Förskollärarprogrammet STUDIEHANDLEDNING. Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning 2, dk 3, PE 204G

Download (0)

Full text

(1)

1

STUDIEHANDLEDNING

Utbildningsvetenskaplig kärna II, Förskollärarprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning 2, dk 3, PE 204G

Vårterminen 2021

(2)

Kursledning, kurslag och utbildningsadministration

Kursansvarig: Anne Lillvist

Delkursansvar:

Delkurs 1: Sara Frödén

Delkurs 2: Anne Lillvist

Delkurs 3: Anne Lillvist / Britt Tellgren

Delkurs 4:

Britt Tellgren Utbildningsadministratör: Josefhine Björn

Examinator: Anne Lillvisst

Enhetschef: Lars Erikson

Kontaktuppgifter: fornamn.efternamn@oru.se

Lärare i dk 3:

Barbro Modig Grupp 1 och 4

Anna Bergvall Grupp 2 och 3 Britt Tellgren Grupp 5

Lärare i dk 4:

Barbro Modig Grupp 1 och 4 Anna Bergvall Grupp 2 och 3 Bibbi Larsliden Grupp 5

(3)

3

Verksamhetsförlagd utbildning 2, 7,5 högskolepoäng

Delkursen är verksamhetsförlagd och genomförs i en förskola. Delkursen innehåller två teman som relateras till kurserna Specialpedagogik och Dokumentation, utvärdering och

utvecklingsarbete. I båda temana ingår att studenten utvecklar sitt ledarskap och didaktiska förhållningssätt genom att med stöd av arbetslaget planera, genomföra och dokumentera undervisning i syfte att på bästa sätt ge omsorg och stimulera alla barns lärande och utveckling.

Inom temat som relaterar till specialpedagogik ska den studerande tillsammans med arbetslaget identifiera specialpedagogiska behov i barngruppen samt dokumentera och reflektera över specialpedagogiska insatser på förskolan med särskilt fokus på samverkan med andra.

Inom temat som relaterar till dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete fokuseras förskollärarens uppdrag att systematiskt följa, dokumentera och analysera omsorg, utveckling och lärande i förskolan. Detta görs genom att samla in och bearbeta empiri som ligger till grund för en utvärderingsrapport i delkursen Dokumentation, utvärdering och

utvecklingsarbete.

Mål för VFU 2

Den studerande ska efter avslutad delkurs kunna

• möta barns behov av omsorg och med stöd av arbetslaget skapa förutsättningar för alla barns lärande och utveckling,

• med stöd av arbetslaget observera, dokumentera (räcker för VFU- ), identifiera och planera för hur den pedagogiska verksamheten kan utvecklas i syfte att på bästa sätt stimulera varje barns lärande och utveckling, ( till dk 4)

• med stöd av arbetslaget identifiera specialpedagogiska behov och planera för samverkan med andra i syfte att tillgodose barns behov av särskilt stöd,

• beakta hur diskriminering och annan kränkande behandling kan förebyggas och motverkas i förskolans vardagliga praktik, och

• visa självkännedom och förhålla sig till barn, kollegor och vårdnadshavare på ett empatiskt och professionellt sätt.

(4)

VFU-uppgift för del 1 som tillhör delkursen Specialpedagogik (dk 2)

Tema specialpedagogik: Muntlig redovisning med ett individuellt skriftligt underlag.

Pedagogiska dokumentation med fokus på specialpedagogiska stödinsatser

Uppgiften innebär:

1) I denna uppgift ska du under din VFU intervjua en förskollärare och om möjligt, också specialpedagog, om dokumentation av särskilt stöd i förskolan, på individ, grupp- och organisationsnivå. Fokus för intervjun ska vara att ta reda på om, hur och när särskilt stöd dokumenteras, vilka som ansvarar för de olika dokumentationerna,

samt vilket innehåll som tas upp i dokumentationerna.

2) Analysera intervjun och reflektera över om dokumentationen avser individ, grupp eller organisationsnivå om dokumentationen etiska aspekter i samband med dokumentation av stödinsatser. Beskriv också vad som dokumenteras på respektive nivå (individ, grupp, organisation).

3) Varje student dokumenterar och analyserar sin intervjuundersökning i ett skriftligt underlag. Dessa analyser utgör underlag för studenters bearbetning och planering inför redovisning vid ett examinerande seminarium. Det skriftliga underlaget (2 sidor exl.referenser) lämnas in i samband med den muntliga redovisningen den 15 april.

Förankra er analys i relevant litteratur från delkursen. Referera i det skriftliga underlaget.

(5)

5

VFU-uppgift för del 2 som tillhör delkurs 4 Dokumentation, utvärdering och utvecklingsarbete

Muntlig redovisning med ett skriftligt underlag

VFU-uppgiften har ett trefaldigt syfte. Det första syftet är att reflektera över och analysera en genomförd observation som ett dokumentationsverktyg. Det andra syftet är att förbereda för den utvärderingsrapport som ska skrivas som examinationsuppgift i dk 4 och det tredje syftet är slutligen att kritiskt reflektera över olika former och modeller för dokumentation och utvärdering i förskolan.

VFU-uppgiften går ut på att pröva och öva på att observera och dokumentera ett fenomen i det pedagogiska arbetet i förskolan som sedan ska utvärderas. Dokumentationen från observationsstudien är alltså ett underlag för examinationsuppgiften i dk 4.

Uppgiften är att med papper och penna studera ett fenomen eller någon/några situationer utifrån ett tydligt syfte och en tydlig frågeställning – som sedan går att utvärdera i examinationsuppgiften.

De kriterier som utvärderingen kan bedömas gentemot är i första hand läroplansmålen. Det kan också vara andra kriterier som Konventionen om barns rättigheter etc. Välj därför gärna ett läroplansmål eller annat som underlag för syfte och frågeställning.

Exempel på frågor kan vara: hur stöds barns behov av omsorg utomhus, hur används

språkandet i sandlådan, hur genomförs en promenad ur ett genusperspektiv, vad sker i hallen ur ett omsorgsperspektiv, vad sker på gården ur ett inflytandeperspektiv, hur är de vuxna delaktiga i utelek, vad händer vid påklädning ur ett interkulturellt perspektiv, vad sker vid gungorna, relationer mellan kamrater, vilket material använder barnen vid utelek, hur rör sig barnen i olika rum/utemiljöer osv? Fenomen på gården eller annan uteaktivitet är att föredra i coronatider.

Exempel på utvärderingsfrågor som sedan i dk 4 kan ställas är: hur kan verksamheten utvecklas eller förändras ...t.ex. för att ge barnen större inflytande i... Hur kan verksamheten utvecklas för att utmana barns växande i naturvetenskapliga frågor? Vad behöver barn för material för att ...? osv. (se Åsén s 66).

De forskningsetiska frågorna bör från början starkt beaktas. Först och främst gäller att du enbart observerar med papper och penna.

Viktigt: Innan du kan börja med observationerna behöver du informera

vårdnadshavarna och samla in samtycke från båda vårdnadshavarna – detta oavsett om förskolan har egna underlag. Samtyckesblankett lägg ut på Bb. Denna del kan göras redan i den första delen av VFU:n så det är klart inför de två sista veckorna. Blanketterna ska sedan förstöras efter genomförd examination.

(6)

Viktigt är också att barnen får information och ger sitt medgivande i stunden. Tala om för barnen vad du gör och varför. Fråga dem också om du får titta på vad de gör och att du kommer att skriva ned det – informerat samtycke. Tillstånd behövs även från pedagogerna – kan dock ske muntligt. Var tydliga med att både förskolan och alla medverkande

anonymiseras. Det ska inte gå att förstå var du varit och vilka du observerat. Det ska också vara möjligt för dem som är inblandade att dra sig ur dokumentationen (se Vetenskapsrådets God forskningssed, 2017).

Vid observationen ska du koncentrerat fokusera det valda fenomenet, samt skriva ned allt du ser och hör som tillhör fenomenet och din frågeställning. Skriv även fältanteckningar, dvs.

vilka barn och vuxna som är med i situationen (anonymiserat), hur kontexten ser ut, dvs. hur rummet där du befinner er ser ut, vad som händer runt omkring eller annat av intresse kring just den situationen.

Transkribera, dvs. skriv ned intressanta delar av observationerna (sekvenser) – som en så kallad ”tjock beskrivning” – vad säger och gör var och en i situationen- torrt och konkret – inga värdeord som ”han blev ledsen” - skriv istället – ”han ser ledsen ut” eller ”det verkade som att han blev ledsen”.

Gör en presentation med det mest intressanta från din sammanställning och kanske en första analys av sekvenserna. Power Point eller på annat sätt. Beskriv – vad såg du? Vad hände?

Vad fick du syn på? Hur kan det som sägs och görs, dvs. handlingarna, förstås i förhållande till din frågeställning? Var det något som förvånade dig?

Reflektera också kring observationsmetod och det dokumentationsredskap du använt. Vilka fördelar eller nackdelar finns med att observera så som du har gjort. Etiska dilemman som har eller kan uppstå? Vad kan göras bättre? Power Point underlaget eller ditt manus ses som ett skriftligt underlag.

Ta också reda på hur din VFU-förskola arbetar med det systematiska kvalitetsarbetet.

Används några dokumentationsmodell/er eller dokumentationsredskap? Diskutera också med arbetslaget hur omsorgsuppdraget behandlas i samband med dokumentationen.

Denna information tas med till det första seminariet i delkurs 4.

Seminariegrupperna delas in i mindre grupper enligt lista som publiceras på Blackboard inför

(7)

7

Exempel på fördjupningstexter som hjälp inför observationerna:

Björndal, Cato R.P. (senaste upplagan): Det värderande ögat. Observationer, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. Stockholm: Liber.

Löfdahl Hultman Annica, Ribaeus Katarina (2021). Förskollärarens metod och vetenskapsteori.

Stockholm: Liber.

Skoog, Marianne (2012). Skriftspråkande i förskoleklass och årskurs 1. Örebro Studies i Education 33.

(metoddelen).

Tellgren, Britt (2004). Förskolan som mötesplats. Barns strategier för tillträden och uteslutningar i lek och samtal. Licentiatavhandlingar vid Örebro universitet 2.

Exempel på fördjupningstexter som hjälp inför utvärderingsstudien

Eidevald, Christian (2017). Hallå, hur gör man? Systematiska analyser för utvärdering och utveckling i förskolan. Stockholm: Liber.

Skolverket (senaste upplagan)

Kvalitetsarbete i praktiken. Stödmaterial. Var är vi? Vart ska vi? Hur gör vi? Hur blev det?

Stockholm: Skolverket Skolverket (senaste upplagan)

Systematiskt kvalitetsarbete – för skolväsendet. Skolverkets allmänna råd med kommentarer Stockholm: Skolverket.

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :