Uppåt i april, främst tack vare bygg- och industriföretagen - Konjunkturinstitutet

15  Download (0)

Full text

(1)

KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 12–14, BOX 3116, 103 62 STOCKHOLM 08-453 59 00, INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE

ISSN 1650-9951 KI-nr: 2018:7 Dnr: 2018-082

Konjunkturbarometern

April 2018

(2)

Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Vi gör progno- ser som används som beslutsunderlag för den ekonomiska politiken i Sverige. Vi analyserar också den ekonomiska utvecklingen samt bedriver tillämpad forskning inom nationaleko- nomi.

I Konjunkturbarometern publicerar vi varje månad statistik över företagens och hushål- lens syn på den ekonomiska utvecklingen. Undersökningar liknande Konjunkturbarome- tern görs i alla EU-länder.

Rapporten Konjunkturläget är främst en prognos för svensk och internationell ekonomi, men innehåller också djupare analyser av aktuella makroekonomiska frågor. Konjunkturlä- get publiceras fyra gånger per år. The Swedish Economy är den engelska översättningen av delar av rapporten.

I Lönebildningsrapporten analyserar vi varje år de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen.

Den årliga rapporten Miljö, ekonomi och politik är en översyn och analys av miljöpoliti- ken ur ett samhälsekonomiskt perspektiv.

Vi publicerar också resultat av utredningar, uppdrag och forskning i serierna Specialstudier, Working paper, PM och som remissvar.

Du kan ladda ner samtliga rapporter från vår webbplats, www.konj.se. Statistik och data hittar du på www.konj.se/statistik.

(3)

Innehåll

Sammanfattning ... 5

Företag ... 7

Totala näringslivet ... 7

Tillverkningsindustri ... 8

Bygg- och anläggning ... 9

Handel ... 11

Tjänstesektorn ... 12

Hushåll ... 14

(4)
(5)

Konjunkturbarometern april 2018 5

Sammanfattning

Barometerindikatorn steg 1,6 enheter i april, efter att ha fallit fyra månader i rad. Den uppgår därmed till 110,4 vilket pekar på ett betydligt ljusare stämningsläge än normalt bland företag och hushåll.

Uppgången förklaras främst av än starkare signaler från tillverk- ningsindustrin, vars konfidensindikator steg hela 5,1 enheter i april. Denna uppgång drivs i sin tur av industriföretagens uppju- sterade produktionsplaner på tre månaders sikt samt en något ljusare syn på färdigvarulagren.

Även bygg- och anläggning bidrog åter på uppåtsidan. Konfi- densindikatorn steg för andra månaden i rad och visar på ett be- tydligt starkare läge än normalt. Byggföretagen är fortsatt posi- tiva om orderstockarnas storlek och planerar att nyanställa i be- tydligt större utsträckning än normalt.

Konfidensindikatorn för detaljhandeln föll hela 5,3 enheter i april, till en nivå strax över det historiska genomsnittet. Det är framför allt nedjusterade förväntningar på försäljningsvolymen de närmaste tre månaderna som förklarar nedgången.

Signalerna från tjänstesektorn dämpades ytterligare något i april. Konfidensindikatorn visar dock på ett något starkare läge än normalt och företagens samlade omdömen om uppdragsvoly- merna ligger betydligt över det historiska genomsnittet.

Hushållens konfidensindikator sjönk marginellt men ligger kvar ungefär i nivå med det historiska genomsnittet. Mikroindex föll samtidigt till den lägsta nivån på över tre år. Nedgången för- klaras främst av att hushållen ytterligare sänkt sina förväntningar på hur mycket pengar de planerar att lägga på kapitalvaruinköp de närmaste tolv månaderna.

Tabell 1 Indikatorer i Konjunkturbarometern Index medelvärde=100

feb

2018 mar 2018

apr 2018

Förän -dring

Läget

Barometerindikatorn 109,6 108,8 110,4 1,6 ++

Konfidensindikatorer

Tillverkningsindustri 114,7 115,2 120,3 5,1 ++

Bygg- & anläggning 106,1 110,5 112,2 1,7 ++

Detaljhandel 105,6 106,4 101,1 -5,3 +

Tjänstesektorn 104,3 102,5 101,5 -1,0 +

Hushåll 104,1 100,8 100,3 -0,5 =

Mikroindex hushåll 101,3 100,6 97,8 -2,8 -

Makroindex hushåll 102,3 99,5 99,1 -0,4 =

Barometerindikatorn

mäter det aktuella stämningsläget i den svenska ekonomin genom att sammanfatta re- sultaten från företags- och hushållsbarome- tern.

Konfidensindikatorer

används för att sammanfatta situationen och förväntningarna i en viss bransch eller sektor.

Mikroindex

sammanfattar hushållens syn på sin egen eko- nomi.

Makroindex

sammanfattar hushållens syn på svensk eko- nomi.

Läget

++ mycket starkare än normalt + starkare än normalt

= ungefär som normalt - svagare än normalt -- mycket svagare än normalt Nettotal

är skillnaden mellan andelen respondenter som svarat till exempel ökat respektive minskat el- ler bättre respektive sämre på en fråga.

Säsongsrensade och utjämnade tidsserier

Säsongsrensning görs för att justera för regel- bundet återkommande variationer under året.

En utjämnad tidsserie visar på en mer långsik- tig utveckling och tar bort bruset i högre grad än den säsongsrensade serien. Alla diagram i Konjunkturbarometern visar säsongsrensade tidsserier om inget annat anges.

Revideringar

Indikatorerna revideras varje månad när tids- serierna säsongsrensas.

Läs mer om begrepp och metoder i metodbo- ken för Konjunkturbarometern:

www.konj.se/metodbok 60

70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ba r o me te r i nd i k a tor n H i stor i sk t ge nomsni tt Baro meterind ikato rn I ndex medel vär de=100

(6)

6 Sammanfattning

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tillv e rk ningsindustri

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

80 90 100 110 120 130

80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

By gg- & a nlä ggning

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

60 70 80 90 100 110 120 130

60 70 80 90 100 110 120 130

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Detaljhandel

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e nsa d e o ch u tjä mna d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tjänstesektorn

Ko nfi de nsi ndi k a to r , i nde x me d e l v ä r d e =100

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mn a d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Hushåll

Konfi de nsi ndi k a to r , i n de x me d e l v ä r d e =10 0

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mikroindex Makroindex

H i sto r i sk t g e no msni tt Hushåll

Mi k r o - o ch ma k r oi nd e x , i n de x me de l v ä r de =10 0

(7)

Konjunkturbarometern april 2018 7

Företag

Totala näringslivet

OFÖRÄNDRAT POSITIV SYN PÅ LÖNSAMHETEN

Företagen är oförändrat positiva om rådande efterfrågeläge.

Andelen företag som har brist på personal är fortsatt hög trots att antalet anställda ökat i jämförelsevis stor utsträckning de senaste månaderna. Företagens anställningsplaner är dock op- timistiska och visar på en stark sysselsättningsutveckling de kom- mande månaderna.

Priserna har kunnat höjas i större utsträckning än normalt de senaste månaderna och synen på nuvarande lönsamhet är oför- ändrat positiv. En något ökad andel företag aviserar om prishöj- ningar de kommande tre månaderna.

Företagens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt ju- sterades ned marginellt i april, till 1,2 procent jämfört med 1,3 procent i januari.

Tabell 2 Totala näringslivet, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jan 2018

feb 2018

mar 2018

apr 2018 Konfidensindikator 100 107,5 108,2 107,5 106,6

Efterfrågeläge -17 3 4 3 4

Antal anställda, utfall -3 22 19 17 18

Antal anställda, förväntningar -2 18 11 12 14

Tabell 3 Totala näringslivet, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jul 2017

okt 2017

jan 2018

apr 2018

Brist på arbetskraft 24 40 43 41 43

Lönsamhet -3 6 6 5 5

Anmärkning. Totala näringslivet är en sammanvägning av resultaten för bygg-och anläggning, tillverkningsindustri, handel och tjänstesektorn. Vikterna är andra än de som används vid beräkning av Barometerindikatorn.

60 70 80 90 100 110 120

60 70 80 90 100 110 120

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade värden

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä mn a d e v ä r d e n Historiskt genomsnitt

Tota la nä ringsliv e t

Konfi de nsi ndi k a to r , i n de x me d e l v ä r d e =10 0

-60 -40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Antal anställda, utfall

Ar be tsk r a ftsbr i st i nul ä ge t ( k v a r ta l sfr å ga) To tala näringslivet

Ar be tsk r a ftsbr i st o ch a nta l a nstä l l da , ne ttota l

-30 -20 -10 0 10 20 30

-30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Priser, utfall

Lö n sa mhe t, n ul ä g e so md ö me To tala näringslivet

Pr ise r och lö nsamhet, ne ttota l

(8)

8 Företag

Tillverkningsindustri

PRODUKTIONSKAPACITETEN BYGGS UT YTTERLIGARE Utfall och nuläge: Industriföretagen rapporterar om fortsatt god ordertillväxt från både hemma- och exportmarknaden och de hi- storiskt positiva omdömena om orderstockarnas storlek består.

De starka omdömena är utbredda på bred front bland industrins delbranscher. Produktionsvolymen uppges ha fortsatt att öka i större utsträckning än normalt.

Nuvarande produktionskapacitet bedöms fortfarande inte vara tillräcklig, trots att utbyggnaden varit mer omfattande än normalt i över ett års tid. Senast motsvarande negativa nulä- gesomdömen om kapaciteten uppmättes var i början av 2000.

Det är också betydligt fler företag än normalt som uppger att brist på maskin- och anläggningskapacitet är det främsta hindret för ökad produktion.

Kapacitetsutnyttjandet steg från 87 procent i januari till 88 procent i april, vilket är det högsta värde som uppmätts sedan april 2008.

Antalet anställda uppges sammantaget ha ökat de senaste må- naderna och tillverkningsindustrin har nu rapporterat om syssel- sättningstillväxt varje månad sedan hösten 2016. Detta ska ses mot bakgrund av att det historiska genomsnittet visar på en trend med minskad industrisysselsättning. Men trots nyanställ- ningar har även bristen på arbetskraft ökat. Sex av tio industrifö- retag uppger nu att de har brist på personal vilket är en betydligt högre andel än normalt. De höga bristtalen är utbredda till i stort sett alla industrins delbranscher.

En ökad andel industriföretag rapporterar att de höjt försälj- ningspriser de senaste månaderna och synen på lönsamheten har förbättrats ytterligare.

Förväntningar och planer: Företagens produktionsplaner har ju- sterats upp förhållandevis mycket sedan förra mätningen och pe- kar nu på en starkare produktionsutveckling än normalt de närmaste månaderna. Även produktionskapaciteten väntas bygg- gas ut i snabbare takt än normalt.

Förväntningarna på orderingången från exportmarknaden lig- ger stabilt i nivå med det historiska genomsnittet medan förvänt- ningarna på orderingången från hemmamarknaden fortsatt över- stiger det normala, även om de justerades ner något i april.

Företagens anställningsplaner har successivt justerats ner se- dan i september förra året men visar alltjämt på ökad sysselsätt- ning även de kommande månaderna. Branscher som planerar att nyanställa i störst utsträckning är läkemedelsindustrin samt ma- skin- och metallindustrin.

Ungefär en fjärdedel av företagen inom tillverkningsindustrin aviserar prishöjningar på tre månaders sikt, vilket är en större an- del än normalt.

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nu l ä g e so md ö me ( k v a r ta l sfr å g a ) Utfall (kvartalsfråga)

Förväntningar (kvartalsfråga) T illv e rk n in g sin d u stri P r o du k ti o nsk a p a ci te t, ne tto ta l

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

På yrkesarbetare (kvartalsfråga)

På tek nisk tjänstemannaper sonal (kva rtalsfråga ) Tillverkningsindustri

Brist, andel ja-svar -80

-60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Tillverkningsindustri Tota l or de r stock, ne tto ta l

(9)

Konjunkturbarometern april 2018 9

Tabell 4 Tillverkningsindustri, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jan 2018

feb 2018

mar 2018

apr 2018 Utfall och nuläge

Produktionsvolym 15 24 18 27 19

Orderingång hemmamarknad 6 13 20 15 13

Orderingång exportmarknad 12 26 20 23 28

Orderstock, nulägesomdöme -17 16 19 21 22

Exportorderstock, nulägesomdöme

-10 20 22 26 27

Färdigvarulager, nulägesomdöme 13 5 1 3 -2

Antal anställda -8 29 25 19 22

Förväntningar och planer

Produktionsvolym 22 28 22 25 33

Försäljningspriser hemmamarknad

9 19 20 18 19

Försäljningspriser exportmarknad 2 17 26 20 26

Antal anställda -11 13 12 7 7

Tabell 5 Tillverkningsindustri, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jul 2017

okt 2017

jan 2018

apr 2018 Utfall och nuläge

Produktionskapacitet 9 24 29 20 23

Kapacitetsutnyttjande (%) 84 86 87 87 88

Brist på arbetskraft 29 51 53 54 61

Yrkesarbetare 27 33 37 40 37

Tekniska tjänstemän 17 41 43 44 50

Lönsamhet -4 16 18 18 24

Förväntningar och planer

Orderingång hemmamarknad 9 19 22 21 13

Orderingång exportmarknad 15 18 19 15 16

Produktionskapacitet 10 25 22 22 17

Bygg- och anläggning

OPTIMISTISKA ANSTÄLLNINGSPLANER

Utfall och nuläge: Byggföretagen rapporterar om ett oförändrat byggande de senaste månaderna. Även orderstockarna uppges ha varit ungefär oförändrade och omdömena om orderstockarnas storlek är fortsatt betydligt mer positiva än normalt.

Företagen redogör för en stark sysselsättningstillväxt de sen- aste tre månaderna. Men trots omfattande nyanställningar anser

-80 -60 -40 -20 0 20 40

-80 -60 -40 -20 0 20 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tillverkningsindustri Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-40 -20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tillverkningsindustri Pr oduk ti o nsvo ly m, ne tto ta l

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Bygg- & anläggning Or de r sto ck , ne tto ta l

(10)

10 Företag

fortfarande en betydligt högre andel företag än normalt att ar- betskraftsbrist är det främsta hindret för ökat byggande. Andelen är högst bland husbyggarna som också är den bransch som rap- porterar om starkast sysselsättningsutveckling.

För andra månaden i rad uppger företagen att anbudspriserna har minskat. Dessförinnan har minskade anbudspriser inte rap- porterats sedan juni 2015.

Förväntningar och planer: Förväntningarna på de närmaste må- nadernas byggande samt hur orderstockarna kommer att utveck- las justerades ned i april, till att ligga i linje med de historiska ge- nomsnitten för frågorna.

Anställningsplanerna på tre månaders sikt blev i april ännu mer optimistiska, trots att utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt fortsätter att vara mer pessimistiska än normalt.

Anbudspriserna väntas sjunka något de kommande måna- derna, både bland hus- och anläggningsbyggarna.

Tabell 6 Bygg- och anläggning, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jan 2018

feb 2018

mar 2018

apr 2018 Utfall och nuläge

Byggandet 8 45 12 8 -1

Anbudspriser -6 0 0 -3 -13

Orderstock, förändring 4 5 1 0 -4

Orderstock, nulägesomdöme -26 7 3 10 12

Antal anställda -2 41 33 32 40

Förväntningar och planer

Byggandet 13 18 14 21 13

Anbudspriser 0 -2 -2 -5 -7

Orderstock 11 33 35 21 11

Antal anställda 4 33 12 32 40

Tabell 7 Bygg- och anläggning, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jul 2017

okt 2017

jan 2018

apr 2018 Utsikterna på byggmarknaden på

ett års sikt

-7 13 9 -20 -17

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Bygg- & anläggning Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

-100 -80 -60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Förväntningar Bygg- & anläggning Anbudspriser, nettotal

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

-60 -40 -20 0 20 40 60 80

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Förväntningar H i sto r i sk t ge no msni tt Bygg- & anläggning

By ggma r k na d e n på e tt å r s si k t, ne tto ta l

(11)

Konjunkturbarometern april 2018 11

Handel

SVIKTANDE FÖRSÄLJNING INOM SÄLLANKÖPSHANDEL Utfall och nuläge: Handeln rapporterar sammantaget om en sva- gare försäljningsutveckling än på fem år. Signalerna skiljer sig dock åt mellan delarna inom handeln. Det är partihandeln och sällanköpshandeln som i huvudsak svarar för den långsammare utvecklingen, medan dagligvaruhandeln redovisar en starkare försäljningstillväxt än normalt de senaste månaderna.

Det samlade omdömet om försäljningssituationen i nuläget är ungefär i nivå med det historiska genomsnittet men även här är bilden delad. Företagen inom handel med motorfordon är mer nöjda än normalt med nuvarande försäljningssituation me- dan företagen inom sällanköpshandeln är missnöjda.

Handlarnas samlade bedömning av varulagrens storlek i nulä- get är fortsatt något mindre negativ än normalt, samtidigt som varuinköpen uppges ha ökat mer än normalt de senaste måna- derna.

Antalet anställda uppges sammantaget ha ökat de senaste må- naderna och det framförallt beroende på utvecklingen inom par- tihandeln. Andelen handelsföretag som anger att de har brist på personal är dock fortsatt högre än normalt.

Försäljningspriserna har höjts i större utsträckning än nor- malt de senaste månaderna. Missnöjet med lönsamheten har trots det ökat något bland företagen.

Förväntningar och planer: Handlarnas förväntningar på de närm- aste tre månadernas försäljning är mer optimistiska än normalt.

Även på sex månaders sikt är förväntningarna optimistiska, dock inte inom handel med motorfordon som har skruvat ned sina förväntningar under det normala.

Handelns förväntningar på de närmaste månadernas varuin- köp är i nivå med det historiska genomsnittet.

Handelsföretagens anställningsplaner är sammantaget något mindre optimistiska än normalt med i stort sett oförändrad sysselsättning de kommande månaderna. Framför allt väntar sig sällanköpshandeln en jämförelsevis svag sysselsättningsutveckl- ing de närmaste månaderna.

Försäljningspriserna inom handeln väntas sammantaget stiga på tre månaders sikt. Andelen handlare som aviserar prishöj- ningar är något över det normala.

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

-30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Försäljningspriser (kvartalsfråga) , utfall

Lö n sa mhe t ( k v a r ta l sfr å ga ) , nu l ä ge so mdö me Handel

Lönsa mhe t o ch fö r sä l jni ngspr i se r , ne tto tal -40

-20 0 20 40 60

-40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Handel

För sä l jni ngsv oly m, ne tto tal

0 10 20 30 40 50 60

0 10 20 30 40 50 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Br i st på pe r so na l (k v a r ta l sfr å ga ) Historiskt genomsnitt

Han d el med mo to rfo rd o n Br i st på pe r sona l , ne ttota l

(12)

12 Företag

Tabell 8 Handel, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jan 2018

feb 2018

mar 2018

apr 2018 Utfall och nuläge

Försäljningsvolym 27 37 36 26 15

Nuvarande försäljningssituation

0 10 5 -5 3

Varulager, nulägesomdöme 25 24 22 19 22

Antal anställda 3 12 14 7 14

Förväntningar och planer

Försäljningsvolym 40 45 54 58 49

Försäljningspriser 16 17 16 17 20

Inköp av varor 22 25 26 24 21

Antal anställda 9 11 6 5 3

Försäljningssituation om 6 mån

39 42 55 50 46

Tabell 9 Handel, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jul 2017

okt 2017

jan 2018

apr 2018

Brist på personal 13 20 20 19 20

Lönsamhet -6 0 0 -3 -8

Tjänstesektorn

FORTSATT STOR BRIST PÅ ARBETSKRAFT

Utfall och nuläge: Tjänsteföretagen rapporterar om en marginellt svagare efterfrågeutveckling jämfört med de senaste månaderna.

Den uppges dock fortfarande vara starkare än normalt och den samlade bedömningen av storleken på uppdragsvolymen är oför- ändrat mycket ljusare än normalt. Mest nöjd med uppdragsvoly- men är arkitekter och uthyrningsföretag.

Antalet anställda uppges ha ökat i jämförelsevis stor omfatt- ning de senaste månaderna. Samtidigt ligger andelen företag som rapporterar om brist på personal kvar på en mycket hög nivå.

”Brist på arbetskraft” fortsätter att vara främsta hindret för före- tagets verksamhet, men även ”brist på lokaler och utrustning”

ses nu som ett hinder av betydligt fler företag än normalt. Störst brist på arbetskraft rapporterar tekniska konsulter, datakonsulter och landtransport. Företag som uppger alternativet ”inget hin- der” respektive ”otillräcklig efterfrågan” som främsta hinder lig- ger på historiskt mycket låga nivåer.

Drygt hälften av företagen uppger att de kan öka produkt- ionen givet befintliga resurser, vilket är i nivå med det historiska genomsnittet.

Handel definieras som:

Handel med motorfordon (SNI 45) + Partihandel (SNI 46) +

Dagligvaruhandel (SNI 47.11 + 47.2) + Sällanköpshandel (SNI 47.19 +47.4-9) + Detaljhandel med drivmedel (SNI 47.3) -60

-40 -20 0 20 40 60

-60 -40 -20 0 20 40 60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall (kvartalsserie)

Fö r v äntninga r (k v ar ta lsse r i e) Partihandel

Anta l a nstä l l da , ne tto tal

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Utfall Fö r v ä ntni nga r Tjänstesektorn Anta l a nstä l l da , ne tto tal

(13)

Konjunkturbarometern april 2018 13

Försäljningspriserna har ökat i något större utsträckning än vanligt de senaste månaderna och företagen är sammantaget nå- got mer nöjda än normalt med lönsamheten.

Förväntningar och planer: Tjänsteföretagens förväntningar på ef- terfrågeutvecklingen är optimistiska, även om de fallit marginellt sedan mars. Anställningsplanerna är oförändrat mer optimistiska än normalt.

Företagen väntar sig att kunna höja försäljningspriserna i nå- got högre utsträckning än normalt de närmaste månaderna.

Tabell 10 Tjänstesektorn, månadsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jan 2018

feb 2018

mar 2018

apr 2018 Utfall och nuläge

Företagets verksamhet 22 22 21 16 16

Efterfrågan 18 24 27 25 23

Uppdragsvolym, nulägesomdöme -26 -4 -3 -3 -2

Försäljningspriser 4 5 8 7 8

Antal anställda 1 19 18 17 16

Förväntningar och planer

Efterfrågan 25 35 33 32 30

Försäljningspriser 10 8 10 13 13

Antal anställda 6 20 14 16 16

Tabell 11 Tjänstesektorn, kvartalsvisa frågor Säsongsrensade nettotal

Medel jul 2017

okt 2017

jan 2018

apr 2018

Brist på personal 23 41 46 45 44

Lönsamhet -6 4 4 2 3

Svaren samlades in mellan 28 mars och 18 april.

0 10 20 30 40 50

0 10 20 30 40 50

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Oti l l r ä ck l i g e fte r fr å ga n (k v a r ta l sfr åga) Brist på arbetskraft (kvartalsfråga) Tjän st esekt o rn

Fr ä msta hi nd r e t fö r v e r k sa mhe te n , a nd e l fö r e ta g

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge n o msni tt Tjänstesektorn Uppdr a gsv o l ym, ne tto ta l

(14)

14 Hushåll

Hushåll

FÅ PLANERAR ATT RENOVERA SIN BOSTAD

Utfall och nuläge: Hushållens syn på hur den svenska ekonomin utvecklats de senaste tolv månaderna dämpades ytterligare i april och ligger nu nära det normala. Synen på hur den egna ekono- min utvecklats ändrades inte nämnvärt och ligger också nära det historiska genomsnittet.

Hushållens inställning till om det är fördelaktigt för folk i all- mänhet att göra kapitalvaruinköp, som exempelvis möbler, tvätt- maskiner och TV blev mindre positiv för fjärde månaden i rad.

I och med nedgången är hushållen för första gången på flera år inte mer positivt inställda än normalt till kapitalvaruinköp.

Andelen hushåll som svarar att de sparar för närvarande ökade jämförelsevis mycket och ligger betydligt över det nor- mala. Risken att själv bli arbetslös bedöms ha minskat de senaste tolv månaderna, i betydligt större utsträckning än normalt.

Förväntningar och planer: Hushållens förväntningar på den svenska ekonomin på tolv månaders sikt blev något mindre pes- simistiska i april. Förväntningarna på hur den egna ekonomin kommer att utvecklas framöver ligger oförändrat i linje med det normala.

