör forskning kring ett klimatneutralt transportsystem prioriteras högre.

(20)

§ 33 forts.

Undvika biodiesel från palmolja och palmoljerester i nya avtal;

Skrivelsen är otydlig och behöver förstärkas ytterligare. Palmolja och palmoljerester SKA undvikas, undantag för certifierad palmolja.

Användning Prioriterade insatser;

Gå över till eldrift i stadsbusstrafik;

Kommunerna är en viktig aktör i arbetet och behöver identifieras som aktör.

Införa tjänstebilssystem som premierar val av bilar för fossilfria drivmedel;

Vad avses med tjänstebil, gäller det personalbil, förmånsbil eller kommunens/företagets egna fordon?

Även aktörer som ännu inte infört tjänstebilssystem kan involveras.

Övriga insatser;

Efterfråga fossilfria drivmedel vid beställning av taxi och budservice bör utvecklas till att även omfatta skolskjuts.

Nedanstående är viktiga för att arbeta med beteendefrågan och bör pekas ut som prioriterade insatser;

 Samarbeta kring upphandling av fordon, drivmedel och transporttjänster,

 Införa miljökrav på inbäddade transporter samt entreprenad- och arbetsmaskiner

 Stödja möjligheter för användning av elcyklar, elmopeder och andra lätta elfordon.

Produktion

Prioriterade insatser;

Koppling saknas till de insatser som görs idag inom Kommunförbundet Skåne genom exempelvis Biogas Syd och Färdplanen för Biogas. Fler aktörer behöver identifieras. Hur kopplar insatserna till Skånes förutsättningar för att producera drivmedel och vilken potential har Skåne?

Det behövs ett tydligare fokus på biogasproduktionen, som har en stor potential i Skåne och som tidigare har varit en tydlig och högprioriterad för Region Skåne.

(21)

§ 33 forts.

Distribution: Prioriterade insatser;

Stödja laddplatser vid flerbostadshus;

Här är kommunerna identifierade som drivande, kommunen kan enbart stödja laddplatser vid flerbostadshus genom sitt kommunala fastighetsbolag, fler aktörer bör lyftas fram. Fler aktörer som kan involveras bör vara

bostadsbolag och näringsliv.

Laddplatser i offentliga rummet och vid arbetsplatser bör vara en del av insatsen.

Övriga insatser;

Insatserna analysera behovet av förstärkta elnät regionalt och lokalt samt klargöra regelverk för utbyggnad av laddplatser, ta fram lathund. Bör vara en del av de prioriterade insatserna.

Beakta infrastruktur för fossilfria drivmedel i översiktsplaner;

Många översiktsplaner är redan beslutade eller under framtagande och de kommunerna som har nya översiktsplaner, bör kunna beakta frågorna i detaljplaner och i bygglovsprocessen.

Efterfråga laddplatser och infrastruktur vid affärslokaler och offentlig verksamhet;

Här behövs ett tydliggörande om vem som ska efterfråga dessa.

Förvaltningens förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar godkänna förvaltningens förslag till remissvar.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse hållbarhetsstrateg Ida Abrahamsson, handlingsid: Ks 2018.1970.

Missiv handlingsplan för fossila drivmedel, handlingsid: Ks 2018.1971.

Handlingsplan för fossilfria drivmedel, handlingsid: Ks 2018.1972.

_________

Beslutet skickas till:

Ida Abrahamsson

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :