Små idéer Stora resultat

13  Download (0)

Full text

(1)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Små  idéer  –  Stora  resultat  

Louise  Östberg   Motala  kommun  

23  april  2014  

”En  organisaBon  är  kreaBv  när  de  anställda  gör  något  nyH  och  potenBellt  användbart  utan   aH  de  direkt  blir  anvisade  eller  undervisade  om  hur  det  ska  gå  Bll.”        

Ständiga  FörbäHringar   InnovaBoner

 

Organisatorisk  kreaBvitet  

(2)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

•  De  som  arbetar  i  linjen  kan  sina   områden  bäst    

•  Ledningen  kan  endast  tänka  ut  en   liten  del  av  alla  förbäHringsåtgärder    

•  Utan  system  för  kreaBvitet  går   organisaBonen  miste  om  eH  stort   antal  idéer  

Varför  idéer  från  medarbetare?  

80  –  20  regel:  

80  %  av  idéer  från  medarbetare  

Det  är  inte  allBd  så  läH  aH  komma  ifrån  tradiBoner.  Det   är  därför  som  alla  våra  nya  verksamheter  all5d  leds  av   män  som  inte  har  någon  Bdigare  kunskap  om  ämnet  och   därför  inte  har  haZ  chansen  aH  bli  rikBgt  medveten  om   vad  som  är  omöjligt…    

ExperBs  och  kreaBvitet    

(3)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Ur  boken  ”SäH  kreaBviteten  i  system”,  Louise  Östberg,  SAF  1999  

Man  vet  aldrig  vem  som  får  en  idé,  vad  den  innehåller,  var   eller  när  den  uppkommer  

EH  idésystem  säkerställer  aH  idéer  kommer  fram,  fångas   upp  och  genomförs  

S.ave  

Y.ourself  

S.tress  

T.ime  

E.nergy  

M.oney  

Idésystem  –  för  alla  organisaBoner  

•  Små  idéer  

•  Belöningar  och  moBvaBon  

•  En  del  av  det  dagliga  arbetet  

•  EH  effekBvt  system  

•  Fokus  

•  Sprid  idéer  

EH  framgångrikt  idésystem…  

(4)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Små  idéer  –  Stora  resultat  

•  Små  idéer  behövs  för  aH  uppnå  rikBgt  hög   kvalitet    

•  Små  idéer  skapar  mindre  motstånd,  kostar   mindre,  är  enklare  aH  genomföra  och  alla  kan   komma  på  små  idéer  varje  dag  

•  Små  idéer  skapar  bestående  förändringar  

•  Små  idéer  kan  utvecklas  Bll  stora  idéer  

Idéer  från  Clarion  Hotel  Stockholm  

(5)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

©Louise  Östberg,  louise@smaideer.se  

(6)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Belöningar,  erkännande  och  moBvaBon  

•  Belöningar  skapar  icke-­‐värdeskapande  arbete  

•  RäHviseproblem  

•  Begränsningar  i  urval  och  typ  av  idéer  som  medarbetarna   lämnar  in  

•  Belöningar  skadar  teamwork  och  relaBoner  mellan   medarbetare  

•  Ledningen  säHs  i  svåra  situaBoner  

Tre  typer  av  idésystem  

•  Idémöten  

•  FörbäHringstavla  

•  Elektroniskt  system    

                 …eller  en  kombinaBon  av  dessa  

(7)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Idéer  a=  genomföra   Ansvarig   Klart  före  

IDÉTAVLA  –  AVDELNING  ”C”  

Produk5vitet   Stopp5d/Respons5d   Kvalitet/Säkerhet   Övrigt  

©Louise  Östberg,  louise@smaideer.se  

(8)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

PyromaBon  

Forte  Wayne,  IN  

(9)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Autoliv

 

En  del  av  arbetet  

•  Idéer  måste  vara  en  del  av  allas  dagliga   arbete  

•  Kräv  eller  förvänta  idéer  från  ALLA   medarbetare  

•  Utvärdera  chefer  och  medarbetare  uBfrån   idéresultat  

(10)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Ansvar  

Ansvar  

(11)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Fokus  

•  Maximera  nyHoidéer  minimera  ”trivselidéer”  

•  VikBga  områden  

Sprid  idéerna  

•  Idéer  som  används  på  fler  områden    

•  Push  and  pull  

(12)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Scania  Motormontering  

•  Idétavlor    

•  Idémöten  varje  vecka  (26  min)  

•  Dagliga  gruppmöten  (8  min)  

•  Process  för  aH  föra  idéer  upp  i  hierarkin  

•  FörbäHringskultur  

•  Resultat  

KreaBvitet  ingår  i  jobbet  

Belöningar  är  symboliska  och  bygger  på  inre   moBvaBon  

Gemensamma  nämnare  

(13)

©  Louise  Östberg  louise@smaideer.se  tel  0706332011  

Tack  för  aH  ni  lyssnat!  

Louise  Östberg   louise@smaideer.se  

www.smaideer.se       Tel.  070  –  633  20  11  

Summan  av  de  många  små  idéerna  är   större  än  en  stor  innovaBon.  

Frågor?  

Figure

Updating...

References

Related subjects :