Årsredovisning Radiotjänst i Kiruna AB

34  Download (0)

Full text

(1)

radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra diotjänstikirunaaboberoenderadioochtvradi otjänstikirunaaboberoenderadioochtvradiot jänstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjä nstikirunaaboberoenderadioochtvradiotjäns tikirunaaboberoenderadioochtvradiotjänsti kirunaaboberoenderadioochtvradiotjänstiki runaaboberoenderadioochtvradiotjänstikiru naaboberoenderadioochtvradiotjänstikiruna aboberoenderadioochtvradiotjänstikirunaab radiotjänstikirunaaboberoenderadioochtvra

Årsredovisning

2013

Radiotjänst i Kiruna AB

(2)
(3)

Innehåll

4 Vd har ordet 6 Om Radiotjänst 11 Förvaltningsberättelse 12 - Bolagsstyrelse 13 - Verksamhet 16 - Rundradiorörelsen 18 - Ekonomi

19 - Resultaträkning

20 - Balansräkning

22 - Kassaflödesanalys

23 - Redovisningsprinciper

24 - Noter till redovisningen

32 Revisionsberättelse

(4)

Vd har ordet

”2013 har varit ett av de mest omvälvande åren i vår 25-åriga historia”

Carl-Gustav Johansson, vd

(5)

Carl-Gustav Johansson Verkställande direktör Kiruna i februari 2014 FINANSIERINGSMODELL

Under hösten 2012 lade en statlig utredning fram ett förslag om att avskaffa nuvarande radio- och tv-avgift och ersätta den med en avgift som alla skattskyldiga skall betala. Denna skulle administre- ras av Skatteverket. Mentalt var vi inställda på en avveckling av bolaget och radio- och tv-avgiften.

Regeringen lade emellertid, i juni, fram en proposi- tion om att nuvarande finansieringsmodell skall bibehållas i ytterligare 6 år. Propositionen be- handlades i riksdagen under hösten och klubbades igenom i politisk enighet.

SÄNDNINGAR ÖVER INTERNET

Under slutet av 2012 påbörjades sändningar av hela svenska tv-kanaler över Internet. I februari 2013 inledde SVT sina sändningar (SVT1 och SVT2) över nätet. Denna teknikutveckling, som lagstiftaren förutsåg redan 2006, innebär att avgiftspliktig utrustning även omfattar internet- anslutna datorer och surfplattor. Bolagets avgifts- kontroll och information anpassades till denna nya situation. Bland det stora antal nya avgiftsbetalare som tillkommit under 2013 finns det en mindre

grupp individer/hushåll som ifrågasatt Radiotjänsts tolkning av lagstiftningen. Detta har fått till följd att antalet omprövningar och överklaganden ökat relativt kraftigt. Överklaganden har ökat från ca 150 till ca 500 det senaste året. I den juridiska prövning som skett i förvaltnings- och kammar- rätt har dessa gett Radiotjänst rätt i sin tolkning av vad som är en avgiftspliktig utrustning. Högsta förvaltningsdomstolen kommer att göra en slutlig prövning av dessa domar.

AVGIFTSUTVECKLING

Under året har 100 000 nya avgiftsbetalare tillkommit, vilket med mycket stor marginal är det högsta antal som någonsin uppnåtts under ett en- skilt år. Det årliga genomsnittet under de senaste 15 åren uppgår till ca 10 000 avgifter. Denna kraftiga tillväxt innebär att bortfallet minskat med i storleksordning 15-20 procent och bidrar också med att stärka rundradiokontots ekonomi med 120 miljoner kronor. I förlängningen innebär det även att behovet av befarade kraftiga avgiftshöj- ningar, från och med 2015, minskar.

(6)

Om Radiotjänst

UPPDRAG OCH ANSVAR

Sveriges riksdag har gett Radiotjänst i Kiruna AB i uppdrag att ansvara för radio- och tv-avgiften.

Beslutet fattades 1987 och skälet var främst att göra verksamheten mer effektiv. Verksamheten startade i Kiruna i april 1989 och regleras i Lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i all- mänhetens tjänst.

Sedan 1998 har bolaget även ansvaret för förvaltningen av rundradiomedlen. De utgörs av de radio- och tv-avgifter som betalas enligt lag.

Förvaltningsansvaret innebär bland annat likvidi- tetsplanering, redovisning och bedömningar av rundradiorörelsens intäkts- och kostnadsutveckling samt av hur stort avgiftsuttaget bör vara på kort och lång sikt. Dessa bedömningar görs tillsammans med de tre programföretagen Sveriges Television AB (SVT), Sveriges Radio AB (Sveriges Radio) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR).

2002 inrättades ett särskilt distributionskonto för att finansiera SVT:s och UR:s parallella tv-distribution i samband med övergången från det analoga till det digitala marknätet. Radiotjänst har ansvarat för förvaltningen och redovisningen av distributionskontot på uppdrag av staten. Distributionskontot är avvecklat under 2013.

RADIO- OCH TV-AVGIFTEN

Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR, men även Sveriges Radio Förvalt- nings AB (SRF), Granskningsnämnden för radio och tv samt Radiotjänsts verksamhet. Insamlade avgiftsmedel placeras på rundradiokontot hos Riks- gälden. Riksdagen beslutar om avgiftens storlek och om anslagen till programföretagen, som sedan beslutar om medelstilldelningen till Radiotjänst.

Radiotjänst ägs av de tre public service-bolagen.

Diagrammet redovisar ägarandelarna för respektive bolag.

SVT:

61 %

UR:

5 %

Sveriges

Radio:

34 %

(7)

NY TILLÄMPNING AV LAGEN

År 2007 anpassades lagstiftningen till den på- gående tekniska utvecklingen och tv-tittarnas ändrade beteendemönster. Anpassningen innebar ett utvidgat tv-mottagarbegrepp och datorer, mobiltelefoner, surfplattor mm med Internetupp- koppling blev juridiskt sett tv-mottagare. Så länge det inte fanns ett ”samlat schemalagt program- utbud” tillgängligt via Internet var dock inte sådan mottagarutrustning avgiftspliktig. När utsändning av tv-program via Internet blev verklighet, blev innehavet av t ex datorer med Internetuppkoppling avgiftspliktiga.

Frågan har prövats i Förvaltningsrätt och Kammar- rätt och båda instanserna har gett ett starkt stöd för Radiotjänsts tillämpning av lagen.

Kammarrätten i Sundsvall har i dom den 29 okto- ber 2013 funnit att det är lagstiftarens avsikt att avgiftsskyldigheten ska knytas till vilka elektroniska apparater som helst - förutsatt att de är konstru- erade för att ta emot utsändning av tv-program.

Kammarrätten uttalade även att lagens tillämp- ningsområde inte är beroende av vilken teknik som används. Kammarrätten fann att den överföring av hela programkanaler via Internet som SVT inlett i februari 2013 utgör utsändning eller vidaresänd- ning av tv-program i lagens mening.

Frågan om den nya tillämpningen av lagen kommer att avgöras i sista instans - Högsta förvaltnings- domstolen. Dom förväntas tidigast under våren 2014.

I den händelse Högsta förvaltningsdomstolen kom- mer till en annan slutsats än Kammarrätten – att en internetansluten dator inte är att betrakta som en tv-mottagare – medför det konsekvenser för den fortsatta tillämpningen av lagen. Domen är vägledande, vilket innebär att lägre rättsinstanser såväl som Radiotjänst kommer att rätta sig efter densamma. Domen vinner laga kraft omedelbart den meddelas och har ingen retroaktiv verkan. Ett alternativt utfall i Högsta förvaltningsdomstolen är att målet återförvisas till Kammarrätten för en för- nyad bedömning. Det skulle i sådant fall exempelvis kunna röra sig om en avgränsning i definitionen av vad som är en avgiftspliktig utrustning.

Radiotjänst gör bedömningen att en dom som avviker från Kammarrättens tidigare ställningsta- gande förefaller osannolik. Lagstiftarens intentioner är mycket tydliga avseende avgiftsplikt för andra utrustningar än traditionella tv-mottagare.

(8)

ÄGARE

SVT, Sveriges Radio och UR äger Radiotjänst.

Programföretagen, i sin tur, ägs av en förvaltnings- stiftelse (Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbild- ningsradio AB). Förvaltningsstiftelsen är moderstif- telse i public servicekoncernen och har till uppgift att främja programföretagens självständighet.

Samtliga programföretag och Radiotjänst konsoli- deras i förvaltningsstiftelsen.

OBEROENDE RADIO OCH TV

En av tankarna med public service är att Sverige ska ha tv och radio som är oberoende av kommer- siella och politiska intressen. De folkvalda politi- kerna har, av demokratiskäl, beslutat att systemet med radio- och tv-avgifter är det bästa sättet att finansiera en oberoende public service.

Många europeiska länder använder likartade system som Sverige.

Sveriges Television AB Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB Sveriges Television AB

och

Sveriges Utbildningsradio AB

Sveriges Radio AB Sveriges

Utbildningsradio AB

Sveriges Radio

Förvaltnings AB Radiotjänst i Kiruna AB

Public servicekoncernens organisation

(9)

Radio- och tv-avgiften finansierar SVT, Sveriges Radio och UR

(10)

VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION

Radiotjänst i Kiruna AB ska effektivt och kom- petent administrera den lagstadgade radio- och tv-avgiften. Bolaget kan på affärsmässig basis åta sig externa uppdrag. Radiotjänsts vision är att alla tv-innehavare i Sverige vill betala och betalar radio- och tv-avgiften.

UTVECKLING

Radio- och tv-avgiften utgör ett mycket stabilt system för finansiering av public service i Sverige.

Under 2013 ökade det genomsnittliga antalet radio- och tv-avgiftsbetalare med 60 000.

ORGANISATION

Radiotjänst har ca 120 heltidsanställda medarbe- tare. Merparten är placerade vid huvudkontoret i Kiruna. Fyra heltidsarbetande kontrollanter är stationerade runt om i landet. De avgiftskon- trollanter som tidigare arbetat på uppdrag med avgiftskontroll är sedan hösten 2013 tillsvidarean- ställda. Det betyder att Radiotjänst ökat sin per- sonalstyrka med ytterligare omkring 80 personer.

Varje kväll arbetar ett 50-tal medarbetare i telemarketingverksamheten i Kiruna.

LIKABEHANDLING

Radiotjänst har en värdegrund som är baserad på respekt och allas lika värde. Vi har även en nollvi- sion – en arbetsmiljö fri från diskriminering, trakas- serier och kränkande särbehandling. Vi arbetar medvetet för jämställdhet och likabehandling inom alla områden.

Radiotjänst ska vara en välfungerande arbetsplats som upplevs som attraktiv, med en mångfald av medarbetare och ett inkluderande förhållningssätt.

Arbetsplatsen ska lämpa sig för alla, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt- ning, funktionshinder, sexuell läggning, eller ålder.

FRISKVÅRD

Radiotjänst arbetar aktivt med stimulanser för ökad fysisk aktivitet hos medarbetarna.

Syftet är att höja livskvaliteten, minska sjukfrånva- ron och öka prestationsförmågan.

(11)

Verkställande direktör

Stefan Hämäläinen, t o m 31/1 2013 Carl-Gustav Johansson, fr o m 1/2 2013 Vd-assistent

Anita Svensson Chef Avgiftskontroll Charlotta Elenius

Chef Kundtjänst och Telemarketing Peter Lindgren

Personalchef Heidi Franz Chef IT

Carl-Gustav Johansson, t o m 11/2 2013 Marina Edvinsson, fr o m 12/2 2013 Ekonomichef

Carl-Gustav Johansson, t o m 30/6 2013 Ing-Britt Hansson, fr o m 1/7 2013 Kommunikationschef

Johan Gernandt Projektledare Roger Suup

Ledningsgruppen är vd:s berednings- och beslutsforum och består av följande personer:

Radiotjänsts kontor i Kiruna

Radiotjänst i Kiruna AB (organisationsnummer 556300-4745)

Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden 1 januari-31 december 2013

förvaltningsberättelse

Ledning

(12)

Från vänster: Maria Mård, Tom Pettersson, Anita Svensson, Carina Dantoft-Männikkö, Carl-Gustav Johansson, Mats Wikström, Eva Hamilton, Anders Utterström, Cilla Benkö, Anders Appelqvist, Erik Fichtelius, Anders Lundbeck, Jyrki Elo

Eva Hamilton, ordförande Vd Sveriges Television AB Cilla Benkö, ledamot Vd Sveriges Radio AB Erik Fichtelius, ledamot Vd Sveriges Utbildningsradio AB Anders Appelqvist, ledamot Senior advisor Sveriges Radio- &

Hemelektronikleverantörer (SRL) Mats Wikström, ledamot

Generaldirektör Ekonomistyrningsverket Carl-Gustav Johansson, ledamot Vd Radiotjänst i Kiruna AB Maria Mård, ledamot

Tom Pettersson, ledamot

Handläggare Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarrepresentant

Anders Utterström, suppleant Ekonomidirektör Sveriges Television AB Jyrki Elo, suppleant

Ekonomi- och teknikdirektör Sveriges Radio AB Anders Lundbeck, suppleant

Ekonomichef Sveriges Utbildningsradio AB Carina Dantoft Männikkö, suppleant Handläggare/coach Radiotjänst i Kiruna AB Arbetstagarrepresentant

Anita Svensson, styrelsens sekreterare Vd-assistent Radiotjänst i Kiruna AB

Bolagsstyrelse

(13)

AKTIVITETER

Radiotjänsts aktiviteter syftar till att motivera hus- håll, företag och organisationer att betala och vilja betala radio- och tv-avgiften.

SERVICE TILL AVGIFTSBETALARNA

På kundtjänstavdelningen besvarar 45 personer cirka 1 800 samtal och administrerar omkring 1 000 ärenden varje vardag.

De vanligaste ärendena är frågor/ändringar kring autogiro, adresser, betalningsplaner samt ny- och avanmälningar av tv-innehav.

Vi strävar efter att det ska vara enkelt att kontakta Radiotjänst för personlig service och att bemötan- det alltid ska vara kompetent och effektivt.

Utvecklingen av servicen sker bland annat genom att vi kontinuerligt mäter kundernas upplevelse av kontakten med oss. Resultaten används både som underlag i den personliga utvecklingen hos handläggaren och vid analys och förändring av kundserviceprocesserna.

Avgiftsbetalarna har även möjlighet att lösa många ärenden själv genom hemsidan eller via vår servi- cetelefon under hela dygnet.

TELEMARKETING

Telemarketing är den aktivitet som bidrar med flest nya radio- och tv-avgiftsbetalare. Hushåll, företag och organisationer kontaktas via telefon och får information om public service och den lagstadgade radio- och tv-avgiften.

För att undvika att kontakta redan betalande hushåll erbjuds avgiftsbetalarna att via webben samregistrera personer som hör till hushållet.

Radiotjänst kontaktar inte heller personer som har samma telefonnummer eller fastighetsuppgifter som en registrerad betalare.

Alla hushåll som inte betalar radio- och tv-avgift kontaktas regelbundet.

AVGIFTSKONTROLL

Ett viktigt komplement till övriga aktiviteter i att rekrytera nya avgiftsbetalare är de personliga besöken. Besöken är viktiga för att i dialog kunna informera om radio- och tv-avgiften. Genom be- sök når vi också hushåll som vi inte lyckas komma i kontakt med via telefon.

Med hjälp av utdrag ur vårt kundregister arbetar avgiftskontrollanterna med att besöka de hushåll som inte finns upptagna som avgiftsbetalare. Vid besöket noterar kontrollanten vad som framkom- mer. Uppgifterna granskas därefter och beslut tas om en avgift ska registreras.

Avgiftskontroll genom personliga besök pågår året runt och i hela landet.

Verksamhet

(14)

UTSKICK

Radiotjänsts brevutskick är en kompletterande aktivitetet. Ett par gånger per år skickas infor- mationsbrev till de hushåll som inte betalar. Här berättar vi om varför vi har en radio- och tv-avgift och hur den skapar förutsättningar för att vi ska kunna ha ett starkt och oberoende public service i Sverige. Breven informerar också om hur man går tillväga för att anmäla sitt tv-innehav direkt, via bifogad talong, på telefon, på webben eller via SMS.

FAKTUROR OCH INFORMATIONSFOLDRAR Radiotjänst skickar varje år ut cirka 15 miljoner fakturor. De flesta får sin faktura fyra gånger per år. Ett växande antal har valt att få sina fakturor i elektronisk form, sk e-faktura.

Radiotjänst har tillsammans med Sveriges Radio, SVT och UR fortsatt att informera om public ser- vice och vad radio- och tv-avgiften används till.

Vid fyra olika tillfällen har fakturafoldrar skickats tillsammans med fakturorna under 2013.

Vi är många som längtar till sommarens höjdpunkt på tv, direktsändningen av Allsång på Skansen.

Det är ett program med anor, första gången SVT sände från Sollidenscenen var den 3 augusti 1979, med Bosse Larsson som programledare. Sedan 1990 har programmet blivit en årligt återkommande höjdpunkt i tv:n för många, både på plats på Skansen i Stockholm och framför tv- apparaterna. Måns Zelmerlöw medverkade tre gånger som artist innan han 2011 blev program- ledare. I sommar leder han oss återigen genom åtta fullspäckade program, med mängder av musikaliska, dansanta, härliga och intressanta gäster. Premiär för Allsång på Skansen är den 25 juni och det sänds på tisdagar kl. 20.00 i SVT1.

Ny Allsångs-sommar

med Måns Zelmerlöw

(15)

KOMMUNIKATION

Radiotjänsts kommunikation har som huvudsyfte att få de som ännu inte betalar sin radio- och tv-avgift att börja göra det. Under 2013 har vi fokuserat på att förklara varför vi har en radio- och tv-avgift och hur den skapar förutsättningar för att vi ska kunna ha ett starkt och oberoende public service i Sverige. Genom att också tydliggöra värdet i form av program, tjänster och service från programbolagen ökar möjligheterna till en bättre förståelse för hur avgiften används. All kom- munikation genomsyras av detta budskap – från de dagliga dialogerna med kund, våra brevutskick och fakturafoldrar, vår hemsida till filmtrailers som sänds på SVT.

INFORMATION TILL STUDENTER OCH OLIKA INVANDRARGRUPPER

På universitet och högskolor runt om i landet har Radiotjänst via aktiviteter på plats, digitala kam- panjer och riktad annonsering informerat studen- terna om public service och radio- och tv-avgiften.

I digitala kampanjer har vi också kommunicerat med boende i miljonprogramområden. Fokus ligger på de större språkgrupperna och på hemsidan finns motsvarande information på ett 40-tal olika språk och på lättläst svenska.

HEMSIDA

Radiotjanst.se besöks av 80 000-100 000 per- soner varje månad. Vi uppgraderar och utvecklar hemsidan kontinuerligt.

(16)

År 2009 2010 2011 2012 2013 Antal avgifter,

1 000-tal 3 480 3 455* 3 469 3 485 3 545

År 2009 2010 2011 2012 2013

Löpande priser, kr 2 076 2 076 2 076 2 076 2 076

Höjning, % 2,17 0 0 0 0

RUNDRADIOKONTOT

Radiotjänst i Kiruna AB ansvarar för samordning, förvaltning och redovisning av rundradiokontot och distributionskontot. Dessa uppdrag regleras i särskilda avtal med staten. Varje år görs en särskild rapport, Rundradiorörelsens samlade ekonomi, som beskriver verksamhetens ställning och resultat.

RADIO- OCH TV-AVGIFTENS STORLEK

BETALNINGSEFFEKTIVITET

ANTAL RADIO- OCH TV-AVGIFTER

Tabellen redovisar det genomsnittliga antalet avgifter de senaste åren.

Antalet radio- och tv-avgifter uppgick den 31 december 2013 till 3 594 357

* Den 1 januari 2010 reducerades antalet avgifter med 41 000 till följd av förändrade regler för juridiska personer.

Ovanstående tabell visar avgiftens utveckling 2009-2013.

Riksdagen har beslutat att avgiften ska vara oförändrad även år 2014.

Rundradiorörelsen

Faktorer som påverkar rundradiorörelsens resultat:

• radio- och tv-avgiftens storlek

• antalet betalda avgifter

• riksdagens medelstilldelning till programföre- tagen

Nedan redovisas ett sammandrag av Rundradiorörelsens samlade ekonomi

År 2009 2010 2011 2012 2013

(17)

Belopp i miljoner kronor 2013 2012 Resultaträkning

Rörelsens intäkter 7 583 7 463

Rörelsens kostnader -7 594 -7 536

Årets resultat -11 -73

Belopp i miljoner kronor Balansräkning

Kundfordringar 814 786

Likvida medel 1 377 1 407

Summa tillgångar 2 191 2 193

Ackumulerat resultat 420 431

Förskottsbetalda radio- och tv-avgifter 1 740 1 675 Lån i Riksgälden avseende

distributionskontot 0 58

Övriga skulder 31 29

Summa skulder och resultat 2 191 2 193

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING FÖR RUNDRADIORÖRELSEN I SAMMANDRAG

(18)

FAKTUROR OCH BETALNINGSEFFEKTIVITET Under året har 15 466 112 fakturor

(14 842 252) producerats och distribuerats.

Betalningsviljan är fortsatt hög. I genomsnitt beta- lades 94,12 % (93,97) av fakturorna i rätt tid.

Betalningseffektiviteten, mätt som kvoten mellan inbetalt belopp och fakturerat belopp, uppgick till 98,00 % (97,96). Under verksamhetsåret 2013 har 7 420 miljoner kronor (7 280) inbetalats till rundradiokontot hos Riksgälden.

RÖRELSENS INTÄKTER

Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgifts- medel, vilka företagets ägare, SVT, Sverige Radio och UR tillhandahåller. Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag som tillställs ägarna.

Under 2013 uppgick avgiftsmedlen till 166,4 miljoner kronor.

RÖRELSENS KOSTNADER

Rörelsens kostnader uppgick till 160,1 miljoner kronor (154,5). De ökade kostnaderna består i hu- vudsak av ökade personalkostnader. Övriga kost- nader minskar fortsatt till följd av den pågående övergången från fysiska till elektroniska fakturor.

INVESTERINGAR

Under 2013 investerades 1,1 miljoner kronor (0,1). Investeringarna bestod i huvudsak av IT- utrustning.

VINSTDISPOSITION

Radiotjänst i Kiruna AB saknar fritt eget kapital att disponera.

Fjolårets siffror inom parentes.

Ekonomi

(19)

Belopp i tusental kronor Not 2013 2012 Rörelsens intäkter

Avgiftsmedel 1 158 705 150 984

Övriga rörelseintäkter 87 74

Summa rörelsens intäkter 158 792 151 058

Rörelsens kostnader

Övriga externa kostnader 2 -74 445 -78 007

Personalkostnader 3 -83 780 -73 693

Avskrivning av materiella och

immateriella anläggningstillgångar -1 857 -2 814

Summa rörelsens kostnader -160 082 -154 514

Rörelseresultat -1 290 -3 456

Ränteintäkter 463 740

Räntekostnader 0 -2

Resultat från övriga värdepapper och

fordringar som är anläggningstillgångar 4 -50 0

Summa finansiella poster 413 738

Rörelseresultat efter finansiella poster -877 -2 718

Bokslutsdispositioner 5 877 2 718

Resultat före skatt 0 0

Resultaträkning

(20)

Belopp i tusental kronor Not 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar

Datorsystem 6 219 0

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier 7 2 221 3 317

Finansiella anläggningstillgångar

Andra långfristiga värdepappersinnehav 0 100

Andel i bostadsrättsförening 1 000 1 000

Summa anläggningstillgångar 3 440 4 417

Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 1 4

Övriga fordringar 0 2

Aktuella skattefordringar 104 204

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 2 419 2 650

Kassa och bank 52 370 41 341

Summa omsättningstillgångar 54 894 44 201

Summa tillgångar 58 334 48 618

Balansräkning

(21)

Belopp i tusental kronor Not 2013-12-31 2012-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 9 100 100

Obeskattade reserver 10 2 440 3 317

Kortfristiga skulder

Skuld koncernföretag 0 23

Leverantörsskulder 8 792 8 226

Övriga kortfristiga skulder 1 328 1 391

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 45 674 35 561

Summa eget kapital och skulder 58 334 48 618

STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ställda panter Inga Inga

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(22)

Belopp i tusental kronor 2013 2012 LÖPANDE VERKSAMHET

Resultat efter finansiella poster -877 - 2 718

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1 807 2 815

Betald skatt 0 0

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändringar av rörelsekapital 930 97

Kassflöde från förändringar i rörelsekapital

Minskning/ökning av kortfristiga fordringar 236 445 Minskning/ökning av kortfristiga skulder 10 693 -2 831 Kassaflöde från den löpande verksamheten 11 859 -2 289 INVESTERINGSVERKSAMHET

Förvärv av materiella anläggninsgstillgångar -1 133 -103 Försäljning av finansiella anläggningstillgångar 100 0 Försäljning av materiella anläggningstillgångar 203 6 Kassaflöde från investeringsverksamheten -830 -97

Årets kassaflöde 11 029 -2 386

Likvida medel vid årets början 41 341 43 727

Likvida medel vid årets slut 52 370 41 341

Kassaflödesanalys

(23)

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens anvisningar och allmänna råd. Tillämpade redovis- nings- och värderingsprinciper är oförändrade i jämförelse med föregående år.

AVGIFTSMEDEL OCH SÄRSKILDA SKATTEFÖRHÅLLANDEN

Avgiftsmedel som bolaget har erhållit genom att SVT, Sveriges Radio och UR avstått medel till förmån för bolaget och som nyttjats för att täcka drifts- och investeringsutgifter i verksamheten, redovisas i resultaträkningen som intäkter.

Avgiftsmedel som erhållits men som inte nytt- jats för att täcka utgifter för verksamhetsåret, redovisas som skuld per balansdagen. Erhållna avgiftsmedel jämställs skattemässigt med stat- liga näringsbidrag. Investeringar finansierade med avgiftsmedel direktavskrivs därför skattemässigt i sin helhet mot erhållna avgiftsmedel. Skillnaden mellan avskrivning enligt plan och skattemässig avskrivning redovisas i resultaträkningen som en bokslutsdisposition och i balansräkningen som en obeskattad reserv.

MATERIELLA OCH IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella och immateriella anläggningstillgångar består i huvudsak av datorer och program för uppbördsverksamheten och redovisas på balans- räkningens tillgångssida till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar.

AVSKRIVNINGAR

Avskrivningar enligt plan för materiella och im- materiella anläggningstillgångar görs på anskaff- ningsvärdet i förhållande till beräknad ekonomisk livslängd. Avskrivningar enligt plan har gjorts enligt följande:

• IT-utrustning 3 år

• Datorprogram 5 år

• Kontorsinventarier 5-8 år

• Fordon 3 år

Redovisningsprinciper

(24)

Belopp i tusental kronor 2013 2012 Arvoden för revision

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 382 413

Arvoden, revisionsrelaterade

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 179 0

Arvoden för skattefrågor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 0 0

Belopp i tusental kronor 2013 2012

Erhållna avgiftsmedel 166 368 146 475

Balanserade avgiftsmedel från föregående år 32 251 36 760

Skuldförda avgiftsmedel -39 914 -32 251

Intäktsförda avgiftsmedel 158 705 150 984

Not 1 AVGIFTSMEDEL

Radiotjänsts intäkter består i huvudsak av avgiftsmedel, vilka företagets ägare, de tre programbolagen SVT, Sveriges Radio och UR tillhandahåller.

Avgiftsmedelsnivån baseras på ett årligt budgetförslag till ägarna.

Not 2 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER

Merparten av övriga externa kostnader utgörs av distributionskostnader som post- och bankgirokostnader, porto, blanketter och kuvert. Vidare ingår administrations- kostnader för lokaler, förbrukningsmaterial och telefoni.

Inköp från koncernföretag ingår med 0 tkr (86 tkr).

Fjolårets siffror inom parentes.

ERSÄTTNING TILL REVISORERNA

Noter till redovisningen

(25)

Belopp i tusental kronor 2013 2012 Löner och ersättningar:

Styrelse och verkställande direktör,

varav vd 1 233 tkr (1 039 tkr) 1 346 1 143

Övriga anställda 57 401 50 637

Totala löner och ersättningar 58 747 51 780

Sociala avgifter enligt lag 17 545 15 487

Pensionskostnader, varav för

vd 331 tkr (252 tkr) 3 693 3 295

Totala löner, ersättningar, sociala

avgifter och pensionskostnader 79 985 70 562

Not 3 PERSONALKOSTNADER

Medeltalet anställda, ett genomsnitt av under redovisningsperioden faktiskt anställda, har uppgått till 184 personer (174) varav 114 kvinnor (125) och 70 män (49).

Fjolårets siffror inom parentes.

2013 2012 Styrelseledamöter och ledande Antal på Varav Antal på Varav

befattningshavare balansdagen män balansdagen män

Styrelseledamöter 8 62 % 8 75 %

Verkställande direktör och

andra ledande befattningshavare 7 43 % 6 67 %

(26)

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS ANSTÄLLNINGSVILLKOR OCH ERSÄTTNINGAR I anställningsavtal mellan bolaget och nuvarande verkställande direktören regleras för- utsättningarna vid en eventuell avgång på bolagets initiativ. Dessa innebär att verkstäl- lande direktören har en uppsägningstid på 24 månader, dock längst till 2016-12-31.

Om bolaget väljer att säga upp avtalet efter 2017-01-01 gäller en uppsägningstid om 18 månader. Om verkställande direktören väljer att säga upp anställningsavtalet har bolaget möjlighet att påfordra 6 månaders uppsägningstid. För verkställande direktören finns sedvanliga pensionsutfästelser inom ramen för allmän pensionsplan.

Styrelsens ordförande förhandlar om verkställande direktörens lön och anställnings- villkor och styrelsen har att ta ställning till dessa.

STYRELSEARVODEN

Årsstämman har beslutat att de externa styrelseledamöternas arvode ska uppgå till ett prisbasbelopp vilket under 2013 uppgick till 44 500 kr. Personalrepresentanterna erhåller ett sammanträdesarvode per möte. Övriga ledamöter erhåller inget styrelse- arvode.

Not 4 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Belopp i tusental kronor 2013 2012

Realisationsresultat vid försäljning -50 0

(27)

Belopp i tusental kronor 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 39 014 39 014

Nyanskaffningar 231 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående anskaffningsvärde 39 245 39 014

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -39 014 -39 014

Årets avskrivning enligt plan -12 0

Avyttringar och utrangeringar 0 0

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -39 026 -39 014

Utgående planenligt restvärde 219 0

Ackumulerade avskrivningar över plan -219 0

Bokfört värde 0 0

Belopp i tusental kronor 2013 2012

Skillnad mellan bokförd och planenlig avskrivning 877 2 718 Not 5 BOKSLUTSDISPOSITIONER

Not 6 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

(28)

Not 7 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Not 8 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter utgör i huvudsak hyror med 825 tkr (826 tkr), service- och licensavtal med 720 tkr (892 tkr), porto 161 tkr (12 tkr) och telefon och bredband med 32 tkr (32 tkr).

Övriga poster uppgår till 682 tkr (888 tkr).

Fjolårets siffror inom parentes.

Belopp i tusental kronor 2013 2012

Ingående anskaffningsvärde 29 568 39 357

Nyanskaffningar 902 104

Avyttringar och utrangeringar -387 -9 893

Utgående anskaffningsvärde 30 083 29 568

Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan -26 251 -33 322

Årets avskrivning enligt plan -1 846 -2 815

Avyttringar och utrangeringar 235 9 886

Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan -27 862 -26 251

Utgående planenligt restvärde 2 221 3 317

Ackumulerade avskrivningar över plan -2 221 -3 317

Bokfört värde 0 0

(29)

Belopp i tusental kronor 2013 2012

IB 3 317 6 034

Förändring enligt resultaträkningen -877 -2 717

Summa 2 440 3 317

Obeskattade reserver består av ackumulerade överavskrivningar Not 9 EGET KAPITAL

Not 10 OBESKATTADE RESERVER

Not 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

I upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ingår förutbetalda avgiftsmedel med 39 915 tkr (32 251 tkr). Övriga poster uppgår till 5 759 tkr (3 310 tkr).

Fjolårets siffror inom parentes.

2013 2012

Aktiekapital, 1 000 aktier à kvotvärde 100 100 100

(30)

Radio- och tv-huset i Kiruna

(31)

Kiruna den 4 april

Eva Hamilton Ordförande

Carl-Gustav Johansson Verkställande direktör Cilla Benkö

Ledamot

Erik Fichtelius Ledamot

Vår revisionsberättelse har avgivits den 4 april 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor

Camilla Samuelsson Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen Anders Appelqvist

Ledamot

Maria Mård Arbetstagarrepresentant

Mats Wikström Ledamot

Tom Pettersson Arbetstagarrepresentant

(32)

Revisionsberättelse

Till årsstämman i Radiotjänst i Kiruna AB, org.nr 556300-4745 Rapport om årsredovisningen

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Radiotjänst i Kiruna AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredo- visning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsre- dovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande pre- sentationen i årsredovisningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av Radiotjänst i Kiruna AB:s finansiella ställning per den 31 december 2013 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredo- visningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

(33)

Stockholm den 4 april 2014

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Nicklas Kullberg

Auktoriserad revisor

Camilla Samuelsson Auktoriserad revisor Utsedd av regeringen Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av förslaget till dispo- sitioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Radiotjänst i Kiruna AB för år 2013.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvalt- ningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovis- ningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Uttalanden

Vi tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

(34)

Figure

Updating...

References

Related subjects :