Slutrapport för Naturen en väg till integration

Full text

(1)

Slutrapport för ”Naturen en väg till integration”

SLUTRAPPORT 120630

Länsstyrelsen i Stockholmslän Naturvårdsenheten Box 22067

104 22 Stockholm

(2)

Ur förordningen (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt:

10 § En kommun som beviljats bidrag skall efter att projektet har genomförts upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen. I slutrapporten skall redovisas 1. projektets initiala och långsiktiga effekter från naturvårdssynpunkt,

2. hur de villkor som angetts i bidragsbeslutet har uppfyllts, 3. kostnaden för varje åtgärd som omfattas av projektet och

4. hur den återstående uppföljningen och utvärderingen av projektet är avsedd att genomföras.

Projektets namn: ”Naturen en väg till integration”

Kontaktperson på kommunen: Monica Pettersson Telefon: 0176- 74737

E-postadress: monica.pettersson@norrtalje.se

Genomförande

Syfte med projektet samt åtgärder som beviljats bidrag

Färsna gård är belägen ca 2 km norr om Norrtälje stad. Färsna gård omges av en fantastisk natur och vi vill visa på möjligheter för alla invånare till denna tätortsnära natur. Gården är i Norrtälje kommuns ägo. Kommun har bestämt att gården ska bevaras för allmänt

ändamål, såsom frilufts- och naturaktiviteter.

Norrtälje Naturvårdsstiftelse förvaltar Färsna gård. Stiftelsens pedagogiska verksamhet heter Färsna naturcentrum, och tar emot förskolor, skolor och andra intresserade grupper.

Målet är att bidra till kunskapsutveckling inom natur-, miljö- och naturvårdsfrågor.

En del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund. Invandrares erfarenheter och kunskaper om naturen är ofta av ett helt annat slag än svenskars. Det finns anledningar till varför det inte kan kännas naturligt och tryggt att vistas i naturen för invandrare som:

ursprung (de kanske kommer från öknen och aldrig varit i en skog- det är alltså en helt okänd biotop)

klimatet i Sverige är inte alltid lockande

rädsla för vilda djur

kriminalitet (rån, våldtäkt)

sociala problem (ej fast bostad, arbetslöshet, saknad av anhörig)

Färsna Naturcentrum ville erbjuda utflykter och naturdagar för människor som är ovana att vistas i svensk natur. Invandrare ses som en prioriterad målgrupp att erbjuda positiva naturmöten, då de generellt är mindre ute i svensk natur, ohälsotalet är stort, av

integrationsskäl och att förståelse och kunskap om naturen, leder till större chanser till hållbart samhälle. I naturen kan också invandrare hitta identifikation till sitt eget hemlands natur, som liknande träd eller känslan av värmen från en öppen eld. Genom dessa åtgärder sker alltså en integration genom att ge kunskap och trygghet med den nya naturen och genom att invandrare i svensk natur hittar identifikation med sin tidigare bakgrund.

(3)

Utflykterna, naturdagarna och aktiviteterna skulle främst vända sig till invandrare, men vara öppna för alla. Stiftelsen ville med stor ödmjukhet ta emot deltagarna och låta alla ta ett litet steg i taget ut i vår svenska natur. Vi ville visa på Allemansrättens möjligheter för alla som vistas i Sverige.

I projektet skulle också informationsskyltar tas fram om naturen, naturvård och Allemansrätten på olika språk i Färsnas natur- och kulturmarker.

Syftet med projektet var att sprida kunskap och skapa intresse för naturen för alla invånare och i detta projekt ha invandrare som en prioriterad målgrupp. Vi ville visa på naturen som en väg till integration för invandrare. Naturen är en stor del av den svenska kulturen och vi ville vara med och skapa tillfällen för positiva naturmöten för alla på sina egna villkor. Detta är ett sätt att arbeta långsiktigt mot ett hållbart samhälle. Det man tycker om bryr man sig om. Det är viktigt att så många som möjligt får en god relation till naturen för att vi ska värna om vår natur och skapa ett intresse, samt kunskap kring naturvård.

Sammanfattningsvis var målet med detta projekt är att visa på naturens möjligheter för alla. Vi hoppades få ut fler människor som är ovana att vistas i naturen på våra ledda turer genom tryggt ledarskap. Genom att öka kunskapen om naturen och ge trygghet i naturen, hoppas vi få fler människor att värna om naturen. Detta är ett långsiktigt arbete som vi hoppas vidareutveckla och skapa ett större intresse för naturvård i Norrtälje kommun. Genom gemensamma upplevelser i naturen, människor emellan, kan dessutom gemenskap byggas och känslan av att vi är en tillgång för varandra stärkas - vilket också är ytterligare ett syfte i projektet mot ökad integration.

De olika aktörernas samarbete har fungerat bra och kommer utvecklas i framtiden.

Genomförda åtgärder

Åtgärd 1. Vi har marknadsfört projektet på Norrtälje naturvårdsstiftelses hemsida (www.naturvardsstiftelse.se) och Färsna gårds hemsida (www.farsnagard.se).

Stiftelsen har kontinuerligt haft kontakt med Norrtelje tidning för att marknadsföra projektet. Det har resulterat i tre artiklar (se sidan 6). I projektet har det tagits fram olika handaffischer och broschyrer. Initialt fick stiftelsen erfara att marknadsföringen av utflykterna/aktiviteterna främst måste ske genom personliga möten, vilket gjort att vi besökt skolor och olika grupper. Vi har bland annat utvecklat ett nära samarbete med SFI (Svenska för invandrare) och Lommarskolans internationella klasser i Norrtälje.

Åtgärd 2. Projektet har genomfört 13 (målet var 10 stycken) utflykter/aktiviteter för barn, ungdom och vuxna från andra länder och med svenskar. Utflykterna har

genomförts under årets alla årstider. Utflykten i oktober 2010 inleddes redan i augusti, då vi hade naturutflykter med Internationella klasserna i Norrtälje i markerna kring Färsna gård. Genom att skapa relationer med barnen hoppades vi att de skulle ta med sina familjer på utflykten den 16 oktober. Denna soliga höstmorgon samlades ca 25 deltagare, både invandrare och svenskar. Vi tittade på djuren på gården, vandrade i skogen, lekte och fikade. Vår erfarenhet var att det måste skapas relationer som bygger på tillit, det fungerar sällan att bara sätta upp en informationslapp. Vi har sedan

genomfört ytterligare 12 utflykter. Det har varit om fåglar, skogsvård, naturvård, vinterekologi på snöskor, fältfloraexkursion och friluftsliv. På alla turer har vi diskuterat Allemansrätten, eventuella rädslor och säkerhet. Norrtälje

naturvårdsstiftelse har på detta sätt velat visa på Allemansrättens möjligheter för alla, öka naturkunskapen, öka förståelsen om naturvård, samt skapa intresse kring

(4)

naturvård.

Utomhuspedagogik är vår metod och då deltagarna blir sinnligt berörda och får lära i autentiska miljöer, lär de sig svenska och om svensk natur och kultur.

Åtgärd nr 3 var att ta fram skyltar kring Färsna gård och göra olika naturslingor. Det finns nu en naturstig med skyltar om Allemansrätten. Det finns en kort runda kring gården om svenska djur. På olika plaster kring gården finns skyltar om olika trädarter.

Entréerna och informationen är utvecklad med tanke på hög tillgänglighet, vilket framförallt utvecklats i form av enkel svenska efter utvärdering med olika grupper och instanser. Stiftelsen kommer fortsätta att utveckla skyltning om naturen och naturvård i natur- och kulturmarkerna kring Färsna gård med tanke på mångfald och hög

tillgänglighet.

Godkända ändringar

Inga ändringar har gjorts i projektplanen.

Effekter från naturvårdssynpunkt

Åtgärd Typ av åtgärd

Genomförd i sin helhet (ja/nej/delvi s)

Resultat/mätbara effekter av

åtgärden

Långsiktiga effekter

1 Marknads-

föring

Ja Norrtälje

naturvårdsstiftelses och Färsna gårds hemsida har informerat om projektet under hela projektet.

Marknadsföringens effekter har varit goda eftersom vi har haft högt

deltagarantal på aktiviteterna. Det har väckts ett stort intresse kring arbetet och att göra naturen tillgänglig för alla.

Ökad kunskap hos Norrtälje naturvårdsstiftelse och Norrtälje kommun om naturen som en väg till integration. Kontakter har skapats mellan svenskar och invandrare vilket fått positiva integrationseffekter mellan människor i form av nätverk.

2 Utflykter/

Naturguid- ningar/

Ja och mer där till.

13

utflykter/aktiviteter med sammanlagt

Mer kunskap om Allemansrätten, mer kunskap om naturen, mer kunskap om naturvård och mer

(5)

aktiviteter 372 deltagare. kunskap om hållbar utveckling för målgruppen och allmänhet.

Åtgärden har väckt intresse om naturen och naturvård hos deltagarna.

Åtgärden har väckt stort intresse i media i Norrtälje, i skolor och bland allmänhet, hur naturen kan vara en väg till integration.

Projektet har gett ringar på vatten och Norrtälje naturvårdsstiftelse kommer fortsätta med liknande åtgärder efter projektet avslutats.

Nya projekt med olika parter i Norrtälje diskuteras.

Otroligt lyckade aktiviteter som fallit mycket väl ut. Många av invandrarna har återkommit hit och de visar ett intresse för att delta i aktiviteter i naturen framöver, samt våga sig på egna naturupplevelser.

3 Ja En naturstig om

Allemansrätten på olika språk, finns längs elljusspåret längs Färsna gård.

En naturstig om svenska djur på olika språk, finns kring Färsna gård.

Skyltning finns om svenska trädarter på olika språk, i omgivningarna kring Färsna gård.

Entréer till gården informerar om gården och

omgivningarna. De signalerar

tillgänglighet och mångfald.

Ökad kunskap om natur, Allemansrätt och naturvård hos allmänhet. Skyltningen kommer också öka kunskapen hos Norrtälje kommuns elever i förskolor och skolor. Skyltningen kommer också skapa trygghet och vara en länk ut i

naturområden nära Norrtälje stad.

(6)

Motiveringar till ej eller delvis genomförda åtgärder Specificera motivering per åtgärd.

Alla åtgärder är uppfyllda.

Fotodokumentation Åtgärd 1- Marknadsföring

Artikel i Norrtelje tidning i september 2010 om projektet.

Artikel i Norrtelje tidning mars 2011 om projektet.

Artikel i Norrtelje tidning i maj 2010 i samband med att projektets beviljats.

(7)

Åtgärd 2- Utflykter/naturguidningar

Norrtälje naturvårdsstiftelse anordnade naturutflykt med fågeltema i mars 2011.

Norrtälje naturvårdsstiftelse anordnar

naturutflykt med elever från Lommarskolans Internationella klasser i Norrtälje i september 2010.

Norrtälje naturvårdsstiftelse anordnar naturaktivitet för ALLA i maj 2012 med potatissättning, naturvård och odling.

Norrtälje naturvårdsstiftelse anordnar utflykt med inriktning på vårtecken i april 2011.

Norrtälje naturvårdsstiftelse anordnar

höstutflykt för ALLA lördagen den 16 oktober 2010. Fantastiska möten mellan människor från olika länder som Thailand, USA, Gambia, Irak, Sverige m fl.

I måltiden och den neutrala bas naturen kan vara finner människor lätt gemenskap och möten (maj 2012).

(8)

Vinterutflykt med tema vinterekologi i

markerna kring Färsna gård i mars 2011. Utflykt med tema flora och skiftande biotoper på Färsna i september 2011.

Åtgärd 3- skyltning

Exempel på skyltning kring Färsna gård i Norrtälje

(9)

Hur i beslutet och hur dessa har uppfyllts

Villkor i beslut Uppfyllande

Villkor 1 Uppfyllt. Medlen har endast använts till

de ändamål ansökan avser.

2 Uppfyllt. Projektet avslutas 2012-06-01.

3 Uppfyllt. Verksamhetsrapport för

projektet har sänts in varje år senast den 31 mars.

4 Uppfyllt. Inga förändringar gjorda.

5 Uppfyllt. Slutrapport inskickad.

6 Ej uppfyllt

7 Uppfyllt. LONA-loggan har funnits på

våra utskick om projektet, finns på trycksaker som delats ut vid utflykter (kåsa), finns på hemsidan

www.naturvardsstiftelse.se och

www.farsnagard.se och vi vi har berättat muntligt om LONA i många

sammanhang.

Motivering

Villkor 6. Återstoden av bidraget är ännu ej rekvirerat.

Ekonomi

Kostnad för varje genomförd åtgärd som erhållit bidrag.

Åtgärd nummer

Budgeterad total kostnad Utfall total kostnad

1 20 000 kr 20 000 kr

2 80 000 kr 84 478,68

3 100 000 kr 121 888,37

Summa: 200 000 kr 226 367,05

Summa bidrag enligt beslut (kr) 100 000 kr

(10)

Projektets kostnader uppdelat på olika poster Kostnad (kr)

Arbetskostnad 157 000 kr Material 23 867,05 kr Köpta tjänster 25 500 kr Resor

Övrigt

Marknadsföring 20 000 kr Summa: 226 367,05 kr

Finansiering

Finansiär Namn Medfinansiering,

kr Kommun

Privatpersoner Tobias Wighus , Fredrik Westerlund, Anders Hammarlundh, Annika Samuelsson, Pascal Eisenring, Karin Englund, Karin

Beronius, Antje Frensell

15 000 kr

Företag

Stiftelser Norrtälje

naturvårdsstiftelse

111 367,05 kr Fonder

Ideell organisation Annan (ange vilken)

Staten (utöver sökt bidrag) Statligt bidrag till lokala

naturvårdsprojekt

100 000 kr

Summa: 226 367,05 kr

(11)

Har flera aktörer varit delaktiga i projektet?

Ja Nej

X

Om ja, hur har denna samverkan gått till?

I projektet har Norrtälje kommun, Färsna Naturcentrum (Norrtälje Naturvårdsstiftelse), skolor, SFI-klasser i Norrtälje kommun varit delaktiga. Allmänheten har och kommer också att få ta del av skyltningen i Färsnas omgivning och har inbjudits till

utflykter/naturguidningar (finns ett stor efterfrågan efter utflykter/naturguidningar för ovana besökare i naturen).

Hur kommer projektets återstående uppföljning och utvärdering att gå till?

Naturaktiviterna/utflykterna (åtgärd 2) har utvärderats och upplevts positiva. Den enkla utformningen och betoningen på tryggt ledarskap har varit en nyckelfaktor till

framgång. Naturaktiviteterna fortsätter Norrtälje naturvårdsstiftelse att ta ansvar för och söka olika framtida projektstöd i syfte att visa invandrare vilken fin natur Sverige har och vilka möjligheter den ger i människors liv (rekreation, hälsa, arbete, kultur, gemenskap och kunskap). Utflykterna och aktiviteterna ska också ge möjligheter till möten och nätverk mellan svaneskar och invandrare- Gällande målgruppen invandrare så har Norrtälje naturvårdsstiftelse nu möjliggjort en del nya aktiviteter redan 2012-2014 som vi har fått delfinansiering för. Vår vision är att kontinuerligt arbeta med naturen som en väg till integration, för att dessa nya svenskar ska få lära känna svensk natur på ett tryggt sätt, se Allemansrättens möjligheter och skyldigheter, öka intresset för natur och ytterst få alla att värna om naturen. Naturvård och människors vilja att värna om naturen är bästa vägen till en hållbar framtid.

Skyltningen (åtgärd 3) upplevs positiv av målgruppen och allmänhet. Färsna gård ska göras ännu mera tillgänglig för alla och en mötesplats gällande kunskap, rekreation och integration. Norrtälje naturvårdsstiftelse kommer göra en utvärdering av skyltningens utformning och sträckning i styrelsen, bland personal och i Färsna gårdsråd under 2013.

Norrtälje naturvårdsstiftelse ansvarar för att skyltningen förvaltas och målet är att de även ska utvecklas och utökas. Norrtälje naturvårdsstiftelses utvärderingsresultat pekar på att stiftelsen långsiktigt kommer verka för att ta emot skiftande målgrupper för att öka kunskapen om naturen, naturvården och värdet av ett rikt friluftsliv i tätortsnära natur. Stiftelsen kommer att fortsätta att informera om åtgärderna på hemsidorna

(12)

(www.naturvardsstiftelse.se och www.farsnagard.se) och vara möjlig samarbetspart i liknande projekt för Norrtälje kommun.

Miljömål

Vilket/vilka huvudsakliga miljömål har projektet medverkat till att uppnå? Ange med kryss i tabellen.

Miljömål Begränsad klimatpåverkan Frisk luft

Bara naturlig försurning Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag

Grundvatten av god kvalitet

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Myllrande våtmarker Levande skogar

Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö

God bebyggd miljö X Ett rikt växt- och djurliv

Vad var bäst med projektet?

Är det erfarenheter som projektet vill framföra?

Utflykter/aktiviteter för ALLA med fokus på invandrare bör erbjudas kontinuerligt i kommuner. Naturen och friluftslivet kan berika ALLA människors liv och fritid till hög grad. Genom att få en koppling och sinnliga upplevelser till naturen året runt kan naturkänsla skapas hos människor. Det är ett bra sätt att arbeta mot hållbar utveckling kontinuerligt. Det man tycker om bryr man sig också om. Genom mötet med olika biotoper och konkret kunskap och information om naturvård, skapas en förståelse för att vi måste arbeta aktivt för att behålla landskapets karaktär och den biologiska

mångfalden. Projektets huvudsyfte med utflykterna var att skapa positiva naturmöten för människor, för att väcka intresse för naturen och naturvården i olika syften.

Projektets erfarenhet är att aktiviteterna måste ske med ett stort mått av ödmjukhet för deltagarnas tidigare erfarenheter, upplevelser och kunskaper. Det är viktigt att

respektera olika eventuella rädslor. Det är också viktigt i ledarskapet att förstå att en del

(13)

av deltagarna inte ens har vistats förr i vissa av våra biotoper och respektera det.

Marknadsföring av aktiviteter och skyltning sker bäst genom direkta möten. Hög

delaktighet av målgruppen i projektet bygger på tillit och förtroende. Det fungerar dåligt att maila information och inbjudningar eller anslå på en anslagstavla. Det har fungerat bäst att marknadsföra sig genom olika skolor och deras elever har sedan vidgat vårt nätverk.

För Norrtälje naturvårdsstiftelse och Norrtälje kommun har detta lyckade projekt utvecklat Färsna gård och dess omgivande natur- och kulturmarker till mer tillgänglig tätortsnära natur. Projektet och mötet mellan människor från olika kulturer (Sverige, Gambia, Thailand, Irak, Iran, Bangladesh, Australien, USA, Peru mfl) har inspirerat Norrtälje naturvårdsstiftelse att arbeta vidare med integration som en självklar del i arbetet. Genom projektet har vi lärt oss att tillgänglighet och mångfald är ett vidare begrepp än vi anat. Ökad tillgänglighet gynnar många grupper. Vi har lärt oss att enkel välformulerad svensk text är det allra lämpligaste på informationsskyltar, med tillägg på engelska.

Norrtälje naturvårdsstiftelse står gärna till tjänst med mer information eller som inspiratörer gällande projektet och delar med oss av de erfarenheter vi fått.

Norrtälje naturvårdsstiftelse är mycket tacksamma över projektstödet och glada över att det fallit så väl ut. Projektet har hittat metoder, verktyg och modeller för ett fortsatt

integrationsarbete med naturen som resurs. På Färsna gård hoppas vi också ge människor från andra länder möjlighet till praktik på gården och i det praktiska naturvårdsarbetet i framtiden.

” Enligt förordning (2003:598) om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt ska en kommun som beviljats bidrag upprätta en slutrapport och lämna in den till länsstyrelsen (§10). När slutrapporten har lämnats in ska länsstyrelsen slutligt bestämma bidraget storlek (§11).

Längst ner på denna sida ska ansvarig person intyga riktigheten i slutrapportens uppgifter.”

(14)

Ovanstående uppgifter intygas.

Datum Underskrift

_____________________________ _____________________________________

namnförtydligande

_______________________________

För ______________________________________________________kommun

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :