MSB-rapport Flyktingsituationen Sverige

Download (0)

Full text

(1)
(2)

Händelsebeskrivning

Situationen som har beskrivits i tidigare lägesbilder från MSB är i stort sett oförändrad. Migrationsverket rapporterar om en fortsatt hög nivå av migranter till Sverige samt en intensiv samverkan med berörda aktörer. Tillgång till boende för asylsökande är mycket ansträngt och ger upphov till mycket arbete för aktörerna.

Den största andelen flyktingar anländer till Trelleborg, men även till andra orter såsom Malmö och Göteborg. Enligt Migrationsverket förväntas antalet asylsökande i Sverige ligga mellan 1 000 - 1 500 per dag, varav 180 - 300 ensamkommande barn. På onsdagen uppgick antalet till 1 289, varav 209 var ensamkommande barn. De senaste sju dygnen har 6 777 personer sökt asyl i Sverige. Under helgen var det tillfälligt ett lägre antal asylsökande, men antalet asylsökande ligger nu åter på tidigare nivå.

Migrationsverket uppger i dagens rapport att 1 691 boendeplatser finns tillgängliga, vilket är ca 300 fler platser jämfört med igår. På onsdagens regelbundna samverkanskonferens uppskattade Migrationsverket att den nyligen avslutade upphandlingen gällande boende täcker behovet cirka 3-4 veckor framöver. Även frågan om ansvar och samordning i frågor rörande transiterande migranter diskuterades på gårdagens samverkanskonferens.

Migrationsverket bedömer att nivån av flyktingar till Sverige kommer att vara liknande framöver, med 6 500 - 7 500 asylsökande de kommande sju dygnen. Antalet ensamkommande barn förväntas ligga mellan 1 100 och 1 300 under samma period. Antalet asylsökande är störst i Malmö, Göteborg och Stockholm. Omfördelningar av asylsökande mellan orter görs löpande inom landet. Utöver de asylsökande reser många genom Sverige för att ta sig till framförallt Finland, men allt fler tar även tåget sträckan Stockholm – Oslo. Finland och Norge har infört utökad gränskontroll.

MSB:s bedömning

• Ansvariga myndigheter bedöms i nuläget i huvudsak ha förmåga att hantera nuvarande antal asylsökande - även om situationen är ansträngd. Det ansträngda läget gällande registrering av asylsökande och tillgång på boenden är fortsatt en stor utmaning för berörda aktörer.

• Utöver de asylsökande finns det ett antal transiterande flyktingar/migranter och sannolikt ett antal personer som befinner sig i landet utan att ha legaliserat sin vistelse. Det finns ett behov av att regeringen kommunicerar hur Sverige samlat förhåller sig till flyktingar och migranter som inte har legaliserat sin vistelse i Sverige i syfte att undvika missförstånd och underlätta för polisen och kommuner att agera.

• Aktörerna bör vidta förberedande åtgärder för att kunna hantera en långvarig samt en potentiellt förvärrad situation.

(3)

Aktuellt läge gällande inkomna förfrågningar till MSB

Malmö Stad

• MSB Revinge är beredda att inkvartera äldre ensamkommande flyktingbarn sedan fredagen 25/9. MSB Revinge har tillgängliggjort 55 sängplatser samt genomfört samverkan med Räddningstjänsten Syd gällande brandsäkerhet i Revinge. Under onsdagen öppnade boendet och Malmö stad nyttjade då 29 sängplatser för ensamkommande tonårspojkar.

• Malmö stad inkom under onsdagen via Lsty Skåne med en förfrågan om koordineringsexperter för stöd i koordinering av frivilligorganisationer vid Malmö centrastation. Förfrågan behandlas av MSB.

Övriga nationella förfrågningar

• Dialog med Migrationsverket om framställan om boendestöd.

• Lsty Stockholm har inkommit med en förfrågan om 300 kompletta sängar samt stöd med att upprätta en ankomstplats vid Stockholms centralstation.

Förfrågan behandlas av MSB

• Lsty Skåne har inkommit med en förfrågan till MSB om frivårdsinspektörer, vakthavande befäl, kriminalvårdsinspektörer och kriminalvårdare som stöd vid transitboenden samt som stöd i befintlig verksamhet. MSB har inte dessa kompetenser i sin insatspersonalpool. Förfrågan är överförd till

Kriminalvården.

Internationella förfrågningar

• Förfrågan från UNHCR om en Site planner till Serbien

(4)

Lägesrapportering från aktörer

Länsstyrelsen Skåne

Nya uppgifter 151001

• Fortsatt högt tryck med ensamkommande barn i främst Trelleborg men även Malmö.

Uppgifter enligt tidigare rapportering

• RCB Skåne Syd - läget är mycket kritiskt avseende platser för ensamkommande flyktingbarn i Trelleborgs kommun.

• Malmö Stad - Läget mycket ansträngt avseende platser för ensamkommande flyktingbarn.

• Region Skåne har identifierat ett ökat behov av framförallt kvinnliga tolkar till flyktinghälsan.

• Största utmaningen i nuläget bedömer länsstyrelsen är mottagande av ensamkommande flyktingbarn, främst till Trelleborg.

• Viss misstro mot myndigheter förekommer. Arbetar med

förbättrad kommunikation till flyktingar och frivilligorganisationer.

• Berörda aktörer (kommuner, Region Skåne, Försvarsmakten) har fått till uppgift att i förberedande syfte kartlägga/inventera möjligheterna för ankomstboenden ifall situationen förvärras.

• Regionala samverkanskonferenser genomförs två gånger per vecka.

Nästa regionala samverkanskonferens genomförs idag torsdag kl.

15.00.

Länsstyrelsen Stockholm

Nya uppgifter 151001

• Avser teckna ett avtal med Civilförsvarsförbundet angående koordinering av frivilligresurser.

Uppgifter enligt tidigare rapportering

• Polisen upplever en nedgång i antalet migranter söderifrån, troligen beroende på platsbrist på tågen. Dock återvänder ett ökat antal flyktingar från Norrland/Finland. Vidare har Civilförsvarsförbundet tackat ja till en inbjudan från Lst att vara behjälpliga. Lst har inlett ett arbete om regional inriktning för regionen.

• Stockholms stad efterfrågar inriktning från nationell nivå kring hur man på lång sikt ska hantera transitfrågan och hur det i så fall ska finansieras. Frågeställningen bedöms även beröra landstinget eftersom transit-personer kan vara i behov av psykisk och fysisk vård.

• Länsstyrelsen har stöttat Migrationsverket med samordning avseende resursinventering av boendekapacitet inom länet.

• Länsstyrelsen bedömer situationen i länet som hanterbar men ansträngd, både gällande anskaffning av bostäder samt med sin egen personal.

• Länsstyrelsen har tillsammans med Migrationsverket, Polisen, Stockholm stad och Landstinget startat upp ett arbete på längre sikt kring problematiken med transitpersoner.

• Ett arbete med att ta fram information om rättsläget när man väljer att inte söka asyl har inletts i syfte att förebygga missförstånd och desinformation.

(5)

Lägesrapportering från aktörer

Länsstyrelsen Västra Götaland

Nya uppgifter 151001

• Efterlyste på onsdagens regelbundna samverkanskonferens en handlingsplan för hur länen ska hantera bristen på boenden.

• Landstinget signalerar högt tryck på primärvården och tandvården.

Uppgifter enligt tidigare rapportering

• Lst har gjort en bedömning av länets förmåga att hantera det ökande antalet asylsökande. Av bedömningen framgår att aktörerna inte skulle klara av situationen om antalet fördubblades.

• En regional informationssamordningskonferens om flykting- situationen genomfördes 28/9 kl. 10.30. Läget är ansträngt.

Prioriteringar behövs för att kunna hantera situationen.

Migrationsverket har en snabbare process än normalt, vilket leder till att man inte hinner förbereda kommunerna på samma sätt som vanligt när nya boenden öppnar. Migrationsvereket håller på att ta fram en text till kommunerna om att de som redan har

uppehållstillstånd behöver kommunplacering.

Nästa informationssamordningskonferens hålls 5 oktober kl. 10.30.

• Situationen är fortsatt ansträngd i de delar av länet där Migrations- verket har verksamhet, framför allt på färjeterminalen och på centralen.

• Länsstyrelsen har efter önskemål från Migrationsverket gått ut med en förfrågan till alla kommuner i länet om att se över vilka möjligheter de har att erbjuda boenden om antalet asylsökande ökar kraftigt.

• Samverkan sker mellan ansvariga aktörer. Länsstyrelsen har organiserat arbetet i en särskild arbetsgrupp.

Länsstyrelsen Norrbotten

Nya uppgifter 151001

• I snitt 400-500/dygn passerar gränsen Haparanda/Torneå

• Norrbottens läns landsting har förstärkt med ett sjukvårdsteam placerat i Haparanda vissa dagar i veckan.

• Obekräftade uppgifter om en demonstration på lördag 3/10 i Torneå Uppgifter enligt tidigare rapportering

• Intraregional samverkan sker med Lst BD, AC, Y och Z län. Läget är fortfarande ansträngt och inventering av tillfälliga boenden pågår, bl.a. i Piteå, Överkalix och Vindelns kommun. Samtal har inletts om tillfällig inkvartering i Bodens och Haparanda. FM region nord har tagit fram en lista över tillgängliga resurser. Inget nytt

samverkansmöte är inplanerat.

• Landstinget meddelar uppgift om TBC bland flyktingar i Finland.

Uppgift är ej bekräftad än men sannolikhet på TBC finns. Mycket låg risk att bli smittad.

• Antalet återvändande från Finland minskar.

• Platser finns för övernattande flyktingar i Luleå och Haparanda.

• Från och med torsdag 24/9 kör SJ endast ett nattåg (jmf tidigare två) mellan Stockholm och Luleå.

• Flyktingsluss och gränskontroll i Torneå kvarstår.

• Högt tryck på sjukvården i Boden gällande flyktingmedicin.

• Etablerad samverkan mellan kommuner, Svenska kyrkan och frivilliga som stödjer flyktingar.

• Läget för frivilliga resurser är hårt ansträngt.

Figure

Updating...

References

Related subjects :