Andelen hushåll som planerar att lägga mer pengar på ka- pitalvaruinköp de kommande tolv månaderna sjönk ytterligare i april, vilket är den främst bidragande orsaken till nedgången i mikroindex. Trenden har varit nedåtgående under det senaste året och inköpsplanerna är nu de lägsta på fyra år.

Samtidigt som hushållens planer på att köpa kapitalvaror bli- vit mer återhållsamma har andelen hushåll som bedömer att de kommer att kunna spara något under de kommande tolv måna- derna ökat jämförelsevis mycket i april.

Avsevärt färre hushåll än normalt bedömer det som troligt att de kommer renovera sin bostad inom tolv månader. Ungefär lika många hushåll som normalt planerar att köpa bil eller byta bo- stad det närmsta året.

Pris- och ränteförväntningar: Hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt är oförändrade och uppgår till 2,9 procent.

Samtidigt har förväntningarna på den rörliga bostadsräntan ju- sterats ner på samtliga tidshorisonter.

Svaren samlades in mellan 1 och 15 april.

Förändringar i hushållsbarometern

I november 2017 utgick de två frågorna om hushållens bostadsprisförvänt- ningar ur Konjunkturbarometern Hushåll. Sedan januari 2018 ingår frågorna om hushållens planerade bilköp, bostadsköp och renoveringar de närmaste 12 månaderna endast var tredje månad (januari, april, juli och oktober).

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

-35 -30 -25 -20 -15 -10 -5

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Säsongsrensade nettotal

Sä so n g sr e n sa d e o ch u tjä m n a d e n e tto ta l Historiskt genomsnitt

Hushåll

Re no v e r i n g a v bo sta d e n i n o m to l v må n a d e r , ne tto ta l -40

-30 -20 -10 0 10 20 30

-40 -30 -20 -10 0 10 20 30

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Nulägesomdöme H i sto r i sk t ge no msni tt Hushåll

I nstäl lni ng ti ll ka pital va r ui nk öp i nul ä ge t, ne tto tal

-25 -20 -15 -10 -5 0 5

-25 -20 -15 -10 -5 0 5

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Förväntningar H i stor i sk t genomsni tt Hushåll

I nk öp av kapi tal varor på tol v månader s si kt, ne ttotal

(15)

Konjunkturbarometern april 2018 15

Tabell 12 Hushållsfrågor Säsongsrensade nettotal

Medel jan

2018 feb 2018

mar 2018

apr 2018

Egen ekonomi nu 9 16 15 13 12

Egen ekonomi om 12 månader 19 21 20 19 20

Ekonomin i Sverige nu -8 8 5 -2 -6

Ekonomin i Sverige om 12 månader

6 -5 -5 -10 -6

Arbetslösheten 12 månader framåt

7 -11 -13 -7 -2

Inställning till kapitalvaruinköp nu 11 17 15 13 10 Inköp av kapitalvaror 12 månader

framåt

-5 -3 -10 -8 -11

Fördelaktigt att spara nu 19 11 12 15 17

Sparande 12 månader framåt 47 62 54 52 62

Ekonomisk situation (sparar - skuldsätter sig)

55 65 64 64 72

Egen arbetslöshetsrisk nu -8 -21 -22 -23 -22

Tabell 13 Inflation och boräntor Medelvärden i procent exklusive extremvärden

jan

2018 feb 2018

mar 2018

apr 2018

Uppfattad inflation nu 3,3 3,1 3,4 3,0

Förväntad inflation om 12 mån 2,6 2,8 2,9 2,9 Förväntad rörlig bostadsränta om 1 år 2,28 2,29 2,28 2,23 Förväntad rörlig bostadsränta om 2 år 2,71 2,73 2,73 2,65 Förväntad rörlig bostadsränta om 5 år 3,40 3,44 3,38 3,30 Anmärkning. För en beskrivning av hur KI fastställer vilka observationer som ska uteslutas, se sidan 14 i Metodbok för Konjunkturbarometern på www.konj.se

Tabell 14 Hushållsfrågor - kvartal Säsongsrensade nettotal

Medel jul

2017 okt 2017

jan 2018

apr 2018 Köp av bil inom 12 månader -56 -55 -57 -54 -53 Köp av bostad inom 12 månader -77 -78 -78 -77 -76 Renovering av bostaden inom 12

månader

-23 -25 -23 -28 -31

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :